Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Salvation - 5. Salvation for the Whole World Is Completed!
This page in: Albanian -- Armenian -- Baoule -- Cebuano -- English -- French -- German? -- Greek -- HAUSA -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Twi -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Shin Ka San? Ceto Allah Mai Shirya muku!
Littafin Mahimmin littafi a gare ku

5. Ceto ga Duniya duka ya cika!


Wasu addinai suna koyar da cewa ceto ya dogara ne da kyawawan ayyuka. Wasu kuma suna tunanin cewa kyawawan ayyuka zasu soke munanan ayyuka. Yawancin waɗannan addinai suna ɗaukar nauyi masu nauyi da dokoki a kan wawaye waɗanda babu wanda zai iya ɗauka da gaske. Tarihi da gaskiya sun tabbatar cewa wahayin da ke cikin Attaura da Linjila sun faɗi gaskiya, suna cewa:

Babu wani mai kyau, sai guda ɗaya: Allah!
Matta 19:17

Duk wani wanda ba ya furtawa da koyar da wannan ainihin gaskiyar to bai san Allah ba, kuma ba zai taɓa fahimtar yanayinsa ba. Allah mai tsarki cike yake da kauna. A gabansa, har ma da ayyuka mafi kyau da kyawawan ayyuka, tare da dukkan kyawawan ayyuka suna gurbata da son kai. Idan muka ce ba mu da zunubi, muna yaudarar kanmu ne, kuma gaskiya ba ta cikinmu, kuma muna sa Allah maƙaryaci.

Aboki ƙaunataccen: Shin ka fahimci cewa kowane zunubi, komai ƙanƙane, yana buƙatar mutuwar mai zunubi? Saboda zunubi duk an yanke mana hukuncin kisa, da jahannama. Babu wanda yake adali, ko ya cancanci rayuwa. Duk muna faduwa kuma muna faduwa kamar yadda littafi mai tsarki yace:

MAGANAR zunubi tana MUTU!
Romawa 6:23

Amma Allah, Mai jin ƙai, mai jinƙai, ya jinkirta fushinsa. Bai hallaka masu biyayya nan da nan gwargwadon adalcinsa ba. Ya azurta masu laifi da mafita. Ya ba su wanda ya musanya shi kuma ya jagorance su zuwa ga hanyar hadayu da hadayu. A zamanin da, kowane mai laifi mai zunubi dole ne ya zo wurin bagadi da dabba, ya sa hannunsa a bisan, ya kuma faɗi zunubansa a gaban Allah. Wannan alama ce da ke nuna cewa an ɗora zunubansa zuwa ga wanda ya maye gurbinsa. Sannan dole ne ya yanka dabbar da nasa hannun. Hadaya ta ƙonawa kafin ta ƙone a bisa bagaden. Kalmar Allah tana cewa:

Idan ba tare da zubar da JINI ba to babu GAFARA.
Ibraniyawa 9:22

Mai zunubi, da ganin hadayar tana ƙonewa cikin ƙonewar wuta a bisa bagaden, dole ne ya fahimci cewa shi da kansa ya mutu ya jefa shi cikin wuta, idan da ba za a sami musanya ba, hadayar yanka da ta mutu a maimakonsa . An gina tsohuwar alkawari akan hadayu na jini, waɗanda aka miƙa dare da rana.

Idan ba tare da ci gaba da sulhu ga Allah ba, babu gafara ko rayuwa.

Annabawan Tsohon Alkawari sun san daga Allah cewa duk hadayu kawai alamu ne, suna nuni ga hadayar ta ƙarshe da ta ƙarshe. Dabbobi da sauran hadayu ba su isa ba don biyan bukatun adalcin Allah da girmansa. Hatta sadaukarwar mutane an ɗauke shi maras kyau ne kuma abin ƙiyayya ne a wurin Allah. Mafi kyawun mutum daga cikin mutanen duka bai zama da kyau da zai iya yin kafara ga wani mutum ba. Babu wani bege a duniya.

Saboda haka, Allah Maɗaukaki Sarki ya zaɓi Lamban Rago tsarkakakke daga Sama, mai iko wanda ya cancanci ya ɗauke zunubin duniya duka. Sentan Ragon an aiko duniya ne domin ya mutu don masu zunubi duka kuma su ƙone cikin fushin Allah. Holyan Rago na Allah theaukaka ne Ubangiji Yesu Kristi, rahama ga duniya da alheri ga duk waɗanda suka karɓe shi.

Ya yi rayuwa kamar yadda take a matsayin mutuntaka, cike da ƙaunar Allah. Ya dauki zunuban mu kuma ya dauke su. Ya sha wahala a hukuncin mu maimakon mu. Fushin Allah ya sauka a kansa, wanda ya mutu ƙi da raina mutane.

Shin kun fahimci alherin Allah, wanda baya buƙatar ayyukan da ba zai yuwu daga gare ku ba? Ya shirya hanya tun farkon bayyana ku da tsarkake ku da alherinsa. Linjila tana gaya mana cewa mala'ikan Allah ya bayyana ga makiyaya waɗanda suke lura da dabbobinsu da dare, kuma ya ce musu:

Ga shi, na kawo muku KYAU LABARAI na farin ciki mai yawa
wannan zai kasance ga duka mutane;
Gama yau an Haifa muku a cikin birnin Dawuda,
Mai Ceto, wanda shi ne Kristi.
Luka 2:10-11

Allah ya shirya cetonmu cikakke a cikin Yesu Kristi. Mu masu shaida ne a gare ku tare da godiya da yabo ga Allah cewa Kristi ya kawar da zunubanmu ya kuma tsarkake zukatanmu. Ya kawar da laifofinmu waɗanda suka tsaya tsakanina da Allah mai tsarki. Muna cewa, tare da Yahaya mai Baftisma:

Kyauta, LABARIN ALLAH,
wanda ya DAUKI NAUYIN zunubin duniya!
Yahaya 1:29

Ba lallai ne mu sake kokarin yin aikin ceton mu ba. Kiristi ya zo ya cece mu ta wurin mutuwarsa kuma ya ba mu kyauta na madawwamin ceto a gare mu. Zamu iya yin magana tare da manzo Bowlos:

Tun da yake an kuɓutar da mu ta bangaskiya,
muna da SALAMA TARE DA ALLAH
ta hanyar Ubangijinmu Yesu Kristi.
Romawa 5:1

Kun zo wurin wannan Lamban Rago na Allah wanda bai ɗauke zunubanku ba? Yesu Kristi, Ubangiji, ya maye gurbin kansa saboda mutane duka. Ba a haife shi bisa ga nufin mutum ba, amma daga wurin budurwa Maryamu ta Ruhu Mai Tsarki. Maganar Allah ce ta jiki da kuma cika Ruhunsa a cikin jiki. An bayyana ainihin Allah a jikin Kristi.

Da yawa sun ki yin imani da wannan gaskiyar. Sun ƙi mafi girman albarka a sama da ƙasa. Zukatansu sun taurare kuma hankalinsu ya rikice. Basu gane cewa Yesu ne kawai aka haifeshi daga Ruhun Allah ba. Shine kadai wanda yake da iko ya kuma dauke zunuban duniya baki daya. Saboda haka:

GASKATA A cikin ubangiji YESU KRISTI,
kuma ZA A CECI KU, ku da gidanku.
Ayukan Manzani 16:31

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 09, 2021, at 01:46 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)