Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 048 (Jesus and his brothers)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
C - Fii yaadu Iisaa sakkitiindu ndun Yerusalaam (Yuuhanna 7:1 - 11:54) Fii ko sendindiri kon nibhe dhen e ndaygu ngun
1. Fii kongudhi dhi Iisaa yewti dhin ka juldeere (Yuuhanna 7:1 – 8:59)

a) Fii Iisaa e musibbhe mun bhen (Yuuhanna 7:1-13)


YUUHANNA 7:1-5
1 Bhawto dhun Iisaa woni e jindugol e nder diiwal Jaliilu ngal, tawi o yidhaa jindude few e nder diiwal Yahuuda ngal, ko fii hari hooreebhe Yahuudiyankeebhe bhen no dhabbhude no warira mo. 2 Hawrondiri juldeere Yahuudiyankeebhe, wi’eteende nden Juldeere Togooji, bhadike. 3 Onsay neen-gootoobhe makko bhen wi’i mo: Iwu dhoo, yahaa ka diiwal Yahuuda, fii yo taalibaabhe maa bhen yi’u kuudhe dhe wondhaa wadhude dhen 4 Ko fii hay gooto wadhataa huunde e nder gundoo si tawi himo dhabbhude andeede e kene. Si a wadhay dhin piiji, hollito e aduna on. 5 Tawi bhen neene-gootoobhe makko tigi gomdhinaa mo kanko Iisaa.

Yimbhe bhen nhaldhi fii seeditoore nde Iisaa seeditii nden fii mangu makko mawgu ngun. Wobbhe e weldibbhe makko seli mo ka saare Yerusalaam, ka tawi dhon dhuudhubhe e taalibaabhe bhen no pottitaade mo kambhe ka leydi Jaliilu. Faadha haqqil’en ka saare mawnde gomdhinaano wonde on suka immintinii maybhe bhen, e ko kanko nyaawata aduna on, ka tawi dhon huloobhe Alla bhe Jaliilu bhen no mettaa fii miijo nyaamugol ngol bhandu makko ndun, yara yhiiyhan makko dhan. Bhe waawaano faamude wonde ko maandeeji maandinirdhi nafakka Joomiraadho on non.

Ka saare Yerusalaam, wobbhe e dental fewjoobhe bhen yhetti feere no bhe warira Iisaa. Bhe yamiri yo o nange, bhe fannani Yahuudiyankeebhe gomdhinbhe bhen radhagol bhe ka juulirde, bhe senda bhe e baraaji Alla dhin si tawii bhe accaali jokkodirgol e Iisaa. Tefoobhe bombhe bhe dental fewjoobhe bhen immini bhen fuddhii dhabbhitugol Iisaa, bhe tefa fii makko ka leydi Jaliilu. Ko jamaa on yiltotoo kon bhaawo Iisaa nhaldhinaa, sabu hibhe subhinanoo hakkunde cukeede cukke hooreebhe jamaa on e kisiyee mo lannataa hebhotoodho on ka Iisaa. Bhe subhii ko fewndii kon edii ko aroyta kon, bhuttu mabbhe ngun no bhurani bhe dokkal Alla ngal.

Musibbhe Iisaa bhen non dhenyii fii ko bhe sendetee kon e jokkere endhan jamaa mabbhe on. Ko non bhe seendirnoo tawnde jamaa on fii wota bhe bugite ka juulirde (Markuusa 6:3). Bhe torii mo yaltugol ka leydi mabbhe fii no bhe seedira e farilla farliidho bhe on e fee makko, no gasa ko fii pottinirgol yeeso ko o fennyinta kon mangu makko mawgu ngun ka saare Yerusalaam. Bhay bhe wondii e makko yeru duubhi, bhe gomdhinaano fii allankaaku makko ngun, hibhe yhettiri giggol makko ngol e moyyhere makko nden wa huunde nde hawnaaki. Hino yurmi non ko tawi kon gomdhinbhe dhuudhubhe no weltorii teddinirgol Iisaa sabu giggol makko ngol, hara bhe jogitaaki goonga makko on.

Hari musibbhe Iisaa bhen yi’ii kaawakeeji makko hawniidhi dhin. Dhun e wonde, bhe gomdhinaano wonde ko kanko woni Almasiihu fodaadho on, on mo fow jiccantoo on. Hari bhe weltaaki fii ko mojobere makko nden woni kon e dhuytaade e fii kulol ngol o woni addorde ngol. Bhe ndarndorii Iisaa wano Ibuliisa ndarndornoo mo non ka wulaa fewndo ko o wi’i Iisaa yo on cikko ka ley juulirde mawnde no o okkira rewoobhe mo bhen hoolaare. Iisaa yidhaano few towneede, o subhii lonto mun yankinaare nden e lo’ere banii-aadama’en nden, o faalanooka bheydirde taalibaaabhe makko bhen e fee hollitoriyaagal.

YUUHANNA 7:6-9
6 Onsay Iisaa jaabii bhe, wi’i: Saa’i on hewtanaali lan taho,j kono onon saa’i kala no moyyhani on. 7 Ko fii aduna on waawataa on anyude, min non, himo joganii lan ngayngu, bhay midho seeditaade e hoore makko wonde kuudhe makko dhen ko bondhe. 8 Onon yahee ka juldeere. Min mi alaa yahude taho e nder juldeere, ko fii saa’i on hewtaali taho. 9 Bhay wonii o wi’ii bhe dhun, o wonti Jaliilu dhon.

Yimbhe bhen no mawnintinii, sabu ko ruuhu Ibuliisa on bonni bhe kon. Ko mawnintinaare woni seedee holludho on nawnaare wonkii men kin e nawnaare haqqille men dhen. Ka haqiiqa, neddho no fandhi, lo’i, happanaa wareede, Alla kanyun hinaa non. Neddho on no etaade no o suudhira lo’ereeji makko dhin e nder dolokke labaadho. Aaden mawnintiniidho on no miijoo wonde ko o alla tosooko, himo waawi wadhude kala ko o faalaa e ko welata mo, maa hay fus. Himo yhetta feere no o jogora saa’a ebbhooje makko dhen hara himo yejjiti Alla. Gila ka mbaadi makko, ko o murtandho Tagudho mo on. Neddhanke no yidhi hoore mun himo mawnintinii; o alaa mantude mawnina innde Alla wondho on ka kammu.

Dhin miijooji e anniyeeji neddanke moyyhaa, kuudhe mabbhe dhen kadi men. Ko fii on wuurudho e bhaawo Joomi makko on, haray ko bone mun wuurani. Piiji yiitaadhi dhin fow e gande woodudhe dhen fow, kanyun e nooneeji no laamortee non fow e miijooji dhin fow ko ka junuubu hikkori. Mayde nden no aawaa ka mabbhe.

Almasiihu on hollii wonde aduna on no anyi mo. Hinaa huuwugol ko o yidhi kon o arani. Himo humondiri e Baabaajo on e himo huuwirde e nder yubbhondiral e makko. Ko o hayre feggaynde hay huloobhe bhen Alla, sabu giggol ngol o landii ngol hinaa humiingol e sariya on, kono ko iwrungol ka Alla. Himo anyi bhe, sabu ko o ari kon ittii sariya joddhindho on Fariisiyaagal ngal.

Musibbhe Iisaa bhen no bugitaade Ruuhu-Seniidho on, hibhe hebbinireede ruuhu aduna on. Hibhe subhaade wontirgol sengo Fariisiyaabhhe bhen. Angal gomdhinal mabbhe ngal no holli wonde Ruuhu giggol ngol wondaa e mabbhe; ko ruuhu goo nun wonunoo ardaade bhe, ruuhu mawnintiniidho e murtandho Alla. Bhe faljini hoore mabbhe, hibhe hoolii ko kuudhe mabbhe moyyhe dhen hitti kon.

YUUHANNA 7:10-13
10 Bhay wonii neene-gootoobhe makko bhen yahii ka juldeere, kanko kadi ol yahi, kono e nder gundoo e bhaawo hollitagol. 11 Tawi hooreebhe Yahuudiyankeebhe bhen bhen no dhabbha mo, wi’a: Ko honto o woni? 12 Tawi nhunu-nhunu fii makko on no dhuudhi e hakkunde yimbhe bhen. Wobbhe e mabbhe no wi’a : ko e neddho moyyho, bheya bhen kadi no wi’a: Oo’o, o majjinay woni jamaa on. 13 Kono tawi hay gooto alaa wowlude fii makko e kene sabu kulol hooreebhe Yahuudiyankeee bhen.

Hitaande kala, Yahuudiyankeebhe bhen no juulirde weltaare ndee juldeere wi’eteende Juldeere Togooji dhin. Bhe huutori baape leddhe, bhe moyyhini cuuroy hudho maa bagi, ko e ley makkoy bhe waalotoo, ka dow cuudhi maa ka sera dhate. Mo bee no yaha ka oya, bhe hawta nyaameteeji moyyhi. Ko juldeere fii anditangol Alla okkudho bhe on conyal dhuudhugal ngal. Koy cuuroy andintinay bhe ko bhe wonnoo kon ka wulaa; hari ontuma bhe joganooki nokkuure woo ka ndelo leydi ka bhe tabita.

Iisaa nafitoraali mbeleedhe juldeere nden, sabu himo cukkeede nun kanko e taalibaabhe makko bhen. O acci musibbhe makko bhen yahi, ko ko netti o yahi Yerusalaam. O waynodiri e bhe Jaliilu bhen, leydi makko ndin ka aduna. Saa’i habbaadho on bhadike, ka taariika kan hewti dhon ka tooweendi makko – mayde makko nden no jattinde en tikkere Alla nden.

Hari Yahuudiyankeebhe bhen no mari miijooji sertudhi e fee Iisaa. Wobbhe no yhettiri mo wa neddho moyyho, wobbhe wa wattitoowo fewna iwrudho ka Alla. Wobbhe kadi no yhettiri mo wa aaden majjinoowo jamaa on, haanaadho wareede; neddho wonoowo sabu on arugol tikkere Allan nden e hoore mabbhe, bonnitoowo on weltaare mabbhe nden. Hari dental fewjoobhe bhen yaltinii yamiroore, bhe hewtiniinde e jamaa on, hibhe sikka taalibaabhe makko bhen hulay jokkugol mo. Gila nden nyande, gooto suusaali yewtugol Iisaa e kene.

TORAARE: Iisaa Joomiraadho, medhen weltani maa fii ko yankinidhaa kon e ko dhoftidhaa kon Alla. Jattin men jikkuuji iwudhi dhin e oo adunna dhin, yo Ruuhu maa on hebbin men. Dandu men laawi bondhi dhin, sellinaa men ka nder nder no men waawira kurkoranaade ma no haaniri nons.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun aduna on anyiri Iisaa?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:19 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)