Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 114 (The First Hearing of the Trial)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 2 - అన్యులలో మరియు అంతియోకు నుంచి రోమా సంఘము వరకు ప్రకటించిన పునాదుల యొక్క నివేదిక - పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించబడిన అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క సేవ పరిచర్య (అపొస్తలుల 13 - 28)
E - యెరూషలేములో మరియు కైసరయలో పౌలు బంధింపబడుట (అపొస్తలుల 21:15 - 26:32)

9. కైసరయలోని మొదటి విచారణ (అపొస్తలుల 24:1-23)


అపొస్తలుల 24:10-23
10 అప్పుడు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా అతడిట్లనెనుతమరు బహు సంవత్సరములనుండి యీ జనమునకు న్యాయాధిపతులై యున్నారని యెరిగి నేను ధైర్యముతో సమాధానవ 11 యెరూషలేములో ఆరాధించుటకు నేను వెళ్లిననాట నుండి పండ్రెండు దినములు మాత్రమే అయినదని తమరు విచారించి తెలిసికొన వచ్చును. 12 దేవాలయములో నేమి, సమాజమందిరములలో నేమి, పట్టణములోనేమి, నేను ఎవనితోను తర్కించుటయైనను, జనులను గుమికూర్చుటయైనను వారు చూడలేదు. 13 మరియు వారు ఇప్పుడు నామీద మోపు నేరములను తమరికి ఋజువుపరచలేరు. 14 ధర్మశాస్త్రమందును ప్రవక్తల గ్రంథములయందును వ్రాయబడియున్నవన్నియు నమి్మ, 15 నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుత్థానము కలుగ బోవుచున్నదని వీరు నిరీక్షించుచున్నట్టు నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు మతభేదమని పేరుపెట్టు ఈ మార్గముచొప్పున నా పితరుల దేవునిని సేవించుచున్నానని తమరియెదుట ఒప్పుకొనుచున్నాను. 16 ఈ విధమున నేనును దేవునియెడలను మనుష్యులయెడలను ఎల్లప్పుడు నా మనస్సాక్షి నిర్దోషమైనదిగా ఉండునట్లు అభ్యాసము చేసికొనుచున్నాను. 17 కొన్ని సంవత్సరములైన తరువాత నేను నా స్వజనులకు దానద్రవ్యమును కానుకలును అప్పగించుటకు వచ్చితిని. 18 నేను శుద్ధి చేసికొనినవాడనై యీలాగు అప్పగించుచుండగా వారు దేవాలయములో నన్ను చూచిరి. నేను గుంపుకూర్చి యుండలేదు, నావలన అల్లరి కాలేదు. ఆసియనుండి వచ్చిన కొందరు యూదులు ఉండిరి; 19 నామీద వారికేమైన ఉన్నయెడల వారే తమరి సన్ని ధికివచ్చి నామీద నేరము మోపవలసియుండెను. 20 లేదా, నేను మహాసభయెదుట నిలిచియున్నప్పుడు, మృతుల పునరుత్థానమునుగూర్చి నేడు వారియెదుట విమర్శింపబడు చున్నానని 21 వారి మధ్య నిలువబడి నేను బిగ్గరగా చెప్పిన యీ యొక్క మాట విషయమై తప్ప నాయందు మరి ఏ నేరమైనను వీరు కనుగొనియుంటే వీరైన చెప్పవచ్చుననెను. 22 ఫేలిక్సు ఈ మార్గమునుగూర్చి బాగుగా ఎరిగినవాడైసహస్రాధిపతియైన లూసియ వచ్చినప్పుడు మీ సంగతి నేను విచారించి తెలిసికొందునని చెప్పి విమర్శ నిలుపు చేసెను. 23 మరియు అతని విడిగా కావలిలో ఉంచి, అతనికి పరిచారము చేయుటకు అతని స్వజనులలో ఎవరిని ఆటంకపరచకూడదని శతాధిపతికి ఆజ్ఞాపించెను. 

పాల్ తన రక్షణ ప్రారంభంలో మెచ్చుకోదగిన పొగడ్తలతో గవర్నర్ను సంతోషపర్చడానికి ప్రయత్నించలేదు, ఎందుకంటే అధిక మండలిని తన కృతజ్ఞతా భావన ప్రారంభంలో చేపట్టిన అనర్గళమైన స్పీకర్, కానీ ఫెలిక్స్ పాలస్తీనాలో ఒక గవర్నర్గా ఉన్నాడని అతను విశ్వసనీయంగా నొక్కిచెప్పాడు అనేక సంవత్సరాలు, మరియు తన భార్య యూదు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా, ప్రజలు మరియు వారి మనోభావాలు బాగా తెలుసు. ఈ జ్ఞానం పౌలు శాంతియుతంగా మరియు ఆత్మవిశ్వాసంతో తనను తాను కాపాడుకోవటానికి సహాయపడింది, అతను తన స్వంత పేరుకోసం కోర్టులో నిలబడి ఉండటం లేదని, యేసు కొరకు. ఆ విధముగా ఆయన తన జీవితాన్ని ఆధారపర్చిన సందేశాన్ని ఆనందించాడు.

సాధారణ రోమన్ శాంతి యొక్క తిరుగుబాటుదారునిగా మరియు చెడగొట్టే వ్యక్తికి పాల్పడిన మొట్టమొదటి ఫిర్యాదు, పౌలు జెరూసలెంకు తన ఆఖరి పర్యటనలో పన్నెండు రోజులు మాత్రమే ఉన్నాడని నిరూపించటం ద్వారా అతను తిరస్కరించాడు, ఈ సమయంలో అతను ఎవరితోనూ వాదించలేదు, దేవాలయంలో లేదా యూదులందరు నగరంలో లేదా ఏ ఇతర దేశానికి లేదా స్థలములో గానీ ఉండవచ్చు. మార్గదర్శకత్వాన్ని కోరుతూ తనను తాను మాత్రమే ఆరాధన కోసం సిద్ధం చేసుకున్నాడు. ఎఫెసులోని అల్లర్లను రేకెత్హించే బాధ్యతకు జవాబుగా, పౌలు ఆసియా ప్రాంతం నుండి వచ్చిన యూదులు సాక్షులవలె తీసుకురావాలని కోరారు. అయినప్పటికీ, వారు జరగబోయే సమస్య పౌలుచేత కాక, దేమిట్రియస్, దళసరి, మరియు బహుశా యూదుల మద్దతు మరియు ప్రేరేపించడం వలన వారు ఇష్టపూర్వకంగా రాలేదు. కాబట్టి అనాటోలియన్ మరియు మాసిడోనియన్ నగరాల్లో పౌలు ఏ సమస్యలను చేయలేదు. అయితే అతని వ్యతిరేకులు, హింసకు పాల్పడ్డారు, ఎందుకంటే వారు కేవలం వారి సినాగోగ్ చర్చల ద్వారా పాల్ను అధిగమించలేరు.

గొప్ప రోమాన్యుల శాంతికి భంగం కలిగించే ఈ ఆరోపణలను పౌలు తిరస్కరించినప్పుడు అతను క్రీస్తు మార్గంలో ఉన్నాడని బహిరంగంగా ఒప్పుకున్నాడు, ఇది ఒక వర్గమే కాదు, లా మరియు ప్రవక్తల విషయంలో తిరిగి దేవుని మార్గాన్ని సూచిస్తుంది. రోమన్లు పూర్వకాలం నుండి ప్రాముఖ్యమైన మతాలను తమ కర్మ ప్రార్థనలను జరపడానికి అనుమతించారు, కానీ కొత్త నమ్మకాలు నియంత్రణ, హింసించడం నిషేధించబడ్డాయి. ఆ విధంగా, కొత్త నిబంధన పాత నిబంధన నుండి విడిపోయిన ప్రత్యేక మతం కాదని నిరూపించడానికి చాలా శ్రద్ధ చూపింది, కానీ అది నిజమైన కిరీటం మరియు దాని నెరవేర్పు. మృతుల పునరుత్థానం యొక్క సత్యానికి పౌలు అత్యుత్తమ ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చినట్లు మన ప్రస్తుత అనుభవాల్లో ఈ సూత్రాన్ని గుర్తించడం మనకు మంచిది. గతకాలపు సంప్రదాయాలు మరియు అవశేషాల కోసం అతను జీవించలేదు, వెనుక ఉన్న వాటి కోసం, కానీ అన్నింటికంటే ముందుగానే, అన్ని మానవజాతి యొక్క లక్ష్యం వైపుగా ముందుకు సాగుతుంది.

ఈ విస్తృత, ప్రాముఖ్యమైన మరియు ఉత్తేజకరమైన విశ్వాసం తన మనస్సాక్షిని జాగృతం చేసింది. అంతేకాక, క్రీస్తు రక్తము తన హృదయాన్ని శుద్ధి చేసిన తరువాత మరియు పరిశుద్ధాత్మ అతనికి నూతన హృదయం ఇచ్చిన తరువాత, ఈ మనిషి తన ఆత్మతో నిండిన మనస్సాక్షి దేవునితో తన సమాజంలో నేరం లేకుండా ఉండటానికి శిక్షణ ఇచ్చాడు. సో మీ మనస్సాక్షి గురించి ఏమిటి? నీ పాపములు క్షమింపబడినా? క్రీస్తు సింహాసనం ముందు మీ చెడు ఆలోచనలు, అపరిశుభ్ర పదాలు మరియు దుష్టకార్యాలను మీరు అంగీకరిస్తారా? పవిత్రత మరియు నిర్ధారణను ఎదుర్కొన్నందుకు క్షమాపణ మరియు పవిత్రతను కోరుతూ? దేవుని సారాన్ని ఎలా అనుభవించాలో మీ మనస్సాక్షి మీకు బోధిస్తుంది. ఇది పాపములనుండి మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తుంది మరియు నీ దుష్టకార్యాలకు వ్యతిరేకంగా సాక్షిగా, శాశ్వతంగా వాటిని రికార్డు చేసి, మీపై అభియోగాలు మోస్తుంది. మీ మనస్సాక్షి యొక్క వాయిస్కు లిస్క్-పది, మరియు అది పైనుంచి, అణచివేత, మరియు ఖాళీ అరుపులతో నిరోధిస్తుంది. క్రీస్తు మీ ఉపచేతనమును పరిశుద్ధ పరచడానికి మరియు అతని నిజం, స్వచ్ఛత, మరియు కృపతో నింపడానికి క్రీస్తు అనుకుంటాడు. మీరు దేవుని దగ్గరికి రావటానికి మరింతగా మీ మనస్సాక్షి వివేచన మరియు సున్నితమైనదిగా మారుతుంది, మిమ్మల్ని మంచి, తెలివైన పనిలో దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. పరిశుద్ధాత్మ నీ హృదయాన్ని ఆదరిస్తుంది మరియు మిమ్మల్ని శిలువ వైపుకు నడిపిస్తుంది, నీతి మరియు శాంతి యొక్క ఫౌంటెన్.

పాల్ తన సొంత మానసిక భావాలు ద్వారా తాను నివసిస్తున్నారు లేదు, తనను తాను చూస్తూ, కానీ పవిత్రాత్మ అతనికి చేయమని చెప్పాడు, మరియు పేద సోదరులు చూశారు. యెరూషలేములోని పేదవారి ఉపశమనం కొరకు ఆయన ఎంతో కృషి చేసాడు. పాల్ దొంగిలించటానికి మరియు దోచుకోవడానికి యెరూషలేముకు రాలేదు, కానీ డబ్బు ఇవ్వాలని మరియు దానం చేయటానికి. అతను అసమ్మతి సృష్టికర్త కాదు, శాంతి మనిషి.

ఫెలిక్స్, గవర్నర్, వెంటనే పాల్ ఎవరు గమనించి. క్రీస్తులో నమ్మకస్థుడయ్యే ఇటీవలి రోజులలో, కేసెరియాలో ఉన్న ఒక రోమన్ అధికారి అయిన కొర్నేలియస్కు క్రైస్తవ శాఖ గురించి ఆయనకు తెలుసు. రోమా సామ్రాజ్యం శాఖ అన్ని యూదులు వలసవాదం యోక్ నుండి వారిని రక్షించడానికి స్వర్గం నుండి ఒక క్రీస్తు అంచనా అని రోమన్ నిఘా శాఖ తెలుసు అని చెప్పకుండానే. అయితే పౌలు యూదుల రాజకీయ, మార్షల్ రెక్కను అనుభవించలేదు. తన సేవకుడు, వినయస్థుడు, తన ఆదర్శప్రాయమైన జీవికి జీవిస్తున్నాడు, తన కత్తిరింపు శిష్యులచే రక్షించబడకుండా కాకుండా సిలువపై మరణించటానికి ఇష్టపడేవాడు. అటువంటి వ్యక్తి, మరియు చనిపోయిన మరియు సిలువ వేయబడిన క్రీస్తు, రోమీయులకు భయపడలేదు.

అదే సమయంలో, ఫెలిక్స్ యూదుల కౌన్సిల్తో లేదా ప్రధాన యాజకులతో సమస్యను కోరుకోలేదు. కాబట్టి, అతను సౌకర్యవంతమైన రాజీని చేరుకున్నాడు; అతడు పౌలును మరణశిక్షను ఖండించలేదు, కానీ అతడు సీసేరియాలోని విశ్వాసులతో విశ్రాంతి, సమావేశాలు మరియు సమాజములకు అనుమతి ఇచ్చాడు. అదే సమయంలో, అతను ఆలయ కాలుష్యకు సంబంధించి, యెరూషలేములోని కమాండర్ను దర్యాప్తు చేయాలని మరియు అతని హింసాత్మక జోక్యానికి కారణం గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటూ, ప్రధాన పూజారులతో సరైన సహకారం అందించాడు. అదేవిధంగా, గవర్నర్ ఇద్దరు గురువులను సేవిస్తారు మరియు అలా చేస్తూ పౌలుకు అన్యాయం చేశాడు, ఫలితంగా అతను రెండు సంవత్సరాలకు పైగా జైలు శిక్ష విధించాడు. ఖైదీల కాలం ఈ ప్రార్ధనలతో మరియు ధ్యానాలతో నిండిపోయింది. ఈ కాలంలో అతను ఎఫెసీయులకు మరియు కొలస్సీయులకు వ్రాసిన లేఖలను రాశాడు, అందులో క్రీస్తు యొక్క ఐశ్వర్యము తన అంతర్దృష్టి యొక్క సంపూర్ణత నుండి దయ యొక్క జలపాతంగా ప్రవహిస్తుంది. పౌలు జైలులో నిరాశావాదంగా ఉండలేదు, కానీ ఆయన ఆత్మ సజీవమైనది, జాగ్రత్తగా, చురుకైనది.

ప్రార్థన: ఓ యెహోవా, మీరు అన్యాయాన్ని అణచివేసారు. ప్రజలు హర్ట్ మరియు మాకు మర్చిపోతే ఉంటే కోపంతో కాదు మాకు నేర్పిన. నీ పవిత్ర ఆత్మతో నింపి, నీవు నిన్ను ఘనపరచుము, నీవు నిన్ను ప్రేమిస్తావు, మరియు ఇతరులకు ప్రార్థన చేయుము మరియు అభ్యాసం చేయుము.

ప్రశ్న:

  1. పాత నిబంధన నుండి క్రైస్తవ మతం వేరు చేయబడలేదని పౌలు ఎ 0 దుకు, ఎందుకు నిరూపించాడు?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 04:05 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)