Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 096 (The Holy Spirit reveals history's developments)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
D - Fii no bhe waynodiriri non ka laawol Jatsaymaani (Yuuhanna 15:1 - 16:33)

4. Fii ko Ruuhu-Seniidho on fennyini kon fii piiji bhurdhi dhin hittunde ka taariika (Yuuhanna 16:4-15)


YUUHANNA 16:4-7
4 Ko mi wowlirani on dhun, ko fii nde saa’i on hewtoyi, yo on anditoy wonde mi wowlaniino on dhun. Ko hadhi mi wowlana on dhun gila ka fuddhoode, ko fii hari midho wondi e mon. 5 Jooni non midho yiltitorde ka Nuludho lan an, kono hay gooto e mon landaaki lan ko honto mi yahata. 6 Bhay mi wowlirii nii annde heewii e bherdhe mon. 7 E hin-le midho wowlande on goonga, no moyyhani on ka mi yaha. Ko fii si mi yahaali, Ballo on arataa e mon. Kono si mi yahii, mi nulay mo e mon.

Ka fuddhoode, hari annabi Iisaa alaa e yewtude taalibaabhe makko bhen fii satteendeeji dhin e tampereeji dhin e cukkeede nden, himo andinde bhe fii ko kammu ngun udditotoo kon e fii ko malaa’ikaabhe bhen huuwanta kon Bhii-Aaden on. Hari hibhe andi fii bawgal Alla ngal rewrude e Bhiddho on no o huuwira kaawakeeji hawniidhi dhin. Ko seedha seedha jokkoobhe diina kan bhen sattinorii e fee makko, jamaaji dhin yiltii bhaawo kulol Yahuudiyankeebhe bhen. Gooto luttidaali e makko yawti taalibaabhe makko bhen, bhe bhe o seedaynoo ko neebhaa o yaha fii tawtoygol Ben makko. O yewti bhe fii cukkeede e mayde, bhe aani fota. Bhe alaano yi’ude firo maa hewtande dhin piiji fow, maa bhe hebha cuucal fii ko saatii kon yeeso. Kono bhe wattani yili wonde annabi Iisaa yewtaali huunde fii tampere makko nden e lette makko dhen e mayde makko nden. Ko fii yahugol makko ngol tun ka Baabaajo on o woni e haalude e fee huutorgol kalfe moyyhe. Hibhe landondira wi’a: «Ko honto o yahata?» Bhe faalanooka few yi’ude yhentoo ka kammu, ko yo wonu takko mabbhe bhe faalanoo. Annabi Iisaa sifaanii bhe wonde hino hittani fota ka o yaha, sabu bhaawo leggal altidiraangal ngal, Ruuhu on aroytaa. Ko rewrude e moyyhingol ngol tun hakkunde Alla e yimbhe bhen e ittugol junuubu on rewrude mayde Baalun Alla kun, Alla feenyinirta Bawgal makko ngal, o tippoo e faybhe makko bhen. Annabi Iisaa timminii peewal ngal fow fii no bhe hendora ngurndan Alla dhan e giggol makko ngol. Ko mayde annabi Iisaa nden woni didoodi Ahadi Heyri ndin, ko kayre tun kadi tun yedhata on feere no humondiral woodira hakkunde mon e Alla. Ruuhu-Seniidho on wakkilinay on, o okka on pellital wonde Alla no wondi e mon e himo e mon.

YUUHANNA 16:8-11
8 Tuma o aroyi, o weebhitanay aduna on fii junuubu e peewal e nyaawoore: 9 ka bannhe peewal, ko bhay hari bhe hoolaaki lan, 10 ka bannhe peewal, ko bhay midho yaarude ka Baabaajo on, awa kadi on yiiitataa lan han kadi, 11 ka bannhe nyaawoore, ko bhay landho oo aduna nyaawaama.

Ruuhu on wakkilinay taalibaabhe bhen, sabu o udditay gite gomdhinbhe bhen, o nyaawa bherdhe bhe gomdhinaa bhen tippude e dhin dallilji dhon.

Ruuhu on jannay en ko hondhun woni firo junuubu e battane mun dhen. Adii ardu Allmasiihu on, hari junuubu ko bonnitugol yamirooje wondhe dhen ka sariya e yeddugol muydhe Alla dhen. Hari dhun no yaadi e murtaldu ndun e angal wondugol e gomdhinal e giggol, e maanaa wuurugol bhaawo Alla e lindagol mo. Junuubu no o woniri woo si ko ka laabhal maa ka jamaa maa ka ruuhu, himo yhettiraa wa bonnugol mangu mawgu Alla ngun. Bhawto leggal altidiraangal ngal, junuubu on ko firi ko si aaden on bugitorii Iisaa-Almasiihu on wa Dandoowo mo on tigi, maadhun kadi o salike jabhude moyyhere Alla nden. Kala welsidiidho e yaafuyee annabi Iisaa on, haray ko Ruuhu on o tiwi, ootigi gomdhinaa Baabaajo on e annabi Iisaa Gedhal makko on, o wontii ganyo Tatoobhe Laabhubhe bhen e nder Gooto on. Alla ko giggol kala bugitiidho ngol giggol bhangungol e Almasiihu on haray wadhii junuubu waroowo sendudho mo e kisiyee on.

Ka hoore leggal altidiraangal, Almasiihu on timminii kisiyee aduna on. O haanaa han kadi maayude sabu o yaafanike yimbhe bhen junuubaaji mabbhe dhin haa poomaa. Bhe fow bhe jogoraama feewubhe sabu moyyhuki kin rewrude e yhiiyhan Allmasiihu on dhan. Golle makko dhen no nandi e dhe yottinoowo mawdho sadaka on dhen. Hidhe mari cobbhhuli tati: aranun dhun, ko warugol ko ittata kon junuubu; dhimmun dhun, ko yedhugol yhiiyhan dhan ka hormorde mawnde nden, ittugol junuubu on laatinee yeeso Alla; tammun dhun, barkingol jamaa gomdhinbhe bhen. Annabi Iisaa wadhii dhun fow. Rewrude e sadaka makko on, o yedhii baraaji Ruuhu Seniidho on dhin, o fellintinanii en fii ko wonudhen kon feewubhe. Ummutal ngal e yhettineede Almasiihu on timminanii en fewneede men fuddhiinde nden ka leggal altidiraangal.

Yeeso annabi Iisaa, ko nyaawoore nden faalaa kon hinaa bugagol tun yeddubhe bhen ka nder yiite jahannama, kono ko bugodugol Ibuliisa e maccangaaku ngu Ibuliisa e fedde makko nden wondi e mun ngun. Ibuliisa woddhintinay yimbhe bhen Alla. O watta bhe maccubbhe gayngu, o wadha bhe bhibbhe ibuliisa heewubhe yhoyreeji bondhi. Ko wonunoo ka aduna, o feyyhini ngurndan makko dhan e nder yankinaare, annabi Iisaa nyaawii townitaare dhaynoobhe bhen. Giggol Bhiddho on bhoorii bondho on jogaaji makko dhin. Fewndo ko annabi Iisaa watti ruuhu makko on e juudhe Ben makko, ko ontuma o fooli nibhe Ibuliisa dhen. Ko annabi Iisaa woni Fooludho on, dhun e tawde ka yaasi no nandita wa si ko o lo’udho. E nder ko o dhoftii kon Ben makko haa ka leggal altidiraangal, o nyaawii Ibuliisa, o muncii mo hoore nden. Hande hidhen nafitorde ngal polgal makko. Hidhen torora Alla nii: «Baaba, wota a naadu men e jarrabuyee, kono jattin men Bondho on», hara e nder dhun hidhen hendaade battane polgal Almasiihu on ngal e fee hiweede nden e bhuttu ngun.

TORAARE: Iisaa Joomi, men yettii ma fii ko tippirdhaa kon tippiro moyyho ngon e fii sella finde maa on ka yankinaare e ka giggol e ka tama’u. Mi yettii ma kadi fii ko bhadidhaa kon Baabaajo on e ko timmindhaa kon peewal ngal men fewnirtee ngal. Men mantii ma sabu ko yedhudhaa men kon baraaji wondudhi dhin e sadaka maa on rewrude e Ruuhu-Seniidho on. Maru men ka giggol maa wondugol e peewal, fii wota ganyo on hebhu yolnde woo e amen. Jattin men Ibuliisa. Yo laamu maa ngun feenyu e yo innde maa nden hormore e nder aduna on.

LANDAL:

  1. Ko hondhun e golle Ruuhu-Seniidho on gollata ka aduna?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:04 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)