Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 039 (First Two Disciples)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 1 - Piiji arani dhin ka golle Almasiihu on (Matta 1:1 - 4:25)
C - Fii no Almasiihu on fuddhorii golle mun dhen Jaliilu (Matta 4:12-25)

2. Fii musibbhe Almasiihu on bhe o adii noddubhe bhen fii wonugol taalibaabhe makko (Matta 4:18-22)


MATTA 4:18-22
18 E nder ko o yiilotoo e daande Weendu Jaliilu ndun kon, o yi'i musibbhe dhidho no bugoo jalaaji ka weendu, tawi bhen ko yungoobhe: goddho on no wi'ee Sim'uunu, mo o jammoyta Petruusu, oya on no wi'ee Andaraawu, minnyiraawo makko kanko Sim'uunu on. 19 O wi'i bhe: «Jokkee lan, mi wattay on yungoobhe yimbhe.» 20 Dhon kisan bhe acciti jalaaji dhin, bhe jokki mo. 21 E nder yaadu mabbhe ndun, Iisaa yi'i musibbhe dhidho goo kadi, tawi bhen ko Yaaquuba e minyan mun Yuuhanna, bhen ko bhibbhe Zabadii. Tawi bhen no wondi e ben mun Zabadii ka nder laana, hibhe moyyhintina jalaaji mabbhe. Kanko Iisaa o noddi bhe. 22 Dhon kisan bhe acci dhon laana kan e ben mabbhe, bhe jokki mo.

Fewndo ko Almasiihu on fuddhii waajaade, taalibaabhe makko bhen ko hedhagol fuddhornoo. Ko neebhi, bhe wonti waajotoobhe jannde makko nden. Waaju mabbhe ngun no yaadi e maandeeji e kaawaakeeji. E nder dhen aayeeje, en yi’ii taariika taalibaabhe bhe annabi Iisaa adii noddude bhen fii jokkugol mo.

E nder waaju makko on, Almasiihu on wadhani yimbhe bhen fow noddaandu, kono e nder dhee aayeeje, himo noddude bhen bhe Baabaajo on subhii bhen. Ko bawgal moyyhere Almasiihu on accata batte e bhernde nden e ngurndan dhan. Awa neddho on hebulike accitugol fow o wattana yili e noddaandu ndu Alla noddi mo ndun fii Linjiila on. Dhun e tawde leydi ndin noddaama, bhee dhoo ko noddiraabhe noddaadu feereeru. Fewndo ko Almasiihu karamokoojo mawdho on fuddhii dudhal mun ngal (jannugol taalibaabhe bhen), golle dhe o fuddhii wadhude dhen ko subhagol taalibaabhe jannoyaybhe kambhe kadi wobbhe goo. Ko wadhangol bhe dokke o fuddhorta, o mara keyeeji Alla dhin e nder loodhe leydi. Ko misal aranal ngal non fii no Almasiihu on dankorta Moftal mun ngal.

Ko bhe hedhii waaju annabi Iisaa ngun, taalibaabhe bhen yiltitii ka golle mabbhe. Hari ko bhe yungoobhe, ko dhen golle bhe huntiraynoo haajuuji mabbhe kambhe e bheynguureeji mabbhe. Kono non humondiral ngal hakkunde mabbhe e annabi Iisaa tayhaali. Ko saa’i on hewti, annabi Iisaa yahi ka mabbhe, o noddiri bhe musibbhe. Ko bhe yungoobhe nun wowtunoobhe hawrude e satteendeji e boneeji bonnaydhi ngeyngu mabbhe ngun. Hari ko huloobhe Alla, habborbhe hawjere ardu Almasihu on.

Annabi Iisaa yedhi bhe ko metti bugitaade: «Jokkee lan, mi wattay on yungoobhe yimbhe.» Hay si tawii faamu ngun fii yungagol ngol no nandita e dhen golle, ndun noddaandu immorde ka Alla no udditude baafal ngal fii ngurndan kesan dhan. Huunde alaa ko bhe mawnintinora fii darnde nde bhe yedhaa nden, bhay haa jooni hibhe jokki ko bhe jokkunoo kon, e maanaa yungagol ngol. Alaa ko bhe hulana golle mabbhe kese dhe annabi Iisaa marani bhe dhen bhayru hibhe woowi yungagol. Huunde hittunde nde Almasiihu on wondi nden ko ko tawi kon himo yewta fii piijii ruuhuyankeeji dhin e fee huutorgol ko nandi e dhen kalfe. Himo huutora yewtereeji andaadhi fii no o faaminira bhe. Annabi Daawuuda faggaynoodho on baali dhin noddaama fii nyamingol jamaa Alla on. Bhay o wadhaama landho, o noddirano ngaynaako. Taalibaabhe Almasiihu on bhen ko yungoobhe yimbhe, hara hinaa fii nangugol bhe e fii ittugol wonkiiji mabbhe, kono ko fii dandugol bhe e fee naatugol e nder laamateeri Alla ndin. Taalibaabhe bhen no haani waajaade, hara hinaa fii hebhugol jawle e teddungal e innde fii hettugol ngol yimbhe bhen, kono ko fii dandugol wonkiiji dhin fii Almasiihu on. «Midho faalaa yahude ka mon… ko fii mi alaa dhabbhude ko mon kon, kono ko onon tigi» (Korenti 2 12:14).

Si on wattanii yili e golle yungoobhe bhen, on taway wonde hibhe huutora nooneeji heewudhi. Wobbhe bhen ko ka pencen wonata, bhe bugoo bhoggi dhin wondude e ndolin on ka bhuri e woddhitaade dhon ka nder ndiyan. Ontuma bhe habboo yo liggii ngii nhatu ndolin on. Bhe habboo e nder munyal haa nde ngii nangii e ndolinwal ngal woo no ngii yhawniree. On sariya no huutoree kadi ka laamateeri Alla. Taalibaabhe Almasiihu on bhen no haani habbaade e nder munyal yo yimbhe hittin no bhe faamira nelal Linjiila on, ko ontuma non bhe waawata ardorde bhe gooto gooto haa e Almasiiihu on.

Ka nder baharu, yungoobhe goo no huutora bhoggi dhin. Iwude ka laana mabbhe, bhe bugoo bhoggi njani dhin ka nder ndiyan. Bhe yaara doy doy, bhe poodha dhi, hara hibhe tannyinii nangugol liyyhi buy. Hino weebhi wonde aaden gooto tun gaynataa huuwude dhee golle. Fii no «yungoren yimbhe», hara ko «bhoggi Linjiila dhin» huutordhen, mojobere gomdhinbhe maa yimbhe tawaabhe ka moftal no haani jonnidirde e men juudhe, toranoo en Alla, bhe fennyina Linjiila on fii no hendoren bhurbhe dhuudhude bhen fii annabi Iisaa. Kala tawaadho e nden mojobere huutoray dokke mun dhen immorde Alla fii no o tawiree e golle Joomi on.

Si en bheyditii dhin nooneeji dhidhi, hino woodi nooneeji goo kadi fii no hendorten junuubankeebhe bhen fii Alla. Yungoobhe goo habbotaako yo lingii ngii aru haa e mabbhe, kono bhe jokkay ngii. Bhe bugoto bhoggi habbhaadhi e kurunwol fii no bhe nangira moyyha liyyhi dhin ka ndiyan dhan luggaa dhon. En haanaa habbaade yo goddho hebulo arugol ka Joomi on si tawii Joomi on noddii mo arugol haa e makko fii sendodugol e makko Linjiila wondudho e ngurndan dhan on e fii ardagol mo haa e Dandoowo men on.

Yungoobhe goo huutoray bhoggi wondudhi e yolnde maadhun kadi cuurun moyyhiniraakun njandi, hara hibhe habbii jemma fow maa jemmaaji dhidhi. Onsay bhe hettita liyyhi dhi bhe nangi dhin ka nder gantanru ndu bhe wadhi. Ko wano non, taalibaabhe bhen woni e huutorde nooneeji humpitirdhi dhin fow fii hoolugol giggol Alla timmungol ngol fii no hedhotoobhe bhen e jangoobhe bhen yiitira gondhinal ngal e Dandoowo bhe on.

Ka tumbo baharu, ka tawata golle wadhiraa dhen juudhe dhen gaynataa, yungagol liyyhi dhin no wadhiree batooji nanditaydhi dhin e izinji. Hibhe nandita e dhii emeteerji dhi Almasiiyaabhe bhen joddhini e dhii cuudhi ka defte dhen moyyhintee ton ka yimbhe jonnidiraybhe juudhe senditata nelal Linjiila on ngal. Bhe fow hibhe yhawi e nder laana woota hibhe golla golle sattudhe fii hewtinangol daaluyee hisinoowo on yeru yimbhe gaseteebhe hewtinaneede bhen fow, bhe «yunganoo» annabi Iisaa yimbhe heewubhe. E nder nooneeji no Kibaaru Moyyho on fennyinirtee fow, hidhen haani faamude wondema en waawataa wadhude hay huunde e bhaawo an.

E hino annabi Iisaa e yimbhe bhen nayo ka binde weendu Jaliilu. Himo andi bhe e himo noddude bhe. Bhe dhoftoto mo, hara bhe nennaaki. Bhe immoo, bhe accita golle mabbhe dhen, bhe jokka annabi Iisaa. Bhe habbanooki hendagol njoddi toddhaandi, bhe windaali kaydiiri woo hollundi yeru saa’iiji dhi bhe haani gollude dhin. On mo annabi Iisaa noddi yo accitu golle mun dhen fii kurkanagol mo haanaa ndaarude kaalisi maa jawdi maa teddungal. Himo haani hoolaade wonde Karamoko makko dankoto mo. Hara on nanii noddandu ndu Joomi on noddi on ndun fii yo on kurkano mo?

Fii kala annabi Iisaa landike bhe yo bhe accitu golle mabbhe dhen e yo bhe rowtiro dongal ngal bhe rondanii ngal bheynguureeji mabbhe dhin, bhe yeddiraali sabu dhun. Bhe aanaa fii satteendeeji wondu dhin e golle habbiidhe bhe dhen maa ko bhe jaasani kon huuwugol dhe. Bhe dhoftike noddaandu ndun wano annabi Ibraahiima nootornoo non noddaandu mun ndun. O yahi e hoore o andaa ka o woni e yahude. Kambe kadi hibhe fokkitude, kono hibhe andi fota ko hombo bhe woni e jokkude.

Bhen jokkoobhe Almasiihu on, hara hibhe andi ko bhe jokkani mo no haani «accude ko bhe jeyi fow». Almasiiyaajo kala no haani seedude e kala kabhol ngol o yidhi hadhayngol mo jokkugol Joomi on. Hakkee ko Almasiihu on woni dow humondire dhen fow giggol ngol yidhirten mo ngol no waawaa yhettireede wa ngayngu telenmna musibbhe men bhen (Luuka 14:26). Bhen fibhubhe anniye e nder golle dhe bhe huuwata dhen no haani accitude haajuudhi dhin fow ka aduna fii no bhe waawira okkitirde hoore mabbhe fow fii golle dhen, dhun no landii neddho on fow e makko.

Annabi Iisaa noddirii taalibaabhe bhen fii golle toddhaadhe dhe bhe wadhanta mo. Goddho goo woo haanaa noddude yimbhe bhen e makko, o senda bhe e golle mabbhe dhen e bheynguure mabbhe nden e dewgal mabbhe ngal e kawtal mabbhe ngal fii no bhe jokkira mo. Hinaa e fee karheede annabi Iisaa noddiri bhe, kono ko daaluyee makko dolnudho on golli e mabbhe. Hande kadi, himo noddirde wano non jiyaabhe makko bhen e taalilbaabhe makko bhen.

TORAARE: Mi yettii ma Iisaa Joomi sabu ko nodddudhaa kon taalibaabhe maa bhen fii yo bhe wonu kurkotoobhe. Yurme lan hay si tawii mi woniino bondho e mo gaynataa goddhun, tiidhinaa lan, wakkilinaa. Jannan no mi yungora yimbhe bhen fii no bhurbhe e dhuudhude bhen andire, bhe hoolo maa. Ardo lan e fee Ruuhu-Seniidho on maa on. Aamiina.

LANDAL:

  1. Ko hondhun woni battane dhii maakuuji annabi Iisaa dhoo: «Mi wattay on yungoobhe yimbhe»?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:26 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)