Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 052 (Law of Moses in the Law of Christ)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Somali -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 2 - Fii waaju e golle Almasiihu on Jaliilu (Matta 5:1 - 18:35)
A - Fii waaju ngun ka hoore fello: Fii sariya teddudho on ka laamu kammu ngun (Matta 5:1 - 7:27) -- Fii no maakuuji Almasiihu on dhin mottindiriraa non ka aranun

c) Fii no sariya Muusaa on woni non timmoode e tindinoore ka nder sariya Almasiihu on (Matta 5:17-20)


MATTA 5:17-20
17 Wota on sikku ko mi arani ko fii firtugol Sariya on maa ko annabaabhe bhen wi'i kon. Min mi ardaali fii firtugol dhi, kono ko fii laatingol dhi. 18 Ka haqiiqa mi andinii on, haa kammu ngun e leydi ndin muta, ko hay ciifun e tobbhere iwataa e nder bindol Sariya on, haa fow laatoo. 19 Kala non bonnudho gootel e bhurngel fandhude e yamirooje dhen, janni kadi yimbhe bhen warrugol wano non, o innete bhurdho fandhude e laamateeri kammu ngun. Kono kala dhoftiidho janni, on innete teddudho e nder laamateeri kammu ngun. 20 Awa mi andinii on, si peewal mon ngal bhuraali ngal jannoobhe fii Sariya on bhen ngal e ngal Fariisiyaabhe bhen ngal, on naatataa ka laamateeri kammu few.

Wota on waajora Linjiila on wakkilaare si tawii on fellitaa wonde ko Almasiihu on noddi on e dhen golle, bhayru himo sutii kongudhi mon dhin e himo sutii men kuudhe mon dhen. Si hawrii on alaa e huuwude ko wondhon e waajaade kon, haray ko on naafigi e dhaynoobhe. Si tawii on alaa huuwirde hakkil, seeditoore mon nden hebhata doole woo. Ko kuudhe mon dhen tentinta kongudhi mon dhin.

Ko Almasiihu on tun woni jannoowo sariya Muusaa on e Linjiila makko on no timmiri. O firtaali yamiroore bhurnde e fandhude e nder sariya on, kono o timminii dhe dhe fow e fee huutorgol dhe e jannugol dhe. Almasiihu on mariri ko Ahadi Hindi ndin woni kon tindinoore immorde ka Ahadi Hindi e fee maakuuji makko laabhudhi dhin. Ko hombo suusata bhanginde wonde bindol ngol ka Ahadi Hindi e ka annabaabhe bhen bonnitaamaa ka tawi dhon kanko Bhiddho Alla on himo tentini fii majji? Hay bhurngel e fandhude maa bindol gooto e ko tippii koo mutaali maa waylaaka. Yawitagol Ahadi Hindi hinaa faamu non, e maanaa fodaariiji dhi o fodi dhin e yamirooje dhe o yamiri dhen maamiraabhe bhen e annabaabhe subhaabhe bhen ko fii Alla gila ko neebhi yewtiino yimbhe bhen e saa’iiji e nokkeeli toddhaadhi. Daaluyee Allaahu on wonaa gandal faamu wadhiraangal samakala maa huunde nde yimbhe bhen wowti. Seniidho on subhike junuubanke’en, o sincidii e mabbhe ahadi, o ardike bhe rewrude e sariya makko on, o donkiniri bhe tikkere makko nden. Bhen yananbhe e bhen bugitiibhe Ahadi Hindi ndin ka haqiiqa ko miskimbhe ko fii ko Daaluyee Alla on bhe bugitii, battane mun ko Alla tigi woni ko bhe bugitii.

Bone wonanii on neddho mo Joomi on noddi fii waajagol Daaluyee Allaahu on, on neddho wayla dhun seedha maa o yedda fii ko o woni kon tindinoore immorde ka Alla. No bhurannoo mo moyyhande kolmbireede tuntere hayre, o yoolee. On mo wattitii, maa on mo bhoylii maa mo ittii bote e Daaluyee Allaahu on ko hoore mun dhayni ko bheyditii e ko o dhayni kon gomdhinbhe bhen ko bhooyaa. Nde Almasiihu on noddoyi on woo fii waajagol, fennyinee Daaluyee makko on e dow kulol e faamu fii wota on yornu bhernde mon nden, yornoron bherdhe yimbhe hedditiibhe bhen.

Almasiihu on saatinii on no jabhidiron mo e Ahadi Hindi ndin. Rewrude e makko, Daaluyee Allaahu on wontii neddho. Ko kanko woni sariya huuwoowo on hakkunde men, giggol wontugol ngol neddho. Hita en catoo e bindi windaadhi, kono catodhen e wuurudho mo Alla on. O timminii sariya on rewrude e kuudhe dhe o huuwi dhen ka aduna. Himo laatinirde dhun non jooni e fee ko o fattotoo kon, o timminoyay dhun kadi yeeso nde o artoyi. Haray ontuma hatonjingol e sariya on lannii ko fii kammu ngun e leydi ndin mutoyay. Joomi men on tagoyay ontuma aduna keso. Bhen jibinaabhe immorde Ruuhu-Seniidho on hodhoyay ton ko feewi.

Kono bhay non hidhen ka aduna haa jooni, Almasiihu on bhanginanii taalibaabhe makko bhen dhun dhoo: «Midho yamirde on yamiroore heyre: Yidhindiree. Wano mi yidhiri on non, onon kadi yidhindiree» (Yuuhanna 13:34). Almasiiu on nyoggii sariya Muusaa on e sariya makko on e nder yewtere wootere. O wontii etirde giggol men ngol. Wano non ko kanko woni sariya wontudho on neddho bhayru himo huutorde yewtere makko nden.

Bhii-Aaden on no andi wonde neddho woo gaynataa timminde sariya makko on. Ko battane mun o timminiri dhun sadaka makko on no feewiri e no faamorta, o yedhii taalibaabhe makko bhen doole no bhe dhoftora yamirooje makko dhen. Hita en kurkanoo Alla e yimbhe bhen, hara ko bawgal men ngal hoolordhen, kono hooloren ko bawgal sulfu makko on ardotoo en kon wano oo sahaabaajo wi’eteedho Puulusa jogitorii non e oo aaya dhoo: «Ko fii Sariya Ruuhu ngurndan wondho e Iisaa-Almasiihu on jattinii lan sariya junuubu e mayde on.» (Roomu 8:2). Battane dhun, woni sariya Muusaa on woo maa sariya almasiiyaajo woo gaynataa han kadi hajagol en, bhayru dhi timminiraama Almasiihu on e meedhen.

Sariya Muusaa on ko jonniraa ko fii jannugol no tuubirtee e nyaawugol en ka bannhe ruuhu, kono Almasiihu on arii fii timmingol sariya on lonto men. Kanko Ruuhu-Seniidho on, o bhurtay yedhude en no dhoftoren. O wakkilinay en no teddiniren sariya on e nder humondiral men e makko.

Wattanee yili no Allaahu on jogitori non piihoy bhurkoy e fandhude koy telenma sariya on, wano «ciifun e tobbhere e nder bindol ngol»; bhayru kala ko Alla jeyi e kala ko o acci batte e mun, no fotata fotude woo, dhun tigi hinaa ko bonata. Sariyaaji yimbhe bhen no heewi ella, kono kanko Alla himo rentii e himo maritori kala ciifun e kala tobbhere e nder bindol windiingol ka sariya.

Wobbhe goo no bhangini wonde defte dhen ka Ahadi Hindi waylaama. Kono e nder dhen aayeeje, Bhiddho Alla on no seeditaade wonde huunde waylaaka ka Tawreeta e ka Zabuura e ka annabaabhe bhen. Ko fensitoobhe defte bhen wowli woo, aldaa e nafa si en ebbhindirii dhun e bawgal annabi Iisaa ngal, on wondho Goonga on.

TORAARE: Yaa an Baaba, men yettiii ma, men mawninii ma bhayru Almasiihu on timminii sariya on sabu giggol makko ngol e tampereeji makko dhin. Ko kanko woni sariya wontudho on neddho. Yaafano men ellaaji amen dhin e junuubaaji amen dhin. Jannu men dhoftaare e yurmeende rewrude e bawgal Ruuhu maa Seniidho on. wallito men no men jokkire e no men dhoftora maa tippude e sariya Ruuhu tabitudho on ka bherdhe amen.

LANDAL:

  1. Ko honno teddinirten sariya Alla laabhudho on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:38 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)