Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 047 (Saul Baptized at the Hand of Ananias)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 1 - యెరూషలేములో, యూదయలో, సమారియాలో మరియు సిరియా లోని సంఘములో క్రీస్తు యేసు పునాది - అపొస్తలుడైన పేతురు పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ప్రాపకం చేయబడినది (అపొస్తలుల 1 - 12)
B - సమారియా సిరియా మరియు అన్యుల మార్పు కొరకు రక్షణ సువార్త పొడిగించబడుట (అపొస్తలుల 8 - 12)

5. అననియా ద్వారా సౌలు బాప్తీస్మము పొందుట (అపొస్తలుల 9:6-19a)


అపొస్తలుల 9:6-19a
6 లేచి పట్టణములోనికి వెళ్లుము, అక్కడ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది నీకు తెలుపబడునని చెప్పెను. 7 అతనితో ప్రయాణము చేసిన మనుష్యులు ఆ స్వరము వినిరి గాని యెవనిని చూడక మౌనులై నిలువ బడిరి. 8 సౌలు నేలమీదనుండి లేచి కన్నులు తెరచినను ఏమియు చూడలేక పోయెను గనుక వారతని చెయ్యి పట్టుకొని దమస్కులోనికి నడిపించిరి. 9 అతడు మూడు దినములు చూపులేక అన్నపానము లేమియు పుచ్చుకొన కుండెను. 10 దమస్కులో అననీయ అను ఒక శిష్యుడుండెను. ప్రభువు దర్శనమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా 11 అతడు ప్రభువా, యిదిగో నేనున్నాననెను. అందుకు ప్రభువు నీవు లేచి, తిన్ననిదనబడిన వీధికి వెళ్లి, యూదా అనువాని యింట తార్సువాడైన సౌలు అనువానికొరకు విచారించుము; ఇదిగో అతడు ప్రార్థ 12 అతడు అననీయ అను నొక మనుష్యుడు లోపలికివచ్చి, తాను దృష్టిపొందునట్లు తలమీద చేతులుంచుట చూచి యున్నాడని చెప్పెను. 13 అందుకు అననీయ ప్రభువా, యీ మనుష్యుడు యెరూషలేములో నీ పరిశుద్ధులకు ఎంతో కీడు చేసి యున్నాడని అతనిగూర్చి అనేకులవలన వింటిని. 14 ఇక్కడను నీ నామమునుబట్టి ప్రార్థనచేయు వారినందరిని బంధించుటకు అతడు ప్రధానయాజకులవలన అధికారము పొంది యున్నాడని ఉత్తరమిచ్చెను. 15 అందుకు ప్రభువునీవు వెళ్లుము, అన్యజనుల యెదుటను రాజుల యెదుటను ఇశ్రాయేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏర్పరచుకొనిన సాధనమై యున్నాడు 16 ఇతడు నా నామముకొరకు ఎన్ని శ్రమలను అనుభవింపవలెనో నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెప్పెను. 17 అననీయ వెళ్లి ఆ యింట ప్రవేశించి, అతని మీద చేతులుంచి సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచ్చిన మార్గములో నీకు కనబడిన ప్రభువైన యేసు, నీవు దృష్టి పొంది, పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడునట్ల 18 అప్పుడే అతని కన్నులనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృష్టికలిగి, లేచి బాప్తిస్మము పొందెను; తరువాత ఆహారము పుచ్చుకొని బలపడెను. 19 పిమ్మట అతడు దమస్కులోనున్న శిష్యులతోకూడ కొన్ని దినములుండెను. 

సౌలు భయపడలేదు,కానీ చనిపియ్యను అని అనుకున్నాడు. తన జీవితంలో ప్రాముఖ్యమైనది అప్పటి వరకు, అతని విశ్వాసం, గౌరవం, నీతి, ఉత్సాహము మరియు చిత్తము చనిపోయిన వాళ్ళనుండి లేపబడిన వాని రూపాన్ని బద్దలుకొట్టేవి. సౌలు అర్థం చేసుకున్నాడు: "నేను తప్పు చేస్తున్నాను. నేను దేవుని శత్రువు, మరియు శాతాన్ యొక్కమనిషి. నా విద్య మరియు దైవత్వము నాకు సహాయం చేయలేదు. నేను తిరుగుబాటు, కృతజ్ఞత లేనివాడు, గందరగోళము. "దైవత్వాన్ని తనలో తాను విశ్వసించిన అతని పతనం కంటే ఎక్కువ పతనం లేదు, ఎందుకంటే ప్రతి వ్యక్తి ప్రకృతి ద్వారా దేవుని యొక్క శత్రువు అని పతనంతో వస్తుంది.

అయినప్పటికీ యేసు తన చర్చి యొక్క హింసించకుండా నాశనం చేయలేదు, కానీ ఆయన పశ్చాత్తాపపడే అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు. సౌలు పగిలిపోయాడు: "దేవా, నీవు ఏమి చేయాలని అనుకుంటున్నారు?" ఈ సారి తరువాత సౌలు మళ్ళీ ఎన్నడూ విడిచిపెట్టలేదు. అతను తన స్వేచ్ఛతో పంపి, యేసు యొక్క సేవకుడు అయ్యాడు. అతను తన ప్రభువును కనుగొన్నాడు మరియు ఆయనను బేషరతుగా మరియు శాశ్వతంగా సమర్పించాడు. అతని ప్రభువు అతనిని ఆధ్యాత్మిక అంధత్వం నుండి మరియు అతడి విశ్వాసం యొక్క నిష్క్రియాత్మకమైన ఏకకేశ్వరం నుండి స్వస్థపరిచాడు. యేసు జీవిస్తున్న ప్రభువు, మరియు తండ్రి, పవిత్ర ఆత్మతో ఉన్న నిజమైన దేవుడు అని సౌలు గ్రహించాడు.

ప్రభువు వెంటనే దెమ్స్కస్ వెళ్ళడానికి అతనికి నేతృత్వం, చూర్ణం చేసిన అతని విశ్వాసం పరిశీలించారు. కేవలం కొద్ది నిమిషాల ముందు సాయుధ రాజధాని యొక్క ద్వారాలను తన గుర్రానికి వెనుకకు, బలమైన, ఆసక్తిగల సంస్కర్తగా ప్రవేశించడానికి నిశ్చయించబడింది. ఇప్పుడు అతను నగరం యొక్క ద్వారాల ద్వారా, తన భయంకరమైన సహచరులు నేతృత్వంలో, డమాస్కస్ అస్థిర ఎంటర్ చేస్తారు. అరణ్య రహదారిపై వారికి కనిపించిన మహిమాన్విత కాంతి వార్త వినడానికి ఆశ్చర్యపోయిన కొంతమంది స్నేహితుల ఇంటిలో అతను ఆగిపోయాడు.

సౌలు ఎవరితోనూ మాట్లాడలేదు, బదులుగా తనను వేరుచేసి, ప్రార్థన చేసి ఉపవాసం చేసాడు. అతను దేవుని దగ్గరికి రావడానికి ఆయనను వేరు చేశాడు. అతను అత్యంత ఉన్నత స్థాయికి, దేవునితో సమాధానానికి మరియు ఆయనకు అవగాహనతో విధేయతకు మాత్రమే కోరుకున్నాడు. ప్రభువైన యేసు జీవిస్తున్నాడని, తాను తిరస్కరించలేదని సౌలుకు తెలుసు. అతను దేవుని కోపాన్ని నుండి అతని క్షమ మరియు మోక్షానికి అడుగుతూ, ప్రార్థన. ఆయన చనిపోయిన మృతులు మరియు సిలువ యొక్క రహస్యాలు నుండి పునరుత్థానం యొక్క అర్థంలోకి లోతుగా చొచ్చుకుపోయారు. అతను కొత్త నిబంధన యొక్క నిజాలు న స్వయంగా నిర్మించారు.

యేసు తన పశ్చాత్తాపాన్ని ప్రార్థనలన్నిటికి జవాబు చెప్పాడు. వెంటనే అనానియకులకు సాల్ దగ్గరకు వెళ్లి ఈ నూతన జీవితంలోకి ప్రవేశించేందుకు ఆయనకు సహాయపడింది. ప్రభువు ఈ పనిని గొప్ప దూతకు లేదా మహిమాన్విత దేవదూతకు అప్పగించలేదు, కానీ ఒక వ్యక్తి అరుదుగా తెలిసినవాడు, ఇంకా దేవుని మద్దతు కలిగినవాడు. అదే సమయంలో, ప్రభువు ప్రార్థించే సౌలుకు వెల్లడించాడు, అనాసియాలు అతని దగ్గరకు వచ్చి యేసు పేరు మీద తన తలపై తన చేతులను వేస్తారు. అలా సిద్ధం కావడంతో, అతడు తన రాకను తిరస్కరించలేదు.

అనానియస్ ప్రభువు నుండి ఈ ఆజ్ఞ అందుకోవడం గురించి సంతోషంగా కాదు. అతను సౌలుకు భయపడి, తన అధికారంలో చిక్కుకున్నాడు. ఈ యౌవన, బైబిల్లో సంభాషించే సాల్, తిరుగుబాటు, చెడ్డ దెయ్యం, యెరూషలేములోని పరిశుద్ధుల హింసకు పాల్పడినట్లు విశ్వాసులందరూ తెలుసు. ఈ దుర్మార్గులమీద అతని చేతులు వేయడానికి అనానియకులకు ఇది ఊహించనిదిగా కనిపించింది. పరిశుద్ధాత్మ యేసును ఎరుగని వానిలో నివసించి, యథార్థంగా పశ్చాత్తాపం చెందలేదు! కానీ అశాంతికి గురైన అనానియాల విముఖతను యెహోవా విరిచి, కేవలం అతనికి ఆదేశించాడు: "వెళ్ళు! యేసు మిమ్మల్ని పిలిచి, ఆజ్ఞలను చేస్తే, దానిని చేయటానికి, మాట్లాడటానికి, చేయటానికి, లేదా ప్రార్థన చేయాలా వద్దా అని చెప్పండి. పూర్తిగా మరియు ఒకేసారి ప్రభువు యొక్క ఆదేశం చేపడుతుంటారు. నీ రాజు దీర్ఘకాలం వేచి ఉండదు. అతను మీ నుండి వెంటనే విధేయతను ఆశించాడు."

యేసు సౌలుకు సాక్ష్యమిచ్చిన అనానియకులకు, సాల్ యొక్క మార్పుకు కారణమైనట్లు యేసు వివరించలేదు. అయినప్పటికీ, అతణ్ణి సౌలుకు పంపించడం యొక్క ఉద్దేశ్యముతో ప్రార్థన వినయస్థుడైన ఆయనతో చెప్పాడు. ఆయన సౌలుకి కమీషనర్కు వెళ్లాడు మరియు అతన్ని ఎంపిక చేసుకున్న రాయబారిగా పంపించాడు. దేవుడు అతనిని ఒక పాత్ర యొక్క పాత్రను, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తితో నింపాడు.

మీరు ఈ కృతి యొక్క పనిని అర్థం చేసుకున్నారా? దేవుని తన శత్రువు నుండి అపొస్తలుడు, మరియు క్రీస్తు యొక్క ప్రేమికుడు అతనిపై పగ తీర్చుకొన్న అతని నుండి బయటకు. అతను మూఢవిశ్వాసం మరియు స్వీయ భావనతో మునిగిపోయే వారిని రక్షించాడు. ఆయన లక్షలాదిమందిని ఆధ్యాత్మికంగా తెరచింది. పశ్చాత్తాపపడుతున్న ఈ పశ్చాత్తాప వ్యక్తిలో పవిత్రాత్మ నివసించాడు. అతను భూమిపై పునాదులు మీద తన రిలయన్స్ నుండి విముక్తి, మరియు క్రీస్తు యొక్క జీవితం దయ మరియు ఆశ అతనికి ధ్రువీకరించారు. సౌలు తన అంతర్గత జీవిలో యేసు నామమును భరించటానికి వచ్చాడు. ఆయన తన పెదవులతో, తన హృదయంతో, అతని మనస్సుతో ఆయనను ఒప్పుకున్నాడు; ఆయన మనస్సు యేసు పేరుతో నిండిపోయింది. సౌలు ఈ ప్రత్యేక పేరుతో పూర్తి అభియోగానికి గురయ్యాడు.

నిజమైన క్రైస్తవుడు ఎవరో మీకు తెలుసా? స్వీయ నియంత్రణలో, సత్యం, నీతి మరియు శక్తిలో క్రీస్తు వాక్యంలో మరియు ప్రవర్తనలో ఉంటాడు. మీ జీవితములో క్రీస్తు స్పష్టముగా ప్రకాశిస్తున్నాడా?

పౌలు క్రీస్తుకు సాక్ష్యమిచ్చాడు, రాజులు, రాజులు, పాలకులు ఆయన ప్రభువువలె కట్టుబడి కాపలా నడిపించే ముందు. అతని ప్రభువు కూడా హెలెనిస్టిక్ యూదులకు పంపించాడు. పౌలు యూదులపట్ల తన ప్రేమలో, తన ప్రజలపట్ల తనకున్న ప్రేమలో భాగింపబడ్డాడు. అతని హృదయం మొదట అజ్ఞానంతో బాధపడింది, తరువాతి ఆగ్రహానికి గురయింది. పౌలు ఉపదేశాలు చదివి అతను యేసు పేరు కోసం ఎంత బాధపడ్డాడో తెలుసు. అయినప్పటికీ, అతడు తన శ్రమను గూర్చి చెప్పుకోలేదు, ఎందుకంటే అతనికి దయ, మినహాయింపు ఉండదు అని అతనికి తెలుసు.

సౌలు భవిష్యత్తు గురించి ప్రభువు యొక్క ప్రకటన వెల్లడించిన అనానియస్ ఆశ్చర్యకరంగా విన్నాను. అతను లార్డ్ యొక్క పదం నమ్మకం మరియు అతనికి వెళ్ళింది. రహదారిపై సౌలుకు ఏమి జరిగిందో అతను బహుశా అడిగాడు, ఎందుకంటే అతను రోడ్డు మీద తనకు కనిపించిన ప్రభువు పేరులో గుడ్డివానితో మాట్లాడాడు. ఈ ప్రభువైన యేసు అనానియకులను తన సోదరునిగా మార్చాడు. క్రీస్తు కృప పూర్తిగా ప్రజలను మారుస్తుంది. ఇది విరోధుల మధ్య శాంతి తెస్తుంది, మరియు దేవుని ప్రేమ యొక్క కుటుంబంలో వారిని సోదరులలోకి మారుస్తుంది.

ప్రభువైన యేసు తన శారీరక కన్నులను తెరిచేందుకు సౌలుకు పంపించటం లేదని మాత్రమే అనానియస్ ప్రార్ధన చేశాడు. పవిత్ర ఆత్మ యొక్క సంపూర్ణత్వం, క్షమించడం, దేవునితో సమాధానాన్ని సాధించడం, సేవకు కమీషన్ మరియు శక్తి యొక్క శక్తిని బలపరచడం వంటివి అతని చేతుల్లో ఉత్సవ వేయడం యొక్క ఫలితం అని కూడా ఆయనకు తెలుసు. వినయం. పౌలు ఈ సద్గుణాలను తాను స్వయంగా ఉత్పత్తి చేయలేకపోయాడు మరియు అతని సంస్కృతిలో లేదా అతని ప్రజలలో జాత్యహంకారం నుండి ఉత్పన్నమయ్యాడు. క్రీస్తు పవిత్రాత్మతో నిండిన ఒక సాధారణ సోదరుణ్ణి పంపించటానికి ఎంచుకున్నాడు, తద్వారా ఎవరూ ప్రగల్భాలు కాకూడదు.

నిరక్షరాస్యుడైన అనానియస్ వచ్చి తన చేతులను న్యాయ నిపుణుని అధిపతిపై వేశాడు. వెంటనే సౌలు అతని దృష్టి తిరిగి, మరియు దేవుని seeker లార్డ్ యొక్క ఆత్మ తో నిండిపోయింది. లూకా వైద్యుడి తప్ప, ఎవరూ పౌలు జీవితములో ఈ క్షణాన్ని ఎవ్వరూ వివరి 0 చలేరు. శాశ్వత న్యాయాధిపతి తన పరలోక తండ్రి అని ఆయన గ్రహించాడు. సిలువ వేయబడినవాడు, తృణీకరింపబడ్డాడు అతడు దీనమైన దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల. పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ప్రేమ, మరియు పునరుత్థానం చేయబడిన క్రీస్తు త్వరలోనే కీర్తి ఎదురుచూస్తున్న ఆశ ఉంది. ఈ క్షణంలో క్రీస్తు యొక్క మోక్షం పశ్చాత్తాపపడే సాల్ లో గ్రహించబడింది. తన గుండె ఒక లోతైన, నలుపు సొరంగం అప్ విద్యుత్ దీపములు లైట్లు కేవలం ప్రకాశిస్తూ మారింది.

పరిశుద్ధాత్మతో బాప్టిజం తరువాత, సాల్ కూడా బాప్టిజం నీటిని ఆచరించాడు. అతను క్రీస్తు అన్ని పదాలకు విధేయత చూపాలని కోరుకున్నాడు. అతను పాత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టిన చర్చి సభ్యులందరికీ, దాని ప్రాణములేని సిద్ధాంతముతో, మరియు నిత్యజీవములోనికి ప్రవేశించి క్రొత్త నిబంధనలో ధృవీకరించబడెను. సౌలు తన గతంను ఖననం చేయాలని భావించాడు; పౌలు అనే క్రొత్త వ్యక్తి లేచాడు.

ఈ సంఘటన తర్వాత మేము ఆనందకరమైన ఏదో చదువుతాము: విమోచన పొందినవాడు స్ఫూర్తినిచ్చే ప్రశంసలతో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు, లేదా అతను భాషల్లో మాట్లాడటం లేడు. అతను ఆహారం కోసం అడిగారు. అతను మూడు రోజులు మూడు రాత్రులు ఉపవాసంతో తింటాడు. దేవునితో సమాధానపరచబడిన వెంటనే, అతని శరీర మరియు ఆత్మ పవిత్ర ఆత్మ యొక్క ప్రస్తుత కాలంలో పునర్నిర్మించబడ్డాయి. అతను సాధారణ మనిషి అయ్యాడు. పౌలు తన సన్యాసాన్నికొనసాగించలేడు, కానీ తిని, తాగి, తన మహిమగల ప్రభువు కోసం జీవించాడు.

ప్రార్థన: ఓ ప్రభువైన యేసు, నీవు కృతజ్ఞతాస్తుతులతో నీవు అనానియకులను పంపించావు, సాల్ము తన పరిశుద్ధాత్మతో నింపాలి. నిజమైన పశ్చాత్తాపం లోకి మాకు దారి, మరియు మాకు అన్ని విధేయత లో మాకు తిరుగులేని కారణం, మీ దయ స్పిరిట్ మాకు పూరించడానికి, మరియు మేము మీ పేరు మరియు మీ ధర్మాలను నిండిన మరియు పని చేయవచ్చు.

ప్రశ్న:

  1. పవిత్ర ఆత్మతో సౌలు నింపినది ఏమి సూచిస్తుంది?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:12 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)