Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- The Ten Commandments -- 13 Conclusion: The Law and the Gospel
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Baoule? -- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- Finnish? -- French -- German -- Gujarati -- Hebrew -- Hindi -- Hungarian? -- Indonesian -- Kiswahili -- Malayalam? -- Norwegian -- Polish -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Tamil -- Turkish -- Twi -- Ukrainian? -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba?

Previous Lesson

IKA 6 NGA TAPIKO: ANG NAPULO KA SUGO - ANG PAG PROTEKTA SA DIOS GAMIT ANG PARIL ARON ANG TAWO DILI MAHAGBONG
Ang Pagpasabot sa Napulo ka mga Sugo diha sa Exodo 20 gikan sa lamdag sa Ebanghelyo

13 - ANG KATAPOSAN: ANG BALAOD UG ANG EBANGHELYOAng usa ka relihiyoso nga magtutudlo makausa nangutana kang Hesus, “Unsa ang pinakadako nga sugo sa balaod?” Si Hesus mitubag uban sa duha ka mga bersikolo gikan sa Deuteronomio 6:5 ug Levetico 19:18 ug miingon, “Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasingkasing, kalag ug kusog, ug higugmaa ang inyong isigkatawo sama sa inyong kaugalingon”.

Niining mga pulong, si Hesus nagsuma sa kinatibuk-an sa napulo ka mga sugo nga takdo. Samtang ang unang bahin sa Napulo ka mga Sugo naghulagway sa atong relasyon sa Dios ug miila kaniya ingon nga atong Magbubuhat, Manluluwas, ug Maghuhupay, ang ikaduhang bahin nagpahayag sa atong relasyon sa atong tawhanon nga igsoon ug nagtudlo sa klaro sa atong pag-alagad ngadto kaniya.

Si Hesus wala mohatag ug makau-ulaw ug negatibo nga tubag sa pangutana niining diosnon nga tawo. Siya wala mosulti mahitungod sa likayan nga buhaton. Apan, Siya migiya kaniya nga malipayon sa usa ka positibo nga katumanan sa balaod. Siya misulti nga tukma sa atong mga gikinahanglan nga buhaton. Ang duroha nga mga sugo mahimong malaktod sa usa ka lagdaanong pulong: Higugmaa ang Dios ug ang mga tawo uban sa putling gugma. Atong susihon ang atong mga kaugalingon ug tan-awon unsa kadako ang atong gugma sa Dios ug unsa katinuod nga kita nahigugma sa atong mga higala ug bisan sa atong mga kaaway. Niini nga punto atong makita kung asa dapit kita makatuman sa Napulo nga mga Sugo.


13.1 - Nahigugma ba Kita sa Dios?

Ang gugma sa Dios mao ang labi nga dako ug kompleto ug gikinahanglan nga sugo aron walay bahin sa atong panahon, kuwarta ug plano nga magpabilin sa atong kaugalingon kon kita tinuod nga nahigugma sa Dios. Atong nadawat ang espiritu, kalag, ug lawas gikan Kaniya; ang atong mga pangandoy, kabubut-on ug paglaom maporma ug mapuno sa Iyang gugma. Tugoti ang balaan nga Magbubuhat ug Manluluwas maoy sentro sa atong mga kinabuhi. Walay mahinungdanon gawas diha Kaniya. Siya abughoan nga Dios kinsa nagdahom sa atong kompleto nga gugma alang Kaniya. Siya dili gusto nga adunay lain nga moambit niini. Busa, atong atubangon kini nga pangutana: Nahigugma ba kita sa Dios ingon nga Siya nahigugma kanato ug padayon nahigugma kanato? Unsa ka tinuod ang imong gugma Kaniya? Nahigugma ba kita Kaniya sa matandogon nga balatian, sa hunahuna, nagapamalandong sa Iyang Pulong sa hingpit aron kita masayod sa Iyang Kabubot-on, ug mangita sa pagtuman niini uban sa Iyang tabang? Himoa nga ang tibuok nimo nga pagkatawo magdayeg kaniya alang sa Iyang grasya sa paghatag kanato sa bag-ong kinabuhi diin kita nabuhi. Ato Siyang pasidungan sa bisan unsa nga atong buhaton ug sa atong gilikayan nga buhaton, magpasalamat Kaniya sa kompleto nga pagpasaylo sa ubay-ubay nga mga sala pinaagi sa libreng kaluwasan diha kang Kristo Hesus. Ato Siyang daygon sa kalipay, kalinaw ug tungod sa maghuhupay nga espiritu diin iyang gibubo nganhi sa atong mga kasingkasing. Ang atong gugma dili igo. Dili kanunay nato mahigugma ang Dios sa tibuok natong kasingkasing ug kalag. Busa atong gikinahanglan ang tabang sa atong Ginoo bisan pa sa paghigugma Kaniya nga angay natong ihatag kaniya. Si apostol Pablo nagpakita kanato unsaon sa Dios pagtubag sa atong mga pag-ampo, “Ang gugma sa Dios gibubo sa atong mga kasingkasing pinaagi sa Balaang Espiritu nga gihatag kanato” (Roma 5:5b). Ang atong langitnong Amahan naghatag kanato sa Iyang kaugalingong gugma aron kita tinuod nga mahigugma kaniya. Ang iyang gugma nagpuno sa atong mga kasingkasing samtang ang Balaang Espiritu nagpuyo sulod kanato.


13.2 - Gihigugma ba nato ang atong mga Igsoon sama sa atong Kaugalingon?

Ang espiritu sa gugma maghatag katakos kanato sa pagtan-aw sa mga tawo sa atong palibot pinaagi sa mga mata sa Dios. Busa atong isaksi ang grasya ni Hesus ngadto kanila, ipasabot ang Iyang gugma sa pagluwas alang sa mga makasasala. Kita mag-ampo kanila ug mag-alagad kanila kon kita tinuod nga nahigugma kanila sama sa paghigugma sa atong mga kaugalingon. Kon kita gutomon atong himoon ang tanang possible aron makakita sa pagkaon. Kon kita mahadlok,mosulay kita pagpangita sa pag-eskapo. Kon kita kapoyon, dali ta makatulog. Ingon man usab, ang gugma ni Kristo mogiya kanato aron kita makapakaon sa gigutom, pagpahigawas sa magol-anon ug maghatag pamaagi sa paghupay sa mga gikapoy. Si Hesus nahigugma sa matag-usa mao gani nga Siya naghimo sa Iyang Kaugalingon nga kapareho kanato. Siya nahimong usa nga pareho kanato. Siya nagpakita nang daan kanato kung kinsa Siya. Ang Hari sa mga hari, mangutana sa Iyang mga sumosunod sa Adlaw sa Paghukom: “Unya ang Hari moingon sa mga tawo sa iyang tuo, Duol kamo nga gipanalanginan sa akong Amahan ug dawata ninyo ang Gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibotan. Kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon; giuhaw ako ako ug inyo akong gipainom; dili ninyo ako kaila apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay; hubo ako ug inyo akong gibistihan; nagmasakiton ako ug inyo akong giatiman; nabilango ako ug inyo akong giduaw. Unya motubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanus-a man kami nakakita kanimo nga gigutom ug gipakaon ka namo o giuhaw ug gipainom ka namo? Kanus-a man kami midawat kanimo sa among mga balay bisan ug dili ka namo kaila o hubo ug gibistihan ka namo? Kanus-a man kami nakakita kanimo nga nagmasakiton ug giatiman ka namo o gibilanggo ug giduaw ka namo? Unya ang Hari motubag kanila, Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing kabos niining akong mga igsoon, gihimo ninyo kini alang kanako!” (Mateo 25:34-40).

Si Hesus naghiusa sa iyang persona sa gugma sa Dios ug gugma alang sa tawo. Kon atong pangayoon ni Hesus, iyang dawaton kita diha sa gugma aron mag-alagad kita sa Ginoo ug ingon man sa mga kabos. Dili ingon nga mag-alagad kita kaniya aron maluwas atong kaugalingon apan tungod kay giluwas naman kita sa Dios busa kita mag-alagad sa Dios ug sa katawhan sa kinabubot-on uban ang pasalamat. Ang gugma dili gikan sa atong kaugalingon nga pagkamatarong pinaagi sa maayong buhat sama sa gituhoan sa mga muslim, apan sa kaluwasan nga natapos alang sa tanan diha kang Kristo.


13.3 - Ang Labaw pa ka Halawom nga Kahulogan

Ang ebanghelyo sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesu-Kristo mogiya kanato sa pagsabot sa halawom nga kahulogan sa balaod ni Moises. Ang buot ipasabot, ang Napulo ka mga Sugo magpugong kanato gikan sa pagkaguba sa atong kaugalingon ug pagsiguro sa atong kalipay. Si Hesus miingon sa tawong dato, “Tumana ang mga kasugoan ug ikaw makapanunod sa kinabuhing walay kataposan”. Sa walay pag duha-duha ang nasod nga naglakaw sa mga kasugoan sa Dios ug nagkinabuhi pinaagi niini makasinati sa madagayaon nga mga panalangin sa matag paagi.

Apan kon kita mamalandong sa balaod kini maka tay-og sa atong mga garbo ug makapangutana kita sa atong balaanong pagbati. Ang balaod dili lang patakaran apan nagtinguha kini sa atong tibuok nga pagtugyan sa Dios ug tibuok nga pagbulag gikan sa sala. Ang Ginoo kanunay nag-ingon, “Pagbalaan kamo kay ako balaan.” Ang Ginoo dili makontento sa pagkabalaan nga adunay pagpakaaron-ingnon o natural nga pagkarelihiyoso pareho sa mga gitanyag sa laing mga relihiyon. Hinuon, Gusto Siya nga mausab kita ug mapasig-uli kita gikan sa atong pagkamasukolon ngadto sa Iyang kaugalingong panagway, sa pulong ug sa buhat. Si Hesus nagsugo kanato, “Kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong Amahan nga atua sa langit.” Ang Iyang tuyo nga ipasabot mao ang paghigugma sa atong mga kaaway ug kita adunay kaluoy sa mga timawa, ingon nga ang atong langitnong Amahan naluoy nganhi kanato.


13.4 - Ang Balaod ba Maoy hinungdan sa atong Pagkaguba?

Kon adunay usa nga makasabot sa mga gipangayo sa balaan nga Dios ug atong sundon nga matinud-anon, siya mahimong mokurog ug mangutana, “Unsaon paghigugma sa usa ka tawo sama nga ang Dios nahigugma? Ug kinsa ang balaan ingon nga ang Dios balaan?” Ang balaod nagpadayag sa atong mga tinagoan, sama kini nga nagbutang ug salamin sa atubangan sa atong mga nawong ug nagpadayag sa atong mga kasal-anan. Ang balaod nagdisiplina sa mga makasasala ug mopukaw kanila gikan sa ilang pagkahinanok. Ang hukom sa Dios nag-apil sa walay katapusan nga silot alang sa matag-usa. Kon adunay usa nga magatuman sa tibuok nga balaod ug mapandol sa usa ka bahin siya mahimong criminal sa tanang mga butang.”

Kon adunay usa nga magsusi sa iyang kinabuhi diha sa kahayag sa Napulo ka mga Sugo, makita ang gagmay ug dagko nga mga diyos-diyos sa iyang matag adlaw nga kinabuhi, naghunahuna nga kanunay kon giunsa niya pag-abusar sa ngalan sa Ginoo ug walay pagtahod sa Adlaw nga Igpapahulay, siya makamatngon nga siya gihukman na sa walay kataposang kamatayon sa Dios sa dugay nang panahon. Kon adunay usa nga makasukod sa iyang kaugalingon batok sa kaputli ni Kristo, siya pagadugmokon, sa pagtuo nga ang kataposang tuyo sa balaod mao ang kadaotan sa tanang tawo.

Ang balaod nagpadayag sa atong kahugawan aron kita giyahan sa mapadayonong paghinulsol. Ang balaod mobuak sa atong kaugalingong pagkamatarong ug sa atong garbo. Bisan pa niana, kita mobarog nga nagkurog atubangan sa balaan nga Dios, ug nasayod nga kita dili hukman pinasikad sa atong kaugalingong pagkamatarong apan tungod sa Iyang dako nga kaluoy. Atong madawat ang tinuod nga gipasabot sa balaod tungod lamang kay kita dili na ilalom sa balaod ingon nga mga Kristohanon, apan anaa na sa grasya ni Hesus!

Si Hesus miduol kang Juan nga Magbubunyag ug mihimo sa mga disipulo gikan niadtong misugid sa ilang mga sala ug gibawtismohan sa Suba sa Jordan. Siya wala magpili sa mga tinun-an gikan niadtong miangkon nga nagtuman sa balaod ug nagpakita sa ilang pagkadiosnon. Hinuon Siya mipili niadtong misugid sa ilang mga sala ug misulay pag-eskapo sa matarong nga hukom sa Dios, kinsa milimod sa ilang daang kinaiyahan, ug giila nga patay kini diha sa tubig sa bawtismo. Si Hesus makahimo sa pagtukod kanila sa espirituhanon ug dad-on sila gawas sa pagkondenar sa balaod. Karon sila nga tinuod nga naghinulsol Siya midala kanila sa bukid sa Galilee ug sila adunay pakigsandurot ngadto Kaniya. Ang balaod nakompleto sa iyang trabaho. Karon ang Magbabalaod miabot sa iyang kaugalingon ug gikuha ang sala sa Iyang mga tinun-an. Si Hesus nakatuman sa mga gikinahanglan sa balaod, diin migiya kanila niadtong misunod kang Hesus aron magdayeg Kaniya. Ang Dios nag-uban kanato. Ang Maghuhukom nahimong Manluluwas kinsa mikanaog nga mapaubsanon aron pagluwas sa makasasala.


13.5 - Ang Balaod Natuman pinaagi ni Hesus

Unsay gibuhat ni Hesus uban sa Balaod ni Moises? Siya kompleto nag natuman sa paagi nga walay usa nga makahimo. Siya nagpabilin nga mapa-ubsanon ug kontento. Wala niya tugoti ang kuwarta maoy maghari Kaniya. Siya kanunay naghimaya sa Iyang Amahan. Si Hesus nagsulti sa kinatas-ang ngalan sa Amahan labaw pa sa 168 ka mga higayon. Diha sa Ebanghelyo ang Amahan mao ang bugtong sentro sa Iyang kinabuhi. Ang gugma sa Amahan ug ang gugma sa Anak nagtukod sa panaghiusa samtang si Hesus miingon, “Ako ug ang akong Amahan usa ra. Ang Amahan ania kanako, ug ako anaa sa Amahan.” Ang gugma sa Amahan ug pagkabalaan naghatag lawas diha kang Hesus kinsa miingon, “Siya nga nakakita Kanako nakakita sa Amahan.”

Si Hesus nahigugma ug misunod sa Iyang inahan sa tanang panahon samtang Siya nag-uban kaniya, samtang ang Quran nagpahayag diha sa Sura Maryam 19:32.

Si Hesus nahigugma sa iyang mga kaaway ug wala magdaot kanila apan misulti sa kamatuoran kanila. Siya wala magminyo sama ni David, o ni Muhammad. Siya mikaon uban ang mag makasasala ug mga maniningil sa buhis ug gigiyahan sila ngadto sa paghinulsol. Siya wala makaangkon ug kabayo, ug Siya nangayo sa iyang higala nga mohulam sa asno aron sakyan sa dihang Siya mosulod sa Jerusalem. Siya nagpuyo nga walay sala, balaan nagkinabuhi sa pulong ug sa buhat. Walay bakak, kaibog, pangandoy o tinago nga motibo nga nakahugaw sa pagkabalaan ug pagkahingpit ni Hesus. Siya nagpabilin nga walay sala, nahigugma sa Iyang mga kaaway ug sa tanang mga tawo nga Siya naghimo sa Iyang kaugalingon nga pareho kanila. Siya nasayod nga Siya mohatag sa Iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa kadaghanan. Ang Iyang kamatayon maoy nagluwas sa tanang mga makasasala nagpasabot sa kataposan nga katumanan sa balaod: “Ang labing dakong gugma nga ihatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang higala mao ang paghatag sa iyang kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila” (Juan 15:13).

Si Hesus natawo diha sa Balaang Espiritu sa Dios, aron pagtuman sa mga gikinahanglan “sa balaod puli sa tanang mga tawo. Siya andam nga mamatay ingon nga hingpit nga Karnero sa Dios. Iyang gikuha ang tanan natong mga sala, ug si Hesus nahimong higpit nga pagtapos sa balaod ingon nga si Pablo nagsulat, “Kay si Hesus mao ang kataposan sa balaod aron mahimong matarong sa Dios ang tanan nga may pagtuo” (Roma 10:4). Ang balaod wala mag-akusar niadtong gilukat pinaagi sa Iyang pagtubos nga kamatayon, kay sila gawasnon gikan sa pagkontrolar sa balaod. Sila namatay uban Kaniya alang sa balaod. Karon, kon ang Anak maghatag sa usa ug kagawasan, siya gayod gawasnon na ug ang kapungot sa balaan nga Dios dili maanha kaniya. Ang iyang mga tinun-an namatarong na ug miagi sa walay mansa pinaagi sa kahibulongang hukom sa kataposang adlaw. Pinaagi sa bugtong nga halad, si Kristo naghingpit sa Iyang mga kaugalingong gibalaang katawhan.

Kadtong misalikway kang Kristo mobarog sa iyang atubangan sa adlaw sa paghukom ug moingon sa mga bukid “Tumpagi ug panalipdi kami gikan sa panagway sa naglingkod sa trono ug gikan sa kapungot sa Nating Karnero” (Pinadayag 6:16, Lucas 23:30). Si bisan kinsa ang mosalikway ingon nga gimatarong pinaagi sa Nating karnero sa Dios nagpabilin ilalom sa balaod ug pagahukman pinaagi sa balaod.

Bisan si Muhammad dili makahatag ug bisan unsa nga kasigurohan padulong sa paraiso alang sa iyang kaugalingon ug sa iyang mga sumusunod, apan iyang nabati ang makusganong kapungot sa hukom sa Dios ingon nga siya misulti nga ang tanang Muslim gikinahanglan mosulod sa impiyerno ug magpabilin sa hamobong panahon sa nag bukal-bukal nga mga kalayo, sumala sa ilang maayong mga binuhatan (Sura Maryam 19:71). Walay paglaom sa kaluwasan alang sa matag Muslim, kay ang ilang paglaom natukod sa Balaod ug walay usa nga nakatuman niini sa hingpit. Si Hesus nagpadayon sa pag-ingon, “Ang motuo sa Anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili motuo sa Anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangtoran”(Juan 3:36).

Unsa man ang mahitabo sa mga Kristohanon? Mas maayo ba sila kay sa mga Muslim ug sa ubang nangawala? Ang mga Kristohanon misugid sa ilang mga sala ug nagbasol niini sa hilabihan. Sila nabuak sa espirituhanon ug dili makalimot kon kinsa o unsa sila. Ang ilang garbo nabuntog pinaagi sa gipaagas nga dugo sa Anak sa Dios tungod niana kita nakadawat sa kinabuhing walay kataposan gikan Kaniya.


13.6 - Ang Balaod ni Kristo sulod Kanato

Dalaygon ang Dios! Si Hesus, ang Magtutuman sa balaod, adunay kaluoy sa Iyang nga tinun-an ug nagsulat sa langitnong balaod sa ilang mga hunahuna ug gibutang sa Balaang Espiritu ngadto sa ilang mga kasingkasing. Ingon nga gimatarong, sila dili na magkinabuhi nga walay balaod, dili pud sila mahimo nga magpabilin nga ulipon ilalom sa balaod. Kini si Hesus kinsa nagbutang sa bag-ong han-ay ngadto sa mga kasingkasing sa iyang mga tinun-an samtang siya miingon kanila, “Ang bag-ong sugo Akong ihatag kaninyo, nga kamo maghigugmaay sa usa ug usa, ingon nga ako nahigugma kaninyo aron kamo usab mahigugma sa matag-usa. Tungod niini ang tanan masayod nga kamo Akong mga tinun-an, kon kamo maghigugmaay sa usag-usa.” Sa maong sugo si Hesus nagsuma sa kinatibuk-an sa Napulo ka mga Sugo ug gihimo nila kining mapamatud-an. Sa Roma 13:10 si Pablo nagsulat, “Ang nahigugma sa iyang isigkatawo dili makahimog daotan ngadto sa iyang isigkatawo. Busa ang paghigugma mao katumanan sa balaod.”

Ang talagsaon nga sugo ni Hesus dili maoy hinungdan sa mga tinun-an nga mahadlok sukad si Hesus naghatag kanila sa espirituhanong gahom aron matuman kini. Si Pablo, batid sa Torah, mibutyag niini nga kamatuoran, “kay ang balaod sa Espiritu nga nagdalag kinabuhi diha ni Kristo Hesus naghimo kanako nga gawasnon gikan sa balaod sa sala ug kamatayon” (Roma 8:2). Ang Espiritu sa Dios nagbungag diosnong batasan diha sa mga sumusonod ni Hesus: gugma, kalipay, kalinaw, pag-pailob, pagkamalumo, kabuotan, pagtuo, pagkamaaghop ug pagpugong. Ang gahom ni Kristo tataw diha sa mga anak sa kahayag, “ang pagkamaayo, pagkamatarong ug ang kamatuoran” (Galatia 5:22; Efeso 5:9). Ang mga Kristohanon dili na ilalom sa balaod, Sila dili ingon nga walay balaod nga mga tawo, tungod ang balaod ni Kristo nagpabilin kanila ug, sa samang panahon, naghatag sa gahom aron kini matuman.


13.7 - Siya Naghatag sa Kamahinungdanon sa Pagwali kang Kristo

Ang gugma ni Kristo mogiya niadtong naluwas sa grasya nga dili na mabuhi sa ilang kaugalingon, apan ipasundayag ang pagkamatarong ni Kristo nga gawasnon ngadto sa tanang tawo. Ang pagsulti sa mga tawo mahitungod kang Hesus, uban sa pagdayeg ug pag-alagad, usa sa unang mga resulta sa gugma ni Hesus kanato. Ang iyang mga tinun-an nanglakaw sa tibuok kalibotan nagwali sa balaod ug sa Ebanghelyo. Ang balaod nagmatuod sa kasal-anan sa tawo nga angayan hukman ug silotan samtang ang Ebanghelyo naghulagway kang Hesus atubangan sa mata sa atong mga kasingkasing. Ang Ebanghelyo nagpasalig kanato nga ang grasya ni Hesus nagluwas kanato gikan sa hukom sa balaod. Si Hesus nakatuman sa mga gikinahanglan sa langitnong hustisya puli sa atong dapit ug naghatag kanato sa Iyang kaugalingong pagkamatarong gikan sa Iyang walay sukod nga kalooy. Busa, kita moadto sa mga nawala ug sa mga magul-anon nga mapasalamaton sa pagtanyag kanila sa paglaom nga walay kataposan. Atong duolan ang mga Muslim ingon man usab ang mga Judio ug dasigon sila, “Ayaw kamog kaguol kay ang kalipay sa Ginoo maoy maglig-on kaninyo” (Nehemias 8:10). Sabta ug hibaloi nga ang inyong kaluwasan andam na alang kaninyo! Dawata lamang kini! Dili na ikaw magmagul-anon ingon nga nagkinabuhi ilalom sa tunglo sa balaod, ug ang impeyerno walay gahom kaniya nga mituo kang Kristo. Si Hesus mikuha sa matag tunglo ug pag-akusar, ug ang kapungot sa Dios anaa Kaniya. “Ang Ginoo mao ang atong pagkamatarong” (Jeremias 23:6). Duol Kaniya! Tuo Kaniya! Kinahanglan mahiusa uban Kaniya! Siya ang nagpakatawo nga balaod. Ang Iyang dugo nagahinlo kanato gikan sa tanan natong kasal-anan. Siya naghatag kanato sa Iyang madasigong gugma ug naghatag kanato sa Iyang kusog aron mahigugma sa Dios ug sa tanang mga tawo nga matinud-anon. “Busa ang paghigugma mao ang katumanan sa Balaod.” (Roma 13:10).


13.8 - Pag-Usisa

Minahal kong Magbabasa:
Kon imo nang nabasa kining libro nga mainampingon, sayon ikaw makatubag sa sunod nga mga pangutana. Malipay kami nga mopadala kanimo ug lain sa among mga libro ingon nga premyo sa imong kakugi. Palihug siguroa nga imong gisulat kanamo ang imong kompletong ngalan ug adres sa sulat ug isulod niini uban ang imong mga tubag.

 1. Isulat ang Napulo ka mga Sugo uban ang texto sa Bibliya
 2. Ngano man ang mga Kristohanon nagtahod ug nagtuman sa napulo ka mga sugo?
 3. Unsa ang halawom nga kahulogan sa Dios nga nagpadayag sa Iyang Kaugalingon sa sinugdan ingon “Ako mao ang Dios”?
 4. Unsa ang lain-lain nga mga kahulogan sa Allah ug sa Elohim?
 5. Unsa ang spiritual nga kahulogan sa paggawas sa mga Israelitas gikan sa balay sa pagkaulipon?
 6. “Ang Napulo ka mga Sugo kini pagbangga nga mga babag niadtong nahigawas diha sa grasya.
 7. Ilista ang ubang mga moderno nga mga diyos-diyos sa inyong katilingban.
 8. Unsay gipasabot sa Daang Tugon nga gi-ingong mahitungod sa panaghiusa sa Tulo ka Personas?
 9. Unsa nga bersikolo sa Quran ang nagtudlo sa pagka Diyos ni Kristo?
 10. Unsaon nga ang imahen ni Kristo maoy makita sa iyang mga tinun-an?
 11. Maghatag ug mga panig-ingnan sa pagsulti ug pasipala sa Ginoo.
 12. Unsa nga matang sa mga pag-ampo nga mahimong kaduha-duhaan?
 13. Unsa ang silot alang sa usa nga nagtunglo sa iyang mga ginikanan taliwala sa kampo sa mga anak sa Isarelita?
 14. Unsa ang panalangin nga atong maani gikan sa pagtuman sa adlaw sa Ginoo?
 15. Unsa ang mga eksakto nga mga pamaagi sa pagtuman sa adlaw sa Ginoo?
 16. Nganong gipulihan sa mga Kristohanon ang unang adlaw sa semana alang sa kataposang adlaw sa pagsimba? Nganong kining kausaban subay sa balaod?
 17. Unsa ang panalangin sa pagtahod sa mga ginikanan?
 18. Unsa ang imong buhaton kon ang imong mga ginikanan mopugong sa Ebanghelyo ni Hesus?
 19. Unsa ang unang krimen nga nahimo sa kalibotan? Unsay hinungdan niini?
 20. Unsa ang responsibilidad sa sundalo sa paglantaw sa ika unom nga sugo?
 21. Unsaon sa usa ka tawo sa paghimo sa iyang kaugalingon nga limpyo gikan sa sala sa pagpanapaw?
 22. Unsa ang mga prebilihiyo sa kinabuhing minyo pinasikad sa Bag-ong Testamento?
 23. Nganong nag-ampo si David, “Hatagi ako ug bag-ong kasingkasing, O Dios”?
 24. Adunay mga moderno nga mga porma sa pagpangawat. Isulat kini.
 25. Unsay gihimo sa unang mga Kristohanon sa ilang mga kuwarta? Unsay gihimo ni apostol Pablo aron mahupay sila?
 26. Unsay remedyo diin si apostol Pablo nagtambal sa pagpangawat?
 27. Si Santiago naghatag ug tulo ka matukoron nga mga panig-ingnan nga mogiya kanato sa paghinulsol. Ilista sila.
 28. Unsaon nato pag-eskapo sa sala sa kaulag?
 29. Unsaon nato pagdawat sa bag-o nga kasingkasing ug bag-o nga espiritu?
 30. Unsa ang kasumahan sa Napulo ka mga Sugo?
 31. Usaon nato paghigugma ang Dios uban sa tibuok natong kasingkasing ug sa uban ingon sa atong kaugalingon?
 32. Nganong dili na man kita ilalom sa balaod apan sa grasya ni Hesus?

Ipadala ang inyong mga tubag sa:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 21, 2015, at 06:47 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)