Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 126 (Miraculous catch of fishes)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 4 - Fii no ndaygu ngun fooliri non nibhe dhen (Yuuhanna 18:1 – 21:25)
B - Fii immutal Iisaa-Almasiihu on e feenyannde makko nden (Yuuhanna 20:1 - 21:25)
5. Fii feenyande annabi Iisaa nden ka Daande Weendu (Yuuhanna 21:1-25)

a) Fii yungande liyyhi hawniinde nden (Yuuhanna 21:1-14)


YUUHANNA 21:1-3
1 Bhawto dhun Iisaa feenyitani kadi taalibaabhe mun bhen e daande nduu Weendu Tiberiyaada. E hino no o feenyirani bhe. 2 Tawi Sim’uunu Petruusu e Tooma e jammaadho Siwtaadho e Natanayiila oo mo Kanaa, dhun ko e nder Jaliilu, e bhibbhe oo wi’eteedho Zabaadi e taalibaabhe makko dhidho goo no wondi. 3 Sim’uunu Petruuusu wi’i bhe: Midho yaade yungugol. Kambhe kadi bhe wi’i mo: Menen kadi men yaaday e maa. Bhe yalti, bhe yahi, bhe bakoyii ka laakun. Laatii e on jemma dhon bhe nangaali hay huunde.

Bhawto imminteede makko hakkunde maybhe bhen, annabi Iisaa maakanno taalibaabhe makko bhen yo bhe yahu Jaliilu, leydi ka bhe iwi dhon, ka daande nduu weendu Tiberiyaada. Kanko Ngaynaako Moyyho on himo aditaade bhe, bhe fottoya ton. Kono ka sakkitorun sabu giggol makko ngol o feenyani bhe adalde dhun fewndo ko bhe woni dhon jaa jooni ka saare Yerusalaam no o dhuytirana bhe ande mabbhe nden: e alat kiikiidhe bhawto Juldeere Yawtaneede nden, o salmini bhe, o yedhi bhe bhuttu makko ngun, onsay o neli bhe fennyinangol aduna on Kibaaru Moyyho on (Markuusa 16:7; Matta 28:10).

Hara taalibaabhe bhen dhoftino ko o yamiri bhe kon fii fennyinangol yimbhe bhen Kibaaru Moyyho on? Hara kaawake hawniidho ummutal ngal wattitii miijooji mabbhe dhin, tindinii bhe kadi fii fennyingol nelal fewtungal ngal ngurndan poomayankejan dhan? Hinaa non dhun bhe wadhi dey! Bhe yiltitii ka golle mabbhe kiddhe, wobbhe kanyun tun, wobbhe e wondibbhe mabbhe.

Kiikiidheere, Petruusu yahi yungagol liyyhi, o humpiti dhun weldibbhe makko bhen. O newni yo yaadaybhe e makko bhen subhano hoore mun si bhe yaaday maa si bhe yaadataa. Bhe yaadi e makko, bhe bakodi ka laana fii yahugol haa ka tumbere weendu. Bhe bugii bhoggi dhin laabiiji buy, bhe ronki jemma on fow, bhe hebhaali hay lingii. Hari bhe yejjitiino maaku mo annabi Iisaaa maakani bhe on e oo aaya dhoo: «On waawataa wadhude hay huunde e bhaawo an.»

YUUHANNA 21:4-6
4 Bhay weetii, tawi Iisaa no darii ka daande weendu, kono tawi taalibaabhe bhen andaa wonde ko Iisaa. 5 Kanko Iisaa o wi’i bhe: Faybhe on hebhaali hay lingii? Bhe jaabii mo, bhe wi’i: Hay gootii. 6 Onsay o wi’i bhe: Bugoree jalaaji dhin ka sengo nyaamo laakun kun, on hebhay! Bhe bugii dhi, tawi hakkee ko liyyhi dhin dhuudhi, bhe alaa feere poodhugol jalaaji dhin.

Annabi Iisaa hawkaano taalibaabhe makko bhen dhun e tawde ko bhe majjubhe. O ari ka pencen himo habbii artugol mabbhe. Himo waawunoo bugaade liyyhi ka nder jalaaji mabbhe, kono himo faalanoo jannude bhe wonde bhe waawaano huuwirde hawjere bhawto polgal tiidhungal ngal o hebhi ngal, maa bhe yiltitoo ka golleeji mabbhe woowudhi dhin. Hari hibhe ahodi. Ko kanko wonata nabhidoowo e mabbhe on, kono hara bhe yejjitii e nder andeeji mabbhe e satteendeeji mabbhe ko bhe feyyhini kon e nder nyallal ngal, hari hibhe huuwira wa si annabi Iisaa wondaa e mabbhe maa si himo woddhitii bhe.

O fewtaali taalibaabhe makko bhen wa si tawii ko bhe sahaabaabhe makko, kono o fewtir bhe wa si ko bhe faybhe maa sukaabhe. Hari bhe yejjitiino piiji buy e nder ko o janni bhe kon, bhe huutoraali yamirooje makko dhen. Dhun e tawde bhe hebhii jikku kaanudho, annabi Iisaa felaali bhe huunde, kono himo toraade bhe nyaametee. Tawi bee bhe qirritoo wonde bhe hebhaali hay lingii, awa kadi Alla wondaa e mabbhe. Ka rabbhindhingol, bhe jabhi faljere mabbhe nden.

Bhay weetayno woni, annabi Iisaa ari takko mabbhe, hino wa’unoo wa si tama’u keso no immanaade bhe. O wi’aali bhe: «Ko haaju mon fii ko on hebhaali kon kutu» maa kadi «bhurtee wakkilaade, on bhuray hebhude polgal.» Kono ko yamiroore landho o yamiri bhe: «Bugoree jalaaji dhin ka sengo nyaamo laakun kun, on hebhay.» Dhun e tawde hari bhe bhadike pencen on ka liyyhi jani dhin dhuudhaa dhon, bhe dhoftii ko o tindini bhe kon, bhe bugii jalaaji dhin.

Hari annabi Iisaa no sutii liyyhi dhin ka nder ndiyan, wano o sutorii non hannde dhonka ko yimbhe bhen dhondhaa kon, dhun ko bhen bhe o faalaa yiitude. O imminay on haa e mabbhe. O wi’aali dey: «Nangee yimbhe bhen fow ka jalaaji mon», kono ko o wi‘i: «Bugee jalaaji Linjiila on dhin ka mi faaliraa dhi dhon, on yi’oyay kuudhe an dhen.»

Taalibaabhe bhen dhoftii nden yamiroore nhaldhinde, hara bhe ndaariraali annabi Iisaa wa ko on nandi kon e aaden yawniidho. No gasa hara o huutor salminaango andaango, wurin ko e fee hoolaare o jonniri nden yamiroore. Bhe hettiti doole e cuucal, bhe bugii jalaaji mabbhe dhin, jalaaji dhin heewi tew liyyhi. Joomiraadho on no imminde worbhe e rewbhe fii yungagol e nokkeeli andaadhi, bhe hebbina jalaaji mabbhe dhin liyyhi. Hakkee ko bhe hebhi liyyhi tawi bee bhe nodda musibbhe mabbhe bhen, worbhe e rewbhe ko wallitoo bhe.

TORAARE: Iisaa-Almasiihu Joomi, yaafano lan andeeji an dhi mi wondi e mun dhin fii ko fewti kon keyeeji dhi mi wuurirta dhin e dhii andeeji yenjintinaydhi no mi wattira wobbhe goo bhe jeyudhaa kambhe kadi. Men jarni ma fii ko arudhaa kon haa e amen, hay si tawii hari ko men majjubhe. A ardike men no men qirritora jaasere amen nden. Jannu men no men dhoftora daaluyee maa on, ardo men haa e bhee dhabbhoobhe ma. Moobhindirbhe ka nder jalaaji Linjiila on fii no bhe wonira bhe maa haa poomaa.

LANDAL:

  1. Ko hondhun addi yo yungande hawniinde nden hersin taalibaabhe bhen?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:29 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)