Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Salvation - 11. Love Your Enemies!
This page in: Albanian -- Armenian -- CEBUANO -- English -- French -- German? -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Twi -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Kahibalo ka ba? Ang Kaluwasan sa Dios Andam na para Kanimo!
Usa ka Hinungdan nga Buklet alang kanimo

11. Higugmaa ang Imong Mga Kaaway!


Ang pagsulay sa imong pagtuo ug ang pagsulay sa imong kaluwasan moabot sa dihang mahimamat nimo ang malisud, rebelyoso ug mapintas nga mga tawo. Sila mahimong mosamok, modaot, ug motamay kanimo sa ilang pagkapanatiko, mahimo ka nilang hulgaon sa ngalan sa ilang relihiyon. Unya hinumdumi si Kristo nga libreng nagpasaylo kanimo sa tanan mong kasal-anan, aron mapasaylo usab nimo ang imong mga kaaway gikan sa bug-os mong kasingkasing. Ang gugma sa Dios nagmaneho gyud kanimo aron higugmaon sila. Dili kini dili realistiko o imposible apan kini sulod nga KINAHANGLAN gikan sa langitnon nga nagpuyo sulod kanimo. Hinaut ang ang Balaang Espiritu kanunay mohatag kanato sa kusog ug ang kabubut-on sa pagtuman sa mando ni Kristo.

HIGUGMAA ang IMONG MGA KAAWAY,
PANALANGI kadtong nagpasipala kanimo,
PAGBUHAT UG MAAYO niadtong nasilag kanimo, ug
PAG-AMPO alang sa nagtamay kanimo,
ug naglutos kanimo
aron makita kamo nga matuod nga anak sa inyong
Amahan nga atua sa langit.
Mateo 5:44-45

Usa ka alagad sa Dios nagbiyahe sakay sa iyang motorsiklo sa usa ka awaaw nga lugar. Siya nakita sa usa ka batan-on nga gusto mosakay nga nagtindog daplin sa dalan nga nagpakita nga nagkinahanglan siya nga mosakay. Mihunong siya ug gipasakay niya. Taudtaud human sa pagdagan ang drayber nakabati sa usa ka pusil sa iyang likod ug nadunggan ang usa ka tingong nga nag-ingon: “Hunong, kanaog, ihatag kanako ang imong kwarta ug ang imong pasaporte!” Ang tawo sa Dios nanaog sa iyang motorsiklo ug misulay sa pagkuha sa iyang pitaka gawas sa iyang bulsa. Ang kawatan nagtan-aw nga nagdahom alang sa kwarta ug gituy-od ang iyang kamot sa pagkuha niini. Niining higayona ang drayber mihampak sa pikas nga kamot sa kawatan mao nga nahulog ang revolver. Gikuha niya kini ug gihulog ang makurat nga kawatan sa yuta, miluhod kaniya, ug gibutang ang rebolber sa iyang dughanug gihadlok siya sa mga pulong: “Pag-ampo ug isugid ang imong mga sala kay ang higayon sa imong kamatayon haduol na. Mata sa mata ug ngipon sa ngipon! Ingon sa imong gihimo kanako, himoon ko usab kanimo.”

Ang kawatan miluhod ug mihilak: “Ako usa ka pobre, palihug, Kaluy-I ko” Ang Kristohanon miingon: “Ikaw usa ka kawatan ug usa ka mamumuno. Ang kapungot sa Dios anaa kanimo. Karon mamatay ka ug moadto ka diritso sa impiyerno!” apan ang Kristohanon nagpadayon: “Kini ang paagi nga IKAW nabuhi! Sa miaging mga adlaw, sama ako kanimo, apan karon, human ko nahimamat si Kristo, nga nagpasaylo sa akong mga sala ug nagbuntog sa akong kasilag, pasayloon ko ikaw. Lakaw nga malinawon!”

Ang kawatan mitindog, mitan-aw sa Kristohanon ug nagpangli- ngo-lingo. “Gusto gyud nimo ko buhian? Dili ba ko nimo pusilon human ako makalaw sa napulo ka yarda?” Ug ang alagad sa Dios mitubag kaniya: “Dili, apan ikaw nasayod, nga dili ako ang naghatag kanimo sa kinabuhi, apan si Kristo. Dili ako mas maayo kay kanimo apan si Kristo nga nagluwas kanako, gusto sa pagluwas usab kanimo. Motuo ka kaniya, ug toguti nga siya mousab sa imong kinabuhi aron dili ikaw itambog ngadto sa walay kataposang kalayo human ka mamatay.” Ang kawatan milakaw nga nalibog ug milingi pagbalik sa tawo hangtod nawala sa kangitngit sa kagabhion.

Dili ang matag-usa nakasinati sa dramatiko nga estorya sama niini, apan sa atong matag-adlaw nga kinabuhi si Kristo nagtudlo kanato sa pagpasaylo sa uban ug sa pagkalimot kung unsa ang ilang gibuhat kanato. Mag-ampo kita alang kanila, bisan kung sila dili modawat sa atong serbisyo. Ang atong Manluluwas nag-ampo sa ilang mga kaaway samtang siya nagbitay sa krus:

AMAHAN, PASAYLOA SILA,
Kay wala sila masayod sa ilang gibuhat.
Lucas 23: 34

Kini ang paagi nga ang mga sumusunod ni Kristo, kinahanglan maghunahuna ug magkinabuhi,

Ayaw padaog sa DAOTAN, apan
DAG-A ANG DAOTAN pinaagi sa MAAYO.
Roma 12:21

Kay ang gugma labi pang kusgan kay sa kamatayon, ug ang pagpasaylo labi pa ka kusgan kay sa pagdumot.

Minahal kung Magbabasa: Kung imong nasabtan ang among pagpatin-aw bahin sa kaluwasan ni Kristo mahimo nimong mamatikdan ang duha ka bahin sa imong kaluwsan. Una kita naluwas gikan sa sala ug ang kataposang paghukom. Ikaduha gigiyahan kita aron mahimo ang mga serbisyo sa gugma ni Kristo. Ang kaluwasan nagkinahanglan sa usa ka praktikal nga aplikasyon. Ang hamtong nga mga magtutuo maglakaw sa gugma, pagkamaayo, pailob, kaaghop, pagpaubos, ug kalipay. Tinuod ka ba nga naluwas?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 07, 2021, at 08:53 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)