Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Thai":
Home -- Thai -- John - 096 (The Holy Spirit reveals history's developments)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- THAI -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ยอห์น - แสงสว่างส่องในความมืด
ศึกษาพระกิตติคุณของพระคริสต์ ตามคำบอกเล่าของยอห์น
ตอนที่ 3 - แสงส่องสว่างในหมู่อัครทูต (ยอห์น 11:55 - 17:26)
ง - คำอำลาบนหนทางสู่เกซเสมาเน (ยอห์น 15:1-16:33)

4. พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปิดเผยการพัฒนาที่สำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ (ยอห์น 16:4-15)


ยอห์น 16:4-7
4 แต่เหตุที่เราบอกสิ่งเหล่านี้ให้ท่านฟังก็เพื่อว่าเมื่อถึงเวลาของพวกเขา ท่านจะได้ระลึกว่าเราบอกท่านไว้แล้ว“เราไม่ได้บอกเรื่องนี้กับพวกท่านแต่แรก เพราะว่าเรายังอยู่กับท่าน 5 แต่ตอนนี้เรากำลังจะไปหาผู้ทรงใช้เรามา และไม่มีใครในพวกท่านถามเราว่า ‘จะไปที่ไหน?’ 6 แต่เพราะเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่าน จิตใจของท่านจึงมีแต่ความทุกข์ 7 อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงกับพวกท่าน คือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป องค์ผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาพวกท่าน แต่ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน

ในขั้นแรก พระเยซูไม่ได้อภิปรายถึงความยากลำบาก การทนทุกข์ และ การข่มเหงต่อสาวกของพระองค์ พระองค์กลับแจ้งให้พวกเขารู้ว่าสวรรค์นั้นเปิดออก และทูตสวรรค์ได้ขึ้นไปและลงมาเหนือบุตรมนุษย์ พวกสาวกตระหนักอย่างปิติยินดีถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่กำลังทำงานในพระบุตรเพื่อทำการอัศจรรย์ พวกหัวดื้อมีท่าทีที่แข็งกระด้างต่อต้านพระองค์ทีละน้อย และ ฝูงชนก็ได้ละจากพระองค์ด้วยความกลัวพวกชาวยิวและไม่มีใครเลยจะถูกทิ้งไว้กับพระองค์ยกเว้นพวกสาวก พระองค์เป็นผู้ที่กำลังใกล้จะละทิ้งจากเส้นทางของพระองค์ไปหาพระบิดาบนสวรรค์ แล้วสาวกจึงได้พูดถึงการข่มเหงและการตาย ในที่ซึ่งความเศร้าโศกยึดฉวยพวกเขาไว้มากยิ่งกว่าเดิม สาวกไม่สามารถรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายหรือความรู้ที่จะเป็นคำหนุนใจสำหรับอนาคต แต่พวกเขาสังเกตเห็นว่าพระองค์ไม่ได้พูดว่าอะไรเกี่ยวกับความเจ็บปวด การทรมาน และความตายของพระองค์เอง เพียงแต่พูดเกี่ยวกับการจากไปหาพระบิดาในลักษณะที่เป็นบวก และพวกเขาถามว่า “พระองค์จะไปยังที่ใดหรือ”

พวกเขาไม่มีความปรารถนาที่จะเห็นพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ แต่ชอบมากกว่าที่จะให้พระองค์อยู่กับพวกเขาแต่พระเยซูได้ตอบสนองอย่างชัดเจนว่า มีความจำเป็นที่พระองค์จะต้องจากพวกเขาไป เพราะโดยปราศจากกางเขนจะไม่มีการมอบพระวิญญาณจะมีเพียงแต่การกลับคืนดีของพระเจ้ากับมนุษย์ และ การไถ่บาปโดยการตายของพระเมษโปดกของพระเจ้าที่มีชัยชนะเท่านั้น เพราะว่าแหล่งน้ำของฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะถูกเปิดออกและไหลเข้ามายังเหล่าสาวกของพระองค์

พระเยซูได้เติมเต็มความชอบธรรมทั้งสิ้น ดังนั้น ชีวิตและความรักของพระเจ้าจึงได้เทลงมาเหนือพวกเขา ความตายของพระเยซูเป็นพื้นฐานของพันธสัญญาใหม่ และให้สิทธิแก่คุณที่จะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กระทำสำเร็จในผลลัพธ์นี้และได้ปลอบโยนคุณ ทำให้มั่นใจว่าพระเจ้านั้นจะอยู่กับคุณและอยู่ในคุณนั่นเอง

ยอห์น 16:8-11
8 เมื่อพระองค์เสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความบาป ความชอบธรรม และการพิพากษา 9 ในเรื่องความบาปนั้น คือเพราะพวกเขาไม่วางใจในเรา 10 ในเรื่องความชอบธรรมนั้น คือเพราะเราไปหาพระบิดา และพวกท่านจะไม่เห็นเราอีก 11 ในเรื่องการพิพากษานั้น คือเพราะผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาแล้ว

พระวิญญาณสามารถปลอบโยนเหล่าสาวกได้ เพราะพระองค์เปิดตาของผู้เชื่อและพิพากษาหัวใจของผู้ไม่เชื่อบนพื้นฐานของหลักการนี้พระวิญญาณสอนเราถึงความหมายของบาปและขนาดของมัน ก่อนหน้าการเสด็จมาของพระคริสต์ บาปนั้นเข้ามาทำผิดคำสั่งของพระบัญญัติ และ ก่อเป็นความล้มเหลวที่จะดำเนินตามน้ำพระทัยพระเจ้า

สิ่งนี้ถือว่าเป็นกบฏและการขาดความไว้วางใจและความรัก นั่นคือ ชีวิตที่ปราศจากพระเจ้าและต่อต้านกับพระองค์ บาปทั้งสิ้น ไมว่าจะเป็นในทางศีลธรรม ทางสังคมหรือฝ่ายวิญญาณได้ถือเอาว่าเป็นการละเมิดต่อพระราชอำนาจสูงสุดพระเจ้า หลังจากกางเขน ความหมายนี้ได้ถูกรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวอย่างกับเป็นความบาปที่ผู้คนได้กระทำจริง ๆ นั่นคือการปฏิเสธพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัว หรือ พูดอีกอย่างหนึ่งคือ การปฏิเสธพระคุณที่ได้มาเปล่า ๆ ของพระเจ้า ใครก็ตามที่เพิกเฉยต่อการยกโทษเปล่า ๆ ของพระเยซู ดูหมิ่นศาสนาและต่อต้านองค์บริสุทธิ์ และคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าว่าเป็นพระบิดา และ ยกให้พระเยซูเป็นพระบุตรนั้น ก็เป็นศัตรูของตรีเอกานุภาพ พระเจ้าเป็นความรัก และใครก็ตามปฏิเสธความรักที่แสดงในพระคริสต์ ได้กระทำบาปแห่งความตายที่แยกเขาออกจากความรอดแล้ว

บนไม้กางเขน พระคริสต์ได้ทำความรอดของโลกให้เสร็จสิ้นลง พระองค์ไม่ได้จำเป็นต้องตายอีกครั้งหนึ่ง เพราะพระองค์ได้ยกโทษมนุษย์ทั้งมวลสำหรับบาปทั้งสิ้นในทุกยุคสมัยแล้ว ทั้งหมดนี้ได้รับการพิพากษาโดยพระคุณในพระโลหิตพระคริสต์ พระองค์ได้กระทำเหมือนกับมหาปุโรหิต พันธกิจของพระองค์ประกอบด้วยสามขั้นตอน ขั้นที่หนึ่ง การสังหารเหยื่อ ขั้นที่สอง การมอบพระโลหิตในพระวิสุทธิสถาน โดยยืนแทนเพื่อแบกรับเอาการไถ่ต่อหน้าพระเจ้า ขั้นที่สาม การอวยพรเหนือผู้เชื่อจำนวนมากและเฝ้ารอคอยมัน ในทั้งหมดนี้พระเยซูได้กระทำแล้ว โดยการมอบให้เช่นนี้พระองค์ได้เทพระพรของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา เพื่อพระองค์จะทำให้เรามั่นใจได้ว่า เรามีความชอบธรรมแล้ว การฟื้นคืนพระชนม์และเสด็จขึ้นของพระคริสต์ได้ทำให้การชอบธรรมนั้นสมบูรณ์ ซึ่งได้ริเริ่มที่กางเขนนั้นเอง พระเยซูไม่ได้เห็นจุดมุ่งหมายของการพิพากษาของโลก ว่าเป็นเพียงการโยนผู้เชื่อลงไปในบึงไฟนรก แต่พระองค์เห็นด้วยเช่นกันถึงการจบสิ้นของการพิพากษาครั้งสุดท้าย เพื่อทำลายซาตานและการเป็นทาสของมัน มันเป็นผู้ที่ดึงมนุษยชาติจากสามัคคีธรรมของความรักพระเจ้า มันผูกมัดพวกเขาไว้ในโซ่ตรวนของความเกลียดชัง ทำให้พวกเขาเป็นลูกของผีมารที่เต็มไปด้วยแผนของภูตผีปีศาจพระเยซูอยู่ในประสบการณ์ทางโลกและเดินในความถ่อมใจ และได้ประณามความหยิ่งผยองของผู้หลอกลวง ความรักของพระบุตรได้ปลดอาวุธของผีร้าย เมื่อพระเยซูได้อุทิศพระวิญญาณของพระองค์สู่มือของพระบิดา พระองค์ได้เอาชนะความมืดที่ซาตานแผ่ขยายออกไป พระเยซูเป็นผู้พิชิต ทั้ง ๆ ที่มีความอ่อนแอที่เห็นได้ชัดเจน ความสัตย์ซื่อของพระองค์ต่อความตายเป็นการพิพากษาซาตานและปราบมันลง เราอยู่ในเวลาที่ชัยชนะบังเกิดผล เราอธิษฐานต่อพระบิดาว่า “ขออย่านำเราให้ตกอยู่ในการทดลอง แต่ปลดปล่อยเราจากสิ่งชั่วร้าย” ในขณะที่เรามีประสบการณ์ผลลัพธ์แห่งชัยชนะ ในการคุ้มครองและความมั่นใจในพระคริสต์

คำอธิษฐาน: ขอบพระคุณ พระเจ้า พระเยซู เพราะว่าพระองค์ได้ต่อสู้อย่างดี และยังคงสัตย์ซื่อในความถ่อมใจ ความรัก และความหวัง เราขอบพระคุณด้วยเช่นกันที่พระองค์ได้เข้ามาใกล้พระบิดา และทำความชอบธรรมของเราให้สำเร็จ ขอรื่นเริงยินดีและสรรเสริญพระองค์ด้วยฮาเลลูยา เพราะว่าพระองค์ได้ใส่การอวยพรในการเสียสละของพระองค์ในเรารักษาเราในความรักของความชอบธรรม เพื่อว่าศัตรูจะไม่พบว่ามันอยู่เหนือเรา ขอช่วยกู้เราจากซาตาน ที่อาณาจักรของพระองค์จะเข้ามา และพระนามของพระบิดาจะได้รับการชำระในทั่วทั้งโลกนี้

คำถามที่:

  1. พระวิญญาณบริสุทธิ์กระทำการอะไรในโลกนี้

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 12, 2020, at 03:02 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)