Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 012 (Genealogy of Jesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 1 - Piiji arani dhin ka golle Almasiihu on (Matta 1:1 - 4:25)
A - Fii jibineede annabi Iisaa e paykunyaagal makko ngal (Matta 1:1-2:23)

1. Taariika fii Iwdi Iisaa Almasiihu on (Matta 1:1-17)


MATTA 1:12-16
12 Bhawto egginegol nabhee Baabiila ngol, Yeekoniya jibini Sa’alti’iila, Sa’alti’iila jibini Zarubaabila, 13 Zarubaabila jibini Abiyuuda, Abiyuuda jibini Alyaqiima, Alyaqiima jibini Aazuru, 14 Aazuru jibini Saduuqa, Saduuqa jibini Akiima, Akiima jibini Eliyuuda, 15 Eliyuuda jibini Eliyaasaru, Eliyaasaru jibini Mataana, Mataana jibini Yaaquuba, 16 Yaaquuba jibini Yuusufu moodibbo Mariyama on, on jibinnoodho Iisaa wi’aadho Almasiihu on.

Yahuudiyankeebhe wadhaabhe bhen e joge nabhaa Baabilon. Hibhe hulunoo fota. Hari hibhe sikka wonde Alla hiway bhe sabu ahadi ndi o ahodi ndin e mabbhe, hibhe sikka kadi o yedhay bhe polgal moolanaangal sabu ko o woni kon ka juulirde mawnde. Kono bhay feyyhii e dhun, Allaahu on yamiri bhe yo bhe wonu laabhubhe, bhe teddina sariya on e dow giggol. Hari o weltodaa e dewe mabbhe mehidhudhe dhe nafataa dhen, dhe bhe fillitotoo dhen ka juldeeje e ka torndeeji mabbhe, sabu faale Alla on hinaa sincugol laamaateeri ndi o laamotoo. Faale makko ko wattitugol bherdhe mabbhe dhen, bhe seedaa e townitaare, bhe yankinanoo mo. Himo faalanoo kadi heydhintinde ruuhu mabbhe on, o taga e mabbhe tagudi heyri.

Allaahu on hinaa luttoowo tikkude haa poomaa. O yedhay leyyhi dhin e yimbhe bhen feere no bhe tuubira. Ko non e hitaande 538 adii I.-A., yimbhe dhidho wondude e bheynguureeji mabbhe dhin yiltitino Yerusalaam, hari bhernde mabbhe nden no wondi e ninse e gondhi kanyun e tama’u moolanaadho. Goddho e bhen ko Zarubaabila, tawaadho ka jurriya annabi Daawuuda, dhimmo on ko Yaasuwa, gedhal yottinoowo sadaka kiddho on. Fartiyankoobhe bhen hari fooliino bhe Baabilon bhen. Onsay oo landho wi’eteedho Kiriyuusu newnani Yahuudiyankeebhe faalaabhe bhen yiltaade ka mabbhe. Hewtugol mabbhe, bhe tawi Yerusalaam fow lancaama, alaa ko heddii. Dhun e tawde ko ko yurmi bhe tawti, bhe woni e darnitagol juulirde mawnde nden, hibhe faami wondema ko angal gomdhinal mabbhe ngal e jikkuuji mabbhe aaliidhi dhin wonunoo sabu yanal mabbhe ngal ko feyyhi. Hibhe humpitinoo wonde Allaahu on hinaa fii laamateeri adunayankori ebbhi. Ko o yamirnoo bhe ko yo bhe fibhu anniye ka ruuhuuji mabbhe, bhe wadha dewal haqiiqawal, bhe wuura ngurndan laabhudhan.

En humpitaaki piiji heewudhi hollaadhi fii mun ka lannoode taariika fii iwdi annabi Iisaa ndin. Dhun le non, ko tawi kon laamu ngun iwii e juudhe Fartiyankooobhe bhen ngu wontii e juudhe Gereekiyankeebhe bhen, ngu wontitoyii yeeso kadi e juudhe Makabeebhe bhen, ko netti kadi ngu wontiti e juudhe Roomiyankeebhe bhen, fayda ko e nder njaggu tun bhe woni ko jokkodiri. Battane mun, leydi Yahuudiyankeebhe bhen lutti wonude nokkuure weddiinde nde hittaa e nder taariika laamu ngun.

Hino nhaldhini ko tawi kon ka taariika fii iwdi annabi Iisaa ndin, hidhen sutii wondema ko innde Yuusufu nden lannitoraa, hara-le hinaa kanko woni baaba annabi Iisaa ka sengo yhiiyhan neddhanke. Awa no Yahuudiyankeebhe bhen faamiri non taariika fii iwdi ndin ko humiidhun e sariyaaji dhin e ahadiiji sincaadhi dhin, hara hinaa ka leyhol e ka musidal tippude ka yhiiyhan. Ko dhun si annabi Iisaa tokkaa e bhibbhe Daawuuda bhen rewrude e Yuusufu, on yhettirnoodho mo wa bhiddho.

Awa kadi, sabu winditande nde Roomiyankeebhe bhen yamirnoo nden, ko ka saare Daawuuda o jibinaa, hinaa Naasirata, ko fii hari bee Yuusufu yiltitoo ka saare maamiraabhe makko bhen tippude e ko sariya Roomiyankeebhe bhen yamirnoo kon.

Matta no seeditii fii ko innde annabi Iisaa nden, on gedhal yumma Mariyama, hitti kon. Ko kanko woni Almasiihu fodaadho on. Hinaa non Matta tun teddini fii ko annabi Iisaa woni kon Almasiihu on. Yogaabhe ka Ahadi Hindi, gila dhun kadi miliyonji yimbhe, yiitirii weltaare wondema laamateeri Alla ndin bhadike en e fee jibineede Iisaa-Almasiihu on. Giggol makko ngol e bawgal makko ngal ka bannhe ruuhu e yankinaare makko nden ko maandeeji fii laamateeri makko hawniindi ndin. Oo aduna men yanudho hattonjinaa kadi e laamateeriiji kesi e laamuuji mun, bhayru jogaaji dhin e waylitugol laamuuji dhin gaynataa wattitude bherdhe yimbhe bhen. Ko laawol ngol Allaahu on sinci ngol tun fii moyyhintigol ngol rewrude e Almasiihu on e bhuttu makko ngun immorde ka Alla waawi heydhintinde yimbhe bhen e no piiji dhin woniri non. Battane mun, e dhii saa’iiji sakkitiidhi, hidhen torora Alla ittiri bhernde men nden fow wano nii: «Yo laamu maa ngun feenyu!»

TORAARE: Iisaa Joomi, ko an woni landho an on. A landaaki yo mi yobhe sagalle maa mi jokka yamirooje, kono a yedhii lan ngurndan dhan, a jattinii lan kadi e nder tama’uuji mehidhudhi dhin fii hendagol teddugal ngal ka laamu oo aduna e deyyhere ka jeyal keyeeji e yottanagol hoore mun. A wattitirii lan neddho jogiidho giggol. A yedhii lan ngurndan poomayankejan dhan fii wota mi maayu nyannde ngurndan an dhan lanni ka aduna (Yuuhanna 11:25-26), kono ko yo mi wuuridu e maa haa poomaa.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun taariika fii iwdi annabi Iisaa ndin lannitori ka Yuusufu, on mo wonaa baaba annabi Iisaa ka sengo yhiiyhan neddhanke?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 16, 2012, at 01:05 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)