Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 063 (The Lord’s Prayer)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Javanese? -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 2 - Fii waaju e golle Almasiihu on Jaliilu (Matta 5:1 - 18:35)
A - Fii waaju ngun ka hoore fello: Fii sariya teddudho on ka laamu kammu ngun (Matta 5:1 - 7:27) -- Fii no maakuuji Almasiihu on dhin mottindiriraa non ka aranun
2. Fii ko waddhii en kon telenma Alla (Matta 6:1-18)

c) Fii no Joomi on tindiniri no juulirtee non (Matta 6:9-13)


Sahaabaabhe bhen jabhii wondema bhe faamaa tigi ko honno Alla torortee. Hari bhe yedhaaka taho Ruuhu-Seniidho on. Ko nii bhe landorii annabi Iisaa yo o tindin bhe tornde nde bhe tippata e mun. O yurmaa bhe, o sendodi e mabbhe toraare makko teddunde nden.

MATTA 6:9
9 Ko nii haanudhon tororde Alla: Baaba amen Wondho ka kammu, yo innde maa nden hormore

Almasiihu on tindinaali en yo en fewtu Alla e fee noddirgol mo Alla, maadhun Joomiraadho Jom-bhural, Jom tageefo ngon e Bhurdho toowude yurmeende on. Dhen tiitoodhe no yi’ee kadi e dhiya diinaaji. O jannii en innde bajjere Alla nden, ko kayre nyoggi keyee wondho on fow ka nder Ahadi Heyri e nder halfere wootere, e maanaa: «Baaba amen.» Hinaa en handubhe e noddirgol Alla «Baaba men» awa kadi en waawataa bhadaade mo. Kono Almasiihu on tippike immorde ka kammu. O jibinaama immorde Ruuhu-Seniidho on. O sendodii e men moyyhere makko nden e gebhal makko ngal, o ittanii en junuubaaji men dhin fii no rindhiren wonugol bhe Alla jogori wa bhibbhe mun halal, ka bannhe ruuhu rewrude e jibinande heyre nden.

On mo taskite fota maakuuji Iisaa Joomi on wondhi dhin ka nder Linjiila, yiitanay hoore hara himo nhaldhi wondema fewndo ko o yewtidaynoo e taalibaabhe makko bhen fii julde nden e fii Alla, ko o bhuri e huutorde ko dhee kalfe «Abba – Baaba – Baaba an – Baaba men – Baaba mon», ko timmata laabiiji 200. Kono fewndo ko o yewtidata e aybhe makko bhen maa ko o radhotoo jinaaji dhin, ko innde Alla nden tun o huutori. Kono non, fewndo ko yeeso Ben makko ngon wirnanaa mo, ko o wonunoo ka hoore leggal altindiraangal o ewnino, o wi’i: «Alla an, Alla an, ko fii hondhun tertanidhaa mi?» Fewndo ontuma, hari himo fawti ka bhandu makko junuubaaji aduna on, yurmeende Ben makko nden wontii tikkere bhayru o feenyirii wa Nyaawoowo poomayankeejo on. O nyaawirii junuubaaji men dhin rewrude e Bhiddho makko on, ka tawi dhon ko enen haananoo wareede.

Dhun e tawde hino nandi e si Baabaajo on tertike mo, annabi Iisaa wadhii tippiro, o lutti wonude sella-findeejo. O humike e baabankaaku Alla ngun, o tororii nii: «Baaba an, mi wattii ruuhu an on e juudhe maa.» Gila nden nyannde, himo juurude Ruuhu makko on e men. O fennyinii weltaare makko nden e men fewndo ko o maaki: «Baaba amen wondho ka kammu.» On Ruuhu no fennyini gundo baabankaaku Alla ngun telenma gomdhinbhe bhen. Ko dhun wadhi si hidhen yetta mo jarna e nder weltaare. Baaba wondho on ka kammu yaafanike en, o yedhii en ngurndan makko poomayankejan dhan, o naadii en ka nder bheynguure makko, o noddirii en yidhaabhe makko, o jabhirii en wa kurkotoobhe ka nder laamateeri giggol makko. Battane mun, wano dhun woopodiri non e ko bhe andaa Alla bhen kon, en haanaa hulude Alla yottotoodho on, bhayru en hendike feere no bhadoren Laabhudho on sabu yhiiyhan Almasiihu on wondude e bawgal Ruuhu-Seniidho on, saai kala saa’i.

Huunde aranere bhurnde hittude nde landotodhen nden Almasiihu on wadhugol innde Baabaajo on hormorteende. Sikke alaa wonde Baaba wondho on ka kammu ko seniidho hoore makko, o handaa e timmingol laabhal makko ngal rewrude e men, kono o newnanii en tawdeede e nden moyyhere, hidhen yetta mo mawnina kurkanoo mo wondue e anditangol mo e nder weltaare.

E nder ko juuleten kon fow, hidhen haani fewtude tobbhere hattude nden e hitteendi dhun ko manwingol Baaba men. Dhiya torndeeji men heddiidhi fow no haanaa wattireede yeeso. «Baaba, mawnin innde maa nden, okkoraa men hannde nyaametee haanandho men on, yaafanodhaa men bonnereeji amen dhin.» Ko fii fow ko immorde e makko, tippude e makko e fii makko, fow kadi no haani wonande mo e fii makko. E nder ko juuleten kon, miijooji men dhin e faaleeji men dhin no haani fewtineede e laabhal Baaba men wondho on ka kammu. Fariisiyaabhe bhen ko kambhe wonunoo ka tumbere torndeeji mabbhe dhin, kono enen hinaa non huuwirten. Ko wattugol innde Alla Baabaajo on ka tumbere haanudhen jokkirde. Ko nden huunde haanudhen dhabbhude.

Baabiraabhe bhen fow ka kammu no faalaa yo faybhe mabbhe bhen wuuru ngurndan wondudhan e teddungal telenma bheya yimbhe, bhe wallitoo jamaa on, bhe humoo e piiji moyyhi, bhe bheydana bheynguure mabbhe nden darnde. Wano non, Almasiihu on no tanyinii yo en teddin Baaba men e fee hebhugol jikku laabhudho e no rimiren bhibbhe immorde Ruuhu makko on. Wano non, hay yimbhe bhe gomdhinaa bhen no mantoyay nyannde goo Ben mabbhe wondho ka kammu on sabu bhibbhe mabbhe worbhe e rewbhe teddubhe bhen. Ko weltaare honde wonanoyta Baaba men nde aduna on wi’i: «Ndaaree, hibhe gomdhiniri wano Baaba mabbhe non!»

Yimbhe bhen fow wonaa baabiraabhe, bhayru wobbhe e mabbhe hebhaali jiidi, kono hidhen toraade fii no bhibbhe dhuudhubhe ka bannhe ruuhu jibiniree immorde Baaba men e no bhe wuurira e nder laabhal e peewal e giggol.

TORAARE: Yaa an Baaba, emba innde maa nden ka toni amen no weli bhuri juuri nee. Fewndo ko men wonunoo junuubankeebhe, a wattii men bhibbhe maadha. Men yettii ma sabu giggol maa ngol e sulfu maa on sabu Bhiddho maa on e yurmeende Ruuhu-Seniidho maadha on. Men jarnii ma bhayru rewrude e sottande maa nden, men wontii bhibbhe maa worbhe e rewbhe ka haqiiqa e ka zaati. Fennyinan ca’e amen dhen e kodhooli amen dhin innde maa nden fii no faybhe dhuudhubhe jibiniree immorde maadha e no bhe mawninira innde maa nden.

LANDAL:

  1. Ko honno haanudhen teddinirde innde Baabaajo on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:53 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)