Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 096 (The Holy Spirit reveals history's developments)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
D - ANG PANAMILIT SA DALAN PAINGON SA GETSEMAME (Juan 15:1 - 16:33)

4. Ang Balaang Espiritu nagpadayag sa pinakaimportante nga mga kaugmaran sa kasaysayan (Juan 16:4-15)


JUAN 16:4-7
4 Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigbuhat nila niini, inyong mahinumdoman ang gisulti ko kaninyo. Wala ko kamo sultihi niining mga butanga sa sinugdanan, kay ako uban pa man kaninyo. 5 Ug karon nga moadto na ako sa nagpadala kanako wala hinuoy usa kaninyo nga mangutana kanako kon asa ako paingon. 6 Apan karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. 7 Apan ang tinuod mao nga mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo kay kon dili, dili moanhi kaninyo ang Magtatabang. Apan kon mobiya ako, ipadala ko siya kaninyo.

Sa sinugdanan, si Hesus wala maghisgot sa mga kasakitan, pag-antos ug paglutos uban sa iyang mga tinun-an, hinoon siya nagpahibalo kanila sa pag-abli sa kalangitan, ug ang mga anghel misaka ug nanaog og didto ang Anak sa Tawo. Sila malipayon nga nasayod sa gahom sa Dios nga nagapamuhat diha sa Anak aron paghimo ug mga milagro. Sa hinayhinay, ang mga relihiyosong nagbarog sa sayop nga pagtulon-an nagpagahi sa ilang mga kinaiya batok kaniya ug ang katawhan mibiya kaniya tungod sa kahadlok sa mga Judio. Walay nabilin gawas sa iyang mga tinun-an, nga duol na niya biyaan sa iyang paglakaw paingon sa langitnong Amahan. Unya siya misulti sa paglutos ug sa kamatayon diin ang daghang kasakit mipig-it kanila. Wala sila makasabot sa tuyo o mabati nga kini mahimong makadasig sa umaabot. Apan sila nakahibalo nga wala siya magsulti ug bisan unsa mahitungod sa iyang pagsakit, pag-antos ug kamatayon; siya misulti lamang sa iyang pagbiya sa mga tinun-an ug moadto siya sa Amahan sa positibo nga mga termino. Sila nangutana, “Asa ka moadto? Wala silay pangandoy nga motan-aw kaniya nga mosaka sa langit, ipalabi nila nga siya magpabilin uban kanila. Si Hesus klaro nga mitubag nga kinahanglan nga biyaan sila, tungod kung wala ang krus ang Espiritu dili ihatag kanila. Diha lamang sa pagpasig-uli sa Dios ug sa tawo, ang kapasayloan sa sala pinaagi sa kamatayon sa Karnero sa Dios nga nag-antos puli kanato, ang panodlanan sa gahom sa Dios ma-ablihan ug moduol ang iyang mga tinun-an. Si Hesus nagtuman sa tanang pagkamatarong mao nga ang kinabuhi sa Dios ug gugma igabubo nganha kanila. Ang kamatayon ni Hesus mao ang basihanan sa Bag-ong Pakigsaad, ug naghatag kaninyo ug katungod sa panaghiusa sa Dios. Ang Balaang Espiritu nagtuman niining resulta ug maghupay kaninyo, og nagseguro nga ang Dios mag-uban ug naa kaninyo.

JUAN 16:8-11
8 Unya inig-abot niya, iyang pailhion ang mga tawo sa kalibotan mahitungod sa ilang sala ug sa pagkamatarong ug sa silot. 9 Pailhon sila sa ilang sala kay wala man sila motuo kanako. 10 Ug pailhon sila unsay matarong kay moadto man ako sa Amahan ug dili kamo makakita kanako.11 Ug pailhon ko sila sa silot ka yang nagmando niining kalibotana gisilotan na man.

Ang Espiritu makahupay sa mga tinun-an, kay siya naga-abli sa mga mata sa mga magtutuo ug naghukom sa mga kasingkasing sa mga dili magtutuo og gibasehan niining mga prinsipyo.

Ang Espiritu nagatudlo kanato sa kahulogan sa sala ug ang iyang aboton niini. Sa wala pa moabot si Kristo, ang sala mao ang pagsupak sa mga kasugoan sa Balaod ug sa kapakyasan sa pagbuhat sa kabubut-on sa Ginoo. Kini giila nga rebelyon ug ang kakulang sa pagsalig ug gugma- kinabuhi nga walay Dios ug nakigbatok kaniya. Ang tanang mga sala kini mahimong adunay pagtulun-an, makidaiton o sa espiritu kini giila ingon nga pagsupak sa kaharianon sa Dios. Human sa krus, kining kahulogan naapil sa usa ingon nga sala nga nabuhat sa tawo, mao ang pagsalikway kang Hesu-Kristo ingon nga personal nga Manluluwas, o sa laing pinulongan, nagsalikway sa libreng grasya sa Dios. Si bisan kinsa ang mosalikway sa libreng kapasayloan ni Hesus, nagpasipala batok sa Usa ka Balaan, ug siya wala mutuo s Dios ingon nga Amahan ug ni Hesus nga Iyang Anak giila nga kaaway sa Balaang Trinitas. Ang Dios gugma, ug si bisan kinsa ang mosalikway nianang gugma nga naghulagway ni Kristo nakahimo sa tawhanong sala nga naglambigit sa kamatayon nga maoy makapahimulag kaniya sa kaluwasan.

Didto sa krus si Kristo mihuman sa kaluwasan sa kalibotan. Dili siya kinahanglan nga mamatay pag-usab, kay siya nagpasaylo sa tanang tawo sa tanang mga sala sa matag kapanahonan. Ang tanan gimatarong pinaagi sa grasya diha sa dugo ni Kristo. Siya nahisama sa labawng pari; ang iyang bulohaton nag-apil sa tulo ka mga bahin: Una, ang pagpatay sa biktima. Ikaduha, ang paghalad sa dugo didto sa Pinakabalaang Dapit, nagbarog nga nagdala sa kapasayloan atubangan sa Dios. Ikatulo, pagbutang sa panalangin diha sa katilingban sa mga magtutuo nga naghulat niini. Kining tanan gihimo ni Hesus. Pinaagi niini nga halad iyang gibubo ang panalangin sa Balaang Espiritu aron siya makahatag ug kasigurohan kanato nga kita matarong na. Ang pagkabanhaw ug ang pagsaka ni Kristo naghingpit sa atong pagkamatarong nga iyang gisugdan didto sa krus.

Si Hesus wala makakita sa tuyo sa paghukom sa kalibotan ingon lamang sa pagtambog sa mga dili magtutuo didto sa kalayo sa imperno, apan usab iyang nakita ang ulahing hukom sa pagkaguba kang Satanas ug ang iyang pag-ulipon. Siya mao ang nagbitad palayo sa katawhan gikan sa panaghiusa sa gugma sa Dios. Siya nagapos kanila sa mga kadena sa kasilag, og mahimo silang mga anak sa demonyo nga puno sa yawan-ong mga pamaagi. Si Hesus sa iyang kalibotanong pagpuyo ug paglakaw sa kalumo nagkondena sa garbo nga usa ka limbongan. Ang gugma sa Anak nagtang-tang sa armas sa Demonyo. Sa dihang si Hesus nagtugyan sa iyang espiritu ngadto sa mga kamot sa iyang Amahan siya nagbuntog sa kangitngit nga gisabwag ni Satanas. Si Hesus maoy mananaog, bisan pa sa iyang klaro nga nga kahuyangon. Ang iyang pagkamatinud-anon ngadto sa kamatayon maoy hukom kang Satanas ug nagpildi kaniya. Kita nagpuyo sa panahon diin kining kadaogan napatuman. Kita nag-ampo sa Amahan, “Ayaw kami itugyan sa pagsulay, luwasa hinoon kami gikan sa daotan”, samtang atong masinati ang nga resulta sa kadaogan ni Kristo diha sa pagpanalipod ug sa kasegurohan.

PAG-AMPO: Salamat, Ginoong Hesus, tungod kay ikaw ang nakigbisog sa maayong pakigaway, ug nagpabilin ka nga matid-anon diha sa pagpaubos, sa gugma ug paglaom. Nagpasalamat usab kami nga ikaw maoy miduol sa Amahan ug naghingpit sa among pagkamatarong. Amo kang gipataas uban sa kalipay ug gidayeg ka uban sa mga Haleluya, tungod kay imong gibutang ang mga panalangin sa imong sakripisyo dinhi kanamo pinaagi sa Balaang Espiritu. Tipigi kami sa gugma sa imong pagkamatarong aron ang kaaway dili makakaplag sa pagdominar kanamo. Luwasa kami gikan kang Satanas aron ang imong gingharian moabot, ug ang ngalan sa Amahan mabalaan sa tibuok kalibotan.

PANGUTANA:

  1. Unsa man ang trabaho sa Balaang Espiritu sa kalibotan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:13 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)