Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Tracts -- Tract 05 (Prepare The Way of the LORD!)
This page in: -- Armenian -- Baoule -- Burmese -- Chinese -- Dagbani? -- Dioula -- English -- French -- German? -- Greek -- HAUSA -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Japanese -- Korean -- Lingala -- Maranao -- Nepali? -- Peul? -- Somali -- Spanish -- Sundanese -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Uzbek -- Yoruba

Previous Tract -- Next Tract

TAMBAYOYI - Saƙonnin Littafi Mai Tsarki kaɗan don rarraba

TAMBAYOYI 5 -- Shirya Hanyar Ubangiji! (Ishaya 40:3)


Jama'a suna rudani ba tare da wani manufar rayuwa ba, suna ƙoƙari su ji dadi kuma suna samun abinci na yau da kullum, ba tare da la'akari da mutuwar da ke jiransu ba. Akwai mutane kawai wadanda suke tunanin Allah, su ji tsoronsa kuma suyi mafi kyau don kiyaye hukunce-hukuncensa don su sami jagorancinsa da gaskiya.

Mahaliccin duniya bai manta da halittunSa ba. Ya ƙaunace su, yana tunanin su, yayi magana da su kuma yayi bincike da zukatansu. Yana so ya ba su ikon allahntakar daga cikarsa, idan sun tuba kuma su juya gare Shi.


Ubangiji shi ne wanda ya zo mana

Okacin da Adamu da Hauwa'u suka yi wa Allah rashin biyayya, sun ji kunya kuma suka boye daga gare shi, bayan sun fahimci mumunar da suka aikata. Duk da haka Ubangiji bai hukunta su ba, amma ya zo neman su ya ce, "Ina kake, Adamu?" (Farawa 3:9). Mahalicci yana kallon kowa da kowa ya tambaye shi, "Ina kake? A ina kuka isa cikin rayuwar ku? "

Ubangiji ya kira Ibrahim a Mesofotamiya, daga cikin lalatacciyar al'umma mai lalata, kuma ya sanya shi makiyaya marar mafaka neman gida mai tsabta. Ko kai ma, masoyi, yana neman tafarkin adalci, neman gida na har abada?

Yakubu ya kasance mai hankali. Ya gudu zuwa wata ƙasa mai nisa kuma ya yi aure a can. Bayan shekaru da yawa a wata ƙasa mai ban mamaki, sai ya koma ƙasarsa. Amma mala'ika na Ubangiji ya tsaya a hanya domin ya hukunta shi saboda laifinsa na dā. Duk da haka Yakubu ya yi imani da babbar jinƙan Ubangiji. Ya yi kokawa da Mai Tsarkin nan yana cewa, "Ba zan bar ka ba sai ka sa mini albarka" (Farawa 32:26). Shin, kuna jingina ga Allah har sai Ya cece ku?

Musa ya gudu daga Masar zuwa jeji domin a fushinsa, ya kashe wani mai tsaro da yake bugi wani bawan Ibrananci. Bayan shekara arba'in Ubangiji ya bayyana gare shi a cikin kurmi mai cin wuta, ya kuma yi masa shelar cewa "Ni ne Ni ne", wanda ba ya canzawa. Zai kasance da aminci har abada. Shin, Ubangiji ya same ka a jeji na rayuwarka? Shin zuciyarka ta ji kiranSa sau da yawa? Kuna jin amincin wanda ba ya canzawa?

Sama'ila yaro ne lokacin da Ubangiji ya kira shi ya kuma sanya shi ya zama alƙali a kan al'ummarsa. Allah ba ya zaba kawai manya, amma ma matasa. Ya kamata mu koya wa yara cikin muhallin maganar Allah a cikin harshensu kuma mu shiryar da su gareshi. Ubangiji yana so ya zo ga matasa a yau, ta amfani da bayi kamar ku.

Dauda ya aikata zina, sa'an nan ya ba da umarni ya kashe mijin matar. Amma Ubangiji bai bar shi ya tafi ba. Ya aiko shi da wani annabi don ya bayyana masa laifinsa da kuma furta fushin Allah a kansa. Dauda ya tuba ya tuba ya fara shiryar da masu zunubi su juya daga zunubi zuwa ga Ubangijinsu. Dawuda ya sami alheri da gafara a cikin Ubangiji. Karanta Zabura 51; Ka tuna da shi kuma ka yi addu'a da ayoyinsa cikin bangaskiya cewa za ka sami ta'aziyya da gafara kamar yadda Dauda ya yi.

Ishaya, firist, ya hango ɗaukakar Ubangiji Mai Tsarki, ya yi kuka, ya ce, "Kaito ni, gama na rasa! Domin ni mutum ne marar lahani, Ni kuwa ina zaune a tsakiyar mutane marasa lahani. Gama idanuna sun ga Sarki, Ubangiji Mai Runduna." (Ishaya 6:5)

Ya yi kuka saboda hasken Ubangiji ya bayyana masa yanayinsa da mutanen da suke kewaye da shi. Kuna so ku kusaci Allah don ku ga ɗaukakarsa? Sa'an nan za ku fahimci cewa zunubanku ya raba ku daga Mai Tsarki. Shin kin san cewa zunubanku sun hana ku zuwa kusa da Mahaliccin Mai Tsarki kuma ya kamata a cire su? "Muna rokon ka, ka sulhu da Allah" (2 Korantiyawa 5:20).


Ku shirya hanyar Ubangiji!

Wanda yake so ya gamsar da Allah ya kamata kiyaye umarnansa. Duk wanda yayi kuskuren rashin biyayya kuma ya saba wa dokokinsa, ya furta zunubinsa kuma ya nemi gafarar Ubangiji bisa ga alkawarinsa, "Idan muka furta zunubanmu, shi mai aminci ne kuma ya cancanci ya gafarta mana zunubbanmu kuma ya tsarkake mu daga dukan rashin adalci" (1 Yahaya 1:9). Wanda ya kwanta, bari ya tafi wurin Ubangiji kuma ya furta cewa ya yi ƙarya. Wanda ya sami wani abu a gidansa wanda ba nasa ba ne, to, sai ya kai shi ga mai shi ya nemi gafararsa. Wanda yayi aiki marar tsarki tare da wani mutum, bari ya furta laifinsa ga Allah, tuba kuma kada yayi zunubi. Wanda ya zalunci wani, ciki har da iyayensa, mata ko yara, sai ya nemi gafarar su kuma ya taimake su kusan.

Yahaya Maibaftisma ya cika alkawarinsa mai girma Annabi Ishaya yayin da yake maimaita wahayin da ya karɓa, "Muryar mai kira a jeji: 'Ku shirya hanyar Ubangiji; Ku miƙe hanya a hamada, ku bi hanyar Allahnmu. Kowane kwari za a ɗaukaka, kowane duwatsu da tuddai sun ƙasƙantar da su. Za a miƙe wuraren da ba daidai ba, Za su zama masu tsabta. Za a bayyana ɗaukakar Ubangiji, dukan talikai za su gan shi tare" (Ishaya 40:3-5; Luka 3:4-6).

Yahaya Maibaftisma yayi wa'azi cewa babu mutumin kirki. Mu duka masu laifi ne kuma dole ne a wanke mu kuma sake canzawa mu zama masu tawali'u. Wanda ya wahala da kuma nishi a karkashin bakin ciki ya kamata a karfafa shi kuma ya farfado. Wanda ya yaudare wasu, bari ya guje wa hanyoyi masu kyau, yayi tafiya daidai, ya rama wadanda ya aikata mugunta.

Wadannan ayoyi suna taƙaita dokokin Ubangiji: "Ka ƙaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka, da dukan ranka, da dukan ƙarfinka" (Kubawar Shari'a 6:5), kuma, "Ka ƙaunaci maƙwabcinka kamar kanka" (Leviticus 19:18). Idan kuna so ku ƙaunaci Allah, ku kiyaye dokokinsa. Ka tambayi Ubangiji ya nuna maka yadda za'a shirya hanyar da zai iya zuwa gareka da kanka.


Ubangiji yana shirya maka hanya

An haifi Ɗan Maryama cikin hanyar allahntaka, domin Ruhun Allah ya zama mutum a cikinsa. Almasihu ya aiko cikin jiki cikin tsakiyar lalata, ɗan adam zunubi. Ya tabbatar da ƙaunarsa ga su ta warkar da dukan marasa lafiya waɗanda suka zo gare shi, kuma ta wurin ikon ruhaniya ya ceci mai mallaki daga aljanu. Duk da haka mafi yawan al'ummarsa basu gane cewa ainihin ɗaukakarsa shine ƙaunarsa marar tsarki ba.

Ubangiji mai jinƙai ya buɗe zuciyarsa ga dukan waɗanda suke ƙoƙarin shirya hanya don zuwansa zuwa gare su. Abin da ya sa Dan Maryama ya dauke zunubin duniya, ya fanshe mu, ya tsarkake mu daga dukan zunubi, ya kuma yantar da mu da yardar kaina. Ya kamata mu gode masa kuma mu ƙaunace shi domin ya bude mana ƙofa zuwa sama.

Zuwan Almasihu zuwa duniyar mu shine asirin da ke tattare da tarihin ɗan adam. Allah ya zo duniyarmu cewa duniya zata iya juyawa gare shi. Allah na gafarta wa duk wanda ya tuba kuma ya koma gare Shi. Wanda ya fahimci wannan sirri mai hikima ne, kuma wanda ya yi amfani da shi za a yarda.


Allah ya zo muku da kansa

Almasihu ya tashi daga kabari domin ya shafe mutuwa, ya hau sama, yana zaune tare da Allah mai tsarki. Yana so ga mabiyansa wanda yake ƙauna. Ya san raunin su da kuma sa zuciya. Wannan shine dalilin da ya sa ya aiko Ruhu Mai Tsarki zuwa gare su. Kafin zuwansa zuwa sama, Almasihu ya ce, "Hakika, ina gaya maka gaskiya, don amfaninka ne in tafi; domin idan ba zan tafi ba, Mai Taimako ba zai zo gare ku ba; amma idan na tafi, zan aiko shi gare ku" (Yahaya 16:7). Allah ya zo mana ta wurin Ruhu Mai Tsarki, Maimakonmu, wanda yake zaune a cikin mabiyan Kristi.

Shin kun buɗe zuciyar ku ga Ruhun Almasihu? Yana so ya canza ku kuma ya cika ku da ƙaunarsa don zaman lafiya, farin ciki, haƙuri da kuma tawali'u zai zauna cikinku (Matiyu 11:29, Galatiyawa 5:22-23). Ubangiji ya buga ƙofar zuciyarku. Za ku bude zuciyar ku gareshi? Kada ka dame ka a gabansa, amma ka shirya hanyar Ubangiji zuwa gare ka

"Tashi, haskaka; don haskenku ya zo! Ɗaukakar Ubangiji kuma ta auko muku. Gama ga shi, duhu zai rufe duniya, duhu kuma ya rufe mutane. amma Ubangiji zai bayyana a kanku, ɗaukakarsa za ta kasance a kanku." (Ishaya 60:1-2)


Allah yana zuwa ga kowa

Ƙaunar Almasihu tana shiryar da dukan waɗanda aka sabunta sabunta ruhaniya don su kawo bisharar bishara ga abokansu da maƙwabta da kuma gaya musu cewa Allah yana son ya zo gare su. Kada kawai juya kanka, amma bi Almasihu kuma bincika wadanda suka ɓace.

Idan ba ku san yadda za ku bauta wa Ubangiji ba, kuyi addu'a kuma ku nemi shiriya da jagora kuma zai koya muku yadda za ku kai ga wasu, ku aikata ayyuka nagari, ku kuma ba sadaka ga matalauta. Ubangiji zai buɗe bakinka domin ku iya magana da wadanda suke so su ji game da ƙaunar Allah da tsarki. Ubangiji ya ƙarfafa ku, ya tafi tare da ku kuma ya kare ku. Ka ba da jagoran motar rayuwarka ga Almasihu, to, zaka cika da albarka. Ubangiji zai shirya muku lambobin ruhaniya.


Yi tunani game da asirin zuwan Almasihu

Idan kuna so ku sani game da zuwan Ubangiji ga maza da mata a baya, yanzu da kuma nan gaba, don Allah rubuta mana kuma za mu aiko maka Bisharar Almasihu tare da tunani da addu'o'i, domin ku ƙarfafa bangaskiya, ƙauna da bege.

Muna jira harafinku. Idan ka rubuta mana, kar ka manta da su rubuta cikakken adireshinka don wasiƙarmu za ta kai gare ka.

WATERS OF LIFE
P.O. BOX 60 05 13
70305 STUTTGART
GERMANY

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 18, 2018, at 11:30 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)