Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 021 (Worship of the Magi)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 1 - Piiji arani dhin ka golle Almasiihu on (Matta 1:1 - 4:25)
A - Fii jibineede annabi Iisaa e paykunyaagal makko ngal (Matta 1:1-2:23)

3. Fii no gandidhubhe bhen yhentorii annabi Iisaa e no bhe sujjirani mo non (Matta 2:1-11)


MATTA 2:5-6
5 Ɓen wi'i mo: Ko Bayti-Lahiimi e nder ngal diiwal Yahuuda. Ko fii e hino ko annabaajo on windi kon: 6 Ko an yo koɗolun Bayti-Lahiimi, jeyaakun e nder leydi bolondaa Yahuuda, hinaa a gasoohun hayfineede e yeeso ɗiya koɗooli hittuɗi e nder Yahuuda. Ko fii lanɗo yaltay e maa ko ardoo jamaa an Isra'iila on.

Heroodu landho on humpitii fii nokkuure ka annabi Iisaa haanaa dhon jibineede e fii ko o huuwoyta kon yeeso. Yahuudiyankeebhe jangubhe bhen no andi wondema ko Bayti-Lahiimi e nder leydi Yahuuda ndin Almasiihu on haanaa jibineede, dhun ko ka saare annabi Daawuuda. Duubhi wuluure adalde dhun, Joomiraadho on foduno annabi Daawuuda landho on dhun dhoo: goddho e jurriya makko on wuuray poomaa (ko Alla tigi wonata Ben makko), awa kadi laamateeri makko ndin lannataa. Oo annabaajo wi’eteedho Mikaa tentini ngol kiitol hiitananoongol annabi Daawuuda, e fee bheyditugol goddhun goo ko Alla daali: Allaahu on fennyini wonde hinaa ka jibineede Almasiihu on kuugal makko ngal fuddhii, kono kuudhe makko dhen no yiltitii haa ka saa’iiji neebhunoodhi dhin (Mikaa 5:1). Almasiihu on ko woodaadho gila poomaa. Bawgal makko ngal e laamateeri makko kammuyankeeri ndin lannataa. Dhun no wondi e nhalaw nee!

Yottinoobhe sadaka mawbhe bhen e jannoobhe fii sariya on bhen hollaali lannoode kiitol Heroodu sakkitiigol ngol bhayru hibhe luttidi e tama’u fii ko Almasiihu on jattinta bhe kon e tampere hulbhiniinde nde Roomiyankoobhe bhen tampini bhe nden wondude e hunnyeendi Heroodu ndin. Hibhe wi’indira: «Hii-hii, landho jibinoyte. O mottindiray bolondaaji Israa’iila saakitiidhi dhin, o laamoyoo laamu ngu Bhurdho Toowude on laamii ngun.»

Bayti-Lahiimi ko kodholun wonkun e nder pelle dhen, wontirkun fayda kilooji 6 hella sengo nyaamo funnaange saare Yerusalaam nden. Ndin leydi hinaa ka dema moyyhata sabu kalkeer on dhuudhi kon e ndin leydi, on kalkeer ko dhun moyyhinirtee pentir lasoo on. Ko nden nokkuure noddiraa Bayti-Lahiimi Yahuudaa ko fii sendindirgol nde e saare goo marude sugu nden innde e ndee nokkuure wi’eteende Zabuluunu (Yaasuwa 19:15). E haala Aabirayankeebhe bhen dhun ko firi ko «suudu bireedi» ndun. Ko nokkuure ka o haanaa jibineede non bhayru ko kanko woni manna tigi-tigiijo on, e maanaa «Bireedi Wurdho tippiidho iwrude ka kammu on», yedha yimbhe bhen ngurndan. Kala ardho e an weeletaake hande kadi, e kala on gomdhindho lan dhondhetaake hande kadi (Yuuhanna 6:35).

Wattanee yili ko honno Yahuudiyankeebhe bhen e bhe wonaa bhen Yahuudiyanke humpitori fii piiji fewtudhi Iisaa-Almasiihu on dhi bhe moobhindiri dhin. Bhen bhe wonaa Yahuudiyanke no andi saa’i nde o jibintee nden tippude e jaawiire nden, kambhe Yahuudiyankeebhe bhen hibhe andiri nden nokkuure tippude e ko windii kon ka Defte.

Hara ko nafakka bireedi Alla on woni nafakka mon on? Hara ko on harnaa bhe? Hara Joomi on no humondiri e mon? Iisaa paykun kun wallinano e nder kunnawal. Hara bhernde mon nden wontanii mo kunnawal?

TORAARE: Mi jarnii ma Iisaa-Almasiihu Joomi bhayru a ittiranii lan heege an ngen e dhonka an kan ngurndan haqiiqajan dhan. A fennyinanii lan bhundu giggol Alla ngol. Ko dhun wadhi si midho yidhu-maa, midho weltani maa. Wallito-lan no mi tiidhira ka gomdhinal. Midho faalaa mantude, mawnina fii maa haa poomaa.

LANDAL:

  1. Ko hondhun e miijooji hittudhi woni e nder kiitol ngol annabi Mikaa hiitii ngol?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:01 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)