Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- The Ten Commandments -- 10 Eighth Commandment: Do Not Steal
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- Finnish? -- French -- German -- Gujarati -- Hebrew -- Hindi -- Hungarian? -- Indonesian -- Kiswahili -- Malayalam? -- Norwegian -- Polish -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Tamil -- Turkish -- Twi -- Ukrainian? -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba?

Previous Lesson -- Next Lesson

IKA 6 NGA TAPIKO: ANG NAPULO KA SUGO - ANG PAG PROTEKTA SA DIOS GAMIT ANG PARIL ARON ANG TAWO DILI MAHAGBONG
Ang Pagpasabot sa Napulo ka mga Sugo diha sa Exodo 20 gikan sa lamdag sa Ebanghelyo

10 - ANG IKAWALO NGA SUGO: AYAW KAMO PANGAWATEXODO 20:15
“Ayaw kamo pangawat”


10.1 - Kinsa ang tag-iya sa kabtangan?

Sa sinugdanan ang Dios nagbuhat sa mga langit ug yuta ug ang tanan nga anaa niini. Siya lamang ang nanag-iya sa mga elemento, mga tanom, mga hayop, ug kanato usab. Kita gipanag-iya sa Dios. Wala kita gihimo nga aksidente, apan pinaagi sa grasya sa Dios, Ang Iyang mga hunahuna ug mga gahom nadayag sa matag binuhat. Ang Dios maoy tag-iya sa yuniberso. Siya lamang ang nanag-iya sa tanang butang, bisan ang bulawan ug salapi. Kita mga piniyalan lamang sa tanang matang nga Iyang gisalig diri kanato. Kita responsable sa tanan nga Iyang gihatag kanato. Ang atong panahon, baskog nga panglawas, gahom, kuwarta, kabtangan dili ato, apan Kaniya lamang. Muoyon ka ba?

Usa ka gatos katuig ang milabay, miabot ang wala motuo nga adunay Ginoo nga mga teyoriya ug naglimod sa gingharian sa espiritu. Sila lamang nagpamatuod sa butang, diin gi-angkon nga naghinayhinay sa pag-ugmad sa iyang kaugalingon. Ang pagtuo nga adunay Dios wala kanila. Kana ang hinungdan ngano ang mga komunista nag-angkon nga ang mga tawo puwede moangkon sa kalibotan, dili ang Dios. Ang nagharing partido miilog sa kontrol sa tanang mga kabtangan ug butang gipanag-iya sa mga tawo, ug ang pagkamaunongon alang sa partido nagpasabot nga magpaambit niining mga kabtangan. Apan matag tawo nagkulang sa pagsalig niini nga pilosopiya, mao nga sila nagtrabaho ug diyotay kay sa ilang makaya, ug mangawat sa panalapi ug mga kabtangan sa nasod. Maoy hinungdan nga ang Tsina ug ubang sosyalismong nasod nagsulong sa mga dili sosyalismo, mga trabaho nga pribado. Ang gamay nga ekonomikanhon produksiyon nagpadayag nga ang tawo wala gihimo nga mahisakop sa kolektibong pagpuyo. Kita gibuhat aron magdahom sa kinabuhi nga adunay tibuok reponsibilidad gikan sa sinugdanan. Ang tawo nagkinahanglan nga magtrabaho dinasig ang kaugalingon, dili pinugos. Sa dihang ang ekonomikanhon nga kausaban sa Soviet Union napalambo ang mga sistema sa komunismo nahugno.

Sa kasadpan, ang kapitalismo nagpasabot nga ang matag-usa mao ang bugtong agalon sa iyang panahon ug kuwarta. Ang demokratikong sosyalismong paagi, nagsulay sa pagsiguro sa ubang mga momho alang sa mga kabos gikan sa dako nga keyk diin ang dato mibahinbahin apil sa ilang mga kaugalingon. O, nga kining mga milyonario moila sa ilang responsibilidad atubangan sa Dios ug maghinulsol ngadto Kaniya! Unya sila makaila sa pobre ug maghunahuna mahitungod niining mga gagmay bata ug tagboon ang ilang gikinahanglan.

Sa tinuoray, ang komunismo ug kapitalismo adunay kapareho nga mga tumong. Ang duroha gusto nga mokontrol sa tanang kabtangan ug gahom. Sila naglain lang sa pamaagi diin sila nakakuha ug kontrol ibabaw sa bahandi. Ang pag-imbargo sa kabtangan sa mga nasod nga sosyalismo nahisama kini sa labaw pa nga gitulisan. Apan ang pagdaugdaog sa kabos sa mga nasod nga kapitalismo usa ka maabtik nga pagbudhi, inabagan sa paggamit sa moderno nga pamantalaan.

Ang Kristohanon, bisan pa niana, kinahanglan nga magpamatuod nga ang tanan nga mga kabtangan gipanag-iya sa Magbubuhat. Kita dili mga tag-iya, o independente nga mga agalon, apan mga mapaubsanon nga mga piniyalan lamang. Walay atong gipanag-iya. Unsa ang anaa kanato dili ato apan ang mga panalangin gikan lamang sa Dios ug kita mohatag ug husay kon giunsa nato paggamit ang kuwarta, panahon ug kusog. Kinahanglan masayod ka sa imong gibuhat ug kon giunsa nimo paggasto.


10.2 - Paghigugma sa Dios ug Pagpaninguha sa Kuwarta

Si Hesus nagpahimangno kanato, “Dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon…Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi” (Mateo 6:24). Ang Kristohanon dili makahimo ingon nga siya agalon sa iyang kaugalingong kuwarta kung dili niya ibutang sa Kamot sa Ginoo,o mahimo siyang kawatan nga mitulis sa iyang agalon. Sa maong hinungdan ang paagi sa pagdala sa atong kuwarta dako ug kausaban sa dihang mahimo kitang kristohanon. Ang dato nga mga Kristohanon dili lang magplano ug mabuhi sa ilang mga kaugalingon, apan sa tinuoray mangutana sa Dios kung unsa ang Iyang gusto kanila nga buhaton sa kuwarta nga iyang gipiyal kanila.

Ang mga nasod nga nag-usbaw, diin adunay gamay nga industriya, sa gihapon nagkinahanglan una sa espirituhanong paglamdag. Ang pagtuo sa tulo ka persona sa Dios gipalig-on sa responsibilidad, kakugi ug mga kinaiya nga sakripisyo. Ang pakigrelasyon lamang kang Hesus maoy makapugong sa tawo nga mahimong kurakot o magtrabaho lamang alang sa iyang kaugalingong mga pamilya, unya ilang makita ug mabati ang mga pagkinahanglan sa uban. Kon ang ilang mga kinaiya dili mausab, ang tapulan, ang kawatan ug ang terorismo molampos. Si Kristo maoy bugtong paglaom alang sa atong kalibotan!

Ang Bibliya klaro nga nag-ingon, “Ayaw kamo pangawat” nagpamatuod nga adunay pribadong kabtangan. Mao nga dili kita masina sa uban sa iyang bahandi, kay ang iyang walay kataposan nga responsibilidad nagdugang uban sa iyang bahandi. Si Hesus nagpahayag niining sugo sa dihang siya miingon, “Mas lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa Gingharian sa Dios, kay sa usa ka kamelyo paglusot sa lungag sa dagom” (Mateo 19:24). Ang bahandi sa adunahan dili makahatag ug katarongan sa pagpangawat gikan kanila, bisan pa niana, tungod kay ang matag-usa kinsa nangawat nagpas-an sa matarong nga hukom sa Dios Mismo.

Sa kinasulorang bahin mobati sila nga dili kita mokuha sa bisan unsa nga dili atoa. Ang atong mga konsensiya dali nakabatyag ug magpahimangno kanato nga dili kita mangawat sa bisan unsa, gamay man o dako. Atong susihon ang atong mga kaugalingon nga mabinantayon ug tan-awon ta kon aduna bay butang nga dili atoa. Ang Diyos tinuod gayod nga motabang kanimo sa pag-ila sa imong gipanag-iya ug unsa ang gipanag-iya sa uban, kon ikaw mangayo kaniya ug tabang aron mahinomduman kon unsa ang dili nimo gipanag-iya. Ato usab pangayoon kang Hesus nga hatagan kita sa kaisog sa pag-uli sa dili ato dihadiha dayon. Gikinahanglan nga kita mangayo sa Ginoo ug sa mga tag-iya sa pagpasaylo ug pagkanselar sa sumbong. Ang kinawat nga mga butang makaapekto sa atong konsensiya ug mobungkad sa atong relasyon kang Hesus. Sa panagtigum sa pagwali sa ebanghelyo sa Africa, ang mga tawo nadasig sa pag-uli sa tanan nga ilang gikawat. Sa maong higayon ang uban nga mga pulis nga anaa mikatawa ug mitan-aw nga mabiaybiayon sa matag usa kay sila nasayod nga ang matag usa kanila nakapangawat. Kining mga butanga mahitabo bisan asa ug kining espesyal nga grasya sa Dios sa dihang mahibaloan ang atong sala, pagmahay ug kasilagan kini, ug sa sinsero maghinulsol niini, isugid kini ug magdesisyon nga iuli pagbalik. Kanunay kita motan-aw kang Hesus, ug siya motabang sa pag-ayo sa kadaot nga ikaw ang hinungdan. Ihatag gilayon pagbalik ang tanan nga wala nimo gipanag-iya.


10.3 - Ang Modernong Pagpangawat

Atong pangutan-on ang atong mga kaugalingon, “Unsa man ang pagpangawat karong mga adlawa?” Dili lang ang pagkuha sa mga butang nga dili ato apan usab ang pagtikas, ang pag langanlangan ug ang pag usik-usik sa oras atol sa trabaho. Matag porma sa paglimbong kini kawat. Ang pagbaligya sa adunay depekto nga mga butang sa barato o mahal mao ang paglimbong sa mamalitay. Usahay ang kantidad sa baligya dili kaangayan sa iyang presyo. Ang paghimo ug sayop nga impormasyon sa administrasyon sa buhis kini usab pagpangawat. Adunay daghang mga paagi sa paglimbong sa trabaho ug ekonomikanhon nga mga patigayon. Kon ikaw dili magkinabuhi sa presenya sa balaan nga Dios ikaw mabutang sa kakuyaw sa pagpanikas ug nakasala batok Kaniya ug sa Iyang katawhan.

Ang pagsulay sa konsensiya usab paggamit sa mga tag-iya sa yuta, mga agalon sa negosyo ug ubang mga tawo sa hataas nga mga posisyon sa dihang sila mamintaha pinaagi sa ilang mga empleyado ug nagkinahanglan sila nga motrabaho ug maayo nga dili sila bayran sa igsaktong mga suweldo. Usa ka pagpangawat alang sa mga bangko ug ang matag-usa kon mangayo sa taas nga bili sa interes. Apan sala usab alang niadtong mangutang sa dihang siya nasayod nga dili siya makabayad. Adunay daghang mga paagi sa pagpangawat, ang duroha bisan ang pribado ug publiko, ug kon dili nato bansayon ang atong konsensiya sa kaligdong sa Balaang Espiritu kita mabutang sa kakuyaw nga mawala ang atong pagkamatarong ug ang kaluwasan pinaagi sa kahakog sa salapi ug kasina sa mga kabtangan. Si Pablo klaro nga nagsulti, “Walay kawatan, o hakog…nga makasulod sa Gingharian sa Dios” (ICorinto 6:10).

Sa atong moderno nga katilingban ang pagpangawat adunay nagkadaiyang mga porma. Ang ubang mga tawo mogamit sa telepono sa trabahoan sa kaugalingong mga tawag. Ang uban tawo magdala sa bisan unsa nga makita sa buhatan o sa merkado ug dili mobayad niini. Ang uban moabli ug mga sakyanan ug unya kawaton. Ang uban nag apud-apud ug mga druga nga walay bayad aron ang mga nagamit mangita diha kanila ug unya mapugos sila sa pagbayad sa mga druga aron suportahan ang ilang naandang bisyo. Sila naghimo sa mga adik nga mga kawatan o mohimo ug laing mga krimen aron makakuha ug kuwarta. Mosulod sa mga langyaw nga mga kompyoter o magkopya sa wala mabayre nga programa ug kagamitan sa kompyoter, mao kini ang moderno nga porma sa kawat nga makatakud sa mga konsensiya sa kadaghanan.

Kon dili nato dawaton ang bag-ong kasingkasing gikan kang Hesus atong giablihan ang atong kaugalingon sa daghang mga temtasyon. Kinahanglan sigurado kita nga dili nato tugotan ang pagpadaghan sa kuwarta isip maoy pinakataas nga tumong sa kinabuhi, o mahimo kang kalibotanon nga naglantaw kanunay sa kuwarta ug mawala ang kalipay sa Ginoo. Ayaw kalimut nga ang kasina ug kahakog mao ang mga hinungdan sa tanan kadaotan. Si bisan kinsa ang molantaw sa kuwarta mausab ang kinaiya sa iyang kinabuhi. Ang iyang kasingkasing mogahi, ang iyang gugma mabugnaw, ug ang tanan nga iyang buhaton gikan sa pangandoy sa kuwarta. Ang kuwarta mahimong sentro sa iyang kinabuhi ug ang Dios dili na mao ang sentro.

Si Hesus mipili sa pagpuyo ingon nga usa ka pobre nga tawo labing maayo kay sa mahulog ngadto sa kakuyaw sa mga bahandi. Siya walay dapit nga kapahulayan sa Iyang ulo. Si Judas, kinsa nagbudhi sa atong Ginoo, usa ka kawatan ug piniyalan sa sudlanan sa kuwarta (Juan 12:6) ug nagbitay sa iyang kaugalingon sa kataposan.

Si Pablo makugihon nga nagtrabaho uban sa iyang kaugalingong mga kamot. Siya dili gusto nga magpahamtang sa pugos sa iyang kaugalingon diha sa uban. Siya wala lamang naningkamot sa iyang kaugalingon apan usab mitabang sa uban aron ang Ebanghelyo masangyaw.


10.4 - Ang Buhat ug ang Sakripisyo

Daghan ang bag-ong mga magtutuo nga nagkinahanglan mausab ang ilang mga kinaiya sa kuwarta ug sa pagtrabaho nga matinud-anon, tungod ang pagpangayo o paghulat sa tabang gikan sa uban dili dungganon ug wala maghatag ug kasigurohan sa paigo nga kita. Ang ika upat nga hangyo diha sa Pag-ampo sa Ginoo mao “Ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlawa.” Kini nagpasabot nga kita mag-ampo nga adunay kompiyansa sa atong langitnong Amahan aron sa paghatag kanato sa angay nga trabaho ug panalanginan kita sa uban ang maayong panglawas ug sa paglahutay sa pagbuhat niini, bisan unsa kadaghan nga kalisdanan nga atong matagbo.

Kon kita tinuoray nga nagpuyo ilalom sa giya sa Ginoo ug mamuhat nga makugihon, dili kita mangawat o magkinabuhi nga magpangayo sa uban tungod dili lang kita panalanginan aron masuportahan ang atong mga pamilya, apan makatabang usab sa mga nagkinahanglan ug pag-apil sa uban sa atong mainampoon nga mga halad diha sa bulohaton sa Ginoo. Labaw nga bulahan ang paghatag kay sa pagdawat (Buhat 20:35; Efeso 4:28; 1Tesalonica 4:11).

Si Hesus nakatagbo sa usa ka dato nga batan-ong lalake ug siya diosnon ug nagatuman sa napulo ka mga sugo nga matinud-anon. Ang Dios nahigugma kaniya ug gusto nga ipahigawas siya gikan sa iyang tinago nga mga higot. Mao nga Siya miingon kaniya, “Kon gusto ka nga mahingpit, lakaw, ug ibaligya ang tanan mong katigayonan ihatag ang halin ngadto sa mga kabos, ug makabaton kag mga bahandi didto sa Langit” (Mateo 19:21). Ang batan-ong lalake nagsubo sa dihang nakadungog siya niini, kay siya adunahan man. Siya mibiya kang Hesus. Ang kuwarta mas labaw nga bililhon kaniya kay sa Anak sa Dios. Sa matag karon ug unya kinahanglan atong sulayan ang atong kaugalingon ug tan-awon kon ang pagsunod kang Hesus mao ba ang atong una ug ang prayoridadad o kon kita nagsalig sa atong mga kabtangan o atong mga deposito sa bangko (Marcos 10:19; Lucas 18:10). Si Hesus gusto nga makagawas kita gikan sa pagsalig sa atong mga kuwarta. Kinahanglan kita nanugyan ngadto kaniya ug himoon ang sakripisyo nga maoy atong bugtong tumong sa kinabuhi. Ingon nga ang atong Ginoo naghalad sa Iyang kaugalingon nga tubos alang sa kadaghanan busa kinahanglan kita motabang sa uban. Ang Ginoo buot mahigawas kita gikan sa pagsalig sa kuwarta ug maglig-on sa atong pagsalig kaniya.

Ang mga membro sa unang iglesia nahigugma sa usag usa sa espirituhanong pakigsandurot samtang naghulat nga maikagon sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesu-Kristo. Sila nagbaligya sa ilang mga kabtangan ug nagpuyo nga hiniusa sa ilang kita. Sila nagbulontaryo pag-alagad diha sa gugma sa matag-usa. Dili sama sa Komunismo, walay usa nga pugson sa pagpaambit sa bisan unsa. Apan ang unang iglesia dili makamentenar niining sistema nga sosyalismo sa taas nga panahon. Daghan ang mga Kristohanon nga nahimong pobre ingon nga si Kristo wala moabot segun sa ilang gidahom. Sa diha ang gutom miabot sa tibuok kayutaan sila nag-antos sa hilabihan gayod. Tungod niana si Pablo nag-tigom sa mga halad sa dagkong kantidad sa kuwarta gikan sa mga iglesia nga karon gitawag nga Greece ug Turkey ug ilang gidala ngadto sa orihinal nga iglesia sa Jerusalem.

Si Pablo nag-usab sa kahulogan ug pagmahal sa trabaho sa dihang siya miingon, “Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing sama nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tawo” (Colosas 3:23). Sukad sa sinugdanan, matag dungganong trabaho giila nga pagsimba sa Dios. Mao nga kon ang inahan mag-atiman sa iyang mga anak o kon ang mamumuo manilhig sa mga dalan o kon ang pastor magwali sa Domingo, unya matag maayong buhat usa ka direkta nga serbisyo sa Dios. Kita angay nga sulayan ang atong kaugalingon, ug mangutana, “Kinsa ang atong gi-alagaran? Nag-alagad ba kita sa atong kaugalingon, sa atong mga pamilya, sa atong mga agalon, sa nasod o kita ba nagkinabuhi sa Ginoo? Ang pag-ampo ug pagpamuhat nga hiniusa maoy unod sa Kristohanong kinabuhi.


10.5 - Ang Islam ug ang Kabtangan

Ang Islam nagmatuod nga ang Magbubuhat maoy tag-iya sa tanan Niyang gibuhat. Kini nagtugot sa pagpanag-iya sa matag-usa diin kini gipiyal sa Ginoo kanato. Ang kabtangan usa ka gasa gikan sa Dios kang bisan kinsa nga moampo kanunay ug nagkinabuhi sumala sa balaod sa Islam. Ang mga tawo nga taga sidlakan wala magkinabuhi una ingon nga indibidwal apan ang matag-usa ingon nga membro sa iyang tribo. Ang kabtangan, ang mga atabay sa lana, ang mga tubod sa tubig, ang tanan gikontrolar ug gipanag-iya sa tribo alang sa mga kaliwatan. Ang pamilya maoy luwas nga dalangpanan diin ang mga tigulang, ang mga masakiton, ang mga bakol ug bisan pa ang mga kriminal didto modagan. Hangtod karon dili na daghan ang nagkinahanglan sa Kinatung-ang Sidlakan sa makidaitong siguridad o kasigurohan sa kinabuhi, apan uban sa pag-usbaw sa modernong teknolohiyang nagtrabaho sa mga lungsod busa napasagdan ug ang mga organisasyon sa kalooy gikinahanglan na.

Ang mga Mosque ug mga pundasyon sa Islam kini gisuportahan sa salapianong bahin pinaagi sa buhis sa relihiyon (zakat) ug sa paghatag ug limos (sadaqa). Kining bahandi sa kuwarta gikontrolar ug gigasto nga walay bisan kinsa nga nagdumala sa goberno tungod kini gipahatod pinaagi sa birtud sa regulasyon ingon nga sila nagbuhat sa dalan alang sa mga Muslim nga moadto sa paraiso. Kon adunay magtukod ug moske sa kalibotan, siya molaom nga makaangkon ug kastilyo sa paraiso.

Sa dihang nagsugod una ang Islam, ang pag apod-apod sa bililhong mga kinawat gikan sa gubat sa mga mangugubat nga Muslim mao ang pinakaseguro nga pamaagi sa pagdaug sa mga pagano kinsa wala pa makadisisyon sa ilang hunahuna mahitungod sa pagdawat sa Islam. Si Muhammad mituyo pagsunod sa maong pamaagi, bisan sa iyang mga kaaway “aron mahimo ang ilang kasingkasing maanad sa Islam”. Kon ang pagano dili modawat sa Islam siya pagapatyon o uliponon. Sumala sa Quran ug sa balaod sa Islam, ang mga ulipon kini kabtangan sa mga Muslim, ug mga ulipon nga babaye nga puwede maminyo anaa sa mga kamot sa ilang agalon ang katungod ug ang mga ginikanan sa mga ulipon kinahanglan muoyon niini. Ang pagnegosyo sa ulipon milambo sa dugayng panahon didto sa kalibotan sa Islam. Ang gubat nga sibil mibutho sa America aron taposon ang negosyo sa ulipon nga natigayon didto.


10.6 - Ang Mapig-ot nga Silot diha sa Sharia alang sa mga Kawatan

Ang Islam nagpugos sa pagdumala sa haras nga mga silot sa mga kawatan: ang tuong kamot sa kawatan pagaputlon kon siya madakpan sa pagpangawat labaw pa sa maong kantidad sa unang higayon, ug ang iyang wala nga tiil pagakuhaon sa ikaduhang sala. Kini nakakonhod sa gidaghanon sa mga kawatan sa nasod sa Islam sa pipila nga punto. Apan bisan pa ang kahadlok maoy sentro nga maghatag hinungdan sa pagtuman niining balaod, adunay panag-sa nga mga insidente sa kawat sa Iran, Sudan ug ubang mga nasod sa Islam, diin ang mga kamot ug tiil usahay putlon atubangan sa publiko. Si Khomeini naghatag ug mando sa pagputol sa kamot sa kawatan nga walay gamit nga anestisya. Ang balaod sa Islam sa Sudan nahunong sa upat ka tuig. Sa maong punto usa na ka gatos nga putol nga kamot sa mga tawo ug nagtukod ug organisasyon niadtong mga pungkol pinaagi sa balaod. Sila nangayo sa goberno sa bayad kanila sa suhol ug sa pensiyon, tungod ang ilang mga kamot naputol ilalom sa balaod nga wala na gipatuman. Kini nga grupo naapil ang duha ka dosena nga mga tawo kinsa usab ang ilang mga walang bagtak naputol tungod kay sila nangawat pag-usab. Sa “Sudan Karon” ang magasin dunay hulagway sa mga tawo nga nagkupot sa ilang mga kampanya sa walay kaluoy miputol sa ilang mga kamot.

Mapig-ot nga mga silot sumala sa Sharia dili makausab sa kinaiya sa kawatan o maarang-arang siya, apan ang tinuod sila himoon nga dili na makatrabaho ug ipadayag siya kanunay sa kaulawan sa publiko. Hunahunaa kon unsa ang mahitabo sa tanang mga nasod sa kalibotan kon ang matag-usa nga mangawat ug butang nga adunay kantidad putlon ang iyang tuong kamot. Pila ba ka mga tawo ang mabinlan ug duha ka maayong mga kamot? Ang Sharia dili na angay karon.


10.7 - Giunsa ni Hesus ug sa Iyang mga Tinun-an Pagwala sa Kasibot sa Pagpangawat?

Si Hesus naghatag ug mas maayo nga pamaagi sa pagbuntog sa pagpangawat. Wala Niya wagtanga ang mga silot sa pagpangawat. Hinuon, Siya nagpas-an sa silot sa walay kataposang bayad sa Iyang kaugalingon aron Siya makaluwas sa matag usa nga mangawat. Gikan sa atong pagpasalamat sa Iyang pag-antos ug sakripisyo, dili kita magkuha sa bisan unsa nga dili ato.

Ang Espiritu sa kamatuoran nagpahigawas kanato gikan sa espiritu sa pagka-kawatan. Siya nagalig-on sa atong nausab nga kasingkasing sa pagsalig sa Dios nga atong Amahan aron kita makapangayo Kaniya nga hatagan kita sa disente nga trabaho aron makaangkon ug kantidad alang sa atong matag-adlaw nga pagkaon ug tukma samtang kita mag-ampo sa Pag-ampo sa Ginoo. Dili kita maunlod sa atong mga kaugalingon sa kabalaka tungod kay sigurado kita nga ang atong langitnong Amahan personal nga nagtagad kanato ug dili gayod kita pasagdan. Ang sunod nga bersekolo maaplikar sa mga tinun-an ni Kristo: “Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos” (Efeso 4:28)

Si Hesus naggasa sa Iyang mga tinun-an sa bag-o nga kasingkasing diin ang makahuluganon nga kinabuhi dili makita sa termino sa kuwarta ug mga kabtangan apan sa espirituhanong kinabuhi kinsa nagbugkos sa gugma ug ang pagpasalamat. Ang atong Ginoo nagpahigawas kanato gikan sa pagkakuripot ug pagkamasinahon. Siya nagtudlo kanato nga ang matag dato nga tawo moatubang sa seryoso nga mga temtasyon nga mosulay sa pagkontrolar kaniya. Mao nga kinahanglan nga atong balikon sa paghuna-huna ang atong mga paggasto ug maghatag husay sa Dios ug sa atong kaugalingon sa matag sentabo nga atong nagasto. Kita mga piniyalan kon unsa ang iyang gihatag kanato.

Ang usa ka magtutuo nga kristohanon motan-aw sa pobre uban sa gugma ug kalooy ug ang mga plano sa pagtabang aron sila motubo nga responsible sa ilang mga kaugalingon ug magtrabaho nga matinud-anon ug makugihon. Kinahanglan nga makakita kita sa maalamon nga mga pamaagi sa pagtabang sa mga kabos aron matabangan usab ang ilang kaugalingon, hangtod sila dili na gayod makahimo sa pagtrabaho. Matag membro sa iglesia gitawag sa pag-apil mahitungod niini. “ Kay siya nga nasayod unsaon paghimo ug maayo ug dili buhaton, siya nakasala.”

Ang gugma sa Dios mao ang maharion nga kamandoan sa kinabuhi sa matag Kristohanon, dili ang kahadlok sa silot. Mao kini ang pinakadako nga sakripisyo nga gihalad didto sa krus sa Kalbaryo, ug dili ang atong maayong mga binuhatan nga maoy magwala sa atong mga sala. Nagpasalamat kita kang Hesus sa pagdasig kanato sa pagkinabuhi nga matud-anon, may pagkakontento ug pagkamakugihon. Imbes ang mga balaod ipatuman sa kabtangan o mangayo ug buhis, si Hesus nag-usab sa mga kasingkasing ug mga hunahuna niadtong mosunod Kaniya sumala sa Iyang prinsipyo nga nag-usab sa mga kultura sa tanang kapanahonan. “Ang Anak sa Tawo wala moanhi aron alagaran kondili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron sa pagluwas sa daghang mga tawo” (Mateo 20:28).

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 11, 2014, at 12:21 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)