Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 061 (Almsgiving)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 2 - Fii waaju e golle Almasiihu on Jaliilu (Matta 5:1 - 18:35)
A - Fii waaju ngun ka hoore fello: Fii sariya teddudho on ka laamu kammu ngun (Matta 5:1 - 7:27) -- Fii no maakuuji Almasiihu on dhin mottindiriraa non ka aranun
2. Fii ko waddhii en kon telenma Alla (Matta 6:1-18)

a) Fii no muudo on wadhirtee non e gundoo (Matta 6:1-4)


MATTA 6:1-4
1 Reenee e wadhirgol golle mon moyyhe dhen yiingo. Si hinaa dhun on hebhataa njoddi ka Ben mon Wondho ka kammu on. 2 Nde hidhon okkora miskinbhe bhen, wota on wuttu liite yeeso mon wano faasiqiibhe bhen gerdata non ka juulirdhe e ka dhate fii no yimbhe bhen mantira bhe. Ko fii ka haqiiqa mi andinii on bhe hendike mbarjaari mabbhe ndin. 3 Nde hidhon okkora miskinbhe bhen, wota jungo mon nano ngon andu ko nyaamo ngon wadhi kon, 4 fii no dokkal mon ngal wonira e gundoo, dhun Ben mon, on Yi'oowo ko yi'otaako, jonnitoyay on mbarjaari mon ndin.

Hari Matta ko yhantanoowo Roomiyankoobhe bhen sagalle e ndee nokkuure wi’eteende Kafernahuum. Himo andunoo fota ko honno o yiitirta janfaaji yeeyoobhe bhen e seteebhe bhen. Himo sutinoo ko haa honto yimbhe bhen yidhi kaalisi e no bhe catorii e majji. O faamuno fota waaju Almasiihu on fii dewal ngal, e maanaa kala aaden feewudho no haani wadhande Alla dokke. Hari Matta no felliti wonde nundhal rewoobhe bhen no yi’oo e noone no bhe okkirta non dokke mabbhe dhen wondude e ittiri ko bhe okkitirta kon.

Annabi Iisaa yewtaali piiji dhuudhudhi fii njaru dokke gomdhindho on, kono o tentinii fii no wadhoowo dokke dhen woniri non e sabaade ko o okkirta kon.

Almasiihu on landaaki taalibaabhe makko bhen yo bhe ittu sappabhere nden. Ko sadaka iwoowo on e bhernde wondude e yurmeende e ardoraade giggol ngol o hatti e mun, wano o sakkorii non hoore makko fow fii junuubankeebhe bhen. Wano non, himo habborii taalibaabhe makko bhen yo bhe huuwu ko waddhii kon Moftal ngal, ittiri no giggol mabbhe ngol e doole mabbhe dhen fottirta woo. Anniye on e kuugal ngal no fota hittude, on yidhudho buy, huuway kadi sadakaaji heewudhi, ittiri no o mariri non. Kono non, on mo wondaa e giggol luttiday e nguddan. Keynguujo wondunoodho on e soxolaaji okkitirii yeru njoddi nyallal fow. Hari kaalisiiji dhin no fandhi, kono hidhi dhuudhi e gite Joomi on. O okkitirii bhuri aldhubhe bhen fow, bhen okkitirnoobhe sappabhere mun nden, dhun ko sappabhere njawdi mabbhe ndin. Joomi on ko bhernde nden sutii. Himo sutii wonde kaalisi on wontanii wobbhe sanamuuru, e himo faalaa jattinde bhe e nder dhun. Hara ko yidhudhon kon Alla no waawi jattinde on e catagol e jawdi haa waawon okkitirde kaalisiiji mon dhin sadaka? Haray ontuma on waaway taweede e layingol fennyinannde Linjiila on, maa no faaboron maapiibhe bhen. Ruuhu Joomi on wakkilinay on no woniron okkoobhe, woni ka yaasi maa e gundoo. Wadhugol dokke wonaa waajibi ka diina Iisayankoobhe bhen, kono ko bhural hollugal ko wonudhen kon mokobaabhe ka bannhe ruuhu on.

Almasiihu on meemi ndee tobbhere fii dokke dhen hara hinaa no wadhirtee non yeeso yimbhe bhen, ka ittiri kaalisiiji okkaadhi dhin e innde okkoowo on windetaake e nder bukku. On aaden hollitiidho, habbordho yimbhe bhen kelle fii dokke dhen ko lellirteedho hendagol baraaji Alla dhin. Annabi Iisaa wakkilinii bhee wadhoobhe dokke fii wota bhe andina musibbhe mabbhe e yimbhe mabbhe fii wota bhe mawnintinoyo bhawto mun.

«Wota jungo mon nano ngon andu ko nyaamo ngon wadhi kon» nde hidhon okkora. Annabi Iisaa ko fii kaalisi woni e haalude, hara ko ko wadhanaa kon Alla feere ka maritorde juulirde mawnde (ngal dokkal no noddiree kadi korban). No gasa hara yimbhe bhen wadhii kaalisi ka nokkuure laabhude nden fewndo ko bhe naatata maa nde bhe yaltata ka juulirde mawnde. Wadhirgol dokkal jungo nyaamo ngon no waawi kadi hollude ko ootigi anniyii kon okkirgol weltaare edii wadhugol e dhidhi. Jungo nyaamo ngon no huutoree fii wallitagol miskimbhe bhen e fii townugol bhe, nyawdana bhe barme mabbhe on e huuwangol bhe kuudhe moyyhe, hara wonaa okkitirgol kaalisiiji dhin. Kono no moyyhere nde jungo mon nyaamo ngon wadhanta miskimbhe bhen siforii woo, jungo mon nano ngon haanaa andude dhun tigi. Hita on ewnoo dhun ka warnyakke. Maranee hoore mon. Dhabbhee no huuwiron kuugal moyyhal, kono hara hinaa fii dhabbhere innde moyyhere.

En haanaa mantorde kuudhe moyyhe dhe wadheten dhen. Ko townitaare e maabi woni caldhi mawnintinaare nden. En tawii wonde bhen bhe kuudhe mun dhen andintinaa fii teddingol bhe, kambhe tigi bhe yejjitay fii mun. Nde foygintindhen fii kuudhe men moyyhe dhen, Allaahu on bhurtay teddinde fii mun.

E hara hidhen okkitira fii no bhurtiren hendorde baraaji maa no hebhiren njoddi ka aljanna? Allaahu men on hinaa maroowo kaalisi. O jonnataa en tono sabu dokke men dhen. Ado yo en wadhu dokke dhen, hari o yedhiino Bhiddho makko bajjo on fii men. Ko Joomiraadho on woni njoddi men ndin! Hinaa fii hendagol kisiyee on wadhirten sadaka, ko wadhirten sadaka ko bhay en hendike kisiyee on. Awa en okkitiray kaalisiiji men dhin e saa’iiji men dhin e doole men dhen rewrude e tindinoore Ruuhu-Seniidho on. Ka diina almasiiyaabhe bhen, ko okkirten ko fii hollugol ko wonudhen kon anditoobhe e fii mantoore men nden fii kisiyee men mo yedhadhen on hara huunde en yobhaali.

Bhanginande innde Alla Baabaajo on no holli ko dokkal ngal foygitii kon. Hara faybhe no waawi wadhande Ben mabbhe dokkal? Oo’o, kono hibhe bhanginannde mo seedeeji fii ko bhe woni kon anditoobhe, hibhe jonnitude mo gebhal ko bhe sonyi kon e juudhe makko. Allaahu men on hattonjinaa e dokke men dhen bhayru ko o aldhudho. Ko kanko woni okkoowo on, kono himo newni yo faybhe makko bhen yedhu mo gebhal e jawle mon dhen. Ko non bhe tawnirtee e bhanginannde Linjiila on bhe wallitorta kadi waasinubhe bhen. Joomi on waddhike en soono kala ittangol Moftal ngal ko ngal soxoliri kon. Nde hidhon itta sadaka maa nde huuwoton goddhun, hara ko tabital e weltaare wadhirton dhun?

Wobbhe e Yahuudiyankeebhe aldhubhe bhen no woowi wadhude dokke mabbhe dhen yeeso jamaa on. Ardondiral no wadhetenoo bhaawo mabbhe wondude e liite e tappugol tabalde. Kono hande hidhen okkitirde ngurndan men dhan sadaka e gundoo, hara haalaaji maa maabagol wadhaali. Okkee Alla bhernde mon nden e kaalisiiji mon dhin, hara on andinaali hay gooto kuudhe mon dhen, bhayru ko Joomiraadho on jeyi en, Joomi on kadi ko mo mon.

TORAARE: Yaa an Baaba poomayankeejo, mi jarnii ma fii ko ronditordhaa men kon wano nii e nder munyal. Yaafano men naafigiyaagal amen ngal e sadakaaji amen hayfudhi dhin. Wallito men non men okkitirira ngurndan amen dhan ko wonana men maande fii andital amen ngal. Yedhu men faamu no men faabora waasidhubhe bhen e nawnubhe bhen e maapiibhe bhen. Barkin dendaangal dhabbhoobhe ma bhen e bhe andaama bhen. Jannu men no men wonira deyyhubhe nde medhen okkitira, ekkitaa men kadi non men dhoftora e no men sakkora hoore amen. Wallito tawaabhe bhen ka moftal amen no bhe huntira haajuuji mabbhe kaalisi waddhiidhi bhe dhin.

LANDAL:

  1. Ko honno haanudhen wadhiranda Alla Ben men dokke?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:51 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)