Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 071 (Fasting Joyously)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Javanese? -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 2 - Fii waaju e golle Almasiihu on Jaliilu (Matta 5:1 - 18:35)
A - Fii waaju ngun ka hoore fello: Fii sariya teddudho on ka laamu kammu ngun (Matta 5:1 - 7:27) -- Fii no maakuuji Almasiihu on dhin mottindiriraa non ka aranun
2. Fii ko waddhii en kon telenma Alla (Matta 6:1-18)

e) Fii korka wonduka kan e weltaare (Matta 6:16-18)


MATTA 6:16-18
16 Nde hiɗon hoora, wota on nyirbhin geece mon dhen wa faasiqiibhe bhen, ko fii kambhe bhe waylay geece mabbhe dhen fii hollugol yimbhe bhen wonde hibhe hoori. Ka haqiiqa mi andinii on, kambhe bhe hendike mbarjaari mabbhe ndin. 17 Kono onon, nde hidhon hoora, urnee ko'e mon dhen, looton geece mon dhen, 18 fii wota on hollu yimbhe bhen wonde hidhon hoori, hara ko Ben mon mo yi'otaako on tun yi'i kon ko wadhudhon e nder gundoo. Dhun, Ben mon Yi'oowo ko yi'otaako on, jonnitay on mbarjaari mon ndin.

E nder dhen aayeeje, Almasiihu ko bhuri yewtude fii mun ko fii hoorugol e gundoo, wano yimbhe bhen huuwirta dhun non ko hasii kon. Hibhe wadhude korka hara ko hoore anniye mabbhe. Ko dhun Yaahuudiyankeebhe rewoobhe bhen woowunoo wadhude: wobbhe ko yeru nyallal hooraynoo, wobbhe ko bhuri dhun. Wobbhe kadi hewtataano dhun, wano faaleeji mabbhe dhin woniri non. E on saa’i, bhe nyaamataano haa naange ngen muta, ko nde nge muti woo bhe nyaamaynoo seedha. Kono Farisiyaabhe bhen hinaa non wadhiraynoo kanyun, kambhe bhe hoorayno laabi dhidhi yontere kala, kono hibhe mantoraynoo dhun. Ko kambhe Almasiihu on felunoo ko tiidhi (Luuka 18:12).

Kisiyee wonkii kin hinaa wadhugol korka e dokke e juulugol e hajjugol humii e mun. Almasiihu on hisinii en kisiyee timmudho, hara huunde en yobhaa sabu mayde makko nden ka hoore leggal altindiraangal. O heydhintinirii en moyyhere makko nden. Almasiihu on yedhii on Ruuhu makko on, haanaa ka bheydiron laabhal mon ngal hoorugol juula e dewe, bhayru Almasiihu on labbhinii on laabhal timmungal e laatiingal! E nder humondiral mon ngal e Almasiihu on, en maandiniraama Ruuhu-Seniidho on immorde Ben mon wondho on ka kammu.

Ko fii hondhun hooranten? Ko hooranten hinaa fii fewnugol hoore men maa labbhingol hoore men. Ko maande ko tuubudhen kon e ko lettitotodhen kon e ko duumotodhen kon e nder torndeeji dhin. Ko woni korka, ko juulugol ka nderndeeri. Si tawii reedu maa ndun wadhoraa, hara ruuhu maa on no fewti haa jooni Alla, wonkii kin rowtirto dolle mun dhen, ki weebhitanoo gomdhinal ngal e julde nden e wonugol anditooki. On wondho e hoorude naatay ka nder moyyhere Alla, o wonta aaden jattinaadho nyaawooje dhen, o waawa rewugol Alla hara bhernde makko no foygitii.

Hoorugol ko huunde teddude. Kono non ko hasii kon almasiiyaabhe bhen no welsidii e hoorugol. Sonnaajo nayeejo maaketeedho Hannatu «himo duuminoo rewugol Alla, hoora» (Luuka 2:37). Almasiiyaabhe adiibhe bhen hoorayno soono kala (Sahaabaabhe bhen13:3; 14:23). Wadhugol korka e gundoo ko kuugal ngal anniyantodhen hoore men e ngal lettirten bhandu ndun, waawugol hoore mun no laabhiri jippina hoore mun e ley jungo Alla ngon. Almasiiyaabhe mokobaabhe bhen no qirritii e nder korka mabbhe kan wonde bhe alaa ko bhe mantora, wurin bhe rindhanaa hay bireedi mabbhe nyanndewoojo on. Ko laawol no bhe waawira jogitorde bhandu mabbhe ndun e faaleeji mabbhe dhin e no bhe bhurtira duumorde e julde nden. Puulusa no hooraynoo soono kala. Himo yangaynoo bhandu makko ndun, o waawa ndu (Korenti 1 9:27).

Kono wattanee yili nde hidhon hoora. Fagiree wonkii mon kin Daaluyee Alla on hara hinaa koydhi mon dhin e miijooji mon mehi dhin. Ibuliisa no bhadoo gomdhindho wondho e hoorude on. O nyembintina laabhal e nafa e dewal bhoyliingal. Dhun fow fennyinano fewndo ko Ibulisa wonunoo e ndarndaade annabi Iisaa ka lannoode dewal makko ka wulaa. Hinaa korka kan hisinta on. Tippude e Daaluyee Alla on, kisiyee mon on ko ka gomdhinal tawaa. Nde hidhon hoora, on hendoto doole kese immorde Joomi mon yurmeteedho on.

Nafigiibhe bhen no faaminaynoo hibhe hoorude, tawa hara hinaa wondubhe e ruuhu tuuboowo maa yankiniidho, ko dhun-le woni ngurndan e wonkii ko waddhii en kon. un woni wonkii e er, alors qu’ils n’avaient aucun esprit. Ko yawitiibhe e hollitiibhe. Hibhe faamini wonde hibhe yankinii hara hibhe dhabbha no bhe dhaynira Alla, rewrude e dhun hibhe tiwude mo ko tiidhi. Korka ka Alla jabhata kan ko nyannde yankindhen wonkii men kin. Korka kan hinaa nyalaande ka hollitotodhen yeeso yimbhe bhen maa nyalaande nde wakkotodhen bonfo, wujitodhen ndoondi. Ko hoore men dhaynudhen si en noddirii dhun korka (Isaaya 58:5).

Hari hibhe fennyinde korka mabbhe kan, hibhe huuwiraynoo no yimbhe sutiibhe bhe fow faamira wonde hibhe hoori. Hari hibhe hollitotonoo ka dhate ka tawunoo dhon ko haanunoobhe luttude ka cuudhi mun. Yeeso mabbhe ngon no dhibbhiti, hibhe yaara doy e hibhe hollitoo. Hibhe faalanoo yo bheya yimbhe yhettirbhe wa yimbhe rewoobhe e tampubhe.

Hita on holla bheya yimbhe ko hoorudhon kon fii faaminkinana ngol bhe. Wonee no wonirdhon non nyannde woo. Wonee weltiibhe ko fii Alla no fottude e mon e himo wadhude on tawdaabhe e polgal Almasiihu on rewrude e gomdhinal mon ngal e nder korka mon kan. Onsay on hebbinirte weltaare yeeso Alla, on woopitataa e nder dewal mon ngal.

Ben mon no feenyannde on torotoodho e on hooroowo e on jangoowo luggina Daaluyee makko on. E ley tindinoore makko nden, on anday Alla Baabaajo on rewrude e ngurndan Bhiddho makko on, ko fii Almasiihu on no maaki wonde: «Kala yi’udho lan, hara yi’ii Baabaajo on.» Bhernde men nden no faalaa fota yi’ugol mo kanko Laabhudho wano o woniri non tigi.

Hara hidhon andi wonde Alla jom-bawgaljo on no humondiri e taalibaabhe Almasiihu on bhen? Enen taalibaabhe bhen, ko enen woni rewirdu Ruuhu-Seniidho makko on. Ko on Ruuhu immorde ka Alla arata humondira e men sabu ko wondhen e hoorude kon maa ko wondhen e juulude kon, kono ko o arirta e men ko bhay hidhen gomdhini ko annabi Iisaa maayi kon e ko o immintinaa kon.

On hooroowo no waawi hewtinande bheya yimbhe bawgal Almasiihu on. Rewrude e julde nden e gomdhinal ngal, ruuhuuji bondhi dhin no haani selude bhe jinna nangi bhen bhayru si innde Almasiihu on huutoraama e nder hoolaare e laabhal, jinnaaji dhin radhete.

Hita on hattina korka mon kan e nyamdu yara. Hidhon waawi kadi sertude e sigareeti e filmuuji pornooji e kuudhe bondhe. Kaalisiiji dhi marudhon dhin wallay on no gollitiron dhin fii laamu Ben mon ngun. Wurin hino bhuri e hittunde ka lellinon hoore mon piiji bondhi dhin edii lellingol hoore mon ndiyan e nayametee. Huutoree saa’iiji mon dhin e bawgal ngal Alla okki on ngal, hara hinaa fii hollitagol, on yi’oyay ka mangu makko ngun rimata mawna e bheya yimbhe bhen.

TORAARE: Yaa an Baaba, hidha humondirde e amen rewrude e Ruuhu maa on. Medhen sujjande ma, men jarniramaa bhernde amen nden fow ko fii a saatinii men e humondirgol e maadha. Jannu men no men jogora hoore amen no welirte non e no men juulirana bheya yimbhe bhen e no men wadhira korka e nder weltaare e hoolaare. Jattin yimbhe bhen kabbhi Ibuliisa dhin fii no bhe hendora ngurndan poomayankejan dhan.

LANDAL:

  1. Ko honno korka kan sifori ka Ahadi Heyri?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 10:01 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)