Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 064 (The Lord’s Prayer)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 2 - Fii waaju e golle Almasiihu on Jaliilu (Matta 5:1 - 18:35)
A - Fii waaju ngun ka hoore fello: Fii sariya teddudho on ka laamu kammu ngun (Matta 5:1 - 7:27) -- Fii no maakuuji Almasiihu on dhin mottindiriraa non ka aranun
2. Fii ko waddhii en kon telenma Alla (Matta 6:1-18)

c) Fii no Joomi on tindiniri no juulirtee non (Matta 6:9-13)


MATTA 6:10
10 yo laamu maa ngun feenyu. …

Nden tornde no yaadi fota e nelal ngal Almasiihu on waaji ngal, e ngal annabi Yaayaa waajinoo ngal, e ngal annabi Iisaa halfinno ngal taalibaabhe mun bhen waajagol e maanaa: «Laamu Alla ngun bhadike.» Laamateeri Ben mon wondho on ka kammu, laamateeri «Almasiihu» makko on bhadike, hidhen mari feere toragol fii no ndi arira ko bhooyaa.

Ko Alla tagi aduna on fow, ko kanko jeyi mo. Ko kanko jeyi en, kono yimbhe bhen yeddii Joomi mabbhe on, hino nandi e si bhe wujjii jungo makko ngon. Dhun e tawde bhe yeddii mo, haa jooni ko kanko jeyi bhe. Onon kadi, ko Alla jeyi on jeyal laabhungal.

Hari Allaahu on faalanooka luttude woddhitaade bhe makko bhen. O nelii Almasiihu on fii wonugol Landho laamateeri makko ndin. Iisaa-Almasiihu on sellinii nawnubhe bhen, o yurmaama miskimbhe bhen, o waajike tuubuubuyee on, o hibbii gondhi sabu yeddubhe bhen, o maayii lonto men. Laamateeri Baabaajo on ko tippudi e sottande Bhiddho makko on, on newnuno yo junuubankeejo gomdhindho on naatu ka nder laamateeri makko. Kono non, Ruuhu-Seniidho on laatinay laamateeri ruuhuyankeeri ndin e nder aduna on rewrude e bawgal makko ngal, himo labbhinde gomdhinbhe bhen sabu Almasiihu on.

Ndin laamateeri Alla no laataade haa hande e bhibbhe Alla bhen. Wano woniri non laamateeri makko poomayankeeri ndin hinaa ndi oo aduna, enen kadi men ko en hobbhe e oo aduna. Ka bannhe ruuhu ko en sendaabhe e aduna on, si hawrii hidhen toraade no innde Baabaajo on wonira hormoteende.

E nder nden tornde dhimmere, hidhen faalaa yo laamateeri makko ndin ka kammu layu e hoore leydi ndin, e yo leyyhi dhin fow jabhu moyyhere makko nden. Baabaajo on okkay faybhe makko bhen e Moftal makko ngal teddungal fii fennyingol Linjiila laamateeri makko ndin. Hidhen toroo fii yo dhun laato e nder aduna men on. Alla ko giggol, himo faalaa yo aduna on hebbine wondigal makko ngal. Himo «yidhi yo yimbhe bhen fow dande, bhe ara e andugol goonga on.» E hara hidhon faami ko dhun firi kon nde hidhon torora nii «yo laamu maa ngun feenyu»? Faale Ben mon ko meemugol bhernde mon nden no waawiron fennyinirde ngal nelal haa e kawtal mon ngal e aduna on fow.

Laamateeri Ben mon ndin feenyoyay ka sakkitorun e nder mangu ngun fow nde Landho lambhe bhen artoyta e nder tiidheendi mangu makko ngun fow fii laamagol laamateeri makko ndin. Onsay, giiteeli dhin fow nyippete, hara Ibuliisa no pottinaa. Onsay en yahoyay ka Ben men, en yi’oyay mo, wondoyen e makko. Hara on anditii luggeendi e tobbhere nde toraare dhimmere nden dhabbhi nden e nder julde nde Joomi on tindini en nden? Landho saatiidho arugol on no yedhude on feere no fertoranon mo laawol ngol ka kongudhi e ka kuudhe rewrude e torndeeji e sadakaaji fii no laamateeri giggol makko ngol hubhindora aduna on fow.

TORAARE: Yaa an Baaba wondho ka kammu, men jarnii ma sabu ko immindhaa kon bhiddho maa on, Landho lambhe bhen on. Men bugitii mo, junuubaaji amen dhin woni sabu fempeede makko ka hoore leggal altindiraangal. Kono o sottii men, o newnaniii men wonugol tawaabhe ka laamu kammu maa ngun. Men torike ma yo a yaajin laamateeri maa ruuhuyankeeri ndin e nder ca’e amen dhen e leydi amen ndin e bheynguureeji amen dhin. Aru yo Iisaa Joomi, medhen habbi maa, medhen humondiri e bhen tampoobhe sabu innde maa nden. Men yettii ma bhayru a moyyhinanii men werde ka suudu Ben maa, on mo men yi’oyta wano o woniri non.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun miijotodhon nde hidhon toroo: «Yo laamu maa ngun feenyu»?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:54 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)