Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 049 (The Beatitudes)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 2 - Fii waaju e golle Almasiihu on Jaliilu (Matta 5:1 - 18:35)
A - Fii waaju ngun ka hoore fello: Fii sariya teddudho on ka laamu kammu ngun (Matta 5:1 - 7:27) -- Fii no maakuuji Almasiihu on dhin mottindiriraa non ka aranun

a) Fii Malaabhe bhen (Matta 5:1-12)


MATTA 5:11-12
11 On wonay malaabhe nde bhe yenni on e nde bhe cukkii on e nde bhe fawi penaale e kala bone e hoore mon sabu an. 12 Weltee, wonon e nder welo-welo, bhay hidhon maranaa njoddi mawndi ka kammu, ko fii ko nii bhe cukkornoo annabaabhe adinobhe on bhen.

Joomi on no fillitaade fii nden maloore wonande nulaabhe makko bugiteteebhe bhen. Bhay ruuhu aduna on no anyi Alla e bhen jibinaama immorde Ruuu makko on. Bhibbhe oo aduna no ndarndaade bhibbhe Bhurdho-Toowude on e bhen jibiniraabhe Ruuhu makko on. Bhibbhe oo aduna no ndarndaade bhibbhe Bhurdho-Toowude on wano Ibuliiisa ndarndori non Almasiihu on e sahaabaabhe bhen. Joomi on holli bhe ko laabhi e law kadi fii kon ko saatii aroygol. Hino weebhi ka bhe wona «cukketeebhe», jokketeebhe, aybinteebhe, bugiteteebhe wa «ko fow nyiddini» (Korenti 1 4:13), happanaabhe, kasaabhe, radhaabhe ka leydi mabbhe, bhe sendondetaake gebhal, bhe tawnetaake ka nabhidal yimbhe bhen, piyaabhe, wonde hibhe addeede fii waregol, hibhe yhettiraa wa baaloy hirseteekoy koy. Ko battane ngayngu ngu mboddi ndin anyiri ngun jurriya laabhudho on, gila saa’i Haabiila feewudho on. Dhun hari ko saa’i Ahadi Hindi ndin. Almasiihu on no maakani en wonde ko non woniranta gomdhinbhe huuwoobhe bhen ka nder Juulirde makko. Hita dhun nhaldhina en (Yuuhanna 1 3:13). Ko misal o accani en.

Fewndo ko o tampata, nde yimbhe bhen jatti on suudu mon ndun maa golle mon dhen sabu cukkede nden, Bhiddho Alla on no wakkilinde on yo on welto, wonon e nder welo-welo. Tampereeji oo saa’i fewndiidho foddaa ebbhindireede e mangu aroyoowu fenyinanoyteengu on ngun onon e gomdhinbhe sella-findeebhe bhen. Ko fii hondhun non wullanten? Weltee, wonon anditoobhe moyyhere nde wadhanadhon nden ko fii laamu kammu ngun bhadike.

Allaahu on dankoto bhen tampaybhe sabu makko. Hay bhen bhe wonkiiji mun ittetee, sakkitoray hettunde fow. Ngurndan dhan ka kammu wonoyay ka sakkitorun njoddi moolanaandi keldhundi bhawto dhii satteendeeji dhi hebheten ka aduna gaa.

Annabaabhe bhen tampinaama fota, bhe lettaa wano tampiniradhon e no lettiradhon non. Hara hidhon habbii naatugol ka kammu rewrude e laawol goo? Hara annabi Isaaya ronditaaki aybineede sabu jandeeji dhin o janni dhin, kanko annabi Iliyaasa hinaa sabu ko hoore makko nden alaa leebhi kon? Battane mun, hita on aanu wa si ko huunde nde haanaa hebhi on, e hita on nhurnhurta sabu satteende nden. En yarlinaama si en yhettirii laawol tampereeji dhin wa laawol ngol yimbhe buy rewi e mun e wa teddungal si tawii en jokkii misal ardiibhe en bhen ka gomdhinal. Moyyhere yonannoode bhe nden fii wallitagol bhe no bhe feyyhinira dhin tampereeji no woodani en enen kadi. Ko bhen aybhe mon woni jurriya e lontiibhe bhen bhee aybinaynoobhe nelaabhe Joomi on e dhiya saa’iiji neebhunoodhi nun.

Sabu dhun, «Weltee, wonon e nder welo-welo». Hinaa yo en wonu tun munyiibhe nde satteendeeji dhin ari, wano dhun hebhirta en non nyande fini weeti woo. Ko yo en welto bhayru teddungal ngal e dimankaaku ngun e weltaare nden e nafa ko hendotodhen kon sabu tampereeji Almasiihu on no bhuri muuseendi e hersa ko yaltata kon nder ton dhuudhude. Oo sahaabaajo wi’eteedho Puulusa no windi dhun dhoo: «Ko dhun wadhi si midho weltii fi lo’ereeji dhin e hoyreeji dhin e satteendeeji dhin e cukkandhe dhen e anndeeji dhin e fii Almasiihu on. Ko fii, nde mi laatii lo’udho, ko onsay mi woni dolnudho» (Korenti 2 12:10). Hidhen andi Almasiihu on no wondi e men, awa kadi o accitataa en.

TORAARE: Yaa an Baaba poomayankeejo, tippude e yurmeende maa nden, a jabhirii men wa faybhe maa bhen. Yaafano men kulol amen ngol e sattere bhernde amen nden e ko men catii kon e piiji dhi aduna on hittini dhin fii mun. Jannu men no men wonira yurmeteebhe e munyiibhe e laabhubhe wano Almasiihu on non. Yedhu men doole e cuucal fii no men qirritora Linjiila yedhoowo bhuttu on. Hiwu men nde yibbhe amen bhen e bheynguure amen nden bugitii men fii no men barkinira aybhe amen bhen e no men yidhira bhen wadhoobhe men ko boni, bhe toranoo cukkiibhe men bhen. Tiidhinir men weltaare e welo-welo maa ngon sabu hidha wondi e amen, dankii men. Tiidhin bhen wonubhe e tampineede hande sabu innde maa laabhunde nden.

LANDAL:

  1. Ko hondhun e njoddi tampinaabhe bhen sabu gomdhinal ngal hettoyta?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:35 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)