Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- The Ten Commandments -- 12 Tenth Commandment: Do Not Covet Your Neigbor's House
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- Finnish? -- French -- German -- Gujarati -- Hebrew -- Hindi -- Hungarian? -- Indonesian -- Kiswahili -- Malayalam? -- Norwegian -- Polish -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Tamil -- Turkish -- Twi -- Ukrainian? -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba?

Previous Lesson -- Next Lesson

IKA 6 NGA TAPIKO: ANG NAPULO KA SUGO - ANG PAG PROTEKTA SA DIOS GAMIT ANG PARIL ARON ANG TAWO DILI MAHAGBONG
Ang Pagpasabot sa Napulo ka mga Sugo diha sa Exodo 20 gikan sa lamdag sa Ebanghelyo

12 - ANG IKANAPULO NGA SUGO: AYAW KAMO KAIBOG SA BALAY SA LAING TAWOEXODO 20:17
Ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tawo; o sa iyang asawa o sa iyang mga ulipon o sa iyang mga baka, o sa iyang mga asno o sa bisan unsa nga iyaha”.


12.1 - Ang Modernong mga Tentasyon

Si bisan kinsa nga motan-aw sa telebisyon mahulog ngadto sa temtasyon sa mga mahilas nga mga patigayonon. Kita magdali sa pagpalit sa mga butang nga naa sa hunahuna, mopirma sa kontrata uban sa mga kompanya sa kasigurohan, mopalit sa maanindot nga mga pahumot, mga senina ug mga mahalon nga mga sakyanan. Ang listahan magpadayon ug dili gayod madunggan niining mga patigayonon nga nagpresentar sa yano nga pahayag ni Hesus, “ilimod ang inyong kaugalingon. Kinahanglan nga makontento ka sa unsay anaa kanimo!” Sila kanunay adunay ingon niini nga mensahe, “Pangandoya ang tanan ug palita ang unsay wala kanimo”.

Usa ka pamantalaan nagpakitag usa ka hulagway sa gamay nga batang lalaki ang iyang mga dulaan hangtod sa iyang dalunggan kadaghan, mga teddy bear, mga hayop nga gipaburot, mga sakyanan ug mga dula. Kanang gamay bata gihatagan sa tanang nga iyang gipangandoy. Walay iyang dipangandoy nga wala mahatag. Unsa ka pobre nga bata! Ang katilingban nagpatuyang sa tanan nganha kaniya hangtod nga nawala ang kasibot ug nalumos sa kalibotan sa iyang pagkabata.

Sa mga katilingban sa industriya ang mga tawo na impluwensiya pinaagi sa mga pagtulon-an nga supak sa ika napulo nga sugo. Pananglitan, ang bana ug ang asawa nagtrabaho sa mga katuigan aron sila makatukod sa ilang dugay nang gipangandoy nga balay. Sila nagtrabaho ug hilabihan, ug kon ang inahan adunay trabaho mapasagdan ang iyang mga anak ug nahago kaayo siya. Sila moinum sa daghang kape ug motomar sa mga pampagana sa paglaom nga makadasig kanila sa pagtrabaho. Ang linugdangan mao ang tibuok nga kahaw-ang sa kinasuloran, ug ang pagtigom sa daghang utang ug ang mga pagsumpaki sa pamilya. Ngano man? Tungod ang pamilya nagasto sa daghang kuwarta sa mga butang nga wala nila kinahanglana ug nagasto labaw sa ilang mga sweldo.


12.2 - Ang mga Kabtangan ba Gitugotan?

Si Hesus miingon, “May makuha ba ang tawo kon maangkon niya ang tibuok kalibotan apan mawad-an siya sa iyang kinabuhi?” (Mateo16:26). Siya usab miingon, “Kay ang buot moluwas sa iyang kaugalingon mawad-an hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa Maayong Balita dili mawad-an niini” (Marcos 8:35). Sa mga panahon sa gubat ang usa ka bomba igo na moguba sa walo ka andana nga edipisyo sa usa ka segundo, ug sa kataposan ang tanan mahogno ug mahimong abo. Minilyon nga mga mikagiw sa lain nga nasod ang nawalaan sa tanan nga ilang gipanag-iya. Sa nasod nga komunista, ang matag-usa nga sa gihapon nag-angkon sa kaugalingong balay o kabtangan kinahanglan magbayad sa buhis diin kini labaw pa sa abang sa mahalong balay, hangtod siya mahimong maglisod sa kuwarta kay sa uban nga walay gipanag-iya nga butang. Ang Dios gusto nga mapasig-uli kita ngadto kaniya ug maghatag katakos kanato sa pagtan-aw sa mga butang materyal gikan sa Iyang pananan-aw. Ang mga espirituhanong kamatuoran mas labaw pa kabililhon kay sa mga kabtangan nga materyal.

Kadtong nagbahin sa panulondon kinahanglan niini nga prinsipyo nga mapatik diha kanila, kay unsay makaayo sa panagbingkil sa mga parente tungod sa kuwarta ug sa mga kabtangan? Si Hesus miingon, “Kon may mokiha kanimo aron mailog niya ang imong sapot nga pang-ilalom, ihatag usab kaniya ang imong sapot sa pang-ibabaw” (Mateo 5:40). Si Pablo nagpasalig kanato nga mas bulahan ang naghatag kay sa nagdawat! Mao kana kanunay ang mogiya nga prinsipyo sa pagsunod kang Hesus. Usa ka sayop ang pag-agaw sa mga gamit sa uban. Si bisan kinsa ang magpeke sa pirma sa mga dokumento, o adunay mamintaha sa usa nga walay kasinatian siya angayan sa kapungot sa Dios, kay ang Dios maoy tigpanalipod sa mga ilo ug walay mga amahan.


12.3 - Ang Panglingla sa Mga Tawo

Ang ikanapulo nga sugo dili lang kalabot pag-angkon sa mga kabtangan apan usab ginadili ang pagpangdani sa isigkamagbubuhat, mga ulipon o mga higala. Dili tungod ang mga empleyado nagligutgot sa ilang mga amo o adunay kalisod sa ilang trabaho wala kini maghatag kanato ug katungod sa pagdasig sa pagsukol. Hinuon, kita maghagit kanila sa pagpabilin sa ilang nahimotangan, bisan unsa pa ang ilang pagpamintaha o unsa ang ilang maangkon pinaagi sa pag-usab sa mga nahimutangan. Kinahanglan usab atong tumanon ang ikanapulo nga sugo sa mga iglesia, sa mga katilingban, sa mga eskuwelahan ug sa mga organisasyon sa mga makaluluoy, kay ang pagdani sa mga igsoong lalake ug babaye o mga isigkamagbubuhat dili magdala ug bisan unsang mga panalangin.

Kini magdalag seryoso nga mga kagubot kon adunay usa nga manginlabot uban sa mga isyu sa pamilya ug motintal sa bana o sa asawa aron biyaan ang panaghiusa sa pamilya diin ang Dios nagapanalangin kanila. Ang pangandoy sa kausaban, o lalom nga dili pagsinabtanay o bisan mahait nga lantugi dili makahatag katarongan sa maong masakit nga tikang. Si Hesus Mismo nag-ingon, “Kinsa ang gihiusa sa Ginoo, walay tawo nga makabulag” Kon adunay usa nga mosulay sa pagguba sa panimalay o nakighilawas gawas sa kaminyoon, siya nagkinahanglan nga maghinulsol diha-diha dayon, ug mag-usab sa iyang kinaiya ug maandam nga mahimong responsable alang sa iyang pamilya. Unya ang kinabuhi mahimong makahulogan niining usa ka tawo, ug siya makakat-on sa pagsalikway ug kasilag sa tanang mga porma sa sala. Siya dili maghambin nianang mga daotan nga mga ideya ingon nga ilisan ang kapares sa usa ka gabii, bakasyon gikan sa kaminyoon, o musulay sa lain nga kapares. Hinuon, diha sa gahom sa Balaang Espiritu siya magkinabuhi sa tinuod nga pagdisiplina sa kaugalingon sa paglikay gikan sa bisan unsang klase sa sala, kay wala kay mahimo bisan unsa kung wala ang Balaang Espiritu.


12.4 - Unsay Mga Hinungdan sa Atong Kaibog?

Ang ikanapulo nga sugo nagsulti mahitungod sa mga tawo ug mga butang diin atong gipangandoy. Karon atong madugang sa listahan: mga sakyanan, mga instrumento mahitungod sa honi, makina sa paglaba, mga pabugnawan, ug mga maanindot nga mga sapot. Ang tawo mahilig sa paghunahuna nga kinahanglan makaangkon siya kung unsa ang anaa sa uban. Ang pag-usbaw sa sukdanan sa pagkinabuhi sa tinuod kini makadaot ug makapobre. Ang naugmad nga mga nasod nagsugod sa komplikado nga mga proyekto diin maoy hinungdan sa pagkahulog ngadto sa utang sa maong hinungdan sila dili gani makabayad sa tubo sa ilang mga utang. Sila magpalit sa moderno nga mga makina diin dili na magamit karon tungod kay walay usa nga nasayod unsaon pag-ayo niini o pagpuli sa mga naguba nga mga pisa. Ang mga apostoles ni Kristo nasayod nganong importante nga matagbaw kon unsa ang anaa kanato, ug maluwas gikan sa subrang mga utang, diin kini makaguba sa kalag ug lawas. Si Hesus miingon usab, “Kon usa kaninyo gustong ilhon nga dako kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kon kinsa kaninyo gusto nga molabaw sa tanan kinahanglan nga magpaulipon siya kaninyo” (Mateo 20:26-27). Si Hesus mianhi aron ibalik ang tanan nga mga maayong pagtulon-an sa atong kalibotan samtang Siya nag-ampo, “Nagpasalamat ako Kanimo, Amahan, Dios sa langit ug sa kalibotan, tungod kay Imo kining gitagoan nga mga butang sa maalamon ug maigmat ug gipadayag sa mga inosente. Bisan pa Amahan, kay kini maayo sa Imong panan-aw…Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sunda ninyo ako kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang akong yugo nga akong gisangon kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo” (Mateo 11:25-30).

Si Pablo nagsulat nga ang Dios modugmok sa garbo ug kamapahitas-on sa dihang pipila lamang ang adunahan ug inila nga mga tawo nga nahisakop sa iglesia sa Corinto. Ang pag-usab sa mga tumong sa kinabuhi ug kabaghoan sa kasingkasing naghatag ug bag-o nga kahulogan sa mga membro sa unang mga iglesia.

Ang ikanapulo nga sugo dili lang did-an ang atong mga daotan ug makauulaw nga mga buhat apan kini usab pagkondena sa atong tinagoan nga mga intensyon. Ang korte makahimo paghukom sa krimen nga gibuhat sa usa ka tawo, apan ang kasingkasing sa tawo mahibaloan lamang pinaagi sa Dios. Bisan kita sa atong kaugalingon dili gayod hingpit nga masabtan ang atong mga kasingkasing. Usahay kita dili nato masabtan nganong ang atong mga higala mibuhat niini o niana. Kita usahay misteryoso sa atong mga kaugalingon. Ang Bibliya nag-ingon, “Matag tinguha sa hunahuna sa kasingkasing sa tawo kanunay daotan” (Genesis 6:5). Kong atong sukdon ang atong mga kaugalingon batok sa pagkabalaan ni Hesus atong makita unsa kita ka dili limpyo ug mahugaw. “Ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios” (Roma 3:23). Kini makita bisan pa sa bata kinsa mosulay sa pagtuman pinaagi sa pagpadayon sa pagsinggit. Ang mga bata mangilad sa isigka bata, ug sa dihang atong makita ang nasunod nga sala sa ilang kinabuhi kita mosalikway sa taphaw nga teorya nga nag-ingon “ang mga bata inosente” Ang nagtubo nga bata mogamit sa matag pangandoy, sukihan ug dalo. Sigurado gayod, adunay kalahian taliwala sa daotang hunahuna ug sa pagbuhat ug daotan. Walay usa nga makahimo sa paglikay sa tentasyon apan ikaw gitawag sa pagsukol sa daotan sa tibuok mong kasingkasing. Si Dr. Martin Luther nag-ingon, “Dili nako kapugngan ang mga langgam sa paglupad ibabaw sa akong ulo, apan akong mapugngan sila sa paghimo ug salag sa akong buhok”. Kinahanglan magbantay kita sa temtasyon gikan pa sa sinugdanan, likayan kini ug kini mabuntog. Si Pablo kanunay nagsulat sa Greko nga panultihon, “Hinaut nga kini nga hunahuna dili matawo deri kanako!” Ang sulat ni Santiago nasubay ang sinugdanan sa tentasyon. Niining kapitolo usa iyang gipamatud-an nga ang temtasyon dili gikan sa Dios, kay ang Dios dili motintal ni bisan kinsa inubanan sa daotan. Apan kon si bisan kinsa tentalon siya danihon o hayloon pinaagi sa mga pangandoy sa iyang kaugalingong unod ug dugo. Sa walay pag duha-duha, “ sa dihang ang pangandoy gisabak, kini manganak ug sala; ug inigkahingkod na sa sala magdala kini ug kamatayon”. Ang apostol nagpadayon sa pag-ingon, “Minahal kong mga igsoon, ayaw kamo palimbong. Ang tanang maayo ug hingpit nga mga gasa naggikan sa langit; gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayod siya mausab o magpakitag landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot gihimo kita niyang mga anak pinaagi sa pulong sa kamatuoran aron sa tanan niyang binuhat mahisama kita sa unang mga bunga” (Santiago 1:16-18).

Ang Kristohanon nga magtutuo angay nga tugotan ang Pulong sa Dios aron sa pagdisiplina sa iyang mga pangandoy, sa iyang mga tinguha ug mga intensyon sa matag adlaw. Ang pagbuntog sa mahugaw nga mga panghunahuna nagdepende sa atong tibuok nga pagtugyan ngadto kang Hesus ug sa Iyang walay kataposan nga grasya nga kita makaampo nga adunay kompiyansa, “Ayaw kami itugyan sa pagsulay, luwasa hinuon kami gikan sa daotan. (Mateo 6:13). Ang mga Kristohanon sigurado nga ang ilang mga sala gipasaylo pinaagi sa dugo ni Hesus ug mikupot sa pagkamatarong ni kristo nga gisul-ob kanila. Gumikan niini sila dili magpakasala nga tinuyo kay ang Balaang Espiritu nagbalaan sa ilang mga hunahuna ug mga batasang kinaiya. Si Hesus gusto nga mahimong madaugon nga Dios sa tanang mga hunahuna sa atong mga kasingkasing. Siya gusto nga mogiya sa atong gubat sa kinabuhi ug maghatag kanato sa kadaugan. Kini dili balaan nga gubat batok sa usa ka tawo o nasod, apan sa walay pag duha-duha batok sa atong dako kaayo nga kaugalingon, batok sa atong daotan nga mga pangandoy diin nagpuyo kanato ug batok sa mga temtasyon diin nagtulisok kanato gikan sa gawas. Mag-ampo kita ug motuo sa unsa nga atong gi-ampo, “O buhi nga Dios ug gamhanan nga Manluluwas. Nagpasamat ako kanimo nga ikaw nagluwas kanako. Palihog ayaw itugot nga ako mahulog ngadto sa sala pag-usab, apan luwasa ako gikan niini ug ilikay ako gikan sa tanang daotan diin nagpuyo sulod kanako. Palihog ayaw itugot nga ang Daotan makakaplag ug luna sulod kanako. Panag-iyaha ako, Ginoo, ug puyo sulod kanako hangtod sa walay kataposan. Hinloi ang akong mga hunahuna sa hingpit inubanan sa imong dugo ug magbalaan ka kanako sa kahingpit inubanan sa imong Espiritu, aron ang akong pagbulot-an ug pangandoy makapahimuot kanimo.”


12.5 - Ang Bag-o nga Kasingkasing ug ang Bag-o nga Espiritu

Samtang kita mosulod sa espirituhanong pakigubat batok sa atong daotan nga kaugalingon kita makamatngon unsay buot ipasabot ni Hesus pinaagi sa, “Gikan sa kadagaya sa kasingkasing ang daotang mga hunahuna magpadayon.” Mao nga dili panalipod lang gikan sa daotang mga buhat, o bisan sa gubat batok sa yanong butang nga mga sala, apan aduna pay daghan nga buhaton kaysa sa niana. Nagkinahanglan kita sa limpyo nga konsensiya, ang putli nga hunahuna ug bag-o nga kasingkasing. Busa, atong pangayoon kang Hesus aron pagtuman sa Iyang mga katuyoan pinaagi sa gahum sa Iyang Balaang Espiritu dinhi kanato aron ang matag bahin sa atong espiritu, kalag ug lawas tinuod nga mabalaan pinaagi kaniya. Dili lang ang atong lawas daotan apan usab ang atong espiritu ug ang atong kalag. Ang ikanapulo nga sugo nagtinguha sa bag-ong pagkatawo sa daang tawo ug sa espirituhanong kabaghoan sa iyang mga hunahuna ug mga pamatasan. Ang propeta nga si Jeremias nag-antos sa hilabihan tungod ug alang sa masukolon nga mga tawo ug midawat sa dako ug langitnong saad, “Akong ibutang ang Akong balaod sa ilang hunahuna,ug isulat kini sa ilang mga kasingkasing; ug ako ilang Dios, ug sila Akong mga katawhan. Dili na kinahanglan nga tudloan ang usa ka tawo sa iyang tagilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo kay silang tanan, gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila, makaila na man kanako. Pasayloan ko ang ilang mga sala ug dili ko na hinumdoman ang ilang mga kasaypanan” (Jeremias 31:33-34).

Ang Dios naghatag ug kapareho nga saad sa propeta nga si Ezequiel samtang Siya nagpadayag kaniya, “Hatagan ko kamog bag-ong kasingkasing ug bag-ong espiritu ug kuhaon ko ang inyong kasingkasing nga gahi sama sa bato ug ilisan ko kinig kasingkasing nga masinugtanon” (Ezequiel 36:26-27). Si Haring David nag-ampo sa sunod nga pag-ampo sa paghinulsol 30 ka tuig sa wala pa ang pagpadayag sa maong mga propesiya.

O Dios, kaloy-i intawon ako tungod sa gugma mo nga walay paglubad. Papasa ang akong mga sala tungod sa dako mong kaluoy! Hugasi ako sa tanan kung pagkadaotan, ug hinloi ako sa akong mga sala! Giila ko ang akong kalapasan ug gibati ko kanunay ang akong mga sala. Nakasala ako kanimo- kanimo lamang- ug nakabuhat ug butang nga giisip mong daotan. Busa husto ka sa imong paghukom ug pagsilot kanako;gipakita mo ang imong pagkamatarong. Daotan ako sukad ako nahimugso; ug makasasala ako sukad ako gipanamkon. Apan ang imong gikinahanglan mao ang matinud-anong kasingkasing, busa pun-a ang akong kaisipan sa imong kaalam. Hinloi ako pinaagi sa hisopo ug maputli ako; hugasi ako ug mahimo akong puti gayod kaayo. Pabatia ako sa tingog sa kalipay ug pagmaya: ug bisan gipigis ug gidugmok mo ako, malipay na usab ako. Ayaw isipa ang akong mga sala; hinuon papasa ang tanan kong pagkadaotan. Putlia, O Dios, ang akong kasingkasing ug hatagi akog bag-o ug masinugtanong espiritu. Ayaw ako isalikway ug ayaw ipahilayo kanako ang imong espiritu santo. Ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas kanako, lig-ona ako ug himoang masinugtanon kanimo. Unya tudloan ko ang mga makasasala sa imong mga sugo, ug mamalik sila kanimo. Luwasa ako, O Dios nga manluluwas ko, ug sa kalipay awiton ko ang imong pagkamatarong. Tabangi ako sa pagsulti, O Ginoo, ug daygon ko ikaw. Dili ka gusto sa halad-sinunog, ug kon maghalad ako kanimo niini, dili ka malipay. Ang halad ko , O Dios, mao ang espiritu nga mapaubsanon ug mahinulsolon (Salmo 51:1-17).

Si bisan kinsa ang mag-ampo niining dalaygon nga pag-ampo ni David makadawat sa eksakto nga tubag gikan sa Dios. Si Hesus nakatuman niining propesiya samtang Siya miingon, “Ako ang kahayag sa kalibotan. Ang mosunod kanako dili na gayod maglakaw diha sa kangitngit kondili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi” (Juan 8:12). Siya usab miingon, “Ako ang punoan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kon wala ako wala kamoy mahimo” (Juan 15:5).

Sa sinugdan sa Iyang bulohaton, Si Hesus nagtin-aw kang Nicodemo, ang lider sa iyang mga katawhan, “Sa pagkatinuod, Ako magaingon kanimo, walay makasulod sa Gingharian sa Dios gawas kon matawo siya pinaagi sa tubig ug sa Espiritu” (Juan 3:5). Si Pedro nagpahayag niining saad sa adlaw sa Pentekosta atubangan sa 3,000 ka mga katawhan, “Ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesu-Kristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo” (Buhat 2:38).


12.6 - Ang Espirituhanong Pakigubat

Bisan ang Balaang Espiritu magpuyo kanato dili kita luwas gikan sa mga temtasyon. Apan ang Espiritu makig-away batok sa unod ug ang unod batok sa espiritu, ug ang pakigubat sama sa pagsaysay ni Pablo, “Pinaagi sa Espiritu patyon ninyo ang tawhanong mga binuhatan” (Roma 8:13). Sa Efeso 4:22-24 si Pablo nagdasig, “busa hukasa ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotan nga kinabuhi kaniadto. Ang among kinabuhi nag-anam kangil-ad tungod sa malimbongong mga kailibgon niini. Kinahanglan bag-ohon gayod ninyo ang inyong mga kasingkasing ug hunahuna. Isul-ob ninyo ang bag-ong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan.” Ang paghukas sa daang pagkatawo nagpasabot nga kasilagan ug magdumili kita sa tanan masalaypon nga mga pangandoy hangtod sa kataposan. Ang pagsul-ob sa bag-ong pagkatawo nagpasabot nga isul-ob si Hesus sama sa usa ka bag-o nga bisti human Siya mitabang kanato sa pagbuntog sa atong tinuod nga pagkadalo.

Niining pakigbugno kita moantos sa mga kapildihan samtang kita mangita sa pagkinabuhi nga balaang. Unya angay nga kita dali nga mobangon pag-usab ug moduol ngadto ni Hesus ug isugid ang atong mga sala Kaniya nga pranka. Sa dihang ang atong garbo ug kompiyansa sa kaugalingon mabuak, kita mahiusa pag-usab uban ni Hesus ug masinati ang Iyang kusog sa atong kaluyahon. Mao kini ang bugtong paagi aron makab-ot ang kadaogan ibabaw sa daotan sulod sa atong mga kaugalingon ug mahamtong diha sa Ginoo. Ang Bibliya nag-ingon, “Ang tanan nga gigiyahan sa Espiritu sa Dios, sila mga Anak sa Dios.” Sa Roma 8: 1-2 si Pablo naghupay sa matag-usa kinsa miapil niining espirituhanong pakigbugno, “Tungod niini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Hesus. Kay ang balaod sa Espiritu nga naghatag ug kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Kristo Hesus nga nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon”. Samtang ang Daang Tugon nagbutang sa atong daotan nga mga katuyoan ug mga buhat ilalom sa silot diha sa balaod, ang Bag-ong Tugon naghatag kanato sa halaom nga kahibalo sa atong tibuok nga mga kasal-anan, ug sa samang panahon nagdasig kanato nga dawaton ang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa grasya diha sa pagtuo kang Hesu-Kristo. Siya naghatag ug gahom kanato aron madawat ang Balaang Espiritu alang sa kabaghoan sa atong hunahuna ug kabubot-on. Ang balaod ni Moises nagsulay sa pagpugong kanato gikan sa pagkahulog, apan si Hesus naghatag kanato sa tibuok nga pagkamatarong ug ang gahom sa espiritu sa Dios aron matuman ang Iyang mga sugo. Samtang ang Daang Tugon nagpahayag sa kagubot sa atong kinabuhi ug ang sangpotanan gikan sa atong daotan nga mga tinguha, ang atong langitnong Amahan naghatag kanato sa langitnong pagkamatarong: wala nay hasol sa tanlag nga nakasala, wala nay silot! Si Hesus nagbayad na sa presyo! Dugang pa sa atong pagkamatarong siya naghatag gahom kanato uban sa Iyang walay kataposan nga Espiritu aron mabuntog ang sala. Ang Tulo ka Personas sa Usa ka Dios nagpahigawas kanato gikan sa atong mga sala ngadto sa Iyang pagkamatarong, ug migiya kanato gikan sa kapildihan ngadto sa kadaogan pinaagi sa gahom sa Iyang gugma nga nagpuyo kanato.


12.7 - Ang Islam ug ang Kaibog

Ang Islam wala masayod sa katumanan sa balaod pinaagi sa pagkamatarong diha sa pagtuo o kadaogan ibabaw sa unod pinaagi sa Espiritu. Ang Quran nag-ingon. “Ang tawo gibuhat nga mahuyang”(Sura al-Nisa 4:28). Busa ang Islam, giduso ngadto kang Allah ang basol.Kana ang hinungdan nganong si Muhammad mitugot sa mga tawo nga magminyo sa ilang mga kerida ug lain pa ang upat ka mga asawa kay basin sila mahulog sa temtasyon (Sura al-Nisa 4:25). Si Muhammad nakigminyo sa asawa ni Zayd bisan ug si Zayd iyang sinagop nga lalaking anak. Mahitungod niini nga kaminyoon, si Muhammad nakadawat sa espisyal nga pinadayag gikan kang Allah nga gitugotan siya pagminyo sa asawa ni Zayd ug ang matag babaye nga mohatag sa iyang kaugalingon ngadto kaniya. (Sura al-Azhab 33:37,50,51).

Ang Quran usab nagpadayag sa daghang panahon nga si Allah mogiya kang bisan kinsa nga iyang gusto giyahan ug iyang ipasalaag ang si bisan kinsa ang gusto ipasalaag (Suras Ibrahim 14:4 ug Al-Fatir 35:8). Ang sangpotanan sa pagtulon-an, ang lalake walay moral nga responsibilidad sa iyang kaugalingon.

Sa balaan nga mga gubat, ang pagpangawat ug paghakot sa mga kinawat nga bahandi gikan sa gubat mao ang pinakamahinungdanon. Usahay ang manggugubat mapildi sa gubat tungod kay sila nagdaling makakuha sa mga kinawat nga bahandi ug ila kining dad-on sa balay. Usahay adunay mga maisogon nga paglantugi sa pag bahin-bahin sa mga kinawat gikan sa gubat. Ang materyal nga ginansya ug pagtagbaw sa pangibog kasagaran mahimong kabahin sa papel sa kinabuhi sa usa ka Muslim. Ang pagpaubos ug ang pagkamaaghop diha ni Kristo kini langyaw sa Islam.

Dugang pa niini, ang madugoon nga pagpanimalos wala gidili sa Islam samtang wala gikauyonan nga makab-ot ang pagbayad sa damyos. Si Muhammad nagpadala sa mga sinugo aron sa pagpatay sa iyang kaugalingon nga mga kaaway. Ang makaugalingong mga pangandoy sa tawo walay alibyo kon siya modawat sa Islam, ang tanan nagpabilin nga wala mausab gawas pa nga siya mahimong dili maapil ngadto sa kaluwasan ni Kristro. Alang sa usa ka Muslim, ang pagtuo sa Dios nga Amahan giila nga usa ka dili mapasaylo nga mga sala. Siya kinahanglan nga mosulay sa pagluwas sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang pagbaton sa maayong mga binuhatan. Ang maayong mga buhat dili maoy una nga mga buhat sa kaluoy apan ang katumanan sa relihiyosong mga katungdanan, sama sa pagsugid sa imong pagtuo, pag-ampo sa Islam sa lima ka higayon sa usa ka adlaw, ang pagpuasa sa adlaw atol sa bulan sa Ramadan, paghatag ug limos sa mga timawa, pag-duaw sa usa ka gipanaaran nga balaan nga dapit sa Mecca, ang pagsaulo sa Quran ug pagpakig-away sa balaan nga gubat alang sa pagpakuyanap sa Islam. Klaro nga ang Muslim walay nahibaloan kon unsaon sa iyang kasingkasing nga mausab. Kining bag-ong binuhat dili posible tungod kay ang tinuod nga Balaang Espiritu wala mailhi sa Islam (Sura al-Isra 17:85). Ang Muslim nag-isip sa Balaan Espiritu nga gimugna nga Espiritu sa Dios ug kini normal nga gihatagan ug pagtugot nga mao ang anghel nga si Gabriel. Siya dili espiritu nga gikan sa sulod sa Dios. Tungod niini, ang kultura ug sibilisasyon sa Islam produkto sa trabaho sa unod. Samtang ang bunga sa Espiritu: ang gugma, kalipay ug kalinaw, gisalikway sa Islam tungod ang basehan, ang pagpasaylo sa mga sala pinaagi sa grasya sa Usa ka Nagpalansang sa Krus, kini gisalikway man.

Sayon sa usa ka tawo nga mahimong usa ka Muslim samtang siya magpadayon sa naandang paagi sa pagkinabuhi. Kon adunay usa nga mogakos sa Islam, siya makapadayon sa pagminyo ug daghan sa Africa ug sa Asia. Ang lawasnon ug materyal nga mga pangandoy kini gisaad bisan pa sa paraiso: ang pagkaon, pag-inom ug pagtagbaw sa lawasnong pagkinahanglan. Ang eternidad sa Muslim walay pulos apan usa lamang ka pagpangita sa mga gipangandoy sa tawo diha sa materyal nga butang. (Sura al- Waqi a 56:16-37). Si Allah mismo wala didto sa Islamic nga paraiso. Wala silay paglaom nga makakita o pakigsandurot uban ni Allah, walay espirituhanon nga kausaban o gubat batok sa kinaugalingong kadalo sa Islam. Sa moral ug spiritual nga pagtandi, ang Islam mas ubos sa Daang Tugon ug dili makompara ang bili sa Bag-ong Tugon.


12.8 - Si Kristo ang atong Bugtong Paglaom

Kinahanglan atong segurohon nga dili nato tugotan ang bisan unsa nga pagtamay alang sa mga Muslim ug mga Judio, kay walay Kristohanon, sa ilang kaugalingon, kinsa mas maayo kay sa bisan kinsa. Pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo lamang atong madawat ang pagkamatarong ug kusog aron mabuhi nga matarong ug balaan nga kinabuhi. Si Hesus mao ang punoan, kita ang mga sanga ug pinaagi sa pagpabilin diha Kaniya kita maampingan gikan sa garbo ug makadala ug bunga sa Iyang Espiritu. Wala kitay mahimo nga maayo kung wala si Hesus. Siya ang atong sukdanan.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 11, 2014, at 12:22 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)