Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 020 (Worship of the Magi)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 1 - Piiji arani dhin ka golle Almasiihu on (Matta 1:1 - 4:25)
A - Fii jibineede annabi Iisaa e paykunyaagal makko ngal (Matta 1:1-2:23)

3. Fii no gandidhubhe bhen yhentorii annabi Iisaa e no bhe sujjirani mo non (Matta 2:1-11)


MATTA 2:3-4
3 Ɓay kanko Heroodu lanɗo on o nanii ɗun, o jiiɓii, o jiiɓodi e ɓe Yerusalaam ɓen fow. 4Onsay o mottindiri hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓen fow e jannooɓe fii Sariya on fii landagol ɓe ko honto Almasiihu on haanaa jibinireede.

Landho on e jamaa Yerusalaam on jibhodi fii kon ko bhe nani. Hari Allaahu on huuwi kuugal makko ngal kono kambhe bhe andaa, onsay o fennyinani bhe fii nden jibinande rewrude e hobbhe bhen. Heroodu mottindiri yottinoobhe sadaka mawbhe bhen fow wondude e mawbhe bhen e hooreebhe dudhe dhen noogay e nay ka yottinoobhe sadaka bhen (1 Fillande Taariika Aranere 24:1-19; 2 Fillande Taariika Dhimmere 23:8; ebbhindiree dhun e ka Luuka 1:8), wondude e jannoobhe bhen jamaa on fii sariya on. Dhun e tawde yottinoobhe bhen sadaka e jannoobhe bhen fii sariya on no hunjii ko windii ko ka defte mabbhe, bhe andaano ko fii hombo dhen defte wowli fii mun. Bhe jaabori landho on hawjere, bhe tindini mo nokkuure ka Almasiihu o jibintee dhon dhun e tawdee bhe andaa mo. Bhe tindini bheya laawol ngol, kono kambhe tigi bhe alaa e yahude e maggol. Ko non wonirani en enen kadi: hidhen jannude bheya Daaluyee Alla on, kono hara enen tigi en alaa e huutorgol mo.

Heroodu no haanunoo andude piiji fewtudhi Almasiihu on hiitaadhi dhin ka Ahadi Hindi e saa’i toddhanoodho on fii arugol makko wondude e laamateeri makko ndin tippude e ko annabi Danu’iila hiitii kon ka o limunooo dhon yeru «jonte» dhen. Kanko laaminoodho on ko juuti hara o tiindodiraali e dartande tiidhunde, kanko Heroodu himo fuddhaade hebhugol hoolaare. Himo sikka wonde fodaari ndin ndaaraama mo kanko. Yimbhe jogiibhe bhen bhernde bonde no dhenyii fii laatagol ko Bindi dhin wi’i kon.

Ko faamu aaliingu faljini Heroodu e hodhubhe bhen Yerusalaam e fee no laamateeri Almasiihu on ndin woniri non. Hibhe gomdhi wonde laamateeri makko ndin wadhidete hare, ndi tippira e jogiibhe bhen doole ka adunaaru gaa, ka tawi dhon malaa’ikaajo on kan ko fii laamateeri kammuyankeeri ndin fennyini fii mun, hinaa laamateeri jeyaandi e oo aduna. Wano non hande kadi, hooreebhe leydhe dhuudhubhe maa yimbhe no liddaade laamateeri Almasiihu on ndin sabu bhe faamaa fii mayri, kono hibhe wondi e palji fii mayri.

Bhayru lappol gandidhubhe bhen hewtii Yerusalaam, oo landho hunnyudho wi’eteedho Heroodu mawdho on, mo wonaa Yahuudiyankeejo, no laamii saare nden. Ko Aduumayankeejo, ko mo jurriya Iisu, oo dannaajo mawdho nun. E ballal Roomiyankeebhe bhen, o saamani Yerusalaam e hitaande 37 adii I.-A. o hibbi yhiiyhan dhuudhudhan. Ko aaden wondudho e yhoyre e ittoowo ko’e. O wari bhiddho makko on e bheyngu makko no o pottinira kala waawudho hewtude ka jullere laamu.

Gandidhubhe bhen landii landho bondho on: «Ko honto oo landho Yahuudiyankeebhe ardho e jibineede woni? Hidhen felliti wonde ko fii jibinaadho kesun wonaa e wowleede fii mun bhayru foppodirgol fayda dhee tulbhe moolanaadhe wi’eteedhe Saturne e Jupiter ko ko men yi’iri non ko laabhi hella funnaange.» Nelal ngal nhaldhini suudu landho on, dhun dimbi saare mawnde nden fow. Yimbhe bhen fuddhii hulude fii ko cuudhi mabbhe dhin wayletee waylititee kon e fii bhittandhe dhe bhe bhittintee dhen. Hibhe andi wonde landho on aamataa bhurtude hibbugol yhiiyhan no o luttira ka jullere makko laamu.

Heroodu yhoyhudho on faami kisan fii ko nden yewtere nhaldhinde firi kon hara hinaa goddho woo nde fewti si wonaa Almasiihu Alla fodaadho on. Wano non, himo ebbhindaade no o gertodira e Alla e Bhiddho makko on, o nodditi dewtal fewjoobhe Yahuudiyankeebhe bhen ngal.

72 e bhee yottinoobhe sadaka mawbhe bhen e jannoobhe fii sariya on bhen e ardotoobhe bhen ko tawaabhe ka dental fewjoobhe bhen. Ko kambhe yhettata pehe yamiraadhe dhen ka sariya e nyaawooje fensitaydhe dhen labbhina fii diina kan e nyaawooje dhe bonnitotaako dhen. Hibhe andi ko windii kon fow ka Ahadi Hindi, ko hiitaa kon fii Almasiihu on no tawaa e nder mun. Hibhe anditi fii ko annabi Isaaya wi’i kon: «Oo jamaa wondho e nder niwre yi’ii ndaygu moolanaangu, e hoore bhen joodhiibhe e ndin leydi ndi dhowdi mayde woni e mun, ndaygu jalbanii bhe» (Isaaya 9:1). Ko hiitaa goo kadi ari ka hakkile mabbhe: «Ko fii en jibinanaama bhiddho, en okkaama gorko, laamu ngun ko ka balawal makko fawii. O noddiroyte Labaadho, Waajotoodho, Landho Jom-bawgal on, Baaba poomayankeejo on, landho bhuttu on» (Isaaya 9:5). Ontuma bhe yewti fii ko nelal Alla ngal fewti kon njaggaabhe bhen e dhee aayeeje dhoo: «Immo, jalbaa ko fii darja Joomiraadho on immike e hoore maa. E hino nibhe dhen buumii leydi ndin, niwre nden buumii jamaaji dhin. Kono an Joomiraadho on immoto e hoore maa, darja makko on immoo e hoore maa. Jamaaji no yahude ka jalbeendi maa, lambhe no yahude ka jalbeendi maa ndin jalbinta dhon» (Isaaya 60:1-3).

Kono Heroodu landho on hebulaaki nanugol fii no Almasiihu jibinaadho kesun woniri non e fii kuudhe makko dhen e fii bhuttu makko ngun. O heewi monee e hunnyeendi, o dhabbhi no o humpitora ka on jibinaa dhon fii no o nangira mo, o wara e bhaawo yurmeende.

Si Ruuhu-Seniidho on ardike on yo on jangu lugginon Bindhi dhin ka Ahadi Hindi, on yiitoyay ton fodaariiji 333 fewtudhi Almasiihu on. Si on ebbhindirii dhi e ko Ahadi Heyri ndin sifii kon fii ngurndan Almasiihu on dhan, on faamoyay wonde fii makko kanko Almasiihu on e kuudhe makko dhen e mayde makko nden e ummutal makko ngal e yhettineede makko nden hinaa nii tun laatori, kono ko ko windanoo gilaa ko neebhi adalde mun.

TORAARE: Iisaa Joomi, a jibinaama, aduna on anyii ma gila ko jibinadhaa. Yimbhe bhen anditaali fii giggol maa ngol e fii allankaaku maa on. Bhe dhenyiti maa. Kono midho yidhu maa, mi okkitirii ma hoore an e fee yettugol ma sabu a arii e nder oo aduna amen, a foolii bugitegol ngol e ngayngu ngun e haasidi ndin. Feenyu e bhen dhondhaabhe fii maadha.

LANDAL:

  1. Ko hombo woni Heroodu? Ko hondhun woni dental fewjoobhe bhen?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:01 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)