Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Salvation - 5. Salvation for the Whole World Is Completed!
This page in: Albanian -- Armenian -- Baoule -- CEBUANO -- English -- French -- German? -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Twi -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Kahibalo ka ba? Ang Kaluwasan sa Dios Andam na para Kanimo!
Usa ka Hinungdan nga Buklet alang kanimo

5. Ang kaluwasan sa Tibuok Kalibutan, Nahuman!


Ang ubang mga relihiyon nagtudlo nga ang kaluwasan gibase sa maayong mga binuhatan. Ang uban naghunahuna nga ang maayong mga binuhatan mokanselar sa daotang mga buhat. Kasagan niining mga relihiyon magpahamtang og daghang mga palas-onon ug balaod sa ilang mga sumusunod nga walay bisan kinsa nga makadala. Gipamatud-an sa kasaysayan ug sa reyalidad nga ang pagpadayag sa Torah ug ang Ebanghelyo nagsulti sa tinuod, nga nagingon:

Walay usa nga maayo, gawas sa Dios lamang!
Mateo 19:17

Bisan kinsa nga dili magkumpisal ug magtudlo niining punoan nga kamatuoran wala makaila sa Dios, ni masabtan niya an Iyang kinaihayan. Ang balaan nga Dios puno sa gugma. Sa iyang atubangan, bisan ang labing maayong mga buhat ug mga hiyas, uban sa tanang maayong mga binuhatan makita nga mahugawan uban sa kahakog. Kung kita miingon nga wala kitay sala atong gilimbongan ang atong kaugalingon, ug ang kamatuoran wala kanato ug atong gihimo ang Dios nga usa ka bakakon.

Minahal kung Higala: Nakaamgo ka ba nga ang matag sala, diliigsapayan unsa ka gamay, ang kamatayon kinahanglan sa makasasala. Tungod sa sala kitang tanan gihukman sa kamatayon ug impiyerno. Walay usa nga matarong, o takus nga mabuhi. Kitang tanan mawala ug magakahanaw ingon sa balang Bibliya nga nag-ingon:

Ang BAYAD sa sala KAMATAYON!
Roma 6:23

Apan ang Dios, ang mabination ug maluluy-on, gipaundang ang iyang kapungot. Wala niya gub-a ang mga masupakon diha-diha dayon sumala sa iyang hustisya. Gihatagan niya ang nakasala nga makasasala ug usa ka pag-ikyas. Gihatagan niya silag puli ug gigiyahan sila sa paagi sa mga sakripisyo ug mga paghalad. Sa nahaunang mga panahon, ang matag makasasala nga sad-an kinahanglan moadto sa halaran nga adunay usa ka hayop, ibutang ang iyang kamot sa iyang ulo, ug magsugid sa iyang mga sala atubangan sa Dios. Kini ang timaan sa iyang mga kasal-anan gibalhin sa ulohan sa puli. Unya kinahanglan niya patyon ang hayop sa iyang kaugalingong kamot. Gipaula ang dugo sa wala pa kini gisunog sa halaran. Ang pulong sa Dios nag-ingon:

Kung walay pagpaagas sa DUGO walay KAPASAYLOAN
Hebreo 9:22

Ang makasasala nga nakasala, nakakita sa sakripisyo nga nagdilaab sa kalayo sa halaran, nakaamgo nga siya mismo kinahanglan mamatay ug gitambog sa kalayo, kung wala ang kapuli, ang giihaw nga sakripisyo nga namatay imbes siya. Ang daang pakigsaad gitukod sa dugo-ong mga sakripisyo, nga gihalad gabii ug adlaw.

Kung walay padayon nga pagpasig-uli sa Dios, walay pagpasaylo ni kinabuhi.

Ang mga propeta sa Daang Tugon nahibalo gikan sa Dios nga ang tanan nga mga sakripisyo mga simbolo ra, nga nagtudlo sa kataposan ug hingpit nga sakripisyo. Ang mga hayop ug uban pang mga halad dili igo aron matuman ang mga kinahanglanon sa pagkamatarong ug kadako sa Dios. Bisan ang paghalad sa tawo giila nga mahugaw ug gidumtan sa panan-aw sa Dios. Ang labing maayo nga tawo gikan sa tanang mga tawo dili unta igo nga motabon alang sa usa pa ka tawo. Walay paglaum sa kalibutan.

Busa, ang makagagahum nga Dios nagtudlo sa usa ka putli ug balaang Nating Karnero gikan sa langit, makahimo ug takus nga makatangtang sa sala sa tibuok kalibutan. Kining Cordero gipadala sa kalibutan aron mamatay alang sa tanang mga maka-sasala ug aron masunog sa kalayo sa kapungot sa Dios. Ang Balaang Cordero sa Dios mao si Ginoong Hesu-Kristo, usa ka kaluoy sa kalibutan ug usa ka grasya alang sa tanan nga midawat kaniya.

Siya nagpuyo sa usa ka kinabuhi ingon nga tawong normal, puno sa gugma sa Dios. Gikuha niya ang atong mga sala ug gipas-an sila. Nag-antos siya sa atong silot imbes kita. Ang kapungot sa Dios gibubo kaniya, namatay nga gisalikway ug gitamay sa mga tawo.

Nakasabot ka ba sa kaayo sa Dios, kinsa dili manginahanglan og imposible nga mga buhat gikan kanimo? Giandam niya ang usa ka paagi gikan sa sinugdan aron mamatarong ug mahinloan ka pinaagi sa grasya. Ang Ebanghelyo nagsulti kanato nga ang anghel sa Dios nagpakita sa mga magbalantay nga nagbantay sa ilang mga panon sa gabii ug miingon ngadto kanila:

Tan-awa, nagdala ako kaninyo sa MAAYONG BALITA nga makalipay kaayo
alang sa tanang mga tawo;
kay alang kaninyo natawo karong adlawa sa lungsod ni David,
ang usa ka MANLULUWAS, ang KRISTO nga GINOO.
Lucas 2:10-11

Ang Dios nag-andam sa usa ka hingpit nga kaluwasan alang kanato diha ni Hesu-Kristo. Kami mga saksi nganha kaninyo uban sa pagpasalamat ug pagdayeg sa Dios nga gikuha ni Kristo ang among mga kasal-anan ug gihinloan niya ang among mga kasingkasing. Gikuha niya ang tanan natong kalapasan, nga nagbarug taliwala sa balaang Dios ug kanato. Uban kang Juan Bautista, Kita miingon:

Tan-awa, ang KORDERO SA DIOS,
nga NAGAWAGTANG sa sala sa kalibutan!
Juan 1:29

Dili na kinahanglan nga maningkamot pa kita alang sa atong kaluwasan. Si Kristo mianhi ug nagluwas kanato pinaagi sa iyang kamatayon ug naghatag sa usa ka libre nga gasa sa walay katapusang kaluwasan alang kanato. Makasugid kita uban ni apostol Pablo:

Kay gihimo na man kitang matarong pinaagi sa pagtuo,
aduna kitay PAKIGDAIT UBAN SA DIOS
pinaagi kang Ginoong Hesu-Kristo.
Roma 5:1

Nakaabot na ba ikaw sa walay buling nga Cordero sa Dios, kinsa usab nagkuha sa imong kasal-anan? Ang Ginoo, si Hesu-Kristo, gipuli ang iyang kaugalingon alang sa tanang mga tawo. Wala siya matawo sumala sa kabubut-on sa tawo, apan gikan kang Birhen Maria pinaagi sa Balaang Espiritu. Siya ang nagpakatawo nga Pulong sa Dios ug ang kahingpitan sa iyang Espiritu sa unod. Ang diwa sa Dios gipakita lawas ni Kristo.

Daghang nagdumili sa pagtuo niining kamatuoran. Ilang gisalikway ang labing dako nga panalangin sa langit ug sa yuta. Ang ilang mga kasingkasing mahimong mogahi ug ang ilang mga hunahuna naglibog. Wala sila maka-amgo nga si Jesus ra ang natawo gikan sa Espiritu sa Dios. Siya lamang ang usa kinsa adunay awtoridad ug gahum sa pagwagtang sa sala sa tibuok kalibutan. Busa:

MUTUO kang Ginoong HESU-KRISTO,
ug MALUWAS, ikaw ug ang imong panimalay.
Buhat 16:31

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 07, 2021, at 03:46 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)