Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 022 (Worship of the Magi)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Somali -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 1 - Piiji arani dhin ka golle Almasiihu on (Matta 1:1 - 4:25)
A - Fii jibineede annabi Iisaa e paykunyaagal makko ngal (Matta 1:1-2:23)

3. Fii no gandidhubhe bhen yhentorii annabi Iisaa e no bhe sujjirani mo non (Matta 2:1-11)


MATTA 2:7-10
7 Onsay Heroodu noddi ɓen gandiɗuɓe e gundoo, o torii ɓe yo ɓe tentinan mo saa'i mo hoodere nden feeɲi e mun on. 8 Onsay o immini ɓe Bayti-Lahiimi, o wi'i ɓe: «Yahee humpitoyoɗon no laaɓiri fii kun paykun. Si on yi'oyii kun, humpiton mi min kadi, mi yaha mi sujjana kun.» 9 Ɓay wonii ɓe nanii ko lanɗo on wi'i kon, ɓe yahi. Tawi hoodere nde ɓe yi'unoo ka funnaange nden no wontirde yeeso maɓɓe. Ɓay wonii nde hewtii fewndo ka paykun kun woni ɗon, nde darii. 10 Ɓay kamɓe gandiɗuɓe ɓen ɓe yiitii hoodere nden, ɓe heewi weltaare.

Heroodu landho on e dental fewjoobhe Yahuudiyankeebhe bhen ngal uddi bherdhe mabbhe dhen e ndun noddaandu. Bhe alaa e tuubude junuubaaji mabbhe dhin, bhe hoolaaki gandhidhubhe bhen. Heroodu nodditi bhen hobbhe bhe Funnaange e gundoo, o landii bhe saa’i mo hoodere nden feenyi e mun on no o addira ko honde tuma Almasiihu on danyaa. Himo humpitinoo fii nokkuure nden. O immini bhen gandidhubhe Bayti-Lahiimi fii dhabbhitugol hakkunde faybhe wonbhe bhen ka nder saare paykun laamotookun kun fii no o sahinbinira kun.

Heroodu faaminani bhe wonde himo faalaa kanko kadi yahude sujjanoya paykun kun. Landal makko ngal no waawunoo addude jibhi-libhi si tawno o haalaali fenaade fewndo ko o wi’i: «Min kadi, mi yaha mi sujjana kun.» Hunnyeendi bhurndi ndin e hulbhinaade no buumoo saa’iiji goo e mbodo diina e dewal.

Gooto e nder saare Yerusalaam nden nandaa e hooliidho oo btaariika mo gandhidhubhe bhen fillii on. Yahuudiyankeebhe bhen e Roomiyankeebhe bhen no yhettiri kongudhi mabbhe dhin wa tindi mehi e hibhe jalude bhen gandidhubhe bhe Funnaange. Yottinoobhe sadaka mawbhe bhen hoolanooki wonde Alla imminay Almasiihu on hara o andinaali bhe, sabu hibhe yhettiri hoore mabbhe wa yimbhe feewubhe, e dhiya leyyhi wa tuunudhi. Ko wadhi kon Alla fennyinanii jananbhe bhen gundooji makko dhin no diwi faamu mabbhe ngun.

No woniri woo, Heroodu landii gandidhubhe bhen yo bhe artu ka makko nde bhe yiitoyi paykun kun. Si tawno Heroodu ko joginoodho faamu, o subhoto goddho e bhen yimbhe fii huuwugol yamirooje makko dhen. Bhay Bayti-Lahiimi e Yerusalaam woddhondiraa, hino bhurnoo weebhude ka o immina tefoobhe fii ko iwtira bhaawo gandidhubhe bhen e fii ko waroya paykun kun.

Allaahu on ombi gite aybhe Moftal ngal, o newnanaali bhe hebhugol feere no bhe lancira ngal. Wano woniri non himo waawi «jiibhidirde dalil nyaawoobhe bhen» maa kadi «himo waawi libhude jogiibhe bhen doole» (Ayyuuba 12:17, 19).

Ka tawi dhon hooreebhe Yahuudiyankeebhe bhen uddanii bherdhe mabbhe dhen Almasiihu on, gandidhubhe bhen no ndaarude kambhe tatabhun dhee tulbhe moolanaadhe wi’eteedhe Saturne e Jupiter ka foppodiri dhon fayda ka koode e hitaande 7 adii I.-A. Dhun ko kaawee! E nga'al dhoo ko dhen tulbhe moolanaadhe foppodiri kon fayda ka koode ko hella nyaamo funnaange feenyiri. Bhe wayli laawol, bhe hammiri Bayti-Lahiimi fayda ko kilooji 6 woni hakkunde dhon e Yerusalaam. Hoodere nden no wontani bhe yeeso.

Gandidhubhe bhen ko ka woddhi iwi fii sujjangol boobo penuujo on, ka tawi dhon Yahuudiyankeebhe bhen, bhe o jeyidi bhen wadhaali kilooji 6 fii wi’ugol mo toolii. Bherdhe gandidhubhe bhen no waawunoo maayude fii yi’ugol oo mo bhe dhabbhata hakkee fii makko no welsidaa ka sibbhe makko bhen. Kambhe hibhe catii e mun. Hidhen haani jokkude bhadagol Almasiihu on. Hay si tawii ko enen tun, hidhen haani kurkanaade Joomiraadho on hara en hittinaa fii ko bheya yimbhe huuwata kon. Si bhe yaadata e men ka aljanna, hita en yaadu e mabbhe ka jahannama.

Si hidhen kurkanaade Joomiraadho on ka o tindini en dhon, o yedhay en doole no huuwiren ko en gaynataaa kon huuwude: «Immo huuwaa, yo Joomiraadho on wondu e maa!» (Fillande Taariika Aranere 22:16). Tindol goo latinbhe bhen no wi’i: «Sariya on wallitoto goddho, si tawii himo wakkilii, kono o wallitotaako on tumbidirdho juudhe.»

Hoodere nden muti yeru saa’i, onsay nde suppitii kadi. Bhe catiibhe e Alla e nder satteendeeji dhin yi’oyay wonde ndaygu ngun no woodi haa jooni fii hettinangol bhe laawol ngol. Allaahu on ardoorii Israa’iila’en doosal yiite ngal haa hewtugol mabbhe ka «leydi fodaandi ndin» o ardorii kadi gandhidhubhe bhen hoodere haa e «awdi fodaandi ndin» ko ndin tigi woni «Jaawiire Jalboore subaka nden» (Fennyinannde 22:16). Allaahu on no yidhi «tagugol tagudi heyri» edii accugol e nder mayde bhen dhabbhiroobhe mo cataare e wakkilaare.

Allaahu on jonnii gomdhinbhe bhen maande nde bhee bhe wonaa Yahuudiyanke bhen. Fii kala bhen gandidhubhe wonaa jannoobhe fii sariya on, bhe andaa kadi ko windii kon ka defte, bhe wadhii yaadu juutundu fii yi’ugol Landho lambhe bhen on e fii hendagol barki makko kin. Bhe heewi weltaare fewndo ko bhe yi’i tammun dhun ka kammu ko tulbhe moolanaadhe dhen dhidhi foppodiri kon fayda. Haa-hande, bhen dhabbhiroobhe Alla ittiri bhernde mun nden fow no heewi weltaare. Hibhe sujjande Alla, bhe weltoyto sabu makko.

Hidhen haani jabhude wonde hande Alla no yedha bhe wonaa bhen Almasiiyaabhe koydhi e himo fennyinana bhe piiji e koydhi fii poodhugol bhe e Almasiihu on e Daaluyee makko on e Moftal makko ngal. Hibhe dhabbhude e hibhe yiitude goonga wondho on e annabi Iisaa. Kono non, hino hulbhinii fii ko tawi kon dhuudhubhe e Almasiiyaabhe majjubhe bhen gomdhinaa wonde annabi Iisaa ko jibinaadho immorde ka Alla. Hibhe yeddi ummutal makko ngal, bhe lelliree sabu dhun keyee poomayankeejo wallinaadho on ka nder juudhe mabbhe. Hara ko ka dhabbhoobhe goonga on wontirdhon kaa ko ka yeddoobhe goonga on? Hara hidhon dhabbhirde Alla ittiri bhernde mon nden fow, e hara ko kanko tun faaladhon? Hara ko kanko woni keyee mon on? Kaa ko dokke adunayankeeje dhen faaladhon? Wonee ka weddii, dhabbhon annabi Iisaa e ndaygu makko ngun bhayru ko kanko tun okkata oo aduna jiibhiidho tama’u. Ko fii no hisiniredhon o jibiniraa. Ko Almasiihu on woni dokkal mon bhurngal mawnude ngal. Hara hidhon jebbilii halfinde mo hoore mon, hara huunde on suudhaali?

Bhay non jooni Almasiihu on jibininaama, en haanaa han kadi taskaade koode dhen e tulbhe molanaadhe wondhe dhen ka asama fii andugol yiita gundooji fii ko aroyta kon. Almasiihu on no yonani en ko timmi, himo hiwude en, o ardoo en. On mo dhabbhii hiitagol piiji wirniidhi dhin, hara ko e koode dhen o rewi e ndaarugol ngol maa ciifi juudhe dhen, haray o bugitike Almasiihu, o pottike takko makko.

TORAARE: Midho yidhu-maa yo Iisaa Joomi, sabu a wontii neddho, a wattii lan paykun Alla. Ka haqiiqa ko mi bondho. Ko an woni Dandoowo lan on e Ngaynaako an on e Doole an dhen e Landho an on. Mi yedhii ma ngurndan an dhan. Sabu moyyhere maa nden, wallito lan no mi wontira paykun haanukun noddireede innde maa nden.

LANDAL:

  1. Ko hondhun wadhi si gandidhubhe bhen no heewi weltaare?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:02 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)