Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 066 (Preaching in Antioch)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 2 - అన్యులలో మరియు అంతియోకు నుంచి రోమా సంఘము వరకు ప్రకటించిన పునాదుల యొక్క నివేదిక - పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించబడిన అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క సేవ పరిచర్య (అపొస్తలుల 13 - 28)
A - మొదటి దేశాంతర ప్రయాణము (అపొస్తలుల 13:1 - 14:28)

3. అనటోలియా లో ఉన్న అంతియొక్ లో ప్రసంగించుట (అపొస్తలుల 13:13-52)


అపొస్తలుల 13:26-43
26 సహోదరులారా, అబ్రాహాము వంశస్థులారా, దేవునికి భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాక్యము మనయొద్దకు పంపబడియున్నది. 27 యెరూషలేములో కాపురముండు వారును, వారి అధికారులును, ఆయననైనను, ప్రతి విశ్రాంతి దినమున చదవబడుచున్న ప్రవక్తల వచనములనైనను గ్రహింపక, ఆయనకు శిక్షవిధించుటచేత ఆ వచన ములను నెరవేర్చిరి. 28 ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు కనబడక పోయినను ఆయనను చంపించ వలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 29 వారు ఆయనను గూర్చి వ్రాయబడినవన్నియు నెరవేర్చిన తరువాత ఆయనను మ్రానుమీదనుండి దింపి సమాధిలో పెట్టిరి. 30 అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను. 31 ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ వచ్చిన వారికి అనేకదినములు కనబడెను; వారిప్పుడు ప్రజల యెదుట ఆయనకు సాక్షులై యున్నారు. 32 దేవుడు యేసును లేపి, పితరులకు చేసిన వాగ్దానమును మన పిల్లలకు నెరవేర్చియున్నాడని మేమును మీకు సువార్త ప్రకటించుచున్నాము. 33 ఆలాగే నీవు నా కుమారుడవు నేడు నేను నిన్ను కంటిని అని రెండవ కీర్తనయందు వ్రాయబడియున్నది. 34 మరియు ఇక కుళ్లుపట్టకుండ ఆయనను మృతులలోనుండి లేపుటను బట్టిదావీదునకు అనుగ్రహించిన పవిత్రమైన వరములను మీకనుగ్రహింతును, అవి నమ్మకములైనవని చెప్పెను. 35 కాబట్టి వేరొక కీర్తనయందునీ పరిశుద్ధుని కుళ్లుపట్టనియ్యవని చెప్పుచున్నాడు. 36 దావీదు దేవుని సంకల్పము చొప్పున తన తరమువారికి సేవచేసి నిద్రించి, 37 తన పితరుల యొద్దకు చేర్చబడి కుళ్లిపోయెను గాని దేవుడు లేపినవాడు కుళ్లుపట్టలేదు. 38 కాబట్టి సహోదరులారా, మీకు ఈయన ద్వారానే పాపక్షమాపణ ప్రచురమగుచున్నదనియు, 39 మీరు మోషే ధర్మశాస్త్రమువలన ఏ విషయములలో నీతిమంతులుగా తీర్చబడలేక పోతిరో ఆ విషయము లన్నిటిలో, విశ్వసించు ప్రతివాడును ఈయనవలననే నీతి మంతుడుగా తీర్చబడుననియు మీకు తెలియు గాక. 40 ప్రవక్తల గ్రంథమందు చెప్పబడినది మీమీదికి రాకుండ చూచుకొనుడి; అదేమనగా 41 ఇదిగో తిరస్కరించువారలారా, ఆశ్చర్యపడుడి నశించుడి మీ దినములలో నేనొక కార్యము చేసెదను ఆ కార్యము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంత మాత్రమును నమ్మరు అనెను. 42 వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళ్లుచుండగా ఈ మాటలను మరుసటి విశ్రాంతిదినమున తమతో చెప్పవలెనని జనులు వేడుకొనిరి. 43 సమాజమందిరములోనివారు లేచిన తరువాత అనేకులు యూదులును, భక్తిపరులైన యూదమత ప్రవిష్టులును, పౌలును బర్నబాను వెంబడించిరి. వీరువారితో మాటలాడుచు, దేవుని కృపయందు నిలుకడగా నుండవలెనని వారిని హెచ్చరించిరి. 

పౌలు అబ్రాహాము సంతానం మరియు దేవుని ఉద్యోగార్ధులను ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రసంగిస్తూ తన ఉపన్యాసం యొక్క ముఖ్య భాగం ప్రారంభించాడు, మోక్షం యొక్క సందేశం వారికి ప్రత్యక్షంగా పంపబడిందని వారికి సాక్ష్యమిచ్చింది. యోహాను బాప్తిస్మమిచ్చే వరకూ ప్రవక్తలందరూ దేవుని వాగ్దానాల నెరవేర్పును ఊహించారు. ఇప్పుడు మోక్షం నెరవేరింది, వినినవారు పూర్తిగా గ్రహించారు.

పౌలు తన దేశమును యేసును తిరస్కరించడం గురించి తన నాలుకను అంగీకరించలేదు, యెరూషలేములోని యూదుల అత్యున్నత మతానికి అన్యాయ తీర్పును దాచిపెట్టలేదు. వారి తిరుగుబాటు, అవిధేయత, అన్యాయాల అజ్ఞానం, మరియు అదే సమయంలో అపరాధం, నేరం మరియు గొప్ప అతిక్రమణలను ఆయన పిలిచాడు. వారు పవిత్రాత్మ వాయిస్ పాటించలేదు. యేసును రోమా గవర్నర్కు అప్పగిస్తూ, ఆయనను సిలువ వేయమని ప్రజలను ప్రోత్సహించటం ద్వారా, హై కౌన్సిల్ యొక్క దుష్ట తీర్పు ప్రవక్తలు ప్రవచించినదానిని నెరవేర్చారు. యూదులు కోరినట్లు యేసు మరణించలేదని పౌలు తన విన్నవారికి నిరూపించడములో ఎంతో ఆసక్తి కనబరిచాడు, కానీ ప్రతి ఒక్కటి ప్రవచనార్థకం ప్రకారం ప్రారంభమైనది. ఏమీ లేదు ప్రపంచంలో కానీ దేవుని ఇష్టానికి ప్రకారం జరుగుతుంది. దేవుని ఇష్టాన్ని చేయాలనే కోరిక ఉన్నప్పటికీ, పురుషులు పాపులమని శిలువ చూపిస్తుంది. దేవుని ప్రేమ ఎల్లప్పుడూ వ్యతిరేకిస్తుంది.

అయినా ప్రపంచ ప్రజల రక్షకుని చంపినప్పుడు దేవుని శక్తి మరియు శక్తి గడువు కాలేదు. అతి పెద్దది, ముఖ్యంగా తన కుమారుని మరణం ద్వారా, ఒక విజేత కంటే ఎక్కువ చూపించబడింది, ఎందుకంటే అతను సమాధి నుండి యేసును లేపాడు. యేసు పునరుత్తానం దేవుని గొప్ప పని అని తన ఉపదేశములో పౌలు ప్రస్తావించాడు. సిలువ వేయబడినవాడు ఒక నేరస్థుడని చనిపోలేదు, కానీ ఎల్లప్పుడూ దేవుని ప్రణాళికకు అనుగుణంగానే ఉన్నాడు. క్రీస్తు పునరుత్థానం మృతులలోనుండి పౌలు సందేశములోని బలమైన మూలస్వస్వరూపం. యేసు తన మరణం మరియు శిలువ వేసిన తర్వాత, యేసు తన శిష్యులకి, పునరుత్థానం చేయబడిన శరీర సత్యానికి ప్రత్యక్ష సాక్షులుగా ఉన్న అనేక రోజులు తన శిష్యులకు కనిపించాడని అతను చెప్పాడు.

పునరుత్థానం ఆధారంగా, పౌలు దేవునికి శాశ్వతమైన, పవిత్రమైన, మహిమగల కుమారుడు ఉన్నాడని పాత నిబంధన నుండి వివరించాడు. అందువలన దేవుడు యేసు తండ్రి. ఆయన ఆయనపట్ల విశ్వసనీయతతో కొనసాగించాడు, సమాధిలో నుండి ఆయనను తీసికొని, అతని మహిమలో ఆయనను ఎత్తారు. గొప్ప రాజు మరియు ప్రవక్త అయిన దావీదు ఈ అద్భుత ప్రవచనాలను విన్నారు. అయినా ఆయన తనను తాను స్వీకరించలేదు. అతని శరీరం సమాధిలో ఉంది. ఇది దూరంగా దొరికిపోయింది మరియు దాని స్థానిక దుమ్ముకు తిరిగి వచ్చింది. కీర్తనలు 16:10 మరియు అపోస్తలుల 2:27 లోని ప్రవచనాలు యేసుక్రీస్తులో నెరవేరాయని పెంటెకోస్ట్ వద్ద పేతురు నిర్ధారించాడు. దేవుని పరిశుద్ధుని అవినీతిని చూడడానికి అసాధ్యమని పాల్ అంటియోక్లో సాక్ష్యమిచ్చాడు.

దేవుని జీవనము మరియు పవిత్రత మనుష్యులలో జీవిస్తాయి. అందువలన, మృతులలో నుండి లేచిన వాడు, అదే సమయములో, దేవుని యొక్క అన్ని ఇతర బహుమతులు ప్రవహించేవిగా ఉంటాయి. జీవించివున్న యేసు మన పాపాలను క్షమిస్తాడని అపొస్తలుడు చెప్పాడు. చట్టం ఉంచడం ద్వారా ఎవరూ న్యాయం చేయబడరు, కానీ విజయోత్సవ వ్యక్తికి స్థిరము కలిగి ఉన్నవారిని సమర్థించుకుంటారు. ఈ హోల్డింగ్ వేగంగా విశ్వాసాన్ని, సరళంగా మరియు సరళంగా ఉంటుంది. క్రీస్తు నందు విశ్వాసముంచువాడు నీతిమంతుడు, పరిశుద్ధము, నిత్యము జీవించుచున్నాడు. మీరు నిజంగా అతనికి స్థిరముగా పట్టుకొని ఉన్నారా?

సువార్త దానిని తీసుకోవాలి, దానిని అంగీకరించాలి లేదా తిరస్కరించాలి. అలాంటి నిర్ణయాన్ని మోక్షానికి లేదా హృదయపూర్వకంగా, నిత్యజీవానికి లేదా శాశ్వత మరణానికి దారి తీస్తుంది. పౌలు అప్పటికే తన మాటలు నమ్ముతాడని అనేకమంది తన విన్నపాలను ప్రకటించారు, ఎందుకంటే వారు వారికి అసాధ్యమని కనిపిస్తుంది. హబక్కూకు ప్రవక్త ఏమి ప్రవచించడం నిజమే (హబక్కూకు 1:5). దేవుడు మనుష్యుల హృదయం యొక్క మనస్సు మరియు కల్పనకు మించిన గొప్ప పనిని దేవుడు చేస్తాడు, తద్వారా దేవుడు నిజంగా చేసినదానిని చాలామంది విశ్వసించరు.

సమావేశం ముగిసినప్పుడు, పరదేశీయులైన మార్తరులు మరుసటి విశ్రాంతి రోజున తిరిగి వచ్చి, మోక్షం యొక్క సందేశం గురించి మరింత వివరంగా చెప్పడానికి పాల్ మరియు బర్నబాలను ఆహ్వానించారు. వారి మాటలు వారి మనస్సులను ప్రేరేపించి, ఆధ్యాత్మిక కోరికతో నింపాయి. కొందరు యూదులు మరియు దేవునికి భయపడిన వారితో పాటు తమ ఇంటికి వచ్చారు, అక్కడ వారు దయతో రక్షణ కోసం చాలా గంటలు గడిపారు. అపొస్తలులు మొదట నుండి స్పష్టంగా చూపించారు, దయ అనేది రక్షణ యొక్క పునాది, మరియు సువార్త చట్టసభ చట్టం కాదని, తన సొంత ఒప్పందంలో చేయలేని పనులు చేయమని మనిషిని డిమాండ్ చేస్తోంది. దేవుని క్షమాపణకు సువార్త మనకు సాక్ష్యమిస్తుంది. క్రీస్తు శక్తి మరియు జీవితం వారి హృదయాలలో యేసు నమ్మే వారికి ఉచితంగా ఇవ్వబడుతుంది.

ప్రార్థన: పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మృతులలోనుండి మీ కుమారుడైన యేసును లేపినందుకు, ఆయన నిమిత్తము మన పాపములను క్షమించాము. నీ కుమారునిలో మనలను స్థిరపరచుము, నీ రక్షణకొరకు నీ కార్యమును, నీ కృపను, నీ విజయమునుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చునట్లు నీ సంతానమనస్సుతో మా మనస్సులను నింపుము.

ప్రశ్న:

  1. యేసు పునరుత్థానం గురించి పౌలు ఏమి బోధించాడు? ఆయన పునరుత్థానపు ఆధారంగ వున్న సువార్త ఏమిటి?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 11, 2020, at 08:53 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)