Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Salvation - 4. Confess Your Sins to God and Don’t Lie!
This page in: Albanian -- Armenian -- Baoule -- CEBUANO -- English -- French -- German? -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Spanish -- Telugu -- Twi -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Kahibalo ka ba? Ang Kaluwasan sa Dios Andam na para Kanimo!
Usa ka Hinungdan nga Buklet alang kanimo

4. Isugid ang Imong Mga Sala sa Dios ug Ayaw Pamakak!


Kausa, duha ka mga tawo miadto sa templo aron mag-ampo. Usa kanila nagpakita nga diosnon kaayo, apan ang usa ingon nga daotan ug talamayon nga kawatan. Ang relihiyoso nga tawo nagtindog duol sa halaran ug mapagarbuhon nga nag-ampo atubangan sa mga tawo: “Nagpasalamat ako, O Dios nga dili ako sama sa ubang mga tawo: mga kawatan, mga magbubuhat sa daotan, mga mananapaw, o bisan sama niining kobrador sa buhis. Nagpuasa ako ka duha sa usa ka semana ug naghatag akog ikapulo sa tanan kong abot.” (Lukas 18:11-12)

Apan ang laing tawo, nga usa ka kawatan, nagtindog sa eskina. Naulaw siya sa iyang kaugalingon. Nakonbiktahan sa iyang mga sala, dili niya gusto nga ipataas ang iyang mga mata sa langit. Iyang giduko ang iyang ulo ug nagpanglingo-lingo:

O DIOS, maluoy ka kanako. Nga USA ka MAKASA-SALA!
Lukas 18:13

Si Jesus klaro nga nagpakita nga ang tawo kinsa sa gawas relihiyoso sa tinuod usa ka hakog nga salingkapaw. Ang iyang pag-ampo wala madungog. Apan ang kawatan mipauli sa balay nga gimatarong uban sa kalinaw sa iyang kasingkasing, tungod siya sa dayag nagsugid sa iyang mga sala ug naghinulsol sa iyang kasingkasing.

Minahal kung Magbabasa: Motambag kami kanimo nga isugid nimo ang imong mga sala atubangan sa Ginoo. Kung ikaw naghunahuna nga wala ka makahimo ug bisan unsa nga sala, pangutan-a ang balaan nga Dios uban sa mapaubsanon, ug natugyan nga espiritu:

“Ginoo, palihug ipadayag kanako ang matag inhustisya ug ang tanan nakong mga sala. Himoa nga ang imong kahayag magpadayag sa kabangis sa akong kasingkasing ug ipakita kanako ang pagdumot sa akong mga hunahuna. Pahinumdumi ako sa daotang mga pulong nga akong nasulti, ug ang tanang daotang mga buhat nga akong nahimo. Amen.”

Adunay kaisug sa pagpangayo sa Dios nga bayawon ang tabil sa atong tanlag. Pasagdi nga mabuak niya ang maskara nga nagtabon sa mga tinago sa imong kalag. Unya imong mahibal-an ang kadako sa imong mga sala. Wala’y tawo nga wala magpakasala. Ang Dios ra ang dili masayop. Pangita ang kahibalo gikan sa maluloy-on nga Dios. Maamgohan ang tinuod nga bahin sa imong kaugalingon. Unya, ang Dios magtudlo kanimo sa iyang napulo ka mga sugo. Kini mga diosnon nga salamin alang sa imong kalag. Pinaagi sa BALAOD SA DIOS makat-onan nimo nga dili ka mas maayo kay sa ubang tawo.

-- Ang Ginoo nagpakita kanato pinaagi sa iyang mga sugo nga wala nato siya higugmaa sa tibuok natong kasingkasing, ni sa bug-os natong kalag, o sa bug-os natong mga hunahuna. Nagdagan kita sa salapi, natingala sa atong kaanyag, ug nagsimba sa laing mga butang kay sa Dios.
-- Wala ba nimo gisulti sa kawang ang ngalan sa Dios bisan sa walay panimuot ug wala tuyoa, o nagtunglo sa iyang ngalan nga wala kini namatikdan?
-- Gitahud ba nimo ang imong ginikanan uban sa praktikal nga serbisyo, hilom nga mga sakripisyo sa gugma ug mapadayonon nga pailub sama sa gipangayo kanimo sa Dios?
-- Ang atong kalibutan puno sa pagdumot. Ang matag-usa nag- salikway sa uban. Ang mga kasingkasing puno sa panimalos batok sa malisud nga mga tawo. Makapatay nga mga hunahuna nagpuyo sa atong mga kaugatan.
-- Ang pakighilawas usa ka sala, nga mamansahan pag-ayo ang atong kalag. Pila ka mga konsensya sa mga tawo nikalas pinaagi sa hugaw nga mga hunahuna, mga damgo, mga pulong ug mga buhat! Kung masiplatan lang nato ang sala nga gihimo usa ka gabii, sa usa ra sa atong mga lungsod, nahadlok kami ug makadagan nga nakurat sa reyalidad ug panapaw ug pagkawalay kaulaw.
-- Gawas niining tanan, nakita nato ang pagpamakak ug pagpanikas taliwala sa mga idibidwal. Kinsa ang mahimong mosalig sa uban karon? Ang mga pagbudhi hilo sa atong sosyedad. Hibaloi sa tinuod nga gidumtan sa Dios ang matag bakak, pagbutangbutang ug pagtamay. Nahigugma siya kanato ug gusto nga kita magmatinuoron ug tinuod. Klaro nga giingon ni Kristo:
Ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa
pagpakasala moabot gayod
Apan ALAOT ang tawo kay tungod kaniya nahitabo kining mga butanga
Maayo pa kaniya nga itambog sa dagat
ug hiktan ang iyang liog sa usa ka dako nga galingang bato
kay sa makaangin sa usa niining gagmayng mga bata sa pagpakasala
Lukas 17:1+2
-- Ang sala usab nagmugna kanato sa usa ka pangandoy nga mahimong adunahan, garbo ug kusog. Ang mga kasingkasing mahimong gahi sama sa mga bato gikan sa kahakog ug kasina apan ang mga panagway sa gawas tan-awon buotan ug diosnon.

Sa unsang paagi nga kanunay nato gibaliwala ang usa ka masakiton o usa ka mahuyang nga tawo. Gibati ba nimo sukad ang pag-atiman sa usa ka kagiw? Ug unsa ka kanunay kita nagdumot sa pagkaana sa mga kabus ug dili edukado nga mga tawo? Ang kaluoy wala magpuyo sa atong kasingkasing. Kini puno sa kaugalingon ug pagkamapahitas-on. Busa, ang Dios nagdasig kang apostol Pablo aron ihulagway ang reyalidad sa atong katilingban:

Walay USA nga matarong; wala bisan usa.
Walay Usa nga nakasabot,
Walay Usa nga nangita sa Dios.
ANG TANAN namiya.
Naghiusa sila nga nahimong walay pulos.
Walay USA nga nagbuhat ug maayo, wala ni usa.
Ang ilang mga tutonlan sama sa abling mga lubnganan.
Ang ilang dila gigamit sa pagpanlimbong.
Ang kamandag sa mga bitin anaa sa ilang mga ngabil.
Ang ilang mga tiil tulin sa pagpa-agas sa dugo.
Ang kaguba ug kalisod nagtimaan sa ilang mga dalan,
Ug ang dalan sa pakigdait wala nila masayri.
WALAY KAHADLKOK SA DIOS atubangan sa ilang mga mata.
Roma 3:10-18

Minahal kung Higala: Mahimo pa ba nimo maangkon ang usa ka maayong tawo, o gidawat na ba nimo ang paghukom sa imong konsensya? Nakita ba nimo ang dako ug lawom nga bung-aw nga nakapahimulag kanato sa balaan nga Dios? Naamguhan na ba nimo ang kadako sa imong sala ug ang kangil-ad sa imong mga kalapasan?

Kung ikaw matinuoron sa imong kaugalingon isugid mo sa Dios ang tanan ug magatuaw ka kaniya gikan sa kahiladman sa imong kalag:

“Maluoy ka kanako, O Dios, tungod sa akong mga sala na himulag ako gikan kanimo. Batok kanimo, kanimo lamang, ako nakasala, ug gibuhat ang tanan kong kadautan sa imong panan-aw. Nakasala ako ug hugaw. Daotan ako nga tawo. Dawata ang dugmok kong kasingksing ug ayaw ako papahawaa. Limpyohi ako ug ayoha ako. Tabuni ako sa imong kaluwasan. Salamat Ginoo alang sa pagpamati sa akong kinasingkasing nga pag-ampo. Amen.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 07, 2021, at 03:36 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)