Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 080 (Men harden themselves)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
A - Fii ko feyyhi kon ado yontere laaLAAɓunde nden (Yuuhanna 11:55 - 12:50)

5. Fii sattere ɓernde yimɓe ɓen yeeso ɲaawoore nden (Yuuhanna 12:37-50)


YUUHANNA 12:37-41
37 Fii kala o waɗii wa ɗii maandeeji hawniiɗi yeeso maɓɓe, kono ɓe gomɗinaano mo. 38 Ko nii kongol ngol annabi Isaaya wowlunoo ngol laatori, ɗun ko ka o wi’unoo ɗon : Joomiraaɗo, ko hombo gomɗini waaju amen ngun? E ko hombo sookewo Joomiraaɗo on feɲɲinanaa? 39 Ɓe waawataano hoolaade, ɓay wano Isaaya wi’irnoo non kadi : 40 Allaahu on wuminii ɓe, o uddii ɓerɗe maɓɓe ɗen, fii wota ɓe yiiru gite maɓɓe ɗen, e hita ɓe faamir ɓerɗe maɓɓe ɗen, haa ɓe tuuba, o sellina ɓe. 41 Ko ɗun woni ko Isaaya yewti, ɓay wonii o yi’ii darja Iisaa Almasiihu on, o yewti fii makko.

Iisaa waɗi ka saare Yerusalaam maandeeji hawniiɗi buy seeditiiɗi fii giggol makko ngol. Kala ɓen jebbiliiɓe andi fii bawgal makko ngal e ka ngal iwi ɗon. Kono faaɗa haqqil’en saloto waylugol miijooji maɓɓe ɗin, ɓen waawaali anditude Iisaa on mo ɓe etirnoo etande iwunde nden e ko haqqile maɓɓe ɗen faamata kon e diina yawtuka kan keerol.

Yimɓe buy no hebbinori miijooji maɓɓe ɗin, ɓe alaa e heɗaade hawa Alla kan. Ruuhu-Seniiɗo on no heɗorde doy e no neworii, himo landii yo ɓernde men nden wattan yili.

Kono murtuɓe ɓen, ɓen liddotooɓe ko Ruuhu Seniiɗo yewtata kon ka nder Linjiila, hinaa wonkii maɓɓe kin tun ɓe sattinnoo, ko Alla e nder peewal makko ngal e tikkere makko nden, ittanii ɓe no ɓe waawira faamande hoore maɓɓe e no ɓe yi’ira, wano non o sattini ɓe ɓernde nden. Ko Alla woni okkoowo on kisiyee on e ɲaawoowo on.

Hiɗen yi’a ɓeynguureeji e bolondaaji e leƴƴi nanditayɗi e ɗi Alla tikkani. O ndaarataa ɓen luttooɓe woɗɗitagol mo, nde o etii laabiiji buy artigol ɓe ka makko. Alla sattinay ɓerɗe ɓen yimɓe ɓe ɗoftotaako hawa Ruuhu Seniiɗo makko on. Kala ɓen yawitiiɓe giggol makko ngol e hoore tewaare, bugitii kadi golle Almasiihu on, ɓe yanay e nder ɲaawoore nden. Sabu ko o teddini kon laaɓal makko ngal Alla no haani sattinirde seeɗa seeɗa ɓen yeddooɓe o acca ɓe ɓurta naatude e nder majjere nden.

Faamu fii ko Alla sattinta kon ɓerɗe yedduɓe mo ɓen hinaa faamu samakalahu non, kono ko ko yaadi e mangu makko ngun. Annabi Isaaya faami fota fewndo ko o nani hawa Joomiiraaɗo on no imminina mo hara hinaa fii hisingol jamaa on, kono ko fii sattingol ɓerɗe maɓɓe ɗen (Isaaya 6:1-13). Waajagol fii giggol Alla ngol no ɓuri weeɓude edii waajagol fii tikkere Alla nden e ɲaawoore makko nden. Giggol Alla ngol ko jogodirngol e laaɓal e goonga e peewal. Bone woo luttataa yeeso makko; bone on dogay yeeso jalbeendi mangu makko ngun. Ɓay ko kanko Iisaa woni giggol laaɓungol wontungol ngol neɗɗo, fii makko on senday yimɓe ɓen. Yuuhanna andiri cuucal wondema on jooɗiiɗo ka jullere laamu Alla, on mo Isaaya yi’i on, ko Iisaa woni on, sabu Alla e Ɓiɗɗo makko on ko ɓe gooto ka laaɓal e ka mangural.

YUUHANNA 12:42-43
42 Kono e nder ɗun, hay e hakkunde yeesooɓe ɓen, buy e maɓɓe gomɗini mo, kono sabu Fariisiyaaɓe ɓen ɓe suusaali qirritaade, fii wota ɓe pottine ka juulirde. 43 Ko fii hari hiɓe yiɗi weltingol yimɓe ɓen ɓuri weltingol Alla.

Hari Yuuhanna windoowo on Linjiila no andanooo ka nder ɓeynguure yottinoowo mawɗo sadaka on (Yuuhanna 18:15). Himo andi wondema ko ɓuri kon jamaa on no woɗɗitaade Iisaa. Woɓɓe e hooreeɓe ɓen goo non kaɲun no gomɗinde mo. Ɓe faami wonde Alla no e makko awa kadi konguɗi makko ɗin no heewi bawgal e goonga, kono ɓe hollataano ɗun e kene.

Ko fii honɗun ɓen yimɓe jaɓani nden ɲaawoore yeddodirde e fondo maɓɓe ngon? Hari hiɓe ɗenƴitii Fariisiyaaɓe ɓen, hiɓe suii yiɗegol e ɓuttingol ka yimɓe ɓen edii goonga on. Hari Fariisiyaaɓe ɓen kambanii yimɓe Yerusalaam ɓen, ɓe wi’i ɓe raɗoto ɓe si ɓe tambitike Iisaa. Ko ɗun waɗi si ɓen ɓe jamaa on joɗɗini no huli hita ɓe jatte ko ɓe jeyi kon, ɓe weeɓitanoo hawkeede e cukkeede. On sendanooɗo e jamaa on waawataano soodude maa o yeeya, o jomba maa o juulida e musiɓɓe makko ɓen. Himo ƴettiranoo wa mo ɗamajan nangi raaɓinoowo yimɓe ɓen.

Ko hanno ɓen ɓe jamaa on joɗɗini qirritoo fii kala gomɗinal maɓɓe ngal ko suuɗiingal? Teddungal yimɓe ɓen no ɓurannoo ɓe edii mangu mawngu Alla ngun. Hari hinaa weltingol Alla laaɓuɗo on ɓe ɗaɓɓi; hiɓe yiɗunoo hoore maɓɓe ɓuri Joomiraaɗo maɓɓe on.

Bone wonanii on gomɗinɗo tun e gundoo huuwiroowo wa si o andaa Iisaa. On neɗɗo ɗon yedday fii Joomiraaɗo makko on nde saa’i sattuɗo on ari. Heɓugol ɓuttu e innde no ɓurani ɓe teddungal e hiwande ka Alla. Qirritee Joomiraaɗo mon on e Dandoowo on on, hoolee mo, o ardoto on no o yiɗiri non.

YUUHANNA 12:44-45
44 Onsay Iisaa ewnii, wi’i: Kala on gomɗinɗo lan, haray wonaa min o gomɗini, kono ko nuluɗo lan on. 45 E kala yi’uɗo lan, haray o yi’ii Nuluɗo lan on.

Iisaa noddi jamaa on o wi’i tuubee, o huutori ko ɓuri kon mise sattuɗe e nder ko o jannata ɓe kon, hara ko ka baŋŋe ruuhu o hattani ɓe. Aranun ɗun, jannde makko nden no nandi e ko rewraa, wa si himo wi’ude ɗun ɗoo: «On mo gomɗinii lan, haray hinaa min o gomɗini!» Iisaa humataa goɗɗo e makko kanko tun, kono Ɓiɗɗo on ardoto taalibaaɓe makko ɓen fow ka Baabaajo on. O ɓoorike joge makko ɗen, o habbaaki yo yimɓe ɓen hoolo mo kanko tun. Ɓiɗɗo on ittantaa Alla gomɗinal ngal yimɓe ɓen joganii mo ngal. O ittaali huunde e mangu mawngu Alla ngun. O feɲɲinay ngu o mawnina ngu soono-woo.

Liddu mun on kadi ko goonga: gooto arata ka Baabaajo on si wonaa e Ɓiɗɗo on o rewri; gomɗingol tigi-tigi Alla gasataa si hawrii en gomɗinaali Ɓiɗɗo on. Baabaajo on halfinii mo gomɗinɓe ɓen fow fii yo ɓe wonu jamaa makko suɓaaɗo on, o moƴƴintinana en piiji moƴƴi iwuɗi ɗin fow ka Alla. Ko non Ɓiɗɗo yankiniiɗo on ɓanginiri yankinaare ɗun ɗoo: «Kala yi’uɗo lan, haray o yi’ii Nuluɗo lan on.» Ko Iisaa woni Nulaaɗo Alla tigi-tigiijo on, heewuɗo bawgal e mangural Alla ngal no o ɗoftora e ɗi fow. Ko Iisaa woni lontiiɗo on ngurndan iwuɗan ɗan ka Alla e ndaygu ngun e mangu mawngu ngun. Men andaa Alla goo, yawti misal ngal Iisaa angini ngal e nder ngurndan ɗan e ummutal ngal. Yankinaare makko nden townii mo haa ka Baabaajo on woni ɗon. Ko Iisaa tigi woni on mo Isaaya yi’i, sabu huunde alaa ko sendi Baabaajo on e Ɓiɗɗo on.

YUUHANNA 12:46-48
46 Ko fii wonugol Ndaygu addimmi e oo aduna, hara kala gomɗinɗo lan wonaali e nder niwre nden. 47 Kala nanuɗo konguɗi an ɗin kadi, ronki ɗi huutoorde, hinaa min ɲaawoyta mo. Ko fii mi ariraali fii ɲaawugol aduna on, kono ko fii dandugol aduna on. 48 Kala non bugitiiɗo lan, salii jaɓude konguɗi an ɗin, no mari ɲaawoowo. Ko fii ko konguɗi ɗi mi yewti ɗin ɲaawoyta mo ka ɲalaande sakkitorde.

Tampere tiiɗunde naatuno e nder hoɗo wongo leydi Afiriki. Hari yimɓe Ɓen piitotono ka nder cuuroy maɓɓe sabu nguli ɓandu ndun. Doftooruujo ndartunooɗo ɓe on tawi jaka kulloy wonukoy koy sabu nden nawnaare maayay si tawiii nawnuɗo on seppii ka jalbeendi naange ngen. O sonki, o wi’i: «Yaltee ka cuuroy mon ɗiɓɓitukoy, hetton cellal mon ngal! Koy kulloy maayay ka ley naange!» Ɗuuɗuɓe yalti ka naange, ɓen ɗon hetti cellal. Woɓɓe goo kaɲun hoolanooki doftooruujo on sabu muuseendi ndin; ɓe lutti nder ton haa ɓe maayi. Ɲawdoowo on e yimɓe sellinaaɓe ɓen landii ɓen wonunooɓe e daande mayde: «Ko haɗi yalton ka ley naange?» Ɓe jaabii: «Bone wonanii men, men hoolanooki konguɗi mon ɗin, hiɗi nanditannoo men e ko weli fii haa feƴƴiti keerol. Hakkee ko men nawnunoo e ko men ronki.» Ɲawdoowo on jaɓɓitii, wi’i: «E hara on maayay sabu ko on hoolaaki ko yamiraɗon kon, hara hinaa sabu nawnaare nden.»

Oo taariika no sifanii en fii bawgal Almasiihu on. Ko kanko woni Naange peewal fuɗɗaynge ngen e hoore niɓe junuubu ɗen, Fooloowo on ɓulli bonki kin. Kala naatuɗo ka ndayngu makko labaangu hisinte. Hinaa huunde o faalaa si wonaa hisingol yimɓe ɓen junuubu on e mayde nden. Konguɗi makko ɗin no waawi jattinde en juuɗe doole bonnooje ɗen. Kala heɗotooɗo konguɗi makko ɗin, hooliiɗo mo gomɗini, o aray e makko o ɗoftoo, o wuura poomaa. Mayde nden jogaaki doole woo e hoore makko.

Kono kala heɗotooɗo konguɗi makko ɗin ronka marugol ɗi ka nder ɓernde makko, mulay e nder junuubu o fokkitana ɲaawoore nden e niɓe ɗen ka yaasi. Ko non Linjiila on wontirani ɓe gomɗinaa ɓen ɲaawooree e mulirde. E hara on jaɓirii Iisaa wa Dandoowo mon on? E hara on hunjike konguɗi makko ɗin, on huutorii ɗi kadi?

YUUHANNA 12:49-50
49 Ɓay konguɗi an ɗin wonaa e an iwri, kono ko Baabaajo imminɗo lan on tigi yamirimmi ko mi haala e ko mi wi’a. 50 Awa-le miɗo andi yamiroore makko nden ko nde ngurndan poomayankejan. E hin-le, ko mi wi’i kon, ko no Baabaajo on wi’irimmi non mi wowliri.

Ko Iisaa woni daaluyee Alla on. Si Iisaa yewtii, en nanay ko Alla miijii kon e ko o faalaa kon. Ko Almasiihu on woni nelaaɗo tigi tigiijo mo Alla addani en on. On ɗoftiiɗo Ɓiɗɗo on, heɗii hawa Ben makko kan, o waylika no yimɓe ɓen waawira faamude. Alla no yewtude aduna bonɗo on rewrude e makko. Hino wa’i wa si himo wi’ude en ɗun ɗoo: «Ko min woni Joomiraaɗo on, mi wonay Ben mon. Rewrude e moƴƴere nden, mi okkay on ngurndan poomayankejan ɗan. No gasa hiɗon handi e tikkere nden e najoore nden, kono non miɗo yiɗi on; mi sakkoto Ɓiɗɗo an laaɓuɗo on, o wonana on lonto nde wonuɗon okkaaɓe peewal no hendoron Ruuhu Seniiɗo on. On maayoytaa. Hendee ngurndan poomayankejan ɗan e juuɗe Almasiihu on. On mo huuwaali ɗun yi’ataa aljanna on kaɲun e ngurndan tigi-tigijan ɗan.» Rewrude e ɗin konguɗi, Alla no yeɗude aduna on kisiyee, hara huunde en yoɓaali. Kono on mo wattaali yili e Almasiihu on maa on mo bugitike mo o yanay e nder wimbo ngon, sabu o bugitike yamirooje ɗe Alla yamiri ɗen fii ngurndan ɗan.

TORAARE: Baaba, men yettii ma fii ko yeɗuɗaa men kon ngurndan poomayankejan ɗan. Meɗen mantude ma mawnina, men jarna maa e hoore weltaare. A sottii men ka mayde, a addii men ka ngurndan, a ittii men ka junuubu on laaami ɗon a addi men haa ka giggol maa ngol woni ɗon. Hiwu e amen konguɗi Ɓiɗɗo maa on, windaaɗi ka nder ɓerɗe amen e ka ruuhu amen no ɗi rimira. Wurnintin yimɓe ɗuuɗuɓe rewrude e Linjiila on. Jannu men no men feɲɲinira nelal maa ngal haa e yimɓe ɓen fow, no ɓe wuurira hara ɓe maayaali.

LANDAL:

  1. Ko yamiroore honde yimɓe fow yamiraa ka Almasiihu on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:49 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)