Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Salvation - 10. Christ Will Free You from Selfishness to Serve Others
This page in: Albanian -- Armenian -- CEBUANO -- English -- French -- German? -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Twi -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Kahibalo ka ba? Ang Kaluwasan sa Dios Andam na para Kanimo!
Usa ka Hinungdan nga Buklet alang kanimo

10. Gipalingkawas Ka ni Kristo gikan sa Kahakog aron sa Pag-alagad sa Uban


Pagmalig-on diha sa Ginoo ug sa iyang makakagahum nga gahum! Dawata ang panig-ingnan sa atong Ginoong Jesus aron mag-alagad nga praktikal sa uban ilalom sa paggiya sa iyang gugma. Ilimod ang imong kaugalingon ug ayaw pag-atiman lang sa imong pamilya. Ilha ug diskubreha ang mga tawo sa imong palibut. Nagkinahanglan sila sa imong tabang. Pag-alagad kanila sa kalipay sa Ginoo. Ang matag hamtong nga magtutuo makakaplag sa labing maayo nga panig-ingnan sa pagpangalagad sa uban sa atong bantugan nga Agalon. Si Kristo miingon:

Ang ANAK SA TAWO
wala moanhi aron alagaran, kondili sa pag-alagad
ug paghatag sa iyang kinabuhi aron sa pagluwas sa daghang tawo.
Mateo 20:28

Naamgohan ba nimo ang makapahingangha nga kamatuoran nga wala gayud nangayo si Kristo og salapi gikan sa iyang nag- kalainlaing mga serbisyo? Mialagad siya sa mga tawo adlaw ug gabii ug gihalad ang iyang kaugalingon aron matubos an mga makasasala. Ang padayon nga serbisyo alang sa dili takus nga mga tawo mahimong timaan sa sumosunod ni Kristo. Wala sila maghulat aron makadawat sa tabang, apan misunod sa iyang panig-ignan sa paghatag sa iyang kaugalingon alang sa uban sa pulong, sa buhat ug sa pag-ampo. Ang gugma ni Kristo mao ang nanguna kanila.

Gideklara ni Jesus:

Ang tanang gahum sa langit ug sa yuta gihatag kanako.
Busa, PANGLAKAW kamo ug HIMOANG MGA DISIPULO ang tanang kanasuran,
Ug bawtismohi sila sa ngalan sa Amahan,
Ug sa Anak ug sa Balaang Espiritu,
Og TUDLOI sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kanimo.
Ug tan-awa, Ako mag-uban kanunay kaninyo,
bisan sa katapusan sa kalibotan.
Mateo 28:18-20

Ang Balaang Espiritu naggiya sa mga sumusunod ni Kristo aron matuman ang balaang mando. Unsa ka pribilehiyo nga ipresentar ang maayong balita sa kaluwsan sa dili luwas! Ang usa ka kasingkasing puno sa kalipay ug pagpsalamat dili mahimong og maghilom, apan mosulti ug mosaksi bahin sa gihimo sa Ginoo alang kaniya. Si Perdo, ang unang apostoles, misugid atubangan sa relihiyosong Korte sa iyang mga adlaw, pagkahuman gimandoan nila ang mga sumusunod ni Kristo nga maghilum ug mohunong sa pagsabwag ug pagpanudlo sa ngalan ni Jesus.

DILI kami MAKAPUGONG sa pagsulti
bahin sa among nakita ug nadungog.
Buhat 4:20

Unsaon nimo pagkatulog nga maayo ug pagpahulay, nahibal-an nga ang imong mga higala ug mga paryente nababagan pinaagi sa kapungot sa Dios? Tingali patay pa sila sa espirituhanong kalapasan ug mga sala! Nganong dili nimo isulti kanila ang maayong balita sa kaluwasan ni Kristo? Ang kahayag sa Dios sa imong hunahuna ug ang kusog nga gugma ni Kristo sa imong kasingkasing ug itulod ka sa unahan aron sa pagpamatuod bahin sa imong Manluluwas nga si Hesu-Kristo aron sila usab maluwas ug dili magpabilin nga nawala.

Usa ka Muslim nga estudyante sa high school sa Casablanca, Morocco, nagsugod paghigugma kang Kristo ug nagtuo sa iyang kaluwasan. Ang estudyante nakadayeg sa personalidad ni Jesus ug madasigon sa iyang gahum nga tungod niana nagpalit siya sa ug katloan ug lima ka Bag-ong Tugon nga ihatag sa matag estudyante sa iyang klase. Ang Balaang Espiritu nagagiya ug naghatod kanato sa usa ka maalamong saksi sa daghang mga tawo.

Si Jesus nagsaad sa iyang mga disipulo:

Makadawat kamog GAHUM
sa dihang ang Balaang Espiritu mokunsad diha kaninyo,
ug kamo mahimong AKONG MGA SAKSI.
Buhat 1:8

Tingali nasinati nimo nga dili tanan andam nga maminaw sa Balaang Ebanghelyo. Daghan ang nagsalikway sa gilansang sa krus nga Manluluwas ug nagdumot sa iyang krus. Wala sila masayod unsa ang ilang gibuhat. Sa ingon niini nga kaso adunay duha lamang nga mga paagi sa pagdala sa ilang langitnong kaluwasan paduol kanila, bisan sa pagpadayon sa pag-ampo alang sa nagdumili kang Kristo o pinaagi sa hilum nga pagserbisyo kanila. Sa duyang panahon kini opisyal nga gidili ang pagpakaylap sa pulong sa Dios sa China, ang nasud nga adunay labing taas nga populasyon sa kalibutan. Apan ang mga magtutuo didto nakakabig sa daghang wala motuo nga adunay Dios ngadto kang Kristo pinaagi sa hilum nga saksi ug mapailubon nga serbisyo. Ang mga wala mutuog Ginoo nabati ang talagsaon nga gahum ug nakita ang gugma sa Dios working nga naglihok sa mga Kristiyano. Nagtudlo kini kanato nga ang atong pagpamatuod alang kang Kristo wala manuhat pinaagi sa mga pulong lamang, apan ang Espiritu ni Kristo nagssulti pinaagi usab sa usa ka balaan nga kinabuhi:

Usa ka edtudyante sa medisina Cairo nagsulat sa usa ka sulat nga nag-ingon, dili ako makasulti bahin sa akong bag-ong pagtuo sa balay tungod kay ako usa ka babaye. Ang akong pamilya nagsunod gayod relihiyon ug mga tradisyon sa atong mga katigulangan. Palihog pag-ampo alang kanako nga ako magki-nabuhi sa usa ka balaan nga kinabuhi, nagpabilin nga mapaubsanon, ug dili magreklamo sa balay, aron ang akong pamilya masabtan kung giunsa ang gugma sa Balaang Espiritu naglihok sa akong mga kahuyangon. Kini and tukna nga giingon ni Ginoong Jesus sa iyang mga disipulo,

KAMO ang KAYAYAG SA KALIBOTAN.
Ipadan-ag ang imong kahayag atubangan sa
uban aron ilang makita ang imong MAAYONG MGA BUHAT
ug maghatag himaya sa inyong Amahan nga atua sa langit.
Mateo 5: 14-16

Nakahibalo ka ba ang ang Espiritu ni Kristo andam sa paghatag, kanimo sa maanidot, ug langitnong mga bunga? Si Pablo, ang apostol, nagsulat sa taga Galacia nga nag-ingon,

ANG BUNGA SA ESPIRITU MAO ANG
Gugma, Kalipay ug Kalinaw,
Pailob, Kaluoy, Kaayo,
Pagkamatinud-anon, Kalumo ug Pagpugong sa kaugalingon.
Galacia 5: 22-23

Pamalandungi ang pagpahayag niini sa bulawanong bersikulo ug hangyoa ang Dios nga buhaton kini nga tinuod sa imong ki- nabuhi. Apil sa opurtunidad sa pagdawat sa tanan niining mga bunga sa Balaang Espiritu. Unya ikaw magkinabuhi uban sa kalipay ug kalinaw sa tanan nimong kinabuhi.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 07, 2021, at 08:46 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)