Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- English -- Salvation - 3. God Is the Measure of Yourself!
This page in: Albanian -- Armenian -- Cebuano -- ENGLISH -- French -- German? -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Twi -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Kahibalo ka ba? Ang Kaluwasan sa Dios Andam na para Kanimo!
Usa ka Hinungdan nga Buklet alang kanimo

3. Ang Dios Mao ang Sukod sa Imong Kaugalingon!


Usa ka batan-ong lalaki gikan sa Bahrain nagsulat kanamo: “Wala ako kahibalo kung kinsa ang akong tuohan. Muslim ba ako, usa ka komunista o usa ka Kristiyano? Tabangan mo ba ako ug ipakita kanako ang husto nga tawo nga sundon: Si Muhammad, si Marx, si Linen o si Kristo? Gipirmahan niya ang iyang sulat. “Ang usa nga nalibog”!

Kining batan-ong lalaki, sama sa uban, nalumos sa nagtuyok nga mga uso sa kalibutan. Maayo na lang kining batan-ong lalaki wala malunod sa kailadman sa pagkawalay paglaum, ni nawad-an sa iyang paglaum. Nanawag siya alang sa tabang ug gusto nga mahibal-an sa husto nga tawo nga sundon. Wala siya matagbaw sa uga nga mga tradisyon, walay kahulugan nga mga hugpong nga mga pulong o patay nga mga doktrina. Gibati niya nga kinahanglan adunay labaw pa. Kinahanglan adunay posibilidad nga nakontak ang Dios!

Oo, ang buhi nga Dios anaa. Siya ang tinuod nga sukod sa kaliwatan sa tawo, ang panig-ingnan sa iyang mga sumusunod. Gibayaw nila sila sa lapukon nga katubigan sa daotan ug sala sa iyang kaugalingong pagkabalaan ug gugma. Klaro niyang gipadayag ang sumbanan nga iyang gitakda alang sa tanan nga katawhan:

PAGBALAAN, tungod AKO BALAAN!
1 Peter 1:17

Tingali nakurat ka ug nakaingon, Gidili sa Dios! Unsaon nako pagtandi sa akong kaugalingon sa Dios? Pamati pag-ayo sa gisulti sa Bibliya. Kining Balaan nga Dios wala maghangyo kanimo sa pagluwas sa imong kaugalingon. Imposible kana. Gusto ka niya nga ipahigawas gikan sa imong sayop nga tawhanong mga pagsukod ug luwason ka gikan sa sumbanan sa kalibutan. Ang Dios naghimo sa tawo sumala sa iyang kaugalingong imahe. Busa, gusto niya nga maglakaw kita sa iyang pagkabalaan ug wala nay lain! Siya miingon kang Abraham, ang iyang higala,

“AKO ANG DIOS, ang Labing Gamhanan.
Pagkinabuhi kanunay diha sa akong presensya ug PAGHINGPIT!
Genesis 17:1

Ang mahigugmaon nga Dios magpahigawas kanimo gikan sa mga gapus sa imong mga sala. Siya andam sa pagluwas, pagbalaan ug mamaayo ang mga kahuyang sa imong hunahuna ug kalag. Kinahanglan nimong masabtan nga ang tanan nimong kaayo dili igo sa sukdanan sa pagkabalaan sa Dios. Sa iyang atubangan, walay usa nga maayo, ug dili kita makahimo sa pagluwas sa atong kaugalingon pinaagi sa atong kaugalingong gahum sa pagbuot. Ang kaayo nga gipangayo sa Dios gikan kanato naa sa iyang kaugalingon pagkabalaan ug paghigugma, ug wala’y lain. Gipakita kini ni Kristo nga prinsipyo pinaagi sa pag-ingon:

PAGHINGPIT,
Ingon nga ang imong Amahan, nga atua sa langit, HINGPIT.
Mateo 5:48

Ang matag-usa ka tawo nga nagbasa niining nga pulong gikan sa Ebanghelyo ug maamguhan ang giladmon sa gipasabut muhunong sa pagkawalay paglaum tungod kay dili kita mahimo nga hingpit sama sa Dios! Bisan pa niini gisulti kanato ang tinuod nga kahulogan sa sala, nga dili kita limpyo ug maayo sama sa Dios. Si Kristo nagpatin-aw niini sa usa ka batan-ong dato nga nag-ingon:

WALAY USA nga maayo, gawas LAMANG sa Dios.
Mark 10:18

Minahal kong Higala, paminawa ang daang kamatuoran: Kung imong maila ug masayran ang Dios sa iyang katinuod, unya magsugod ka pagtan-aw sa imong kaugalingon sa iyang kahayag. Adunay daghan nga maghunahuna nga sila buotan, edukado ug dunganan nga mga tawo. Apan wala sila makahibalo nga ang Dios naglantaw kanila pinaagi sa iyang mga mata sa pagkabalaan. Wala nila gamita ang langitnong sukdanan sa ilang ki- nabuhi. Ang matag-usa makita atubangan sa Dios ingon nga usa ka gihukman nga makasasala. Ang tinuod nga kahibalo sa Dios magtunaw sa atong garbo. Walay usa nga maayo apan ang Dios lamang, ug wala’y tawo nga labi pa kamaayo sa uban. Si bisan kinsa ang magsukod sa iyang kaugalingon sa Dios, nagsugid nga siya, ingon man ang tanan, usa ka daotan ug mahugaw nga makasasala. Walay usa nga nakapasar niining diosnon nga pagsulay. Si Apostol Pablo nagpahayag niining sukaranan nga kamatuoran sa iyang nabantog nga sulat nga nag-ingon:

Nakasala ang TANAN
ug NAHILAYO sa himaya sa Dios.
Roma 3:23

Uyon ka ba niining mga kamatuoran? Nag-angkon ka pa ba nga ikaw usa ka maayong tawo ug labi ka kamaayo kay sa uban? Kung matinuoron ka maminaw ka sa tingog sa imong tanlag, nga nagkonbikto kanimo sa imong tinago nga sala. Nasayran nimo ang tukma kung asa ug giunsa nimo pagpakasala. Kung labi ka kaduol sa Dios sa iyang kahayag labi ka klaro nga makita ang kangitngit nga kaulaw ug mga kasal-anan sa imong kinabuhi. Duol sa Ginoo karon ug ayaw paglangan, kay gisulat kini:

Nadungog ko kamo sa takna nga akong
gikahimut-an ug gitabangan ko kamo sa adlaw sa
kaluwasan. KARON ang ADLAW sa KALUWASAN.
2 Corinto 6:2

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 07, 2021, at 03:24 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)