Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 108 (Paul’s defense)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 2 - అన్యులలో మరియు అంతియోకు నుంచి రోమా సంఘము వరకు ప్రకటించిన పునాదుల యొక్క నివేదిక - పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించబడిన అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క సేవ పరిచర్య (అపొస్తలుల 13 - 28)
E - యెరూషలేములో మరియు కైసరయలో పౌలు బంధింపబడుట (అపొస్తలుల 21:15 - 26:32)

4. పౌలు తన ప్రజల ఎదుట రక్షణ పొందుట (అపొస్తలుల 22:1-29)


అపొస్తలుల 22:9-16
9 నాతోకూడ నున్నవారు ఆ వెలుగును చూచిరి గాని నాతో మాటలాడినవాని స్వరము వారు వినలేదు. 10 అప్పుడు నేనుప్రభువా, నే నేమి చేయవలెనని అడుగగా, ప్రభువునీవు లేచి దమస్కులోనికి వెళ్లుము; అక్కడ నీవు చేయుటకు నియమింపబడినవన్నియు నీకు చెప్పబడునని నాతో అనెను. 11 ఆ వెలుగు యొక్క ప్రభావమువలన నేను చూడలేక పోయినందున నాతోకూడ ఉన్నవారు నన్ను నడిపింపగా దమస్కులోనికి వచ్చితిని. 12 అంతట ధర్మశాస్త్రము చొప్పున భక్తి పరుడును, అక్కడ కాపురమున్న యూదులందరిచేత మంచిపేరు పొందినవాడునైన అననీయ అను ఒకడు నాయొద్దకు వచ్చి నిలిచి 13 సౌలా! సహోదరా, దృష్టి పొందుమని నాతో చెప్పగా ఆ గడియలోనే నేను దృష్టిపొంది అతని చూచితిని. 14 అప్పుడతడుమన పితరుల దేవుడు తన చిత్తమును తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నిన్ను నియ మించియున్నాడు; 15 నీవు కన్నవాటిని గూర్చియు విన్న వాటిని గూర్చియు సకల మనుష్యులయెదుట ఆయనకు సాక్షివైయుందువు. 16 గనుక నీవు తడవు చేయుట ఎందుకు? లేచి ఆయన నామమునుబట్టి ప్రార్థనచేసి బాప్తిస్మము పొంది నీ పాపములను కడిగివేసికొనుమని చెప్పెను. 

వారు దమస్కుల ద్వారాలకు ముందు వచ్చినప్పుడు సౌలు సహచరులు క్రీస్తు మహిమగల మహిమ చూశారు, ఎవరి కాంతి సూర్యుని ప్రకాశవంతమైనది. కానీ వారు జీవాన్ని గుర్తించలేదు, పునరుత్థానం చేయబడ్డారు, లేదా అతని స్వరాన్ని విన్నారు. అదేవిధంగా, చనిపోయిన పునరుత్థానం వద్ద మాత్రమే ఎంపిక నమ్మిన నిజంగా క్రీస్తు చూడండి మరియు అతని స్వరం అర్థం అని అవకాశం ఉంది. వారు మాత్రమే అతని ప్రేమ యొక్క ఆత్మ గుర్తించగలరు. అతని జీవితం వారిలో స్థిరంగా ఉంది. అవిశ్వాసులు మరియు కపట విశ్వాసులు అతని తీర్పును గూర్చి నిరాశపరుస్తారు. వారు తీర్పు యొక్క ఉరుములో అతని స్వరము వినగలరు.

క్రీస్తుకు పౌలు కనిపించినప్పుడు ఆయన వెంటనే తన స్వంత ధర్మాన్ని, చట్టం యొక్క పనుల ఆధారంగా, మరియు ప్రభువైన క్రీస్తులో మరియు అతని కృపలో నమ్ముతూ వదలివేసాడు. తన విశ్వాసాన్ని పరిశీలించడానికి ఈ దేవదూత అతనిని డమాస్కస్కు పంపించాడు. అక్కడ ఆయన దేవుని గొప్ప సంకల్పమును వినవలసియున్నది, ప్రభువైన యేసు అతని కొరకు సృష్టింపబడిన వాత్సల్యమును తెలిసికొనుడి. సమర్థవంతుడైన నేరస్థుడైన పౌలు అన్యులకు పరిశుద్ధ సేవ చేయడానికి నియమించబడ్డాడు.

చదువుకున్న చట్టబద్దమైన నిపుణుడి యొక్క గర్వమును విడనాడి క్రీస్తు సంఘం నుండి ఒక సాధారణ సోదరుణాన్ని ఎంచుకున్నాడు. అనానియస్ యూదుల నమ్మకస్థుడై, క్రీస్తులో తన విశ్వాసము ద్వారా దేవుని కుటుంబ సభ్యుడు. అతను తన ప్రభువు పేరిట పౌలు దగ్గరకు వచ్చాడు మరియు అతని దృష్టిని తిరిగి స్వీకరించడానికి అతనికి మధ్యవర్తిత్వం వహించాడు. అకస్మాత్తుగా గ్రుడ్డు సౌలు చూడగలిగాడు. క్రీస్తు మహిమ ఆయనను గ్రుడ్డి చేసింది, కానీ పశ్చాత్తాపం మరియు విశ్వాసానికి అతనిని తీసుకురావడానికి పవిత్ర ఆత్మ తన లోతైన చీకటిని విరిగింది. అనానియాల మీద తన చేతులు వేయటం ద్వారా తన దృష్టిని తిరిగి పొందింది మరియు పవిత్ర ఆత్మతో నిండిపోయింది. పౌలు యొక్క కళ్ళు తెరిచారు మరియు వెంటనే అతను క్రీస్తులో ఒక సోదరుడు చూశాడు, అతను ద్వారా దేవుని స్పిరిట్ నివసించే దేవుని చర్చి, తెలుసు వచ్చింది. ఇది మా వయస్సు యొక్క మర్మము, చర్చి వయస్సు.

క్రీస్తు, అయితే, మా సొంత ఆనందం కోసం మా ఆధ్యాత్మిక కళ్ళు తెరిచి లేదు, కానీ మేము దేవుని ఇష్టాన్ని గుర్తించి ఉండవచ్చు మరియు మాకు అతని పని ప్రకారం రూపాంతరం. అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు లను దేవుడు హృదయపూర్వక న్యాయవాదిని, తన చిత్తానికి సంబంధించిన హృదయాలను గుర్తించి ప్రపంచానికి ఇచ్చి, ఆయనను ఎంపిక చేసాడని అనానియాల నుండి విన్నాడు. దేవుని అసలు చిత్తమేమిటి? పరిశుద్ధాత్మ పుట్టుక పవిత్రమైనది, మరియు మన దేవునికి స్వరూపం అని మన నమ్మకం. మీ కళ్ళు తెరిచారా? మీరు యేసు యొక్క దైవిక దయ మరియు అతని సున్నితమైన ప్రేమ వ్యక్తి, క్రాస్ కలిగి అతని సహనం, మరియు ప్రస్తుతం అతని కీర్తి లో గమనించాము? మీరు యేసును గూర్చి చదివి, ఆయనను మీరు తెలుసు, ఆయన స్వరము వినండి. మన ప్రభువు చనిపోయినా సజీవుడు కాదు. అతను నివసిస్తుంది, మాట్లాడుతుంది, సుఖాలు మరియు ఆదేశాలను. మనిషి ఒంటరిగా రొట్టె ద్వారా బ్రతుకుతాడు, కానీ దేవుని వాక్యము నుండి వచ్చిన ప్రతి మాట ద్వారా. రక్షకుని గాత్రం వినండి, తద్వారా ఆయన నిబంధనను, ఆయన సహవాసం లో మిమ్మల్ని నిరూపించుకోవచ్చు. అలా చేయటం వలన నీవు అతని స్వరూపం ప్రకారం, దేవుని చిత్తానికి వినయస్థుడైన సాక్షిగా ఉంటావు.

నీకు, నజరేయుడైన యేసు, ఒక సాధారణ మనిషి కాదు, కాని మీరు సువార్తలో కలిసే శక్తిమంతుడైన ప్రభువు. నీవు అతని పాత్ర యొక్క ప్రకాశము చూస్తున్నావు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నిశ్చయతతో ఆయనకు నీవు తెలుసు, ఆయన కట్టుబడి ఉన్న రోజువారీ మార్గదర్శకత్వం. నీవు ప్రభువుచేత ఆయనను సాక్షిగా ఎన్నుకొనవచ్చా, అతడు చేసిన వాటన్నిటిని, ఆయన చేసిన వాటన్నిటిని మరియు నేడు ప్రజలను ఆయన ఎలా రక్షించాడో తెలుసుకోండి. ఇది మనుష్యులందరికి మన సాక్ష్యము ద్వారా ప్రభువైన యేసు ను ప్రకటిస్తుంది.

అనానియస్ తత్వశాస్త్రానికి పౌలు సమయాన్ని ఇవ్వలేదు, కానీ వెంటనే ఆయనకు సూత్రప్రాయంగా వివరించాడు, మరియు దయ యొక్క సాక్ష్యాన్ని అతని నోటిలోకి ప్రవేశించాడు. ఈ దైవిక పని చర్యను కోరింది, ఊహ కాదు. కానీ పౌలు జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక అవరోధం ఇంకా ఉందని, తన పాపములను, తన మోసపు అజ్ఞానం, దేవునికి అతని శత్రుత్వం మరియు అమాయక ప్రజలను చంపడం వలన చాలామంది ఉన్నారు. కానీ యేసు సిలువపై ఆ పాపాలన్నింటినీ తుడిచిపెట్టాడు. ప్రియమైన సోదరుడు, క్రీస్తు రక్తాన్ని పూర్తిగా తన పాపన్ని పూర్తిగా కడగడమే. తన పుట్టిన ముందు పాల్ దయ ద్వారా సమర్థించబడ్డాడు. ఈ సత్యాన్ని ఆయన స్వీకరించాడు, అయినప్పటికీ, ఈ స్వేచ్ఛగా ఇచ్చిన సమర్థనను నమ్మకంతో, మరియు బాప్టిజం ద్వారా ఈ నిర్ణయానికి సాక్ష్యమివ్వండి. చదువుకున్న చట్టబద్దమైన నిపుణుడు బాప్టిజం యొక్క చిహ్నం ద్వారా తనకు తానుగా చనిపోయాడు. ఆయన ఒంటరిగా క్రీస్తులో మోక్షాన్ని కోరడం ద్వారా పూర్తి శుద్ధీకరణకు తన అవసరాన్ని ఒప్పుకోవలసి వచ్చింది మరియు బేషరతుగా అతనిని విడిచిపెట్టాడు.

ప్రియమైన సోదరుడు, మీరు బాప్టిజం పొందారా? క్రీస్తు పరిపాలనలో ప్రవేశించడానికి మీ పాత జీవితాన్ని మీరు వదిలిపెట్టారా? ఎందుకంటే మీరు సిలువకు నీతిమంతులు. మీ మోక్షం నమ్మకం, ఇది క్రీస్తు లో పూర్తి మరియు సంపూర్ణమైంది. మీ బాప్టిజం యొక్క అర్థాన్ని అంగీకరించండి. క్రీస్తు మరణం మరియు మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా పవిత్ర దేవుడిని మీరు అంగీకరించారు. ఈ రోజున నీ ప్రభువుకు ప్రార్థించండి, ఆయన ద్వారా నిరంతరం జీవించవచ్చు.

ప్రార్థన: ఓ ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, నీవు నా పాపాలను పూర్తిగా తుడిచివేశావు. నీవు ముందు నా తప్పులు మరియు తప్పిదాలను అంగీకరిస్తున్నాను, మరియు నీ ఉనికి నుండి నన్ను దూరం చేయవద్దని అడుగుము. నేను నా బాప్టిజం యొక్క గుర్తు ద్వారా పునరుత్పత్తి మరియు మీ సమాజంలో ఒప్పుకోవచ్చు, నా కళ్ళకు ముందు మీ రూపమును బయటపెట్టండి.

ప్రశ్న:

  1. దేవుని చిత్తానికి సంబంధించిన సారాంశం ఏమిటి?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:59 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)