Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 070 (Jesus across the Jordan)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
4. Ang Pagbanhaw ni Lazaro ug ang na dangatan niini (Juan 10:40 - 11:54)

a) Si Hesus mitabok sa Jordan (Juan 10:40 - 11:16)


JUAN 10:40-42
40 Si Hesus mibalik pagtabok sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan, ug nagpabilin siya didto. 41 Daghan ang mga tawo nga miadto kaniya. Sila miingon, “Si Juan wala magbuhat ug mga milagro apan ang tanan niyang gisulti mahitungod niining tawhana tinuod gayod.” 42 Ug didto daghan ang mga tawo nga mituo kang Hesus.

Ang gisumpakian taliwala ni Hesus ug ang mga Pariseo naghatag ug kasamok; ilang gihagit ang mga punoan sa mga tawong nagsunod sa Balaod, human giayo ni Hesus ang bakol sa Betesda (Kapiloto 5). Sa kataposan sa ikatulo niyang pagbista sa Jerusalem, kining panagsumpaki nahiabot sa kulba himan nga bahin ug nagkagubot. Ang kahayag modan-ag diha sa kangitngit, apan ang kangitngit dili makabuntog niini. Sa tanang higayon si Hesus nag-atubang kanunay sa kakuyaw sa kamatayon. Siya misulod balik balik sa templo, gigiyahan ang iyang mga tinun-an ngadto sa pagkahamtong sa kahibalo ug pagsalig diha kaniya, samtang ang iyang mga kaaway nagpadayon sa ilang kaligogot kaniya.

Human ang Kasaulugan sa Paghalad, si Hesus mibiya sa Jerusalem ug miadto sa rehiyon unahan sa Jordan diin ang Hataas nga Konseho walay katungod sa paghilabot kaniya. Dinhi si Juan nga Magbubunyag nagwali sa wala pa magugay, gawas sa awtoridad sa mga Judio, apan ilalom sa pamunoan sa mga hari ni Herodes. Naila didto ang mga Baptist (grupo sa nga katawhan nga mituo nga ang matag usa kinahanglan magpabawtismo sa igsaktong pangidaron); ang pagsaksi ni Juan nga Magbubunyag kang Hesus dayag kaayo.

Kadtong mga katawhan nga mituo tungod sa pagpadayon sa pagtuo sa mga tinun-an ni Juan nga Magbubunyag gitawag nga mga Baptist. Ang ilang magtutudlo giputlan ug ulo. Pag-abot ni Hesus, midali sila pag-duol kaniya, samtang ilang nasayran ang iyang pagkamapaubsanon, kaharianon,ug gahom. Si Hesus nagtanyag kanila ug mga ehemplo sa iyang mga milagro, matinud-anon nga nagwali mahitungod sa Dios ug sa tawo. Daghan kanila nanga-abli ang ilang mga kasingkasing sa pagpamati sa Maayong Balita, mikupot sa ilang pagtuo pinaagi sa gitawag nga matagnaon nga papel sa Baptist, bisan pa ang mga Baptist wala magtanyag ug mga milagro aron paghatag ug katarongan sa iyang papel. Apan sa dihang si Hesus miabot kanila, sila misalig kaniya ingon nga Dios ug Manluluwas.

JUAN 11:1-3
1 May usa ka tawo nga nasakit. Ginganlan siyag Lazaro nga taga-Betania, ang lungsod sa iyang mga igsoon nga si Maria ug Marta. 2 Mao kini ang Maria nga mibubo ug pahumot sa tiil sa Ginoo ug gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro ang iyang igsoon, nasakit. 3 Busa ang magsoon nagpadalag balita kang Hesus nga nag-ingon, “Ginoo, tan-awa nasakit si Lazaro ang suod nimong higala.”

Atol sa pagwali ni Hesus sa rehiyon sa Jordan, may usa ka tawo nga ginganlag Lazaro nasakit. Siya nahisakop sa balangay sa Bukid sa Olivo. Si Hesus kanunay nahimong bisita sa iyang balay. Si Hesus nakig-storya inubanan ni Marta ang igsoon ni Lazaro maoy naila. Si Juan wala maghisgot niana nga mga panghitabo tungod kay makaplagan sila sa laing sinulat sa ebanghelyo.Bisan pa niana, siya nagsulti nga si Maria nagbubo ug pahumot sa tiil ni Hesus gikan sa iyang panudlanan nga tibud-tibud. Ang ebanghelista nagsulti nga kini nga babaye gutom sa mga pulong sa Ginoo. Human niya dihogi ang iyang tiil sa panumot iyang gipahiran sa iyang buhok (Juan 12:1-8). Iyang gipakita ang iyang pagpaubos, pagtuo, ug paghigugma sa Anak sa Dios.

Ang balita sa sakit ni Lazaro nakapahimo nga masulob-on ni Hesus. Apan bisan pa niana, ang pagtuo sa iyang mga igsoong babaye nakapaduol kaniya aron makig-uban kanila. Wala sila magpakiluoy ni Hesus nga moadto pagdali aron tambalan ang iyang higala, apan nagpadala siya ug balita mahitungod sa iyang kahimtang, sa dakong pagsalig nga siya paga-ayohon bisan sa halayo nga dapit. Ilang seguradong pagbati nga si Hesus suod nga higala ni Lazaro ug tungod niana mamuhat si Hesus. Ang ngalan “Lazaro” nagpasabot “Ang Dios nagtabang”. Mao nga kini nga ngalan nahimong lagdaonong pulong sa katapusang milagro nga nasulti diha sa Juan.

JUAN 11:4-10
4 Sa pagkabalita ni Hesus niini, miingon siya “Dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron mapasidungan ang Dios ug pinaagi niini kapasindungan usab ang Anak sa Dios.” 5 Gimahal ni Hesus ang magsoon nga si Marta, Maria ug Lazaro. 6 Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin usa siyag duha pa ka adlaw niadtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, “Mamalik kita sa Judea.” 8 Ang mga tinun-an mitubag, “Magtutudlo dili pa dugay ang mga tawo nagtinguha pagbato kanimo. Nganong mobalik ka man didto?” 9 Si Hesus miingon, “May 12 ka takna ang usa ka adlaw, dili ba? Busa ang tawo nga naglakaw sa adlawng dako dili madagma kay hayag man. 10 Apan kon maglakaw siya sa gabii, madagma siya kay ngitngit man.”

Sa dihang ang balita miabot kang Hesus, nasayod siya sa iyang pakigbisog uban sa puwersa sa kamatayon. Siya mitagna nga ang masakiton dili peligro nga mamatay, apan diha kaniya ang himaya sa Dios modan-ag. Si Hesus nasayod pinaagi sa Balaang Espiritu kon unsa ang iyang buhaton sa wala pa mamatay si Lazaro, ang iyang awtoridad makita pinaagi sa pagbanhaw sa patay dili halayo sa ganghaan sa Jerusalem. Mao nga ang katawhan sa Jerusalem wala nay pasangil o hinungdan nga dili sila motuo.

Ang himaya sa Dios ug ang kahimayaan ni Kristo usa ra. Ang himaya gipadako, tungod kay iyang gisagubang ang kamatyon ug siya midaug. Ang tibuok katawhan nag-agulo ug nag-antos sa palaaboton nga kamatayon. Ilang nabati nga ang kamatayon mag-una diretso sa iyang pagkawala. Si Hesus nasayod sa kabubut-on sa Amahan ug wala siya mahadlok sa kamatayon ug sa resulta niini. Apan nasayran niya ang hinungdan sa iyang kamatayon. Siya nagtanom ug kinabuhi sa masakiton nga kalibotan.

Si Jesus wala moadto diretcho sa Betania, ug nalangan siya duha ka adlaw. Iyang gitugotan nga ang kamatayon mutolon sa iyang higala. Ang iyang mga tinun-an nangaluya sa pagkadungog nga siya mobalik sa Judea kay sila nakasaksi sa pagsulay pagbato kaniya. Ang mga tinun-an wala mobati kang Lazaro o dili sila gusto nga masaksihan ang himaya sa Ginoo, apan nahadlok sila nga mamiligro ang ilang kaugalingong kinabuhi.

Sa maong punto, si Hesus migamit ug ehemplo nga ang usa ka tawo nga maayong naglakaw sa adlawan pa, apan moabot ang kagabhion nga siya mahulog ngadto sa mga babag ug mga kasakitan sama ka halawom ug kasigpit nga walog. Ang takna sa paglangsang sa Krus nagkaduol na ug ang mga takna sa adlawan wala pa matapos. Sila kalmado nga miadto sa Jerusalem, ug ang kamot sa Dios nanalipod kanila.

Si bisan kinsa ang dili mosalig sa Dios nga maoy magahatag sa tanang pagkinahanglan, magpuyo sa kangitngit sama sa mga kaaway ni Hesus, tungod kay ang kahayag sa pagtuo wala pa moabot diha kanila. Mao nga si Hesus mangutana sa iyang mga tinun-an nga kinahanglan nga mosalig gayod kaniya us sa iyang paggiya hangtod mahuman.O basin ang dili pagkamatinohuon maoy modala nila ngadto sa kangitngit. Mao kini ang atong paghupay sa mangitngit nga takna o sa mga kasakitan nga walay mahitabo kanato kung dili kabubut-on sa Ginoo. Diha lamang kaniya ang atong kompiyansa.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, salamat nga ikaw ang among Agalon sa kinabuhi; ug sa imong kahayag kami nakita sa dalan. Imo kaming gigiyahan sa matul-id nga dalan, bisan pa ang imong mga kaaway nangaydoy sa among kadautan. Tabangi kami nga dili malangan, apan maandam sa kasakitan ug kamatayon alang ug tungod kanimo. Ug aron ang imong pag-amoma kanamo maghatag ug himaya pinaagi sa among pagtuo.

PANGUTANA:

  1. Nganong misulti si Hesus sa himaya sa Dios, bisan si lazaro patay na?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 08:55 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)