Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 052 (Disparate views on Jesus)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
1. Ang mga pulong ni Hesus sa pista sa mga tulda (Juan 7:1 - 8:59)

b) Nagkalain-laing panan-aw sa katawhan tali kang Hesus ug sa taas nga konseho (Juan 7:14-53)


JUAN 7:37-38
37 Karon sa katapusan ug pinakadakong adlaw sa pista, si Hesus mibarog ug misinggit, “Kung bisan kinsa ang nauhaw, ipa-anhi kanako ug mo-inom! 38 Siya kinsa motuo kanako, sama nga ang Balaang Kasulatan miingon, gikan sa sulod kaniya modagayday ang suba sa buhing tubig.”

Atol sa pista, si Hesus gasangyaw pag-usab ngadto sa katawhan sa korte sa templo. Sila nagahulat alang sa taas nga pari nga mobubo sa tubig sa alampoanan. Ang pari miabot sa prosesyon nga adunay kalipay ug kasadya sa pagbubo sa tubig una sa Dios, ang panaghalad sa pasalamat, simbolo sa panalangin nga ilang gipangita gikan sa Mangbubuhat sa umaabot nga tuig. Ilang gibasi ilang tinoohan sa pulong ni Isaias, “Sila magkuha ug tubig nga adunay kalipay gikan sa tuburan sa kaluwasan.”

Nakita ni Hesus ang kauhaw sa ilang mga kalag kay bisan anaa ang tanang tulomanon sa ritwal apan wala sila kahibalo sa kaluwasan. Si Hesus misinggit sa mga gapaabot nga katawhan, “Anhi kanako ug inom sa tubig sa kinabuhi nga libre. Ipaanhi kanako ang bisan kinsa nga giuhaw. Ako ang tuburan sa kinabuhi.”

Kadtong wala gahandom sa diosnong kinabuhi dili makaadto sa Mangluluwas. Apan kadtong kinsa modangop kaniya, si Hesus miingon, “Bisan kinsa ang motuo kanako ug nahiusa kanako mahimong tuburan sa panalangain ngadto sa kadaghanan. Ang Balaang Kasulatan nag-aghat kanimo sa pagtuo diri kanako, ug ang Dios mimando kanimo sa pag-anhi kanako ug Makita ang kinabuhi ug kalipay.” Bisan kinsa nga bangiitan nga moduol kang Hesus ug moinom sa iyang pulong ug mapuno sa iyang Espiritu mabag-o. Ang tawong giuhaw mahimong tuburan sa tubig; ang daotan nga ako-akohon mahimong matinoohon nga sulogoon.

Nakatagamtam ka na ba sa diosnong pag-alima ni Hesus? Gusto niya nga ikaw mahimong tuburan sa tin-aw nga tubig. Walay duda sa imong kasingkasing nga magdala pagawas ug mga daotang hunahuna, apan si Hesus makalimpyo sa imong kasing-kasing ug baba aron ikaw mahimong tinubdan sa panalangin ngadto sa kadaghanan.

Ang tumong ni Hesus dili lamang ang paglimpyo sa hunahuna ug kalag apan sa imong lawas usab, aron nga ikaw mahimong buhing sakripisyo nga madawat sa Dios, pagserbisyo sa mga nasaag. Iyang katuyoan ang imong kinatibuk-an pagkadiosnon, busa ikaw dili na mabuhi sa imong kaugalingon, apan gawasnong mogamit sa imong kusog aron pagserbisyo sa uban. Bisan kinsa motugyan sa iyang kaugalingon nga walay kondisyon ngadto kang Hesus mahimong panalangin ngadto sa kadaghanan.

JUAN 7:39
39 Apan siya miingon niini bahin sa Espiritu, diin kadtong motuo kaniya makadawat. Kay ang Balaang Espiritu wala pa gihatag, tungod kay si Hesus wala pa gihimaya.

Si bisan kinsa nga motuo kang Hesus makadawat sa gasa sa Balaang Espiritu. Ang pagkanaog sa Espiritu ngadto sa tawo usaka milagro sa atong henerasyon, kay kita nabuhi sa panahon sa Balaang Espiritu. Dili siya anghel o kalag lamang, apan ang Dios sa Iyang Kaugalingon, puno sa kabalaan ug gugma. Ang Espiritu murag kalayo ug gahum sa elektrisidad. Sa maong higayon siya usab ang tig-atiman nga Maglilingaw o Magdadasig. Matag matuod nga Kristiyano mahimong templo niining Balaang Espiritu.

Kining diosnong Espiritu wala gibubo sa kalibutan niadtong panahon ni Kristo, tungod kay ang sala nagbulag sa katawhan gikan sa ilang Ginoo. Ang bukid sa sala ga-ali sa Espiritu gikan sa katawhan. Apan human si Hesus miatiman sa atong mga sala pinaagi sa iyang kamatayon ug misaka ngadto sa langit ug naglingkod sa tuo nga kamot sa Dios, Siya mipadala sa iyang Espiritu sa iyang gugma pinaagi sa pakighiusa sa Amahan nga mibubo ngadto sa mga magtutuo bisan asang dapit. Ang Dios Espiritu ug makagagahum nga anaa sa bisan unsang oras ug panahon. Siya magapuyo sa mga magtutuo kinsa modawat sa Iyang pagpasaylo kay ang iyang sala gipasaylo pinaagi sa dugo ni Kristo. Igsoon, nakadawat ka naba sa Espiritu? Ang gahum ba ni Kristo mianha kanimo? duol kang Hesus, ang tinubdan sa kausaban ug kadagaya. Iyang gipasalig kanimo, “Bisan kinsa moduol kanako dili magutom, ug bisan kinsa motuo kanako dili mauhaw. Bisan kinsa ang motuo, sama sa giingon sa Balaang Kasulatan, gikan sa iyang tiyan modagayday ang suba sa buhing tubig ngadto sa uban.”

JUAN 7:40-44
40 Busa niini daghan sa kadaghanan, sa dihang ilang nadungog kining mga pulong, miingon, “Kini ang tinuod nga propeta.” 41 Ang uban miingon, “Kini si Kristo.” Apan ang uban miingon, “Unsa, si Kristo migawas sa Galilea? 42 Diba Giingon man sa Balaang Kasulatan nga si Kristo gikan sa binhi ni Dabid, ug gikan sa Betlehem, ang baryo diin gikan si Dabid” 43 Busa didto nagsugod ang pagkabahin sa kadaghanan tungod kaniya. 44 Ang uban nila modakop unta niya, apan wala ni usa ang nakahimo pagdakop kaniya.

Ang ubang tigpaminaw nakabati sa gahum ug kamatuoran sa pulong ni Hesus, ug mitugyan ngadto kaniya. Sila nagsugid sa publiko nga siya propeta, kay Siya sayod sa kabubot-on sa Dios ug nakamatikod sa sekreto sa kasingkasing sa tawo. Siya ang gitudlo nga propeta nga gisaad kang Moises kinsa midala sa katawhan sa Daang Kasulatan gikan sa kadaugan ngadto sa laing kadaugan diha sa panagtigom sa Dios. Sa niining paagi ang uban nila nahagit sa pagsugid nga ang Nazareno mao ang matuod nga gisaad nga Mesias.

Apan, ang pangatarungan sa mga Scriba o Manunulat misupak, “Dili! Siya gikan sa Nazareno, apan ang Manunubos nagagagikan sa baryo ni Dabid ug sa iyang binhi.” Kini maoy gitudlo sa Balaang Kasulatan nga insakto. Busa ngano nga wala nagpahibalo si Hesus nila nga siya gipakatawo sa Betlehemn? Adunay rason niini: Una, ang pamilya ni Herod dili motogot ug bag-ong hari nga gawas sa ilang kaliwatan. Andam sila moluba sa napulo ka libo aron molahutay ilang gahum. Ikaduha, si Hesus wala nangandoy nga daogon ang mga tawo pinaagi sa pagpamatuod sa kasaysayan. Mas mopalabi siya nga magtukod sa ilang pagsalig pinaagi sa gugma ug ilang panabot sa iyang pagkagamhanan. Busa iyang gidala iyang kaugalingon ngadto kanila nga motuo bisan wala nakakita.

Panaglantugi ang mitubo sa kadaghanan, ug sila nabahin ngadto sa daghang partido. Ang uban mikumpisal nga siya ang Mesias ang uban mipanghimakak niini. Ang mga sulogoon sa templo mibarog sa tumong pag-aresto kang Hesus; apan ang pagkagamhanan sa iyang pulong nakapugong kanila busa pakyas sila sa pagdakop kaniya.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, kami gasimba kanimo alang sa imong gugma ug pagkahari. Ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Imong gihatag imong kaugalingon kanamo pinaagi sa pagtuo. Imong gibubo imong Espiritu kanamo. Imong pagpakatawo nahimong amo pinaagi sa pagtuo, kami makasasala. Kay imong gilimpyoan kami pinaagi sa imong dugo, aron mabuhi hangtud sa kahangturan.

PANGUTANA:

  1. Nganong si Hesus adunay katungod moingon, “Kung bisan kinsa giuhaw ipa-anhi kanako ug aron maka-inom?”

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 11:10 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)