Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 037 (Christ raises the dead and judges the world)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
A - IKADUHANG BIYAHE NGADTO SA HERUSALEM (Juan 5:1-47) -- PAGTUNGHA SA PANAG-AWAY TALI NI HESUS UG MGA JUDIO

3. Si Kristo mibanhaw sa mga namatay ug mihukom sa kalibotan (Juan 5:20-30)


JUAN 5:25-26
25 Labawng tinuod, Ako gasulti kanimo, ang oras miabot, ug karon na, nga ang namatay makadungog sa tingog sa Anak sa Dios; ug kadtong kinsa makadungog mabuhi. 26 Ingon nga ang Amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi, gihimo usab niya ang iyang Anak nga tinubdan sa kinabuhi.

Giklaro ni Hesus nga siya ang Kamatuoran, sa pag-ingon, “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod Ako gasulti kanimo". Iyang gituman ang panagna bahin sa iyang pag-abot labaw sa mga gihunahuna sa mga tawo sa Daang Kasulatan. Iyang gibuhi ang namatay. Ang tanang tawo patay sa sala ug limbongan, apan si Hesus ang Usang Balaan, ang Anak sa Dios nga Nagpakatawo, kinsa sa iyang lawas nagmadaogon sa sala aron kita makaambit sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagtoo. Siya kinsa mihatag sa iyang pagtagad karong adlawa sa Ebanghelyo sa kaluwasan ug pagsabot niini ug pagkupot kang Hesus aron makadawat sa kinabuhi sa Dios. Sukad sa Adlaw sa Pagkabanhaw kita sayod nga atong pagtoo sa kinabuhi, dili ang relihiyon sa kamatayon ug kadaotan. Si Hesus mibutang sa Espiritu sa iyang kinabuhi ngadto kinsa naminaw kaniya, ug kadtong wala nakasabot sa iyang mensahe, apan gapangandoy nga makasabot sa iyang pulong. kanila siya nagbuhat ug tinuod nga pagdungog ug sa niining paagi iyang makatingala nga pulong nahimong matood, ang namatay sa ilang mga sala makadungog. Ang patay dili mabuhi o maminaw sa iyang kaugalingon apan si Hesus midala sa kinabuhi ngadto nila busa sila nakadungog.

Atong kalibutanong kinabuhi mawala, apan ang diosnong kinabuhi nga gihatag kanato mulungtad hangtod sa katapusan. Sa giingon ni Hesus, "Ako ang pagkabanhaw ug kinabuhi. Siya kinsa mitoo kanako bisan mamatay na apan siya mabuhi; ug bisan kinsa buhi ug motoo kanako, dili mamatay."

Si Kristo makabanhaw kanato sukad siya gihatagan sa Amahan sa kabug-os sa kinabuhing walay katapusan. Si Kristo morag tuboran sa tubig gikan diin gadagayday ang tubig sa kinabuhi nga walay pag-undang. Gikan kaniya kita nakadawat ug kahayag ibabaw sa kahayag, gugma ibabaw sa gugma, kamatuoran ibabaw sa kamatuoran. Gikan kaniya walay limbongan o kangitngit nga mosunod, o mga daotang hunahuna. Siya puno sa gugma, sa gipadayag ni San Pablo: Si Kristo maloloy-on ug higala nga dili masina o hambog; siya dili gapangita sa mga butang alang sa iyang kaugalingon o gahunahuna ug daotan alang sa uban o malipay sa sala. Siya mulahutay sa tanang butang, ug pasensyoso sa tanan; iyang gugma dili mopakyas. Kini gihatag niya kanato pinaagi sa Espiritu. Kita mahimong tuburan sa kinabuhi.

JUAN 5:27-29
27 Siya usab mihatag ug katungod sa Anak sa paghukom, tungod kay siya anak sa tawo. 28 Ayaw katingala niini, kay ang oras miabot, diin ang tanan nga anaa sa lubnganan makadungog sa iyang tingog, 29 ug mogawas; kinsa kadtong nagbuhat ug maayo, ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi; ug kadtong kinsa nagbuhat ug daotan, ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom.

Ang matag tawo patay tungod sa sala. Si bisan kinsa nga dili mag dali pagdawat sa gugma sa Dios naghukom sa iyang kaugalingon. Ang pulong ni Kristo mahigugmaon, makagagahom ug putli. Si bisan kinsa maminaw kaniya ug modawat kaniya mabuhi. Sa maong higayon iyang pulong ug buhat mao ang balaod sa atong kinabuhi. Ang Dios nakabuhat sa paghukom kaniya; siya ang Usang Balaan, matintal sama kanato apan walay sala. Walay tawo nga una sa langitnong korte. Si Kristo nagpabilin nga mao ra nga Tawo nga takos sa pag-puli sa kalibutang paghukom ug Siya ang magboot sa kapalaran sa tanang katawhan. Ang mga anghel ug tanang binuhat magasimba kaniya.

Ang pagkabanhaw siguradong mahitabo pinaagi sa mando ni Hesus. Iyang tingog makabuslot sa kalibotan, ang patay dili na makadungog sa iyang ordinaryong tawag, apan ang tingog sa iyang Anak maoy hinungdan sa mga patay nga mokurog. Ang natulog nga kalag mapukaw ug mobiya sa lubnganan. Katingalahan sa katingalahan, ang ubang kalag mobakod nga buhi samtang ang uban morag patay. Adunay duha ka pagkabanhaw, usa sa kinabuhi, ang usa sa paghukom. Nianang mga panahona adunay mga katingalahan, ang uban maputos sa kadulom, samtang kita gahunahuna nga sila modan-ag nga kahayag. Ang uban mosidlak sama sa adlaw, samtang kita gahunahuna nga sila yano ug walay bili!

Ang buotan nga tawo nga buhi atubangan sa Dios dili labaw nga maayo kaysa daotan. Apan ang unang grupo gipasaylo pinaagi ni Hesu Kristo ug mitubag nga mapasalamaton. Sila nagpuyo sa gahom sa Ebanghelyo. Ilang kinabuhi gapakita sa mga bunga sa Balaang Espiritu.Si Hesus mihugas sa tanang buling pinaagi sa iyang mahalong dugo. Kining grasya miabot kanila pinaagi sa pagtoo.

Apan, siya kinsa naghunahuna nga iyang kaugalingong buhat insakto atubang sa Dios makadungog sa iyang saysay, "Ikaw nga ako-akohon nga ga hunahuna sa imong kaugalingong kaluwasan lamang, apan wala ka naghigugma sa imong mga kaaway? Nganong wala nimo gidawat ang bug-os nga pakig-uli diin ang Usang Gilansang mipatuman tali kanimo ug sa Dios? Ug giunsa nimo ug salikway Iyang walay katapusang kinabuhi sa imong pagkatawo? Imong garbo maoy nakahimo kanimo nga mipili sa kamatayon aron mopadayon sa walay grasya nga gitunol kanimo." Kadtong namatay sa sala mabuhi sa makuyaw nga paghukom, ug makadawat sa detalyadong saysay sa ilang pulong, buhat ug hunahuna. Siya kinsa mipadool sa himaya ni Kristo pinaagi sa pagtoo kaniya gibobo ang gugma gikan kang Kristo, diin naka awhag kaniya sa maloloy-ong serbisyo diin ang kinaiya sa kinabuhing walay katapusan karon.

JUAN 5:30
30 Walay mabuhat nako sa akong kaugalingon. Sa akong nadungog, Ako gahukom, ug akong paghukom matarong; tungod kay wala ako nangita sa akong kaugalingong pagtugot, apan sa pagtugot sa akong Amahan kinsa nagpadala kanako.

Si Kristo nagdala sa dakong tahas sa tanan; siya walay katapusan nga Manghuhukom. Si Kristo nasayod sa katungod nga gihatag kaniya, apan siya mapaubsanon, minaog sa ubos nga hagdan ug mipaubos nga miingon, "Sa akong kaugalingon wala koy mabuhat". Buot pasabot, dili ako makahukom, gugma o ginhawa sa akong kaugalingon. Busa iyang gihatag ang tanang dungog sa Amahan.

Sa tanang panahon si Hesus paingon sa iyang Amahan. Kining linya sa telepono wala naputol tali sa duha kay ang tingog sa Dios nagpahibalo kaniya bahin sa espiritu sa tawo. Ang Espiritu sa Dios gaeksamen sa kalibotan ug gasulay sa imong kasingkasing, gapadayag sa imong hunahuna ug bisan giunsa nimo pagtabon kini sa uban. Ang Espiritu ni Kristo gahukom ug insakto kanimo. Bulahan kamo kung kamo mangumpisal sa imong sala atubang sa Dios ug midawat sa kapasayloan gikan sa Gilansang. Imong ngalan maitala sa Libro sa Kinabuhi. Ug ang mga matarong iyang ingnon, "Anhi kamo, bulahan sa akong Amahan, makaangkon sa Ginhariang giandam alang kanimo gikan sa sinugdan sa kalibotan."

Si Kristo nga Kamatuoran dili mamakak kay siya nasayod unsay anaa sa dughan sa tawo. Siya kabalo sa mga kinaiya nga atong nakuha gikan sa atong mga katigulangan, ug dili mohukom ug dali. Siya magahulat ug hinayhinay sa paghinulsol sa makasasala. Pinaagi sa iyang balaang kinaiyahan, iyang pilion kon kinsa nahimong maloloy-on pinaagi sa Iyang kalooy gikan niadtong misalikway sa Iyang Espiritu, ug magpabiling magahi ang kasing-kasing.

Gipakita ni Kristo iyang pagka maaghop kauban sa iyang pagkamahiubsanon. Busa si Kristo mituman sa pagtugot sa iyang Amahan sa pulong ug buhat bisan ngadto sa krus. Sa katapusang oras siya nag-ampo, "Dili akong pagtugot, apan ang imo maoy matuman." Busa siya modumala sa paghukom sa Dios nga tukma.

Kini tanang relasyon tali sa Amahan ug Anak nakatala pinaagi sa ebanghelista sa tumong nga kita motuo sa pakighi-usa sa Trinidad. Ang katungod sa pagbuhi sa mga tawo gikan sa kamatayon patas nga panag-iya sa Amahan ug Anak. Ang Dios mipakita niya sa tanang Niyang buhat gipadayag ngadto sa Anak. Ang tingog ni Kristo makabuhi sa patay kay adunay siyay yawi sa kamatayon ug impyerno. Atong pagtuo misteryo kon atong hunahunaon; kung ang gugma ni Kristo lamang gibubo ngadto kanato nga mga mapaubsanon, kita nakamatngon sa rason nga ang Dios Usa sa Tulo ka Persona alang sa atong kaluwasan.

PANGUTANA:

  1. Unsay relasyon tali sa Amahan ug Anak nga gihisgotan kanato pinaagi kang Hesus?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:50 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)