Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 023 (Worship of the Magi)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 1 - Piiji arani dhin ka golle Almasiihu on (Matta 1:1 - 4:25)
A - Fii jibineede annabi Iisaa e paykunyaagal makko ngal (Matta 1:1-2:23)

3. Fii no gandidhubhe bhen yhentorii annabi Iisaa e no bhe sujjirani mo non (Matta 2:1-11)


MATTA 2:11
11 Onsay ɓe naati ka suudu, ɓe yi'i paykun kun e yumma mun Mariyama, ɓe jiccii, ɓe sujjani kun. E hoore ɗun ɓe yaltini jawle maɓɓe, ɓe okkori kun kaŋŋe e urngallo no wi'ee libaana e mirri.

Ko bhe hewti Baylti-Lahiimi e fee ardoreede hoodere nden, gandidhubhe bhen landii yimbhe hodho ngon ko honto boobo jibinaadho iwudho on ka bheynguure annabi Daawuuda woni. Wobbhe goo anditi fii taariika ngaynaakoobhe bhen: lebbi seedhaaji adalde dhun, bhe fillitino wonde malaa’ikaabhe feenyanno bhe, hari bhen no beyta ka hoore pelle. Bhe bhanginno wonde paykun wallinaa kun ka kunnawal ko kanko woni Joomiraadho on tigi, Dandoowo gooto on e Almasiihu on. Yimbhe hodho ngon hoolanooki taariika ngaynaakoobhe bhen on. Bhe wattuno dhun jalnori, bhe sikki ko kambhe moyyhinani hoore mabbhe dhin taariikaaji.

Bhawto fokkitugol jamaa on ko winditagol ko Roomiyankeebhe bhen yamiri kon feyyhi, Yuusufu yhetti suudu yobheteendu. Gandidhubhe bhen no felliti fii seedee mo Alla holli bhe on, bhe dhabbhiti paykun kun haa bhe yiiti kun. Onsay jom gande’en bhe Funnaange bhen qirritii gomdhinal mabbhe ngal, bhe sujjani on mo bhe hoolii. Ndee halfere «sujjugol» no firi accitugol hoore mun few maa dhoftagol immorde ka bhernde. Bhaawo dhoo nun, maccubhe bhen bhanginayno dewal mabbhe ngal nde bhe waalii ka leydi, bhe meemira ndi tiinde mabbhe nden yeeso landho on fii hollugol wondema: «Mi torike ma fawu koyngal maa ngal ka hoore an. Ko an jeyin-mi. Huutoran no faaliradhaa woo. Midho e juudhe maa.» Sujjugol gandidhubhe bhen no firi wonde leyyhi goo anditii wonde ko annabi Iisaa woni Joomiraadho aduna on, awa bhe dhoftike mo, ka tawi dhon Yahuudiyankeebhe bhen wontii feere, bhe fuddhike dartagol mo gila nyande o jibinaa. Matta holli ko laabhi poy wonde baraaji dhi annabi Ibraahiima fodanoo dhin kanko e jurriya makko on tippoto e hoore yimbhe gomdhinbhe bhen fow Iisaa-Almasiihu on ka aduna, e maanaa Bhiddho Alla on. Si on bhadike Joomiraadho joomiraabhe bhen on, on gomdhii mo, on yiitanay hoore mon wonde rewugol Almasiihu on hinaa kuugal ngal wadhirten hoore men tun. Candhi ilaydhi dhin moyyhere nden e dokkal ngal e doole dhen e yaafuyee on e bhuttu ngun immorde Joomi on ka nder bherdhe dhoftiibhe mo bhen. Gandidhubhe bhen addori dokke, bhe okkitiri paykun kun, bhe hettiti lonto mun dokkal bhurngal ngal dokke dhen fow: Allaahu on yedhii bhe Bhiddho makko on.

Huunde wi’aali en wonde bhe bhanginanii Heroodu sugu on sadaka e ngal dewal e ngal teddungal fii kala ko kanko woni landho leydi ndin. Hibhe mawninde boobo on, mawninira mo no landho mawninirtee non, (hibhe waawunoo Heroodu ko nandi e dhun), hibhe mawninirae mo kadi no Alla mawninirtee non.

Nde hidhen ara yeeso Alla fii sujjangol mo, hidhen haani wattugol jawle men dhen fow e juudhe Almasiihu on. Si tawii hidhen nundhi e nder dhoftaare men nden, haray hidhen hebulii seedugol e jawle men bhurdhe dhen hittunde fii makko kanko. Dokke men dhen jabhaama woo si tawii en okkitirii mo hoore men wa sadaka wurdho. «Joomiraadho on jabhi ngal dokkal Haabiila, o weltori» (Fuddhoode 4:4). Hara on okkitirii hoore mon Alla, wonanon mo dokkal e dow gomdhinal ngal?

Maamiraabhe Moftal ngal siforii dhen dokke tati dhe gandidhubhe bhen wadhi dhen wa jogaaji hittudhi dhi Almasiihu on jogii dhin. Bhe okkitirii kannhe, ko landho okketee dhun, bhe teddini mangu makko ngun immorde Alla wondude e bawgal makko ngal (ebbhindiree Eggudu 25:17 e Yahuudiyankeebhe bhen 9:5); urngallo wi’eteedho on libaana no hollude fii tampere e mayde Alamsiihu on nden, baalun Alla layyeteekun kun sadaka fii junuubaaji men dhin (ebbhindiree Zabuura 69:20-21; Matta 27:33-35 kanyun e Yuuhanna 19:28-30, 39); e mirri on ko maandini ko fii timmoode neddhankaaku Almasiihu on ngun wondude e torndeeji laabhubhe bhen yhentinteedhi dhin ka Alla sabu Almasiihu on (ebbhindire Deftere Sariyaaji Lewiyankeebhe bhen e deftere Efeesi nden 5:2; e Korinte dhimmere 2:15). Rewrude e dhen dokke, leyyhi dhin no seeditaade wondema ko annabi Iisaa woni Landho lambhe bhen e Yottinoowo Sadaka mawdho on, awa kadi ko ka Alla o iwi, kono jamaa Yerusalaam on e bhe Bayti-Lahiimi bhen anditaali ko Alla wonti kon neddho.

Hara on dhaatini bhernde mon nden fii no gite mon dhen udditora? Hara hidhon sujjande annabi Iisaa, on Alla mon e Joomi mon, hara on hebulike okkitirgol mo bhernde mon nden e kaalisiiji mon dhin e saa’iiji mon dhin? Almasiihu on jibinaama, o yedhii oo aduna bondho kisiyee Allaahu on. On mo yidhii mo humondiray e makko, bawgal Ruuhu makko Seniidho on humondiray e makko. Hara ko on dewo annabi Iisaa, kaa ko on hakkundeejo e fee makko haa-jooni?

TORAARE: Mi sujjaniii ma yo Bhiddo Alla sabu ko arirdhaa ko fii dandugol lan. Hidha yidhi yimbhe bhen fow, min kadi midho tawaa. Mi qirritanike ma ellaaji an dhin. Mi alaa huunde ko moyyhi ko mi okkamaa, awa jabhan, hisinaa lan. Labbhinan, okkoraa mi laabhal no mi rindhirana arugol yeeso maadha. Mi handaa e noddiregol bhiddho maa. Kono a arii haa e an, a townii fii an, a yidhii lan. A bhornii lan peewal maa ngal, a naadii lan ka nder weltaare kisiyee maa on. Ko an woni Joomi an on e Alla an on. Ko an jeyin mi. Yo ngurndan an dhan wonu dokkal fii moyyhere maa darjinde nden. Aamiina!'

LANDAL:

  1. Ko hondhun woni firo sujjugol?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:03 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)