Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 062 (Prayer)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 2 - Fii waaju e golle Almasiihu on Jaliilu (Matta 5:1 - 18:35)
A - Fii waaju ngun ka hoore fello: Fii sariya teddudho on ka laamu kammu ngun (Matta 5:1 - 7:27) -- Fii no maakuuji Almasiihu on dhin mottindiriraa non ka aranun
2. Fii ko waddhii en kon telenma Alla (Matta 6:1-18)

b) Fii juulugol e gundoo (Matta 6:5-8)


MATTA 6:5-8
5 Nde hidhon juula kadi wota on wa'u wa faasiqiibhe bhen, bhen yidhubhe juulugol hara no darii ka nder juulirdhe e ka sera ballaŋe fii hollitagol yimbhe bhen. Ko fii, ka haqiiqa mi andinii on, bhe hendike mbarjaari mabbhe ndin. 6 Kono onon, nde hidhon juula, naatee ka nder cuudhi mon, ombon baafe mon dhen, juulon e Ben mon mo yi'otaako on. Dhun, Ben mon Yi'oowo ko yi'otaako kon, jonnitoyay on mbarjaari mon ndin. 7 Nde hidhon juula, wota on fillifillinno haalaaji dhuudhudhi wano bhe wonaa Yahuudiyanke bhen non, ko fii bhen no sikka ko no bhe dhuddhiniri haalaaji woo bhe jabhirantee. 8Wota on nandintino e mabbhe, ko fii Ben mon no andi ko hondhun faaladhon ado on toraade mo.

Diina kala no mari nate mun dhen fii no juulirtee, bhayru juulugol ngol no tawaa e tugalal diina kan. Yahuudiyankeebhe bhen townayno juudhe dhen fii hendagol dhon e dhon baraaji Alla juurotoodhi dhin tigi e hoore mabbhe. Wonde bhe juulayno yeeso jamaa on ka sera dhate e hibhe dhabbhaynoo no yimbhe bhen daarira bhe. Kono enen Almasiiyaabhe bhen en hinaa feere wootere jokketen telenma no juulirtee non, bhayru Almasiihu on rowtirii en nate e sartiiji. Hinaa en maccubhe yeeso Alla. Ko en bhibbhe awa kadi ko Ben men wondho on ka kammu wondhen e yewtude si hidhen joodhii ma si hidhen darii, si hidhen jiccii maa si hidhen yahude. Zaati juulugol ngol, ko yewtugol Alla. Hidhen yewtira mo wano bhibbhe yewtirta non ben mabbhe: hidhen fewtinde mo ko anditandhen mo kon e mantooje men dhen, hidhen qirritanoo mo junuubaaji men dhin, hidhen toroo mo yaafuyee, hidhen fattanoo kadi men bheya yimbhe. Nde hidhon yewtida e baabiraabhe mon wonbhe bhen ka aduna, hita on yejjita yewtugol e yaltintingol giggol ngol yidhudhon ngol Ben mon wondho on ka kammu.

Nde hidhon juula, haray hidhon humondiri tigi e Alla, hinaa non non dhun woniri soono kala nde hidhen itta sadaka. Ko dhun wadhi si hidhen toroo fii wonugol nundhubhe. Ko goonga non wondema taalibaabhe Almasiihu on fow ko juuloobhe. No o tuubirnoo, Puulusa juuluno. Etee yi’ugol aaden mo foofataa! On yiitataa on kadi. Wano non on yiitataa almasiiyaajo wurdho mo juulataa.

Ko hasii kon, hinaa yeeso yimbhe bhen juuleten. On mo juulataa e gundoo, juulataa kadi julde jamaa, bhayru hinaa yimbhe bhen wondhen e fewtude nde hidhen juula, kono ko Alla tigi wondhen e fewtude. Ben mon wondho on ka kammu hedhoto on soono kala, himo andi ko hondhun faaladhon adii on toraade mo. Nde hidhon juula, juunuubaaji mon dhin, tama’uuji mon fenaadeeji dhin e faaleeji mon jinyinaydhi dhin mutay, bhayru hidhon andi ko Allaahu on wondi e mon kon e moodhon. Hino newnaa jiccagol, kono ko sabu gomdhinal ngal hisiniradhon hinaa sabu no darorton non maa no memminorton non. Hidhon newnanaa non sujjugol wano Almasiihu on sujjiri non e ndee nokkuure wi’eteende Zatsaymaani, kono wonaa sabu ko ugginidhon kon maa ko sujjudhon kon Allaahu on hisinirta on. Ko o hisinirta on ko sabu giggol ngol o yidhi on ngol. O ittii Bhiddho makko bajjo on sadaka fii mon, adii yo on sujjande mo ka aranun.

Nde hidhon juula, yahee e nokkuure deyyhude. Ombee baafal ngal, yaltinon ko woni kon fow ka nder bhernde mon yeeso Allaahu on e fee halfingol mo andeeji mon dhin e dolle mon dhen. Si tawii on maraa sugu nden nokkuure ka mon, dhabbhee nde nokkun goo, yewton Ben mon wondho on ka kammu. O hedhoto on. On waawataa wuurude si on juulaali. Wano woniri non bhandu mon ndun waawataa wuurude bhaawo foofaango ngon, wano non wonkii mon kin waawataa wuurude bhaawo juulugol ngol. Juulee laabi tati e nyallal kala si hino gasa fii no julde mon nden wontira jaabawol kongudhi dhi fewtinton dhin Alla. Si tawii on yidhaa juulugol janga Kitaabul-Muggadasi on, haray bone no sutii on, dhun no firi wondema on yidhaa weddodugol e Alla. Hara on yidhaa fota yewtidugol e Ben mon? Himo habbii kongudhi mon dhin e yettooje mon dhen e hoolaare mon nden.

Nde bhe juulaynoo, Fariisiyaabhe bhen ko yimbhe bhen fewtaynoo bhuri Alla. Ko teddungal e moyyhere immorde yimbhe bhen bhe dhabbhunoo. Hita on yana e ngol pilcol. Juulee hara ko Allaahu on fewtudhon wano Baabiraawo hebuliidho hedhagol e jaabagol, hollugol yurmeende makko nden e faabagol tambitoo on. Ben mon wondho on ka kammu no habbii torndeeji mon dhin.

Yidhugol juulugol juldeeje juutudhe ko e mawnintinaare e sirkuuji iwi, maa hara ko e hoolagol e hoore faayere wondema Allaahu on no haanaa humpiteede maa fellintineede. Ko angal hakkil e yhaggere noddirtee aaden yidhudho hedhitagol hoore mun. Kono non dhun wi’aa wonde juldeeje juutude dhen ko tonhaadhe. Wurin hidhen wakkilinaa juulugol soono kala. Almasiihu on waaluno toragol Alla. (Luuka 6:12). Hino ara ka tawata bee juulee juldeeje juutudhe bhayru piiji dhi huuweten dhin e ittiri yibbhe men bhen no yaaji fota. Kono juutingol toragol fii tun no toraade men nden maa julde men nden jabhiree, maa no nde bhurtiniree hittinireede yeeso Alla ko huunde tonhaande hirsaa non. Bone goo ko juulugol hara en alaa e miijitaade e ko wondhen e toraade kon. Annabi Sulaymaana no bhanginiri dhun nii: «Hita a dhuddhina kongudhi maa dhin» (Deftere Waajotoodho on 5:1), yo dhi wonu etaadhi e miijitaadhi. No gasa ka landotodhon ngal landal dhoo: «Hara ko kongudhi hondhi mi subhotoo?» (Deftere Ayyuuba 9:14), hita on yaltina kala ko rewri ka wonkii mon. Bhen bhe andaa Alla no miijoo wonde Alla no hatonjini e kongudhi dhuudhudhi fii no o faamira bhe, maa no o jaabora torndeeji mabbhe, wa si tawii ko o lo’udho maa sattudho faaminde. Wano non, julnoobhe ndu sanamuuru wi’eteendu Baalu amuno iwi bimbi haa kiikiidhe, hara hibhe sonka e meere wi’a: «Baalu, jaabo men! Baalu, jaabo men!»; hara dhun ko ewnagol ballal ko aldaa e nafa non. Kono kanko annabi Iiliyaa, o huutori hawa deyyhuka, o fewtinani Alla tornde laabhunde. O torii Alla, o jaabinanaa, yiite ngen tippii immorde ka kammu, bhawto mun ndiyan dhan (1 Lambhe 18:26-45). Si tawii tornde men nden hinaa yewtere laabhunde hakkunde men e Alla, kono hara ko memmingol tun toni men dhin, haray aldaa e nafa.

Allaahu mo torotodhen on ko kanko woni Baaba tagudho en on, on sincoduno e men ahadi e yedhoowo en on Ruuhu-Seniidho on. Battane mun, kongudhi dhi fewtinten mo dhin no haani wonude kongudhi newiidhi, hasiidhi e weebhudhi. Faybhe bhen handaa e haalaaji juutudhi nde hibhe faalaa landaade mawbhe mabbhe bhen goddhun. Wi’en tun: «Hoore an nden! Hoore an nden!» haray gasii (2 Lambhe 4:19). Fewtiren Baaba men wano bhernde faybhe bhen woniri non wondude e giggol e teddungal e cataare. Haray ontuma en handaa e kongudhi juutudhi, kono Ruuhu wadhudhon en on bhibbhe okkoyay en feere no wi’iren «Baaba an!»

Qirritanee Joomi on bonnereeji mon dhin, hita on yejjita haalugol dhun dhoo: «Mi yettii ma Baaba an wondho ka kammu fii dokke maa dhen fow.» Dhabbhee gandal e bawgal e faamu no laatiniron giggol ngol ka nder ngurndan mon. Faamee wonde Ben mon no bhuri on andude fii mon.

Hara hidhon juula? Ngal landal ko hittungal fii no etiron gomdhinal mon ngal, bhayru nde ronkudhon juulude, wonkii mon kin e fondo mon ngon nyawsay. Qirritanee Joomi on junuubaaji mon dhin fow. Dhabbhee laabhal luggungal e sellineede fii no hebbiniredhon Ruuhu-Seniidho on, on okkoowo on bhernde yidhude julde nden. Gomdhinee Alla. Ben mon hedhoto on, o jaabinanay on. Weltaare Joomi on hebbinoyay non bhernde mon nden, onsay on toroto fii mon, kono on toranto kadi dendaangal bhen bhe Joomi on wadhi ka bhernde mon. Ruuhu Baabaajo on wallitoto on no tororon no haaniri tororeede non!

TORAARE: Yaa an Joomi, mi yettii ma fii ko newnudhaa kon yo mi noddire «Baaba». Jannu men no torortee, ardodhaa men immorde Ruuhu-Seniidho maadha on fii no mi mawninira soono-kala innde maa nden e innde Iisaa-Almasiihu on nden. Feenyan yibbhe amen bhen e mawbhe amen bhen e aybhe amen bhen fii no men bhadora maa e no bhe suusira wi’ude: «Baaba amen wondho ka kammu!»

LANDAL:

  1. Ko noone toraare honde Ben mon wondho ka kammu on jaabinta?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:52 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)