Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 040 (The Savior’s Ministry)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Somali -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 1 - Piiji arani dhin ka golle Almasiihu on (Matta 1:1 - 4:25)
C - Fii no Almasiihu on fuddhorii golle mun dhen Jaliilu (Matta 4:12-25)

3. Fii golle labaadhe hawniidhe dhe Dandoowo on gollata dhen (Matta 4:23-25)


MATTA 4:23-25
23 Tawi Iisaa no yiiloo e nder Jaliilu fow, janna ka nder juulirdhe, waajoo fii Kibaaru Moyyho laamu Alla ngun, e himo nyawndora kala noone nyabbeeli e nawnaaje yimbhe bhen. 24 Fii makko andii e nder Sirii on fow. O addanaa kala tampirdho nawnaare e noonee muuseendiiji e bhe jinna e iirotoobhe e maaya-bhanduubhe, o ndikkini bhe. 25 Jamaa moolanaadho iwrudho Jaliilu e Dekapooli e Yerusalaam e diiwal Yahuuda ngal e bhe gadha Yurdayniwol jokki mo.

Koo ko jangudhen dhoo ko buy foti! Hidhen waawi yhettirde dhun wa nyoggande Linjiila on fow! Kongudhi seedha no huutoraa fii hollugol maakuuji annabi Iisaa dhin e kuudhe makko dhen, nokkuure ka wadhi dhon e wadhanaadho on. Jangitee dhin maakuuji, on hebhay mbodo yaajudho fii golle annabi Iisaa Dandoowo on.

Himo waawunoo wadhude hito fii saatingol bhe no bhe arira e makko, kono fii hollugol yankinaare makko e dimamkaaku makko e moyyhere makko nden, o yahi haa takko mabbhe. Ko o yankiniidho e newiidho, ko fii dhabbhugol e fii dandugol o arani. Yuusufu, oo aaden nantudho innde e fii windugol defte taariika kan no wi’i dhun dhoo: «Hari ca’e teemeddhe dhidhi e kodhooli mun no Jaliilu. Annabi Iisaa hewtuno fayda e dhi fow e majji.»

O janni huloobhe Alla bhen ka juulirdhe, o waajii kadi bhe gomdhinaa bhen e hayfinaabhe bhen ka ca’e e ka kodhooli. Matta no hollude en ko sendindiri kon tigi hakkunde jannugol goddho e waajagol mo. Jannoowo on no mari gandal bhurngal e luggunde telenma e bindi dhin, himo sifaade firo majji on. Ko kanko okkorta en hakkil fii ko fewti kon gomdhinal ngal e ko kanko wallitotoo en no jaaboren lande sattudhe jaabaade dhen. Waajotoodho on non kanyun ko kanko noddata junuubankeebhe bhen yo bhe aru ka ndaygu sulfu on no bhe hendoroo kisiyee on. Ko wano liital wadhirta non hito o waajorta bhe. Ko jannoowo on dhabbhi ko sifagol tindinooje haanudhe dhen ardaade ngurndan men dhan nyande woo, ka tawi dhon kanko waajotoodho ko o dhabbhi ko yedhugol linjiila hisinoowo on bhe gomdhinaa bhen. Annabi Iisaa no huutoraynoo dhin dhidhii kala non: o jannay, o waajoto.

Ko jannde makko nden e waaju makko ngun wadhori kon ko Linjiila laamateeri ndin, e haala gireeki kan no wi’ee «euangelion». Hari dhun ko bhanginnande huutorteede ka laamu saa’i Landho Mawdho Roomu on fii hollitugol piiji feyyhaydhi dhin wano nde bhiddho jibinaa maa nde polgal weltinayngal hendaa e hoore aybhe makko bhen. Nden halfere hollitayno kibaaru moyyho on e nder bheynguure landho on. kono non Linjiila Almasiihu on ko Alla woni fennyinannde jibinando Bhiddho makko on, on fooludho junuubu on e mayde nden e Ibuliisa. Polgal e hoore aybhe bhen rewrude e Iisaa-Almasiihu on udditay wonunde nden ka laamateeri ruuhuyankeeri kammu ngun wonande bhen gomdhinbhe. Ndin laamateeri ruuhuyankeeri mawnay, gooto waawata hadhugol ndi yaarude yeeso. Linjiila on no yewti en fii ko giggol Alla ngol jogii kon doole fii bhantagol e nder aduna on.

Almasiihu on yewtirii kongudhi dhin, kono o yewtirii kadi ngurndan makko dhan. Hari bhernde makko nden no heewi yurmeende e moyyhere wonande bhen tampoobhe e ley laamu Ibuliisa ngun. Hari himo yurmee bhe, himo sellinira bhe giggol.

Himo bhanginde bawgal makko ngal e hoore ruuhuuji dhin e nawnaaje dhen e jukkunnaabhe bhen. Matta no huutorde kalfe tati yaajudhe firo: 1) «nawnaaje» dhen, hino tawaa e majje bumbhe bhen e pahidhubhe bhen e mbobidhubhe bhen e boofoobhe bhen; 2) «nyabbeeli dhin », hino tawaa e majji dhamajan dhan e dogude reedu ndun e bhuutu bhandu ndun e soncande yhiiyhan ko tayhodirtaa kon; 3) «noone muuseendiiji dhuudhudhi », wano tampereeji dhi jinna addata dhin e iirotoobhe bhen e wadhaabhe jolokeeje bhen. Almasiihu on no waawi sellinirde kongol makko ngol nawnaare woo nawnaare, si ko tiidhunde maa iirotoonde, si ko muusunde fota maa si ko nde sellataa. Ko kanko woni sellinoowo dolnudho on fii wonkii men kin e bhandu men ndun, himo jogitii piiji dhin fow ka nder sookewo makko. Ko sabu Almasiihu on aljanna on hewtiri ka aduna. Tagudho on arii haa ka tagoore makko, o fuddhike heydhintinde bhen gomdhinbhe mo. Dhun no yaltiti ko laabhi ka defte yimbhe bhen, bhen bhe wonaa almasiiyaabhe.

Hinaa sellingol nawnubhe bhen bhuri hittande annabi Iisaa. Ko jannugol jamaaji dhin o hittini tawo fii mun, onsay non o sellina gomdhinbhe mo bhen. Heydhintingol aduna on fuddhoraali huuwugol ko moyyhi e ebbhooje fii no ngalu ngun huutortee non maa fii ebbhoore kawtital no jamaa on wallirtee non, kono ko e fee wattitande ruuhu on nden sabu tuubugol ngol e gomdhingol ngol Almasiihu on. Hoolagol Almasiihu on wattitay bhernde nden e jikku on e no piiji dhin fewndori non. Bhurbhe bhen e nder bhadiibhe bhen annabi Iisaa wonaa jogiibhe gandal e needi e huloobhe Alla, kono ko junuubankeebhe e nawnubhe e bhe jinna nangi. Ko Almasiihu on woni bhundu yurmeende nden e barki kin e cellal ngal e tama’u on.

Hande yimbhe bhen no mottondira fii hedhagol yewtereeji lambhe e hooreebhe leydi, hara ko bhe fodata yimbhe bhen kon ko meere. Kongudhi mabbhe dhin wakkilintaa bherdhe dhen, sellintaa nawnubhe bhen. Kono non annabi Iisaa sellinii dendaangal bhen aroobhe haa e makko. Hay nde wootere o woopaali sellingol goddho. Nawnaaje dhen ko dhon e dhon sellinaa, nawnudho on hooti ka makko. Junuubaaji dhin yaafaa, ruuhuuji tuunudhi dhin radhaa. Bhen gomdhinbhe ko annabi Iisaa yidhi kon dandugol bhe e ko o faalaa kon wallitagol bhe yi’ii ka bawgal makko ngal huuwata ka bhalli mabbhe nyawsudhi.

Hara hidhon andi annabi Iisaa? Ko dandoowo selludho finde heewudho giggol fii tuuboobhe bhen e miskimbhe bhen. Hara hidhon bhadii mo? Men weltanike on fii ko humondirdhon kon e makko bhayru menen kadi medhen hattonjini mo nyande woo nyande.

TORAARE: Mi mawninii ma yaa an Dandoowo aduna on, bhayru a bugitaaki maaya-bherndeebhe bhen e anyaabhe bhen e nawnubhe bhen e yoosube bhen, kono a jabbhike bhe, wakkilindhaa bhe. Yaa an Alla, wallito lan no mi waawira dhengal an ngal fii no mi mawninire. Ardo yibbhe an bhen ka nder laamateeri giggol maa ngol. Yaa an Joomiraadho sellin-bhe, yewtu bhe, noddu bhe, hendo polgal ngal. Midho bakaade e maa fota bhayru midho hoolii doole maa dhen e bawgal maa ngal. Hidha faalaa hisingol lan, hisindina lan e bheynguure an nden e yibbhe an bhen e kawtal an ngal. Mi yettii ma fii kuugal ngal huuwudhaa ngal ka nder leydi amen.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun noddirten Matta 4:23-25 Linjiila fandhinaadho on maadhun kadi nyoggande Linjiila on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:27 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)