Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Salvation - 8. Salvation Inspires You to New Prayers!
This page in: Albanian -- Armenian -- Baoule -- CEBUANO -- English -- French -- German? -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Twi -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Kahibalo ka ba? Ang Kaluwasan sa Dios Andam na para Kanimo!
Usa ka Hinungdan nga Buklet alang kanimo

8. Ang Kaluwasan Nagdasig Kanimo sa Bag-ong mga Pag-ampo!


Ang tanan nga midawat kang Kristo ingon nga ilang hinigugmang Manluluwas ug padayon nga misalig kaniya, nakasinati sa usa ka sukaranan nga pagbag-o sa ilang kinabuhi. Kining kausaban sa sulod makita sa labi ka maayo nga pamatasan. Wala na sila sa ilalum sa yugo sa sala apan nakadawat sa usa ka bag-ong kinabuhi gikan sa Dios ug nahimong iyang mga anak. Dili mahinungdanon nga mabati kini nga pagbag-o sa usa ka dramatikong paagi, paglangoy sa mga balod sa kalipay. Igo na kung tinuod nga nagtuo ka nga gikontrol ni Kristo ang imong tibuok nga kinabuhi, ug nga siya kasaligan nga naggiya kanimo ug nagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan.

Ang kaluwasn kang Kristo nagmugna kanimo sa usa ka kusog nga pangandoy sa pag-ampo, pagdayeg ug pagpasalamat sa Dios nga nahimo nimong Amahan pinaagi kang Kristo Jesus. Ang imong mga sala kaniadto dili na makapahimulag kanimo gikan kaniya. Limpyo ka na karon tungod sa dugo ni Hesu-Kristo nga giula alang kanimo. Ang Espiritu sa Dios naggiya kanimo aron i-ampo ang Pag-ampo sa Ginoo:

Amahan namo nga anaa sa langit,
balaanon ang imong ngalan.
Moabot kanamo ang imong gingharian,
Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit.
Ihatag kanamo ang pagkaon karong adlawa,
Ug pasayloa kami sa among mga sala
Sama nga kami nagpasaylo sa nakasala kanamo.
Ug ayaw kami itugyan sa panulay,
Apan luwasa kami gikan sa daotan.
Mateo 6:9-13

Ang imong mga pag-ampo dili na kawang nga mga pagsubli-subli o tradisyional nga liturhiya, apan usa ka direkta nga pakigsulti sa Dios. Makasulti ka kaniya bahin sa imong mga kasamok, mga sayop, ug mga kahadlok, ug siya motubag kanimo sa iyang balaan nga Ebanghelyo. Wala ka na nag-inusara, tungod kay gilakip ka na ni Kristo sa pakig-ambitay kauban ang gamhanan nga Dios. Ang Usa nga Balaan dili na layo gikan kanimo, wala mailhi ug makahadlok. Siya imong Amahan, nag-atiman kanimo, misabot kanimo sa personal ug nanalipod kanimo sa iyang pag-atiman. Wal’y mas dako nga kabag-ohan nga possible sa imong panan-aw kaysa niini: Ang Dios nga Magbubuhat ug ang walay katapusang Maghuhukom mao ang akong Amahan! Tungod niana nga hinungdan magpasalamat kaniya ug pasagdi ang imong kasingkasing nga mapuno sa kalipay ug pagsimba tungod kay ang balaan nga Dios nagpakita sa iyang kaugalingon nga maluluy-on kanimo, ang makasasala ug nagpasylo kanimo sa tanan nimong kasal-anan ug naghilo kanimo sa bililhong dugo sa iyang Anak. Busa, ang imong kasingkasing ug dila mahimo nga magaawit uban sa Salmo ni David:

Dayga ang GINOO, O akong kalag,
Ang tibuok kong pagkatawo, magdayeg sa balaan niyang ngalan!
Dayga ang GINOO, O akong kalag,
Ug ayaw kalimti ang iyang mga benepisyo,
nga NAGPASYLO sa tanan kong mga sala,
ug GIAYO niya ang tanan kong balatian,
ug NAGTUBOS sa akong kinabuhi gikan sa lubnganan,
ug GIPURONG-PURUNGAN ako sa iyang gugma ug kaluoy.
Ug NAGTAGBAW sa akong kinabuhi sa maayong butang,
Aron nagpabilin nga nabag-o sama sa agila.
Salmo 103:1-5

Ang Dios diha sa iyang pabor nagbutang sa usa ka kanta sa imong kasingkasing. Nagapasalamat ka alang sa iyang dakong kaluwasan. Adunay bay padayon nga honi sa pagdayeg sa Dios sa imong kasingkasing? Gipasalamatan ba nimo siya sa iyang gugma, pasensya, pagkamatinud-anon ug kaayo nga gipadayag kanimo diha kang Kristo? Pamalandongi ang espirituhanong mga panalangin, nga gihatag sa Dios kanimo diha sa imong Manluluwas nga si Jesus. Ayaw pugngi ang pagpasalamat alang sa pagdawat sa kaluwasan nga nagbag-o sa imong kinabuhi ug ang mga pulong sa Bibliya nahimong tinuod kanimo, ingon nga gisulat kini:

Kay bisan kinsa ang nahiusa kang KRISTO, BAG-O NA SIYANG BINUHAT;
ang daan miagi na,
tan-awa, ANG BAG-O miabot na.
2 Corinto 5:17

Nakapanghimatuod kita uban sa milyon-milyon nga mga magtutuo nga sukad ang atong mga kasingkasing nalimpyohan sa dugo ni Kristo, ang Espiritu sa pag-ampo gibubo sa atong mga kasingkasing. Sigurado kita nga ang atong langitnong Amahan namati sa tanang mga pulong sa iyang mga anak. Dili niya pasagdan ang usa ka pulong. Siya motubag kanunay sa atong mga pag-ampo, kung nahiuyon kita sa iyang kabubut-on. Kita adunay direkta nga koneksyon sa Dios. Ato siyang pasalamatan alang niining pribilehiyo.

Nag-ampo kami nga kini nga kamatuoran igapadayag kanimo, aron imong masinati ang labi ka lawom nga kahulogan sa kaluwasan, ang gahum sa pagtuo, ug ang malipayon nga pagpasalamat.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 07, 2021, at 08:06 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)