Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 061 (Peter’s Deliverance)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 1 - యెరూషలేములో, యూదయలో, సమారియాలో మరియు సిరియా లోని సంఘములో క్రీస్తు యేసు పునాది - అపొస్తలుడైన పేతురు పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ప్రాపకం చేయబడినది (అపొస్తలుల 1 - 12)
B - సమారియా సిరియా మరియు అన్యుల మార్పు కొరకు రక్షణ సువార్త పొడిగించబడుట (అపొస్తలుల 8 - 12)

12. దేవదూత చేతిలో పేతురు విమోచించబడడం (అపొస్తలుల 12:7-17)


అపొస్తలుల 12:7-17
7 ఇదిగో ప్రభువు దూత అతనిదగ్గర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో వెలుగు ప్రకాశించెను. దూత పేతురు ప్రక్కను తట్టిత్వరగా లెమ్మని చెప్పి అతని లేపగా సంకెళ్లు అతని చేతులనుండి ఊడిపడెను. 8 అప్పుడు దూత అతనితో నీవు నడుము కట్టుకొని చెప్పులు తొడుగుకొనుమనెను. అతడాలాగు చేసిన తరువాత దూత నీ వస్త్రము పైన వేసికొని నా వెంబడి రమ్మని అతనితో చెప్పెను. 9 అతడు వెలుపలికి వచ్చి దూత వెంబడి వెళ్లి, దూతవలన జరిగినది నిజముగా జరిగెనని గ్రహింపక, తనకు దర్శనము కలిగెనని తలంచెను. 10 మొదటి కావలిని రెండవ కావలిని దాటి పట్టణమునకు పోవు ఇనుప గవినియొద్దకు వచ్చినప్పుడు దానంతట అదే వారికి తెరచుకొనెను. వారు బయలుదేరి యొక వీధి దాటినవెంటనే దూత అతనిని విడిచిపోయెను. 11 పేతురుకు తెలివివచ్చిప్రభువు తన దూతను పంపి హేరోదు చేతిలోనుండియు, యూదులను ప్రజలు నాకు చేయ నుద్దేశించిన వాటన్నిటినుండియు నన్ను తప్పించి యున్నాడని యిప్పుడు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 12 ఇట్లు ఆలోచించుకొని అతడు మార్కు అను మారు పేరుగల యోహాను తల్లియైన మరియ యింటికి వచ్చెను; అక్కడ అనే కులుకూడి ప్రార్థనచేయుచుండిరి. 13 అతడు తలవాకిటి తలుపు తట్టుచుండగా, రొదే అను ఒక చిన్నది ఆలకించుటకు వచ్చెను. 14 ఆమె పేతురు స్వరము గుర్తుపట్టి, సంతోషముచేత తలుపుతీయక లోపలికి పరుగెతికొని పోయిపేతురు తలుపు దగ్గర నిలుచున్నాడని తెలిపెను. 15 అందుకు వారునీవు పిచ్చిదానవనిరి; అయితే తాను చెప్పినదే నిజమని ఆమె దృఢముగా చెప్పినప్పుడు వారు అతని దూత అనిరి. 16 పేతురు ఇంకను తట్టుచున్నందున వారు తలుపు తీసి అతనిని చూచి విభ్రాంతి నొందిరి. 17 అతడుఊరకుండుడని వారికి చేసైగచేసి, ప్రభువు తన్ను చెరసాలలోనుండి యేలాగు తీసికొనివచ్చెనో వారికి వివరించియాకోబుకును సహోదరులకును ఈ సంగతులు తెలియజేయుడని చెప్పి

యెరూషలేముసంఘాలు హింసకు గురయింది, అంతియొకులో సంఘము ఆ సమయములో వృద్ధి చెంది మరియు అభివృద్ధి. యేసు దగ్గరున్న ముగ్గురు శిష్యులలో ఒకడైన యాకోబు చంపబడ్డప్పుడు, పేతురు అద్భుతరీతిగా విమోచించె బడ్డాడు. దేవుని మార్గాలు ఒకవేళ మాకు దాగి ఉండవచ్చు, అయినా మన పరలోక తండ్రి ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడని మనము హామీని పొందవచ్చు. అందువల్ల, మన జీవితాలలో అన్ని దశలలో, అతని దయ మరియు దయపై పూర్తి నమ్మకాన్ని, మనకు మంజూరు చేయమని ఆయనను అడగవచ్చు.

పేతురు ఈ ప్రమాదాన్ని భయపడలేదు, అయినప్పటికీ అది నిజమైనధీ మరియు ఆసన్నమైంది. ఆయన తన మనస్సాక్షిని, తన పరలోక తండ్రి ప్రాణము మీద ఆయనకున్న నమ్మకం మూలముగా తనను తాను నిలబెట్టుకోవడమే కాక, తన చేతులు లేదా రెండు వైపులా తన భుజాలపై కట్టుబడిన గొలుసులను ఆయన గమనించలేదు. దేవదూత తన దగ్గరకు వచ్చిన రాత్రిని ప్రకాశించే స్వర్గపు మిణుగును అతను భయపడలేదు. దేవదూత అతనిని మేల్కొనడానికి బలంగా అతనిని కదిలి వేయటానికి చాలా లోతుగా నిద్రపోయాడు. శబ్దాలు లేకుండా గొలుసులు తన చేతుల నుండి ఎలా పడిపోయాయో చూశాడు. అతను అలసటతో కూడిన డేజ్లో ఉండగా, తన దుస్తులను ధరించాడు. తల్లి తన పిల్లలపట్ల శ్రద్ధ వహిస్తుండటంతో దేవదూత తన కోసం శ్రద్ధ తీసుకున్నారు, ఆమె వారిని మేల్కొల్పినప్పుడు మరియు పాఠశాలకు వెళ్లడానికి ముందు వారికి దుస్తులను సహాయపడుతుంది. భారీ తాళముల ద్వారా చేయబడిన ఇనుము గేట్లు తెరవకుండా తెరుచుకుంటాయి, శబ్దం లేకుండా వాటిని మూసివేశారు. నిద్రిస్తున్న వారు ఈ నిశ్శబ్ద తప్పిదంలో ఏ ఉద్యమమూ లేవని గమనించలేదు. దేవుని శక్తి అన్ని వస్తుపరమైన అడ్డంకులను అధిగమించింది. విమోచన అవకాశాన్ని ఎవ్వరూ ఆలోచించలేరు. మా తండ్రి యొక్క శక్తి మాకు తెలుసు కంటే ఎక్కువ.

వీరు నగర వీధుల్లో చేరుకున్న వెంటనే దేవదూత పేతురును విడిచి పెట్టాడు. రాత్రి పూట ఉన్న చల్లని గాలి పేతురును జాగారం చేయనిచ్చింది. అతను తప్పించుకునే ప్రమాదం గురించి వెంటనే గ్రహించలేదు, లేదా అతన్ని పట్టుకున్న మరియు కొత్తగా అరెస్టు చేయగల అవకాశం. అయితే, తన పరలోకపు తండ్రి తనకోసం ఎలా శ్రద్ధ తీసుకున్నాడో గ్రహించడానికి ఆయన సంతోషించాడు. ప్రపంచములో ఎవ్వరూ అతన్నిఈ విధముగా విడిపించలేదు మరియు శ్రద్ధగల కాపరుల నుండి కూడా. రాజు అయినా హేరోదు నుంచి ఆ సంఘమును ప్రభువు అతని ప్రణాళికలనుంచి విడిపించాడు.

పేతురు ఆనందముతో సువార్తీకుడైన మార్కు యొక్క తల్లిగారి ఇంటికి వెళ్ళాడు. అక్కడ విశ్వాసులందరు దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ సువార్తీకులందరిని చెడ్డ ఆత్మలనుంచి కాపాడమని ప్రార్థన చేసిరి. ఎప్పుడైతే పేతురు తలుపు తట్టినప్పుడు, ఒక చిన్న అమ్మాయి వచ్చి సమాధానం ఇచ్చింది.ఎప్పుడైతే ఆమె అతని స్వరాన్ని గుర్తించిన వెంటనే, సంతోషంగా మరియు ఉత్తేజకంగా వారిదగ్గరకు తిరిగి వచ్చి వారికి ఈ విషయమును చెప్పింది. కానీ ఎవరూ ఆమెను విశ్వసించలేదు. వారు ఆమెను ఒక దెయ్యాన్ని చూసి ఉండవచ్చు, లేదా కొన్ని మనోహరమైన భ్రాంతి వినవచ్చునని చెప్పారు. కొందరు ఆమె ధ్వని విషయములో సందేహించారు, ఇతరులు పేతురు యొక్క రక్షకుడైన దేవదూత ఆమెకు కనిపించి ఉండవచ్చునని ఇతరులు సూచించారు. వారు ఆయన విడుదల కోసం ప్రార్థించారు, కానీ దేవుడు వారి ప్రార్థనలకు జవాబిస్తాడని ఖచ్చితముగా తెలియలేదు, ముఖ్యముగా వారు ప్రార్థించిన యాకోబు కూడా కొద్దిరోజుల్లోనే శిరచ్చేన్చాబడ్డడు. ఆ విధంగా వారు ఆశ మరియు అనుమానం మధ్య ప్రార్ధించారు, ఈ సమయంలో దేవుని చిరకాన్ని తెలుసుకోవడం లేదు. వారు స్వర్గం యొక్క తలుపు వద్ద తలక్రిందులు కొనసాగారు, పరలోకము యొక్క చేయబడును.

రాత్రి చలిలో తలుపులో నిలుచున్నవాడు కూడా తలక్రిందులు కొనసాగించారు. అంతిమంగా, ఆ ప్రార్ధిస్తూ బయట నిలబడి ఉండేవారు నిజంగా తలుపులు తెరిచేందుకు ప్రయత్నిస్తారని గ్రహించారు. దేవుడు వారి ప్రార్థనలకు జవాబు చెప్పాడని మరియు హానికర రాజుపై అతని శక్తిని వెల్లడి చేసినట్లు వారు ఆశ్చర్యపోయారు. దేవదూతల చేతిలో అతని డెలివరీ యొక్క అద్భుతము గురించి వారు విన్నప్పుడు, వారి ప్రశంసలు మరింత పెరిగింది మరియు వారి పరలోక తండ్రి ప్రాంతములో వారి నమ్మకం బలపడినది.

అప్పుడు పేతురు, యేసు యొక్క సోదరుడైన యాకోబు, వైరూషలేము సంఘము యొక్క నటన అధిపతిగా ఉంటూ, తీవ్రమైన ప్రార్థన కోసం పిలువబడ్డాడు, అతను జైలు నుండి విముక్తి పొందారని తెలియజేయాలని అడిగాడు. యూదా అధిక సమాజము నుండి కొంత ఆమోదంతో యాకోబు బహుశా సమావేశమయ్యాడు, అయినప్పటికీ అతను ఒక క్రైస్తవుడు అయినప్పటికీ, మంచి పనులు లేని విశ్వాసం చనిపోయినట్లుగా, అతను విశ్వాసంతో ఉన్నాడు. యేసు దైవత్వం మరియు సమర్పణ, తన అర్ధ సోదరుడు, కీర్తి అధిరోహించారు అనేక ప్రబలమైన ప్రార్థనలు మరియు ఆచరణాత్మక సేవలు ద్వారా వ్యక్తం చేశారు.

ఈ పాలకుడు అన్ని క్రైస్తవ నాయకులను చంపాలని ఆలోచిస్తున్నాడు. అతను పీటర్ విమోచన రెండవ సారి చాలా భయపడ్డారు. పేతురు రెండవ సారి విడుదల పొందిన విషయమును బట్టి చాల భయము కలిగి ఉన్నాడు. కనుక వారు పేతురు యొక్క విచారణను బట్టి అకస్మాత్తుగా అదృశ్యమైన దానిని బట్టి యెరూషలేమును విడిచిపెట్టారు. ఈ సంఘటన గురించి విన్న వారందరూ వణికారు. హేరోదు, తన భాగానికి, తన అధికారాన్ని, మరికొన్ని ఆందోళనలను, మత్తుపదార్థాలూ, మరచిపోవాలని కోరుతూ, కైసరయకు వెళ్లాడు.

ప్రార్థన: ఓ ప్రభువా, పేతురును చెరసాలలోనుంచి విడిపించినందుకు మరియు శ్రమలలోనుంచి నీ యెరూషలేము సంఘమును కాపాడుతున్నందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు. ఈ దినము వరకు నీవు విజయశీలుడవు. కనుక మాకు నీ ఆత్మచేత నింపి నీ విశ్వాసమును, ప్రార్థనను మరియు పట్టుదలను మాకు నేర్పుము. మా ప్రార్థనలకు జవాబును ఇచ్చినందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు.

ప్రశ్న:

  1. పేతురు తలుపు వద్ద నిలబడి చూసినప్పుడు వారు ఎందుకు ఆశ్చర్యపడి ప్రార్థించటానికి వచ్చారు?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:21 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)