Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 031 (Jesus leads his disciples to see the ready harvest; Evangelism in Samaria)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
C - UNANG PAGBISITA NI KRISTO SA JERUSALEM (Juan 2:13 - 4:54) -- UNSA MAN ANG TINOOD NGA PAGSIMBA?
4. Si Hesus didto sa Samaria (Juan 4:1-42)

b) Si Hesus midala sa iyang mga disipolo aron makita ang andam nga anihon (Juan 4:27-38)


JUAN 4:31-38
31 Sa laing bahin, ang mga disipolo gaaghat kaniya, nagaingon, "Magtutudlo, kaon." 32 Apan siya miingon ngadto nila, "adunay Koy pagkaon nga kaonon nga wala nimo nahibal-an." 33 Ang mga disipolo miingon sa matag usa, "Anaa ba ninyo ang nakadala alang kaniya ug bisan unsa nga makaon?" 34 Si Hesus miingon ngadto nila, "Akong pagkaon mao ang pagbuhat sa iyang kabubut-on kinsa nagpadala kanako, ug paghuman sa iyang buhat. 35 Ayaw kini isulti, "Adunay upat ka bulan ayha pa ang pag-ani?' Tan-aw, Ako gasulti kanimo, ipasaka imong mata, ug tan-aw sa patag, nga puti alang sa pag-ani na. 36 Siya kinsa mag-ani makadawat ug suhol, ug makakuha ug bunga sa kinabuhing walay katapusan; nga kung siya pareho nagtanom ug siya kinsa nag-ani kaubang magmaya. 37 Kay sa niining pasumbingay tinuod, "Ang Usa nga nagtanom ug ang uban nga nag-ani.' 38 Akong gipadala aron mag-ani diin wala nimo gihagoan. Ang uban nga naghago, ug ikaw nakasulod sa ilang paghago.

Human mahatagi ug kaluwasan ang kalag sa makakasala nga babaye ug nagiyahan sa kinabuhing walay kataposan, siya milingi sa iyang mga disipolo aron hatagan sa kapareha nga serbisyo. Ilang panghunahuna nagpabiling kalibutanon sa mga materyal nga mga butang. Wala sila nagmaya sa gibuhat sa Espiritu Dios sa kasingkasing sa babaye. Sa walay duda ang pagkaon ug ilimnon gikinahanglan aron mabuhi, apan adunay mas importante nga pagkaon kaysa pan, ug mas labaw nga makagagahom nga makatagbaw kay sa ikahatag sa tubig. Niini ila pang angay sabton. Kay sila dili labaw kay sa babaye, maski sa ilang diosnong pagsunod sunod kang Hesus, kay ang tanan kinsa wala natawo gikan sa kahitas-an dili makakita sa gingharian sa Dios.

Si Hesus nagpasabot nila sa gipasabot sa langitnon o espirituhanong pagkaon diin makatagbaw sa kalag labaw pa sa bisan unsa nga kalibutanong pagkaon. Si Hesus malipay nga mohatag ug bendisyon ug mutoman sa iyang Amahan nga kagustuhan.

Si Hesus apostoles gikan sa Dios. Siya gawasnon nga Anak, apan masunuron sa iyang Amahan, malipayong nagbuhat sa Iyang kabubut-on, kay ang Dios gugma. Si bisan kinsa nga gapuyo sa gugma gapuyo sa Dios. Ang pagkamasunoron ni Kristo wala gapasabot nga siya ubos-ubos sa Amahan, apan nagmatuod sa kalapad sa Iyang gugma. Ang anak nag-ingon nga ang kalibotan maluwas pinaagi sa buhat sa Iyang Amahan, bisan tuod nga iyang gidala ang tanan sa iyang kaugalingon. Iyang gihatag ang himaya ngadto sa iyang Amahan, sama sa niagi nga ang Amahan mihatag sa tanang butang ngadto sa iyang Anak. Ang Amahan mihatag ug pasidungog sa Iyang Anak ug milingkod kaniya sa Iyang too nga kamot, nga nagbutang kaniya sa tanang katungod sa langit ug kalibotan.

Sa atabay ang kabubut-on sa Dios mao ang pagluwas niining gibiaybiay nga babaye. Dili lamang ang mga Judio ang gitawag sa katubsanan, apan ang tibook katawhan. Ang tanang manglimbong ug gigutom sa Dios. Sa pagkakita ni Hesus ug sa babae nakita niya iyang kahingkod, ang pagkagutom sa kapasayloan sa iyang sulod nga pagkatawo. Ang pag-andam sa pagdawat sa kapasayloan sa Dios mas nakita sa kaniya kay sa mga Judio. Wala damha, nakita niya una kaniya ang tanang katawhan sama sa malapad nga patag nga puno sa nangahinog nga trigo alang sa pag-ani napalid pinaagi sa Balaang Espiritu.

Bisan pa, ang mga disipolo dili makakita ani nga umahan nga nagatimaan nga ang kalibotan andam sa pag-ani. Si Hesus nakaabot na sa Samaria nga ting tugnaw ug ang pag ani nanginahanglan ug ubay nga bulan ayha pa muabot. Si Hesus sama nga miingon, 'Tan-aw sa ibabaw nga panghitabo nga klaro. Tan-awa ang kamatuoran sa sentro sa espiritu sa tawo; sumpo-a ang mga pangutana, pangitaa ang abundansyang kinabuhi, pangitaa ang Dios. Karon ang panahon sa pag-ani. Daghan ang naghulat pagdawat sa Anak sa Dios nga ilang Manluluwas kung ang mensahe sa kaluwasan nga presenta nila nga adunay kaalam ug gugma.

Imong mabati sa laing paagi; ang tanan nga anaa sa gapalibot kanako badlongon, panatiko ug buta. Mao kana ang gibati sa mga disipolo; mihukom sila sa ibabaw. Apan si Hesus naniid sa kasingkasing. Wala niya gisalikway ang makakasala nga babaye nga kinsa pagsugod mitrato kaniya nga langyaw. Wala Siya nag duhaduha sa pakig-estorya kaniya bisan tuod espirituhanong pakig-pulong gawas sa iyang pagsabot, apan nakig-estorya siya sa mas masayon ug klaro ngadto kaniya. Busa siya mitabang niya ug mas labaw uban sa pagdumala sa Espiritu, ug napukaw sa iyang panunduman sa pagsimba ug ang pagkamahalangdon sa Manuluwas, hangtod nahimo siyang ebanghelista. Unsa nga kausaban! Siya naduol sa mga buhat sa Espiritu kay sa diosnong Nicodemus. Ang tanan kinsa magserbisyo sa Ginoo nanginahanglan sa mahigugmaong panglantaw ni Hesus aron makita kinsa kadtong gigutom sa pagkamatarong sa Dios diha sa ilang dapit. Ayaw kabalaka bisan sila gahi ug dili gusto maminaw, ang Dios naghigugma nila; si Hesus mitawag nila. Ilang pang hunahuna hinayhinay nga mahayagan pinaagi sa grasya. Kanus-a ka magpadayong maghilom dinhi sa kalibotan nga daghang uhaw sa Dios.

Kung ang tawo mobalik kang Kristo, walay katapusan nga kinabuhi ma-anaa kaniya; kalipay mopuno sa iyang kasingkasing. Apil ang langit adunay kasadya uban sa mga anghel kon dunay usa ka makakasala nga maghinulsol. Labaw sa tanan, ang Dios naghandom nga ang tanan maluwas ug moabot sa kaalam sa kamatuoran. Kinsa kadtong musunod sa ilang kaugalingon sa kagustohan sa Dios, ug modala niini pinaagi sa pagsangyaw sa uban mapaubsanong nga motagbaw sa ilang kaugalingong kalag ug masadya. Sa dihang si Hesus miingon sa iyang kaugalingon, "Akong pagkaon magbuhat sa kabubut-on Niya kinsa nagpadala kanako ug motuman sa Iyang buluhaton."

Gitapos ni Hesus iyang pulong ngadto sa iyang mga disipolo sa pag-ingon, "Gipadala ka nako alang sa pag-ani." Ang Magbubunyag nagdaro na sa uga nga umahan sa pagsangyaw sa paghinulsol – si Hesus sa iyang kaugalingon ang binhi sa trigo nga gitanom sa Dios sa yuta nga giandam na. Giani nato karon ang bunga sa iyang kamatayon sa krus. Kung tawagon ka ni Hesus sa pag-ani, hinumdumi nga kini dili imong nga pag-ani. Kini ang buhat sa Ginoo. Ang gahum ni Kristo mihinog pinaagi sa espirituhanong bunga. Kita dili gihapon mabungahon nga mga sulogoon, apan siya mitawag kanato nga maka-ambit sa balaang ministro, usahay sa pagdaro o pag-ani. Maayo nga hinumduman nga kita dili ang una nga mga trabahante sa Dios. Daghan ang mitrabaho una kanato nga gahilak; ilang pag-ampo natala sa langit. Dili ikaw mas labaw nga takos kay sa uban nga nagserbisyo, o ikaw mas matarong. Ikaw nabuhi sa matag panahon pinaagi sa iyang mapasayloong grasya. Tun-e pagsunod ang Espiritu sa imong pagserbisyo. Serbisyohi Siya nga adunay pagdayeg ug pagpasalamat sa panahon sa pag-ani, Himaya-a imong langitnong Amahan kauban sa ubang mag-aani, kinsa nagsingit, 'Imong gingharian moabot; imong ang kaharian, ang gahum ug ang himaya hangtod sa kahangturan.' Hinaot unta.


c) Pagwali sa Ebanghelyo sa Samaria (Juan 4:39-42)


JUAN 4:39-42
39 Gikan sa maong siyudad daghan sa mga taga Samaria mituo kaniya tungod sa pulong sa maong babaye, kinsa mipamatuod, "Siya miingon kanako sa tanan nga akong gibuhat." 40 Sa dihang ang mga taga Samaria miadto kaniya, sila naghangyo kaniya nga magpabilin kauban nila. Siya nagpabilin didto sa duha ka adlaw. 41 Mas daghan ang mitoo tungod sa iyang pulong. 42 Sila miingon ngadto sa babaye, "Karon kami mitoo, dili tungod sa imong gisulti; kay kami nakadungog sa among kaugalingon, ug nakabalo nga kini tinuod si Kristo, ang Mangluluwas sa kalibotan."

Ang kadaghanan midagan ngadto kang Hesus gikan sa lungsod, natandog pinaagi sa pagkautro sa babaye. Diha kanila nakita niya ang halapad nga anihon. Siya nakig-estorya nila mahitungod sa pagtoo ug kinabuhing walay kataposan ug mipuyo nila sulod sa duha ka adlaw. Iyang mga disipolo mibisita sa mga puloy-anan sama sa mag-aani sa kalag. Ang pagkatawo ni Kristo ug iyang pulong lawom nga midulot diha sa mga tawo. Ilang napamatuod nga ang Dios miabot pinaagi kang Kristo dinhi sa atong magul-anong kalibotan aron luwason ang mga makakasala. Kini nga mga taga Samaria maoy nauna nga mihatag ug titulo nga “Manluluwas sa Kalibotan” ilang nabati nga si Hesus dili lamang magluwas sa iyang kaugalingong katawhan, apan nag pas-an sa sala sa tanang katawhan. Walay katapusan sa iyang gugma, bisan karong panahona, siya makaluwas ug makapagawas niadtong si bisan kinsa nga nagapos ni Satanas, ug bantayan sila nga magpabiling gawasnon. Siya tinuod nga manghuhukom sa kalibotan. Si Cesar sa Roma ginganlang “Manluluwas ug Magbalantay sa Kalibotan”. Kining mga taga Samaria naka-amgo nga si Hesus mas labaw pa kang Cesar; siya mihatag sa iyang katawhan sa walay kataposang kalinaw.

PAG-AMPO: Nagpasalamat kami kanimo Hesus; imong giusab pagtukod ang kinabuhi niining makakasala nga babae, ug gipakita kanamong tanan, nga ang pagsunod sa Espiritu mas labaw nga maayo kay sa pagsimba. Himoa kaming gawasnon sa kalangan, aron kami motuman sa imong kagustuhan ug malipayon ug madali, ug epresenta imong kaluwasan sa mga tiglaroy-laroy, aron sila makakab-ot sa kinabuhing walay kataposang kinabuhi pinaagi sa pagtoo kanimo.

PANGUTANA:

  1. Unsaon nga kita mahimong mapuslanong tig-ani alang kang Hesus?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:39 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)