Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 059 (Replacing Hatred)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Somali -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 2 - Fii waaju e golle Almasiihu on Jaliilu (Matta 5:1 - 18:35)
A - Fii waaju ngun ka hoore fello: Fii sariya teddudho on ka laamu kammu ngun (Matta 5:1 - 7:27) -- Fii no maakuuji Almasiihu on dhin mottindiriraa non ka aranun
1. Fii ko waddhii en kon telenma yimbhe bhen (Matta 5:21-48)

e) Fii no ngayngu aybhe bhen lontiniraa giggol ngol (Matta 5:43-48)


MATTA 5:43-48
43 On nanii kadi wi'aama wonde: ‹Yo a yidhu gidho maa, anyaa ganyo maa. 44 Kono min mi wi'ay on: yidhee aybhe mon bhen, toranodhon wonbe cukkaade on bhen, 45 dhun on wonay bhibbhe Ben mon Wondho ka kammu on. Ko fii himo fudhinana bonbhe bhen e moyyhubhe bhen naange makko ngen, himo saayhinana kadi feewubhe bhen e bhe feewaa bhen ndiyan dhan. 46 Si tawii non ko yidhubhe on bhen tun yidhudhon, haray ko mbarjaari hondi hebhoyton? E hinaa yhantirooɓe sagalle janfa bhen kadi ko non warrata? 47 Si tawii ko musibbhe mon bhen tun hiwrotodhon, haray ko hondhun wadhudhon ko bheyditii? Hinaa bhe gomdhinaa bhen kadi ko non warrata? 48 Awa wonee timmubhe wano Ben mon kammuyankeejo on woniri Timmudho non.

Ahadi Hindi ndin jannaali en yo en anyu aybhe men bhen. Kono non, Fariisiyaabhe bhen e jannoobhe fii sariya on bhen, bhawto ko bhe jangi deftere Sariyaaji Lewiyankeebhe bhen ka Tawreeta e simoore 19:18, bhe fottani wonde yamiroore yamirde nden yidhugol nyokondo men on no landii yo en yidhu aybhe men bhen, bhayru sariyaaji bolondaaji dhin no yamiri dhuytugol nyaam on, e jokkugol dhundhal ngal e woddhitagol ngol telenma aybhe bhen. Laamateeri Almasiihu on ndin no wayliti keerol bolondaaji dhin e nooneeji lawlal ngal e fee okkugol jamaaji dhin fow feere no dhi naatira ka giggol Alla e no noddiredhen fii jokkugol mo. Battane mun, giggol mon ngol fii aybhe mon bhen no seeditii wonde ko gomdhindhon kon Almasiihu on, hara hinaa munyal mon ngal. Yidhugol aybhe mun bhen no hitti bhuri moyyhere iwude e juudhe neddhanke tun. Bhaawo Almasiihu on, neddho timmudho waawataa huutorde nden yamiroore.

Si goddho no faalaa yidhude aybhe mun bhen, himo haani bugitaade nganyaneendi makko ndin, o miijoo fii yidhaadho makko on, o dhabbhita mo. Si tawii non Joomi mon on yamirii on yo on yidhu aybhe mon bhen? Si hawrii humondiral ngal hakkunde Almasiihu on e gomdhindho on tiidhaa, gooto waawataa dhoftaade nden yamiroore. Wano non, yettee Dandoowo mon on bhayru Ruuhu makko on no wallitaade on no fooliron ngayngu ngun e no yidhiron yimbhe bhen fow. Kono wattanee yili! Fannii hidhon tikkande goddho maa yimbhe bhen, ko karahan Ruuhu Allaahu on foolirta anniyeeji mon bondhi dhin.

Toranee wonbhe cukkaade on bhen. Ko non fuddhoranto aybhe mon bhen. Nyannden goo, neddho bonnanno mo o gollidata on e bheynguure on nden, dhun addi jiibholdu ka ngurndan mabbhe, kono Ruuhu Allaahu on tindini on bonnanaadho yo o torano bonnudho bhe on. Wurin o torii Joomi on yo o jokku barkingol ganyo makko on bhuri bheynguure makko nden. Ben mon wondho on ka kammu no faalaa barkinde on rewrude e ganyo mon on, rewrude e torndeeji wondudhi e weltaare immorde ka bhernde mon.

Si on jattinaama metteende nden, hara ganyo mon on barkinaama rewrude e torndeeji mon dhin, haray hidhon waawi hiwroyaade mo. Si tawii himo feyyhinde saa’a sattudho, wallitee mo hara hinaa no andorta fii wota o wondu e ande. Huutoree saa’iiji buy fii kisiyee makko on e kisiyee bheyngu makko on, wonande bhandu ndun e wonkii kin e ruuhu on, hay si tawii himo jokki tun bugitagol on, bhayru ko wano non Alla jogitorii en enen neddhanke dhun e tawde en alaa dhoftaade mo.

No fewndordhon non bhurataa moyyhude no Allaahu on e Bhiddho makko on fewndori non. Fannii yimbhe bhen no bugitaade giggol e sadaka annabi Iisaa ngol, hara hibhe jala mo, bhe waawataa jabhude giggol mon ngol maa bhe hooloo on. Ko bhuri dhun, bhe jaabhoray ko ebbhudhon kon fii wallitagol e fee yennugol mo. Bhe wullitoyto e hoore mon yeeso laamu ngun bhe wi’a hidhon dhayni bhe e hidhon bonii e mabbhe, bhayru ruuhu bondho no gollude e mabbhe. Kono on wontii paykun bhuttu Alla ngun, hidhon waawi faamude anniyeeji dhi yimbhe goo wondi e mun dhin. Toree Ben mon wondho on ka kammu yo o jattin bhe e juudhe nyaande nden, o juura e mabbhe giggol makko ngol wano o huuwirani on non. Ko kanko woni Jom-Bawgaljo on, waawudho on foolude newina bherdhe yoorudhe aybhe mon dhen.

Alla ko giggol. O ardoto en no wuuriren e nder yurmeende makko heewunde nden. Ko o noddi en kon fii wonugol timmubhe adday en no dhuytitoren fii no suusiren qirritaade tultandhe men dhen e ko lelliradhen kon giggol ngol. Kono Ben men no yedhude en misal fii timmoode makko nden, o yaafanoo en fes junuubaaji men dhin sabu yhiiyhan Bhiddho makko on. Nden labbhinande ko timmunde bhayru tuundi woo tuundi yawtataa yaafuyee aaden fempaadho on ka leggal altindiraangal. Allaahu on fewnay gomdhinbhe bhen fow, hara huunde bhe yobhaali e fee juurande Ruuhu makko on ka bherdhe mabbhe. Almasiihu on hinaa jannoowo gandal faamu e yewtoowo yewtere labaande, kono himo timmani hoore makko. Ruuhu makko hodhudho on e mon on jonnay on seedee fii timmoode kuugal makko ngal nyannde waawudhon yidhude aybhe mon bhen.

On waawataa wurtande hoore mon giggol mon ngol no ngol moyyhitira, kono ko sabu ko wonudhon kon bhiddho Alla ka bannhe ruuhu on, dhun waawata gasirde. Zaati giggol ngol no landii nabhidal, Allaahu on feenyirii wa Baaba annabi Iisaa. Wano non, gomdhinbhe bhen no haani yidhidirde e nder humondiral e Ruuhu-Seniidho on. Hara hidhon sendoda e gomdhinbhe bhen munyal e giggol tiidhungol ngol immorde annabi Iisaa? Ko honno giggol Alla timmungol ngol feenyirta e nder ngurndan mon dhan?

TORAARE: Yaa an Baaba, mi jarnii ma fii ko noddirdhaa men kon e innde Bhiddho maa on fii wonugol timmubhe wano an wonirdhaa non timmudho. Kono ko hasii kon ko men junuubankeebhe yeddubhe e sattubhe fii. Ko giggol maa ngol yaltinta men ka nder loope junuubaaji amen, itta men ka men fewndii dhon bhayru ko yhiiyhan annabi Iisaa dhan men labbhinirtee. Tippude e ballal maa ngal, medhen waawi wonude feewubhe e laabhubhe ko timmi. Ko Ruuhu-Seniidho maa on woni bawgal ngal immorde ka Alla e maande timmoode maa nden e amen. Okkor men doole no men yidhira aybhe amen bhen e lurrodiraybhe e amen bhen fii no weltoranaa men.

LANDAL:

  1. Ko honno wonirten timmubhe wano Ben men wondho on ka kammu woniri non timmudho?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:47 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)