Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 070 (Jesus across the Jordan)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
C - Fii yaadu Iisaa sakkitiindu ndun Yerusalaam (Yuuhanna 7:1 - 11:54) Fii ko sendindiri kon nibhe dhen e ndaygu ngun
4. Fii no Laazaru wurnintiniraa non e battane mun ɗen (Yuuhanna 10:40 – 11:54)

a) Fii no Iisaa lumbiri non Yurdayniwol ngol (Yuuhanna 10:40 – 11:16)


YUUHANNA 10:40-42
40 Ɓay Iisaa iwii ɗon, o yiltitii gaɗa Yurdayniwol ka Yaayaa lootaynoo maande tuubuubuyee ɗon aranun, o daakii ɗon. 41 Yimɓe buy ari e makko, tawi hiɓe wi’a: Yaayaa kaɲun waɗaali maande hawniinde woo, kono ko Yaayaa wi’i e hoore oo neɗɗo kon fow ko goonga. 42 Buy gomɗini mo ɗon.

Yeddodiral woodungal ngal hakkunde Iisaa e Fariisiyaaɓe ɓen waalike e kene; ɓe woni e tindingol hooreeɓe jamaa on ko ɓen huuwa ɓawto ko maaya-ɓanɗuujo on sellinanoo ɗon Betesada (Simoore 5). Ko Iisaa ƴewtii Yerusalaam tammun, cippiro ngon hewti ka ɓuri e sattunde ɗon. Ndaygu ngun no jalbude ka nder niɓe, laatii niɓe ɗen jaɓaali ngu. Hari soono-woo Iisaa no fewtondiri e mayde nden. O yahi kadi ka juulirde, o naɓori taalibaaɓe makko mawnuɓe ɓen ka gandal e ka gomɗinal, ka tawayno ɗon ngayngu ayɓe ɓen no ɓeyɗoo tun ɓeydaade.

Ɓawto ko juldeere fii anditugol laɓɓintineede juulirde mawnde nden waɗude, Iisaa iwi Yerusalaam, o lumbi Yurdayniwol ngol nokkuure ka dental fewjooɓe ɓen joɗɗini ɲaawirdu. Yaayaa-Lootoowo on waajino adii ɗun, si wonaa laamu Yahuudiyanko’en ngun, hara ko woɓɓe e lamɓe ɓe Heroodu ɓen. Hari Lootoowo-Tuubuubuyee on no andaa fota; o seeditanino Iisaa seeditoore laaɓunde.

Ɓen gomɗinirɓe sabu Lootoowo on wakkilinino e nder gomɗinal ngal. Hari ɓe taƴiino hoore karamokoojo maɓɓe on. Ɓay Iisaa hewtii, ɓe dogi fottugol e makko, hiɓe andunoo fii yankinaare makko nden, e mangu mawgu makko ngun e bawgal makko ngal. Iisaa jonni ɓe mise e maandeeji, o waajii ko feewi fii Alla e fii neɗɗo. Yimɓe heewuɓe udditi gite mun ɗen e Linjiila on, ɓe gomɗini piiji ɗi Yaayaa hiitinoo fii mun ɗin, ɗun e tawde kanko o waɗaali kaawake hawniiɗo woo fii seeditagol fii golle annabankaaku makko ngun. Ɓe jaɓiri Iisaa heɲaare wa Dandoowo e Joomiraaɗo.

YUUHANNA 11:1-3
1 Gorko wi’eteeɗo Lazaaru nawnuno ka saare Betanii, ka Mariyatu e miɲan mun Mariyama hoɗunoo ɗon. 2 Ko Mariyama on juurunoo angiri ka koyɗe Kohoojo on, o fittiri ɗe sukundu makko ndun. Tawi ko Lazaaru oo nawnunooɗo woni bandiraawo makko on. 3 Onsay ɓen bandiraaɓe Lazaaru ɗiɗo immini goɗɗo haa e Iisaa ko andinoya mo, wi’a: Kohoojo, giɗo maa on no nawni.

Fewndo ko Iisaa jannata e nokkeeli wonɗi ɗin Yurdayniwol, aaden wi’eteeɗo Laazaru nawni. Hari himo hoɗi e hoɗo wongo ka fello Zaytuuni. Annabi Iisaa wernaama laabiiji buy ka suudu makko. Yewtere waɗunde nden hakkunde Mariyata, bandiraawo Laazaru on, no nanti innde. Yaayaa fillitaaki nden yewtere wonde e ɗeya defte ka Linjiila, kono ko ko feƴƴi kon o sifii fii mun (Yuuhanna 12:1-8). On debbo dewo moolanaaɗo no ɗonɗanoo daaluyeeji Joomiraaɗo on ɗin. O seeditori non fii yankinaare makko nden e gomɗinal makko ngal e giggol ngol o yiɗi ngol Ɓiɗɗo Alla on.

Ko Iisaa humpitii fii nawnaare Laazaru nden ɗun aanini mo. Kono non, gomɗinal bandiraaɓe ɓen no addude o tawtoya ɓen. Ɓe toraaki Iisaa arugol kisan kisan, kono ɓe humpituno mo tun no on fewndornoo non, hiɓe andi himo waawi sellinde hay si o alaa takko nawnuɗo on. Hari hiɓe felliti wonde sabu giggol ngol Iisaa yiɗi ngol Laazaru, o accirtaa on nii tun. «Laazaru» no firi «Alla faabike». Nden innde wonti nodditirteende kaawake sakkitoro lintaaɗo on ka nder deftere Yuuhanna.

YUUHANNA 11:4-10
4 Ɓay Iisaa humpitike ɗun, o wi’i: Wonaa ndee nawnaare ɗoo warata mo, kono nde hollay mangural Alla ngal, fii no Ɓiɗɗo Alla on mawniniree sabu mayre. 5 Ko fii hari Iisaa no yiɗi Mariyata e Mariyama miɲɲiraawo mun on, kaɲun e Laazaru bandiraawo maɓɓe on. 6 Ɓay wonii o andii on no nawni, o wonti e nden nokkuure ka o wonnoo ɗon balɗe ɗiɗi. 7 Onsay o wi’i taalibaaɓe makko ɓen: Yiltitoɗen ka diiwal Yahuuda. 8 Taalibaaɓe ɓen wi’i mo: Karamoko’en, ko neeɓaali koo, Yahuudiyankeeɓe ɓen no etaade no fiɗira on kaaƴe. E on yiltitoto ɗon? 9 Iisaa kadi jaabii ɓe wi’i: E nder ɲallal ngal hinaa saa’iiji sappoo e ɗiɗi? Awa si goɗɗo yaarii ɲalorma, o feggotaako, ɓay haray himo yi’irde ndaygu oo aduna. 10 Kono si goɗɗo yaarii jemma, o feggoto, ko fii haray ndayganaa mo.

Ɓay nelal ngal hewtii Iisaa, hari himo faami fii cippiro waɗeteengo ngon e hoore doole mayde nden. Hari o hiitinoke wondema nawnuɗo on wonataa mbaroodi mayde nden, kono mangu Alla mawngu ngun feeɲoyay e hoore makko. Iisaa wahayinaa e Ruuhu-Seniiɗo on, himo andi ko honɗun o haani waɗude ado weldiɗɗo makko on maayude. Bawgal makko ngal feeɲay ka baafe Yerusalaam rewrude e ko neɗɗo on wurnintintee kon. Wano non, jamaa Yerusalaam on heɓataa nokku ka ɓe ɓaarora fii ko ɓe salii kon gomɗinde.

Mangural Alla ngal e darja Almasiihu on ko gootun. Mangu ngun mawninaa ma sabu o tiindodirii e mayde nden, o foolii nde. Banii-aadama’en no tampude e tiindodirgol e mayde nden. Yimɓe ɓen no sikka mayde nden muylay few fii goɗɗo. Iisaa no andunoo faale Ben makko on, mayde nden e battane mayre on jiɓaano mo, fii kala himo andi ko honɗun woni sabu mayre. Himo waawi okkude ngurndan ɗan oo aduna ɲawsuɗo.

Iisaa habbii balɗe ɗiɗi ado o yaade ka wi’eteeɗon Betanii. O acci weldiɗɗo makko on maayi. Taalibaaɓe ɓen nhalɗi ko ɓe nani o yiltitike ka wi’eteeɗon Yahuuda; ko kamɓe wonunoo seedeeɓe ko ɓe woopi kon fiɗugol mo kaaƴe. Taalibaaɓe ɓen aananaano Laazaru, ɓe faalanooka wonude seedeeɓe fii mangu Alla ngun, ko fii ngurndan maɓɓe ɗan ɓe hulannoo.

Iisaa huutori non misal ƴettaangal e aaden fokkituɗo safaari ndii o hulaa huunde, hara ko ɲalorma. Kono si ko jemma o yaari, himo waawi fottude e satteedeeji maa o untoo e wimbo. Hari saa’i ka o fempetee ɗon ka leggal altidiraangal no ɓadaade tun, kono hari saa’iji ɗin lanaali taho huumude. Hiɓe waawunoo yahude Yerusalaam hara huunde ɓe hulaa, Alla no hiwude ɓe.

On mo hoolaaki ko Alla muuyi kon tabitay ka nder niɓe wano ayɓe Iisaa ɓen, sabu ndaygu gomɗinal ngal immaaki e hoore maɓɓe. Wano non Iisaa landii taalibaaɓe makko ɓen yo ɓe hoolo, ɓe hoolo kadi ko o ardotoo kon. Si wonaa ɗun angal gomɗinal ngal pooɗay ɓe ka nder niɓe. E saa’i ɓurɗo on ɓawlude, andugol wondema huunde heɓataa en si wonaa ko ka Joomiraaɗo on iwri, addanay en ɓuttu. Ko e makko fawuɗen hoolaare men nden.

TORAARE: Iisaa Joomiraaɗo, men jarnii maa fii ko jeyuɗaa kon ngurnɗan ɗan; e nder ndaygu maa ngun, meɗen sutii laawol ngol. Hiɗa ardaade men e laawi feewuɗi ɗin, hay fewndo ko ayɓe amen ɓen faalaɗon bonnugol ɗon fii amen. Wallu men fii hita men nenno, kono yo men jebbilo tampugol maayana maa. Yo hiwitorngo ngo yeɗuɗaa men ngon darjir rewrude e gomɗinal amen ngal.

LANDAL:

  1. Ko fii honɗun Iisaa yewtani fii mangural Alla ngal hay fewndo ko Laazara maayi?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:40 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)