Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- The Ten Commandments -- 11 Ninth Commandment: Do Not Bear False Witness Against Your Neighbor
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- Finnish? -- French -- German -- Gujarati -- Hebrew -- Hindi -- Hungarian? -- Indonesian -- Kiswahili -- Malayalam? -- Norwegian -- Polish -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Tamil -- Turkish -- Twi -- Ukrainian? -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba?

Previous Lesson -- Next Lesson

IKA 6 NGA TAPIKO: ANG NAPULO KA SUGO - ANG PAG PROTEKTA SA DIOS GAMIT ANG PARIL ARON ANG TAWO DILI MAHAGBONG
Ang Pagpasabot sa Napulo ka mga Sugo diha sa Exodo 20 gikan sa lamdag sa Ebanghelyo

11 - IKA SIYAM NGA SUGO: AYAW KAMO PAGBUTANGBUTANG SA INYONG ISIGKATAWOEXODO 20:16
“Ayaw kamo pagbutangbutang sa inyong isigkatawo.”


11.1 - Ang Gahom sa Dila

Ang dila usa ka gamay nga bahin sa lawas ug labot pa kini adunay dako nga gahom. Usahay kini mas gamhanan pa sa salapi o mahalon nga tambal. Ang pulong sa atong mga dila mahisama sa posporo nga sa dihang ikaw magdagkot aron adunay kalayo sa uga nga kalasangan. Apan ang mahinungdanon nga pulong sama sa usa ka timon sa barko nga magmaneho niini aron moabot nga luwas didto sa pantalan sa barko. Uban sa dila ang tawo makabakak ug makapasipala sa Dios o magsulti sa kamatuoran, magdayeg sa Ginoo ug maghupay sa masulob-on nga tawo. Ngano man? Sa ikatulo nga kapitulo sa iyang sulat, si Santiago naghatag ug tulo ka makatabang nga mga panag-ingnan nga mogiya kanato sa paghinulsol. Kinahanglan nga atong sulayan ang mga pulong sa atong mga dila sa pagsulti subay sa kahayag sa Pulong sa Dios, sa matag daotang pulong nga nagtudlo sa mahugaw nga kasingkasing nga wala pa nausab. Apan matag maaghop nga pulong nga isulti nagpadayag sa Espiritu ni Hesus diha sa kasingkasing.


11.2 - Ang pagkakinahanglanon sa atong Pagkabalaan

Gikinahanglan nato ang Manluluwas nga si Hesus aron paghinlo sa atong mga dila ug magbag-o sa atong mga hunahuna aron kita makasabot ug makasulti sa Iyang kamatuoran. Ang tinahod nga propeta ug pari nga si Isaias mikurog samtang siya nagbarog atubangan sa balaan nga Dios aron sa pagpasig-uli sa Iyang mga katawhan ngadto sa Usa nga Tulo ka personas, ang Dios sa mga panon. Siya nalamat sa dihang siya nakakita sa bisti sa Ginoo ug mihilak siya sa makusog, “Pagkaalaot ko, wala akoy paglaom kay daotan ang mga pulong nga mogula sa akong mga ngabil ug nagpuyo ako taliwala sa katawhan kansang mga pulong daotan; kay ang akong mga mata nakakita sa Hari; ang Ginoo nga Labing Gamhanan.” Unya milupad padulong kanako ang usa sa mga seraphim nga nagdalag baga nga gikuha niya pinaagig kumpit gikan sa halaran. Gidapat niya kini sa akong ngabil ug miingon siya, “Nakatandog kini sa imong ngabil busa wala ka nay sala, gipasaylo ka na. (Isaias 6:5-7).

Ang tawo mi-ila sa kadaotan ug limbong sa iyang kasingkasing sa dihang siya nakatagbo sa balaan nga Dios. Sa diha-diha dayon siya nasayod nga ang Makagagahom mao ang atong kataposan nga sukdanan. Diha sa Iyang kahayag atong makita ang kahugawan, limbong ug pangurakot diin kita napuno niini. Ang tawo nagpuyo nga taphaw kon wala makaila sa buhi, ug balaan nga Dios. Kini nga kahimtang wala mausab gawas sa dihang ang makasasala magpaduol sa iyang Ginoo, ug unya, ang tanang butang mausab. Si apostol Pedro mihapa sa iyang nawong sa dihang nakasinati sa makusganon nga gahom sa iyang Dios ug misinggit sa makusog, “Palayo kanako, Ginoo, kay makasasala ako” (Lucas 5:8). Siya nasayod nga ang maaghop nga Hesus mitan-aw sa iyang kasingkasing ug nagpadayag sa iyang pagkamakasasala. Bisan pa ang atong Ginoo nasayod nang daan nga si Pedro molimod Kaniya apan sa ulahi siya mahimong simbolo sa matag mangingisda ug mga tawo.

Si Hesus mao ang kamatuoran nga nagpakatawo ug ang Iyang Espiritu mao ang Espiritu sa kamatuoran (Juan 14:17). Ang Espiritu sa kamatuoran masubo sa matag higayon nga kita mamakak ug magtabi-tabi. Ang Dios dili magsulti ug makadaot sa dungog o magbudhi; Siya putli ug ang Iyang pulong tinuod ug sigurado nga matuman. Siya gusto nga mabag-o kita ug masangkap kita nga mahimong matinud-anon. Siya nag-aghat kanato nga mosulti sa kamatuoran diha sa gugma. Ang pagsulti sa kamatuoran nga isog ang hitsora ug walay pagbati sa tawo, sama ra nga nagpatay ka kaniya. Apan kon ikaw nag-ulog-ulog ug gitago ang kamatuoran, nan ikaw namakak, bisan pa man ikaw tinuod nga nahigugma kaniya. Usahay, ang ulog-ulog ug pagsultig makadaot sa dungog mag-uban. Mao nga ang gugma nga walay kamatuoran bakak, ug ang kamatuoran nga walay gugma makapatay.


11.3 - Ang Pagmakak ug iyang Tinubdan

Ang Tulo ka Personas sa Usa ka Dios mao ang kamatuoran sa Iyang Kaugalingon. Apan si Satanas maoy bakakon ug ang Amahan sa tanang mga bakak. Siya mamumuno gikan pa sa sinugdanan. Si Hesus mitawag kaniya nga usa ka daotan ug ang prinsipe niing kalibotana. Ang tanan nga gikan kaniya bakak, bisan unsaon pagpakita nga murag matuod.

Ang Usa ka Daotan naglingla kang Eva. Ang iyang malimbongon nga pangutana nagtuis sa kamatuoran ug tungod niini ang pagduhaduha sa Dios miabot kaniya. Siya mitay-og sa pagsalig ni Eva sa Dios. Unya ang garbo ni Eva, ang pangandoy ug ang pag rebelde batok sa Dios napukaw ug mitubo ingon nga tibuok nga pagrebelde.

Pagkahuman sa Iyang bawtismo, ang Balaang Espiritu midala kang Hesus ngadto sa kamingawan aron tentalon sa yawa. Human si Hesus nagpuasa ug nag-ampo sa kuwarenta ka adlaw ug gabii, Siya misukol sa maninintal nga midool kaniya ug mituis sa kamatuoran uban sa mga pangutana. Si Satanas miingon Kaniya, “Kon ikaw Anak sa Dios…” Kon siya miingon, “Ikaw Anak sa Dios,” siya unta nagmatuod sa kamatuoran. Apan siya nagtois sa tinuod ngadto sa pagkatahap, pinaagi sa pagsulay pagbutang ug pag duha-duha sa kasingkasing ni Hesus mahitungod sa Iyang pagkaanak sa Iyang langitnong Amahan. Ang Usa ka Daotan gusto nga mahimulag Siya sa Iyang Amahan ug linglahon Siya sa pag-alagad sa Iyang kaugalingong kadaot. Si Hesus wala motubag sa Iyang kaugalingong nga pulong. Wala usab Siya makiglantugi uban sa Usa ka Daotan ni mosulti sa Iyang madagayaong mga kasinatian. Hinuon, Siya mitubag, “Nahisulat na!” Si Hesus nagpamatuod nga ang pinadayag nga Pulong sa Dios, ug kini sukwahi sa mga lansis sa yawa. Walay laing paagi nga mabuntog ang amahan sa mga bakak kay sa pagsalig sa Pulong sa Dios, ang Bibliya.

Daw sukwahi sa matuod nga si Satanas nasayod sa Bibliya ug mogamit niini nga malimbongon. Siya mitubag sa pagdumili ni Hesus ug diha-diha dayon migawas ang teksto sa Bibliya. Apan iya kining gigamit nga dili uyon sa teksto ug misulay sa garbo kang Hesus alang sa pagkamatinud-anon sa Iyang Amahan. Isip tubag, si Hesus misulti. “Apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios,” diri nadayag ang lingla sa yawa diha sa kahayag sa langitnong kamatuoran. Gikan niining makusganon nga pakigbisog taliwala sa Anak sa Dios ug sa Yawa kini tataw kaayo nga ang Yawa walay gisulti nga dili bakak, bisan usahay kini dunay elemento sa kamatuoran. Apan ang iyang mga pulong nagmatuto sa paglingla ug rebelyon batok sa Dios ug sa Iyang anak sa kataposan. Ang pagsusi sa mga pilosopiya ug mga relihiyon nga miabot human kang Kristo, ug imong makita unsa sila kamalinglahon bisan kini adunay sulod nga mga bahin sa kamatuoran. Karon ang yawa nagapamuhat sa samang butang: Siya nagalingla sa mga magtutuo ug nagapangita sa kamatuoran ngadto sa pagtuo nga ang Bibliya dili tinuod, pagbakwi, sinulat sa mga kamot sa tawo ug linibo nga mga lantugi. Hinuon, pakig batoki siya sama sa gihimo ni Hesus sa dihang Siya miingon, “Ang kasulatan nag-ingon…”


11.4 - Ang Pinakadako nga Bakak

Ang nagka lain-laing mga panlantaw sa kalibotan ug sa mga idolihiya anaay sulod nga dili lang mga bakak, apan nagdan-ag ug nagkipat-kipat nga elemento sa kamatuoran ug sa mga balaod, diin tan-awon nga daw gikinahanglan nga mga haligi sa katilingban ug sosyodad. Apan ang padulngan niini nga mga panlantaw dakong sayop. Dakong sokwahi kay ang murag matood dakong pangilad. Ang Islam kon lantawon sa mga taga gawas morag natural lang isip “relihiyon ni Allah”, kay gikan sa gisugilon ug mga hiwing bersokolong kinutlo gikan sa Daan ug Bag-ong Tugon. Labot pa, ang tanang Muslim klaro nga naglimod sa paglansang sa Anak sa Dios. Sila wala makamatngon nga sila nawala ug dili maluwas gikan sa hukom sa Dios gawas lamang kang Hesu-Kristo ug Kaniya nga gilansang. Usab, ang kumonismo ug uban pang idolohiya nakigtipon sa malisod nga mga bakak duyog sa gituis nga mga kamatuoran diin sa hinay-hinay migiya ngadto sa walay pag-ila nga adunay Dios.

Ang ubang liberal nga mga nagtuon mahitungod sa Dios o mga sekta nagkuha ug bersikulo sa Bibliya nga gawas sa buot ipasabot sa palibot nga mga pulong aron ang mga tawo motuo sa ilang mga libro ug mga hunahuna, Inay angkonon nga si Hesus lamang ang tinubdan sa kaalam ug kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kawas pinaagi kaniya.Hinuon si Hesus kinahanglan ilansang sa krus ug mabanhaw gikan sa patay aron matuman ang Iyang mga saad ingon nga walay kinutoban nga kamatuoran. Kitang tanan moatubang sa Usa ka mahimayaon, ingon nga mga bakakon, apan siya nga motuo diha Kaniya adunay kausaban ug magpuyo nga matarong, matud-anon, ug makalikay sa kalasangan sa mga bakak.

Dili nato mapahunong ang masa sa mga balita, pagdagayday sa makusog, dako ug gamay, maabtik o sa una pang panahon nga mga bakak nga makaplagan sa radyo, telebisyon, mga pamantalaan, mga magasin, mga kapistahan, ug mga kalingawan nga ipasundayag sa publiko. Kining mga paglingla gihimo aron sa pagkontrolar sa mabagang katawhan, ug ang ilang tubag nakalkulo na pag-una. Sa mga politiko kasagaran mga mamumulong modaot sa kontrang partido ug ipausbaw ang ilang partido ingon nga kataposan nga kamatuoran ug bugtong solusyon. Ang gagmay nga mga resulta ilang paboroton aron modako ug ang mga dagkong sayop ilang tabonan. Ang natois nga kamatuoran nagsulay pagkurat sa kaatbang ug nagmaneho sa mga balita nga mugna sa kasilag.


11.5 - Matag-adlawng mga Bakak

Ang pagpamakak dili lang midominar sa mga pulong sa daghang mga politiko apan usab sa atong matag-adlaw nga kinabuhi. Ang kamatuoran dali ra mahugawan ug ang mga tawo kasagaran modaot sa dungog sa uban sa walay pulos nga pinulongan. Apan sa diha nga ang gidaot nga tawo magpadulong kaniya, ang mga tawo magpahiyom ug mag-usab sa ilang gihisgotan sa kinaiya nga tigpaka-aron-ingnon diin mao ang naandan natong tanan sukad pa sa pagkabata. Dili tingali kita magasulti ug dagko ug makasakit nga mga bakak, apan atong gidaot ang usa o ato siyang gipa-ubos, dinasig kining tanan pinaagi sa “amahan sa mga bakak”. Kinahanglan kita tinuoray nga maghinulsol ug mosulti mahitungod sa mga tao nga wala diha ingon daw nga anaa sila. Walay puti nga mga bakak! Walay tunga nga mga kamatuoran! Kini sila sama ra nga makamatay. Puwede nato undangon ang pagpanlibak sa palibot pinaagi sa pagprangka sa tawo sa pagpangutana ug makuha nimo ang tibuok istorya gikan kaniya alang sa pagklaro. Kinahanglan kita mobarog alang nianang tawo inay nga moapil sa kadaghanang tawo. Ang ikasiyam nga sugo nagtudlo kanato nga mahisama sa isda nga naglangoylangoy batok sa sulog sa baha sa mga bakak. Usahay makaplagan nato ang atong mga kaugalingon sa malisod nga kahimtang, diin kita dali makakomentaryo sa usa ka dili inila nga mga hilisgotan. Apan dili kita gusto nga “mawalaan ug nawong”, o gusto ba nato nga mag-istorya sa mga higala nga wala diha ug mga paryente. Sa mao nga kahimtang kita kasagaran maghimo ug tunga nga mga kamatuoran o tabonan sa daghang walay pulos nga mga pulong ug lipatlipat nga mga pagpasabot. Ang ubang mga tawo dali makakaplag ug mga pasumangil kay sa ilaga nga mangita sa iyang lungag.

Ang pagpamakak nakahilo sa atong katilingban. Wala nay usa nga mosalig sa usa! Daghan ang naghunahuna nga kadtong ilang kasulti nagtinguha sa usa ka butang sa kinatibuk-an sukwahi sa iyang gisulti. Ang dili pagsinabtanay nakabahinbahin sa mga tawo ug naghimo kanila nga nag-inusara, ingon salamin nga nagbahin kanila, Ang mga bakak nakapabulag sa tawo! Mutoybo ang sakit sa dughan niining mahilom nga mga panahon. Kinahanglan atong gamiton ang kusog ni Hesus ug maisogon nga mosugid sa atong mga bakak ug subersibong pagpangdaot. Kinahanglan kita mangayo niadtong mga abling pangutana alang sa kapasayloan. Unya ang kompiyansa matukod ug ang garbo mapusgay.


11.6. Kinsa ang Tinuod nga Makasabot sa Iyang Igsoong Lalaki?

Angayan atong sulayan and atong mga kaugalingon aron makita kon kita tinuod ba nga nakasabot sa atong igsoong lalaki o babaye ingon nga ang Dios nagtamod kanila. Si Hesus mitusok sa atong taphaw nga mga paghukom ug naghimangno kanato, “Ayaw paghukom, aron dili ka pagahukman. Kon unsa ang imong husga ikaw pagahusgahan; ug ang sukdanan nga imong gigamit, kini maoy sukdanan balik kanimo. Ug nganong makita man ninyo ang puling sa imong igsigkatawo apan wala ka makatagad sa troso diha sa imong mata? O unsaon nimo pag-ingon ang imong igsoon, “Kuhaon ko kanang imong puling sa mata; ug tan-awa, anaay torso sa imong mata? Tigpakaaron-ingnon! Kuhaa una ang troso sa imong mata aron makakita ka ug pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isigkatawo” (Mateo 7:1-5)

Si bisan kinsa ang nakasabot niinning sugo gikan sa Pagwali sa Bungtod mahimong maghilom ug kinahanglan nga susihon ang kaugalingon una atubangan kaniya nga mga maghuhukom sa uban. Tingali ang atong mga igsoon adunay tinuod nga sayop sama ka gamay sa puling sa mata apan dili nato dawaton nga adunay daghang mga torso sa atong mga mata nga igo na nga mag-abli ug gabasanan! Si Hesus makahimo sa pagpakita kanato sa mga kasilag, kahugawan sa mga hunahuna ug mga buhat, kasina, kahakog, limbong, pagpakaaron-ingnon, ug dili pagtahod sa mga ginikanan ug sa adlaw sa Ginoo! Si bisan kinsa ang molimod sa iyang kaugalingon sa pagkonbiktar sa Balaang Espiritu, dili na mosalikway ug magtamay sa uban nga adunay batasang mapagarbohon o mapahitas-on apan magsugod sa paghunahuna kon unsaon ang angay nga tabang ngadto kanila ingon nga ang Dios nagtabang kanato.

Dili kita makahukom sa uban nga eksakto tungod wala kita nasayod sa tanan ang misulod ug gawas sa problema sa usa ka tawo. Unsa ang atong buhaton kon kita ang naa sa kahimtang? Maunsa kaha siya kon siya makasinati sa mga panalangin ug mga pamaagi sa langitnong giya nga atong nahuptan? Sa pag-ingon, “Higugmaa ang imong silingan sama sa paghigugma sa imong kaugalingon” Ang Dios nagpakita kanato unsa ka mahinungdanon ang paghatag ug pagtagad sa dihang maghukom sa atong igsoon. Labing maayo, kita mahigugma kaniya.

Kini nagdala sa problema sa pagpanaad ingon nga saksi: kinsay nasayod kon siya tinuod nga nakakita sa mga butang ingon nga tinuod nga nahitabo ug nakuha niya ang tinuod? Sa pagkatinuod dili nato makita ang tanang butang ingon nga kompleto sama sa pagtan-aw sa Dios kanila. Kon atong hukman ang atong igsoon ang atong hukom kanunay magpabilin nga dili sakto. Kon ato kining mahunahuna dili kita mulokso sa mga panapos mahitungod sa uban apan maghunahuna ug mag-ampo ug sulayan sa pagsabot sila. O, nga ang Dios mohatag kanato sa mata sa usa ka inahan, dili mata sa usa ka pulis!


11.7 - Unsaon Nato Pagsulti sa Kamatuoran?

Sa atong limitado nga mga abilidad unsay atong mahimo aron masayod sa kamatuoran? Ato bang giila nga ang bakak ingon nga gikinahanglan ug ang kamatuoran ingon nga daotan? Ayaw, dili puwedeng katugotan! Ingon nga tinuod nga saksi, kinahanglan magsulti kita sa kamatuoran diha sa atong kakayahan. Kinahanglan mangayo kita sa Ginoo ug kaalam aron dili kita mahimong dili maayo sa atong mga igsoon nga mga lalake ug mga babaye. Ang mga magtutuo nagkinahanglan ug pinasahi nga grasya atol sa mga panahon sa paglutos aron sila makasulti sa kamatuoran sa eksaktong paagi nga dili toison ang mga kamatuoran. Gikinahanglan nato ang giya sa Balaang Espiritu aron dili nato mabutang sa kakuyaw ang mga kinabuhi sa atong uban nga mga magtutuo. Kinahanglan gayod atong isulti ang kamatuoran kanunay, apan dili kanunay kinahanglan ang pagsulti sa tibuok kamatuoran alang ug tungod sa uban. Kadtong dili mosunod kang Hesus tingali maghunahuna nga kita namakak kanila kay wala man sila masayod sa espiritu sa kamatuoran. Sila dili makahanduraw nga ang Balaang Espirirtu kanunay naggiya kanato sa kamatuoran.

Ang Bibliya motabang kanato nga magpadayon pagbansay sa atong matag-adlaw nga kinabuhi, sa eskuwelahan, sa katilingban, sa atong mga pamilya, aron molutaw ug makita ang mga maayong butang ngadto sa kinabuhi sa atong mga igsoong lalake ug babaye nga ug dili magsaway sa ilang klaro nga mga sayop. Kinahanglan kita maghunahuna sa positibo sa atong mga higala ingon man usab sa atong mga kaaway nga walay bakak. Si Pablo nagpasabot sa mga taga Corinto, “Ang gugma mapailobon ug maluloy-on. Dili kini masinahon o tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitas-on o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustohan; ang gugma dili masuk-anon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa daotan kondili sa kamatuoran. Ang gugma mopailub, motuo, molaom ug molahutay gayod” (I Corinto 13: 4-8).

Kon kita magkinabuhi sa espiritu sa gugma kita dili maghukom sa mga makasasala. Labing maayo, kita maghimo sa atong pinakamaayo sa pagsabot, pagtabang, o tul-iron ang tawo diha sa espiritu sa pagpaubos ug sa gugma. Si Pablo nagsulat sa taga Efeso nga mga magtutuo kinsa mikab-ot sa takos ilhon ang kahimtang sa pagkahamtong sa pagbansay sa Kristohanong mga bulohaton, “Busa, ayaw kamo pagpamakak! Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isigkatawo kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. (Efeso 4:25) Kinahanglan kita maningkamot sa pagkat-on sa pagsulti sa kamatuoran. Apan bisan unsa kita ka hamtong diha sa balaang Espiritu, si Satanas kanunay mosulay sa pagtintal sa mga magtutuo sa pagpamakak, paghukom sa uban nga haras-haras ug pagligutgot sa mga tawo nga adunay lahi nga opinyon. Mao kana ang hinungdan sa pagsulat ni Pablo sa mga taga Efeso, “Sa kataposan, lig-ona ang inyong kaugalingon diha sa pagpakighiusa sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. Isul-ob ninyo ang tanang mga kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanlimbong sa Yawa. Kay wala kita makig-way sa dugo ug unod kondili batok sa mga espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibotan sa kangitngit” (Efeso 6:10-12).

Si Juan, ang apostol sa gugma, mitudlo ug nagpadayag kanato sa mga gamot sa bakak sa kinabuhi sa tawo: “Karon kinsa man ang bakakon? Ang bakakon mao kadtong nag-ingon nga si Hesus dili mao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo kay gisalikway man niya ang Amahan ug ang Anak. Kay ang nagsalikway sa Anak nagsalikway usab sa Amahan ug ang midawat sa Anak midawat usab sa Amahan.” (1 Juan 2:22-23). “Busa kadtong nagtuo sa Anak sa Dios, nagmatuod niini diha sa iyang kasingkasing. Apan ang wala motuo sa Dios, nag-isip nga bakakon ang Dios kay wala man niya tuohi ang gisaksi sa Dios mahitungod sa iyang Anak” (I Juan 5:10). Ang pagtipig sa kamatuoran mahitungod sa tulo ka personas sa Dios maoy sentro sa inyong kinabuhi nagpasabot kita magpabilin mga matud-anon sa atong praktikal nga kinabuhi.


11.8 - Kaigmat sa Dios matod sa Quran

Ang Islam sa yanong butang nagpasundayag sa kamatuoran ingon nga langyaw nga espiritu. Sa Sura Al Imran atong mabasa, “Sila mga limbongan ug si Allah maigmat ug si Allah ang pinaka maigmat sa tanang igmat.” Dinhi, ang limbong nagtudlo ngadto sa mga Judio kinsa nagkasinabot sa pagpatay kang Hesus. Apan si Allah, sumala sa pagsabot sa Islam, naglipat kanila, naluwas si Hesus gikan sa mga kasakit didto sa krus ug gituboy Siya nga buhi. Kini nagpasabot nga si Allah wala magtugot kang Hesus nga ilansang sa krus apan nag-isa Kaniya sa Iyang Kaugalingon pinaagi sa Iyang pinakataas nga kaigmat. Kini sama lang nga gitois ang panghitabo sa kasaysayan nga nahitabo sa kalibotan. Si Allah kinahanglan magpadayag sa iyang tinuod nga kinaiya atubangan sa krus, ug kinahanglan nga magpadayag nga siya dili ang persona sa kamatuoran. Nga siya dili tinuod nga Dios, apan kaaway sa kamatuoran, ang pinakamalimbongon sa tanan. Ang krus, isip ang kulbahinam nga yugto sa tanang kamatuoran, nagpadayag si Allah sa Islam ingon nga siya tinuod. Ang yawa lamang ang gusto nga ilimod ang kamatuoran sa krus aron ang mga tawo dili mausab ug madawat ang kinabuhing walay kataposan.

Ang Islam nagrepresentar kang Allah diha sa Quran ingon nga “pinakamalimbongon sa tanan”, khairul makirim. Dili kita mahibulong nga ang iyang mga sumosunod nakakita sa kalimbongan ingon nga birtud pag-angkon sa bisan unsa nga ilang gusto ug pagpadako sa relihiyon nga Islam. Si Muhamad mitogot sa pamakak ug lingla sa upat ka mga kaso: ang balaang gubat aron mokaylap ang Islam, sa paghusay sa duha ka mga kaaway, ang lalaki ngadto sa iyang asawa, ug ang asawa sa iyang bana. Sa Islam dili ka makasalig kon si kinsa ang imong tinuod higala o imong kaaway. Ang matag-usa dili makasalig sa usa ug usa tungod kay kulang sa pagsalig ang mga Muslim.


11.9 - Ang Bakak sa Kinabuhi o Ang Kamatuoran sa Dios

Kon dili nimo dawaton ang Usa nga gilansang sa krus ug nabanhaw gikan sa patay, ang espiritu sa kamatuoran wala diha kanimo. Ang tibuok mong kinabuhi mahimong bakak ug usa ka pagbudhi sa kaugalingon tungod sa pagsalikway sa paglansang sa krus ni Hesus. Si Hesus nagpatulo sa iyang dugo didto sa krus aron pagluwas kanato ingon nga ang atong labawng pari alang sa mga sala sa mga makasasala ug sa naghinulsol nga mga bakakon. Human sa iyang pagkabanhaw gikan sa patay Siya nagbubo sa Iyang Espiritu sa kamatuoran niadtong naghulat diha sa pag-ampo alang sa saad sa Amahan. Ang Balaang Espiritu nagpakita kanila ingon nga mga dila nga kalayo. Kini nagpasbot kon unsa ang gusto ni Hesus nga buhaton sa iyang mga disipolo. Kinahanglan ang ilang mga bakakong mga dila sunogon,ug modawat sa bag-o, spiritual nga mga dila, makahimo sa pagsulti sa walay kataposan nga kamatuoran. Unsa ang walay kinutoban nga kamatuoran? Ang Dios mao ang atong Amahan, Si Kristo mao ang atong Ginoo ug manluluwas ug ang Balaang Espiritu nagpuyo kanato. Ang tulo ka personas sa Dios mao ang walay kinutoban nga kamatuoran, diin ang espiritu sa kamatuoran nagsugid diha sa sumosunod ni Kristo. Kini ang atong pribilihiyo nga makasulti sa kamatuoran diha sa gugma, iproklamar ang iyang buhat sa pagluwas didto sa krus alang sa tanan.

Unsa ka kahibulongan nga adunay higala nga nag-ampo kinsa mosulti kanimo sa kamatuoran diha sa gugma! Siya maayo pa sa usa ka libo kinsa kanunay nagdayeg kanimo. Busa, kinahanglan kita mangayo kang Hesus nga tabangan kita pagsulti sa tinuod diha sa gugma ug mag-ampo sa atong mga higala. Mao kini ang gisugo ni Hesus kanato: “Himoa nga ang imong ‘Oo’ tinuod nga ‘Oo’ o ‘Dili’ kon ‘dili’, kay kon may mosobra pa niini, gikan na sa Yawa” (Mateo 5:37). Kinahanglan mangutana kita kang Hesus nga mahimo kitang matud-anon diha Kaniya ug maggiya kanato sa pagsulti sa Iyang kamatuoran diha sa gugma.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on August 01, 2017, at 05:30 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)