Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 072 (Jesus meets Martha and Mary)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
4. Ang Pagbanhaw ni Lazaro ug ang na dangatan niini (Juan 10:40 - 11:54)

b) Si Jesus mitagbo kang Marta ug ni Maria (Juan 11:17-33)


JUAN 11:17-19
17 Sa pag-abot ni Hesus, nasayran niya nga si Lazaro upat na ka adlaw didto sa sulod sa lubnganan. 18 Ang Betania mga tulo ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem. 19 Ug daghann ang mga Judio nga miduaw kang Marta ug kang Maria aron pagduyog sa ilang kaguol tungod sa kamatayon sa ilang igsoon.

Upat ka adlaw ang milabay sukad si Lazaro nahimutang sa lubnganan; siya gilubong na ug ang balita miabot kang Hesus niadtong adlawa. Ang dali nga pag-abot ni Hesus walay kapuslanan, tungod ka yang iyang higala gilubong na. Sa way pagduha-duha napamatud-an nga patay na siya.

Ang Betania nahimutang sa sidlakang bahin sa Bungtod sa Olivo ug kini nag-atubang sa Jordan nga adunay usa ka libo ka metros sa ubos. Sa unahan pa nagbarog ang Dead Sea. Sa kasadpang bahin nga adunay gilay-on nga tulo ka kilometro nahimutang ang Jerusalem diha sa bungtod unahan pa sa Kidron Valley.

Daghang mga higala sa namatay miabot sa iyang balay, maghilak ug nagpamukpok sa ilang mga dughan. Ang kasub-anan mao ang tinuyo kamatuoran tungod si Lazaro mao ang nanginabuhi aron mabuhi ang pamilya. Ang landong sa kamatayon maoy nagpangitngit sa panagtipon.

JUAN 11:20-24
20 Sa pagkabalita ni Marta nga miabot si Hesus, migula siya aron sa pagssugat kaniya apan si maria nagpabilin sa balay. 21 Si Marta miingong kang Hesus, “Kon dinhi ka pa lamang, Ginoo, dili unta mamatay and akong igsoon. 22 Hinuon, nasayod ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon.” 23 Si Hesus miingon kaniya, “Mabanhaw ang imong igsoon.” 24 Siya mitubag, “Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa kataposang adlaw.”

Sa dihang nakadungog si Marta nga haduol na si Hesus, nagdali siya pagsugat kaniya nga masolub-on; nga sa iyang paghunahuna kung miabot si Hesus sa igsaktong panahon ang daman sa kamatayon wala unta mahitabo. Siya naghatag ug pagpadayag sa iyang pagtuo sa ilang pagtagbo, kompiyansa sa iyang walay kinutoban nga gahom. Wala siya mag-usik ug panahon sa pagpadayag sa iyang gibati nga kaguol, apan misulti siya sa iyang pagsalig nga siya modakop sa kamatayon; wala siya masayod kung unsa ang pamaagi, apan mituo siya sa iyang hingpit nga awtoridad, ug sa iyang paghiusa sa Dios, kinsa ang motubag sa pag-ampo sa Anak sa tanang panahon.

Diha diha dayon si Hesus mitubag sa iyang pagtuo uban sa makusganon nga saad, “Ang imong igsoon mabanhaw.” Wala siya makabot sa pagpahayag sa pulong, o ang iyang mga pulong wala matisok sa ilang kasingkasing, apan ilang giila ingon nga saad sa ulahing adlaw sa iyang pagkabanhaw. Karon puno na siyag paglaom, sa pagmatuod nga ang kamatayon dili mao ang kataposan sa tanan. Ang pagkabanhaw ngadto sa kinabuhi mao gipaabot sa mga kristohanon.

JUAN 11:25-27
25 Ug si Hesus miingon kaniya, “Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi. 26 Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayod mamatay. Mituo ka ba niini?” 27 Ug siya mitubag, Oo, Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang Anak sa Dios nga gisaad nga moanhi sa kalibotan.

Sa pagdungog sa iyang mga tinun-an, Si Hesus miingon kang Marta niining dako nga teksto, “Ang pagkabanhaw seguradong moabot, ania karon sa akong pagkatawo. Dili nga siya mobangon sa adlaw sa pagkabanhaw, apan siya mobangon karon pinaagi sa akong presensiya. Ako mao ang Magbubuhat; gikan kanako magpadayon ang Balaang Espiritu diha kanimo. Mamatay ako puli kaninyo aron sa pagwagtang sa atong mga sala, ug nagtugot kanato sa langitnong kinabuhi. Ang kamatayon walay dominyon o kagahom ibabaw nimo. Sa madali ako magpamatuod sa inyong pagkabanhaw pinaagi Kanako aron kamo malubong ug mobangon pag-usab uban kanako pinaagi sa pagtuo. Ang akong kamatayon para kaninyo, ug ang akong kinabuhi inyo usab. Ako nagpuyo kaninyo ug kamo nagpuyo kanako.

Usa ka kondisyon sa pagdawat sa kinabuhi ni Kristo mao ang pagpakigsaad sa pagtuo uban ni Hesus. Ang mga sulog sa iyang kinabuhi dili molabay kaniya ngadto kanimo hangtod kita mahiiusa uban kaniya. Ang atong pagtuo diha ni Kristo maga-abli sa atong mga paglantaw ngadto sa Amahan ug sa kinabuhing walay kataposan. Ang iyang gugma nagtanom ug kalipay, kalinaw, ug ang gugma sa sulod nato dili maundang. Ang tawo nga puno sa gugma ni Kristo dili mamatay tungod kay ang Espiritu sa Dios walay kataposan.

Si Hesus wala maghimo ug pakigpulong sa pagkuraw sa katawhan nga nagpahibalo sa iyang kadaogan ibabaw sa kamatayon sa pagkabanhaw ni Lazaro. Siya nagmatuod niadtong mga buhi diha sa iyang Espiritu nga ang kamatayon wala nay kagahom diha kanila tungod kay sila naka-ambit na man sa iyang pagkabanhaw. Inyo bang napamatud-an ang kusog niining walay kondisyon nga saad sa iyang mga ngabil? Kung kamo motuo kaniya dili kamo mamatay. Ayaw paghunahuna nga sa inyong pagduol sa kamatayon o ang abli nga lubnganan; labing maayo nga moliso ta sa atong mga mata ngadto kang Hesus. Pasalamati siya niining katungdanan kay siya magtukod kanimo sa kinabuhi nga walay katapusan.

Minahal kung igsoon,mituo ka ba ni Hesus ingon nga naghatag ug kinabuhi? May kaugalingon ba kamo nga kasinatian nga siya nagpahigawas kaninyo gikan sa pag-gahom sa kamatayon ug pagbangon kanimo gikan sa kahugaw sa sala? Kung wala pa nimo masinati ang espirituhanong pagbangon, kami magpamatuod kanimo nga ang Dios sa Kinabuhi nagbarog sa imong atubangan ug nagtuy-od sa iyang kamot diha kanimo. Tuhoi ang iyang gugma ug gahom. Kupti ang iyang kamot ug siya magapasaylo sa atong mga sala ug maghatag kanato ug kinabuhing walay kataposan. Siya mao ang inyong matinud-an nga Manluluwas.

Si Marta midawat sa saad ni Kristo. Wala lang siya makasinati sa kinabuhing walay kataposan apan usab nadawat niya ang naghatag sa kinabuhi. Siya mituo nga si Hesus mao ang gisaad nga Mesiyas nga adunay gahom sa pagbanhaw sa patay. Siya adunay awtoridad sa paghatod sa katapusang hukom. Si Marta nakasinati sa gahom nga nagadagayday diha kaniya, ang pagpukaw ug ang pagbalaan kaniya. Siya maisugon sa pagsulti sa iyang testimonya sa iyang pagtuo samtang sila naglakaw sa dalan, bisan pa nga siya nasayod nga ang mga Judio nag-uyon sa pagbato kang Hesus tungod sa iyang pagsulti nga siya mao ang Anak sa Dios. Si Marta wala mahadlok sa kamatayon apan nahigugma sa iyang Manluluwas. Ang babaye nga adunay kaisog nga maoy maghatag ug kaulawan sa mga lalaki.Mitubo ang iyang kompiyansa ug nalig-on siya uban sa iyang gugma.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, dako ka karon ug hangtod sa walay sa kataposan. Ang kamatayon walay kagahom kanamo. Nagpakamatay ka alang sa among kamatayon, ug nagpabangon kanamo pinaagi sa imong pagkabanhaw. Amo kang gisimba ug nagpasalamat kami kanimo. Imong gipaambit ang imong kinabuhi kanamo aron ang kamatayon wala nay gahom kanamo. Amo kang gihigugma ug salamat sa among kagawasan gikan sa tanlag sa sala, kahadlok ug kamatayon.

PANGUTANA:

  1. Unsaon nato pagbangon gikan sa kamatayon karon?

JUAN 11:28-31
28 Human kini isulti ni Marta, mibalik siya ug gitawag sa tago ang iyang igsoon nga si Maria ug giingnan, “Ania ang Magtutudlo ug nangita siya kanimo.” 29 Sa pagkadungog ni Maria, mitindog dayon siya ug midali paggula aron pagtagbo kang Hesus. Si Hesus wala pa moabot sa lungsod niining higayona. Didto pa siya sa dapit diin siya tagboa ni Marta. 31 Ang mga Judio nga didto sa balay uban kang Maria aron pagduyog sa iyang kaguol misunod kaniya sa pagkakita nila ug moadto siya sa lubong aron paghilak didto.

Tingali si Hesus naghangyo kang Marta nga dad-on si Maria nganha kaniya aron siya makadungog sa iyang mga pulong sa pagsalig ug paghupay halayo gikan sa kabanha sa mga nagminatay. Tungod niini ang iyang pagtuo miuswag pinaagi s iyang gugma. Nabuntog ni Hesus ang paglantaw sa mangitngit nga bahin sa kinabuhi ug kagol -anan pinaagi sa kaisog sa pagtuo, Nangandoy si Hesus nga dad-on ang masulub-on nga Maria didto sa kahayag sa presensya sa Dios aron siya mabuhi ug madasig ang iyang espiritu. Tungod sa kaguol nga maoy makalumos ni Maria wala siya makadungod sa pagbalik ni Hesus. Bisan pa niana, sa dihang si Marta mibalik kaniya ug giingnan siya nga nagita kaniya si Hesus, siya mitindog pagdali ug milakaw ug misugat ni Hesus. Ug ang tanan anaa didto nahibulong sa iyang gawi, ug nangutana kung ugaling siya moadto sa lubnganan aron sa paghilak. Silang tanan mitindog ug misunod kaniya ngadto sa lubnganan, usa ka hulagway sa tawhanong kinabuhi nga nagmarstsa padulong sa perdisyon o kalaglagan nga gitulon sa katimawa ug kasubo. Samtang ang pilosopiya ug relihiyon dili makahatag sa igsaktong tubag sa problema sa kinabuhi o kamatayon, ang kamatuoran sa paglaum mao nga ang Kristohanon mahimong dayag ingon sa iyang lig-on nga katagbawan.

JUAN 11:32-33
32 Miabot si Maria sa dapit diin didto si Hesus. Sa pagkakita niya kang Hesus, mihapa siya sa tiilan ni Hesus ug miingon, “Ginoo kon dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsoon!”33 Sa pagkakita ni Hesus nga naghilak si Maria ingon man ang mga Judio nga mikuyog kaniya, natandog siya pag-ayo ug nanghupaw siya.

Si Maria nakakita kang Hesus sa panglihok nga matandogon og balatian og midali siya pang-adto sa tiilan ni Hesusi uban sa buak nga espiritu. Siya misugid sa iyang pagtuo uban sa pagsalig nga siya makahimo sa pagbuhat sa mga langitnong milagro. Kung sayo unta siya dinhi ang iyang igsoon nga si Lazaro dili mamatay. Kini nagatudlo sa lig-on nga pagtuo aron madayag nga diha sa panimalay ang Dios anaa kang Hesus. Apan ang kamatayon maoy nag-uyog sa ilang pagtuo ug gibiyaan ang mga magsoong babaye nga mangalibog.

Sa dihang si Hesus nakakita sa pagtuo nga mabalak-on sa iyang mga tinun-an uban sa walay alamag nga mga katawhan, nagubot ang iyang Espiritu. Siya miila giunsa nilang tanan pagnununot sa impluwensya sa kamatayon. Siya nasubo sa pagtanaw sa mga naghilak ug iyang nasabtan nga ang kalibotan napahimutang sa gahom sa daotan. Iyang nabati pag-usab ang kabug-aton sa mga sala sa kalibutan Nga midasok sa iyang mga abaga; Siya nakakita diha sa Espiritu nga ang cross kinahangalnon, ug ang abli nga lubnganan ingon nga maoy bugtong dalan aron sa pagbuntog sa maong kasub-anan. Siya nagpatuo sa pagkabanhaw nga hapit na mahitabo.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 08:58 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)