Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- The Ten Commandments -- 06 Fourth Commandment: Remember the Sabbath Day, to Keep it Holy
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Baoule -- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi -- Finnish? -- French -- German -- Gujarati -- Hebrew -- Hindi -- Hungarian? -- Indonesian -- Kiswahili -- Malayalam? -- Norwegian -- Polish -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Tamil -- Turkish -- Twi -- Ukrainian? -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

IKA 6 NGA TAPIKO: ANG NAPULO KA SUGO - ANG PAG PROTEKTA SA DIOS GAMIT ANG PARIL ARON ANG TAWO DILI MAHAGBONG
Ang Pagpasabot sa Napulo ka mga Sugo diha sa Exodo 20 gikan sa lamdag sa Ebanghelyo

06 - IKAUPAT NGA SUGO: HINUMDOMI ANG ADLAW NGA IGPAPAHULAY UG ILHA KINI NGA BALAANEXODO 20:8-11
“Hinumdomi ang Adlaw nga Igpapahulay ug ilha kini nga balaan.Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw apan ang ikapitong adlaw mao ang Adlawng Igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho nianang adlawa o ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayopan ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa unom ka adlaw gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga anaa niini ug mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang Adlawng Igpapahulay ug gibalaan kini”


06.1 - Ang Adlaw sa Pagpahulay alang sa pagdayeg sa Magbubuhat

Alang sa mga Judio, ang Adlawng Igpapahulay usa sa mga ilhanan sa pakigsaad sa Dios.Giilang adlaw sa pagsimba, kini nagpasahi sa mga katawhan sa Daang Tugon gikan sa ubang kanasoran. Hangtod karon, ang katawhan sa daang tugon nagbalaan niini nga adlaw pinaagi sa pagpahulay ug paglikay sa pagtrabaho. Dili man gani sila magdagkot ug kalayo o mag biyahe sa layo niining adlawa. Apan sila magsul-ob ug bag-ong sinena alang sa pista. Ang Adlawng Igpapahulay gitumong alang sa paglipay samtang magtigom sa pagsimba aron basahon ang kasulatan sa Torah ug paghisgot kalabot niini diha sa pagdayeg.

Nianang adlaw alang sa Ginoo, ang mga magtutuo angay mugahin ug panahon sa Dios kay sa lain mga adlaw. Kinahanglan masentro Kaniya ang hunahuna ug kasingkasing kay Siya man ang Magbubuhat, Manluluwas ug Magdadasig. Kinahanglan atong batasanon ang pagbasa sa Bibliya, pagpaminaw sa wali, ug pag-ampo uban sa awit pagdayeg aron kini magdasig ug magtambal kanato gikan sa kakapoy sa mga milabayng mga adlaw. Hinuon dili ang tawo o ang pagpahulay niya ang sentro niini nga adlaw apan ang Ginoo mismo. Niini ang Adlawng Igpapahulay nahimong adlaw sa Ginoo. Kay gilain kini nga adlaw, gibalaan ug gipanalanginan. Ang adlaw sa Ginoo mao ang mahal nga adlaw nga gigasa sa Dios alang sa iyang mga gibuhat.

Ang pagbalaan sa Adlawng Igpapahulay nagpasabot nga atong dayegon ang Magbubuhat kinsa naghimo sa mga langit ug kalibotan, ang mga bituon, ang yuta ug mga kahoy pinaagi sa Iyang pulong. Gibuhat niya ang isda, langgam ug tanang mananap. Ang iyang pagpamuhat natapos sa dihang gibuhat niya ang tawo sama sa Iyang dagway. Niining gimugna sa Dios, matag usa milagro nga gitukod sa kaalam ug kusog sa pinasahi gayod. Ang mga sayantis nakaresolba sa pipila lamang ka mga misteryo sa tawo, sa iyang lawas ug kinaadman ug pagka hingpit sa iyang espiritu. Pagka nindot gayod sa mga gibuhat sa Dios! Kon ang iyang gibuhat puno sa katahom ug kaanyag, labaw na ang Magbubuhat mismo! Ang pulong sa tawo dili makahulagway sa iyang kadako, himaya ug pagkagamhanan. Angay Siya nga simbahon ug daygon sa tanan niyang binuhat.

Sa dihang natuman sa Dios ang katuyoan sa iyang gibuhat, Siya nipahulay. Wala Siya gikapoy sa pagbuhat kay dili man magluya ang makagagahom, dili magduka ug matulog apan Siya nakontinto ug nahimoot sa dimaihap nga katingalahang mga gipangbuhat. Iyang nakita nga kining tanan puros maayo. Angay lamang nga atong dayegon ang Dios matag adlaw ilabina sa adlaw sa Ginoo alang sa dili matugkad nga kahibulongan nga Iyang gibuhat.


06.2 - Gikinahanglan ang Pagpahulay sa Sabado

Panahon sa Adlawng Igpapahulay aduna kitay pribilihiyo nga makig-ambit sa langitnong pagpahulay sa Dios diin Iyang gidisenyo alang kanato. Kita Iyang gihatagan sa oportunidad sa lawom nga paghilom ug pagsimba. Niining pagpamalandong atubang sa Dios, yawi alang sa atong kaayohan. Walay magsupak niini nga dili silotan. Mga kanasuran sama sa Soviet Union o dagkong mga kompanya sa Kasadpan nawad-an sa kalinaw sa ilang hunahuna human mibaliwala sa adlaw sa Ginoo. Kadtong mga mibaliwala niining adlawa ug nagdalidaling magtrabaho wala makasabot sa himaya sa Ginoo sa Iyang gimugna. Nawad-an na silag kusog aron mamalandong hinongdan nga tanan nilang trabaho apektado sa tibook semana. Tanan kita, bisan ang mga mananap, nagkinahanglan nga mupaholay kay ang gimugna dili makabaton ug bag-ong kusog gawas kon siya mamalandong ngadto sa Dios. Dili nato ibaliwala ang sugo sa Dios nga magbalaan sa Adlawng Igpapahulay. Makita ta nga kini nga sugo wala magsulti ug 35 o 40 ka oras nga trabaho matag simana apan unom ka adlaw nga paghago. Apan ang ika pito nga adlaw alang gayod sa Ginoo. Ang Bibliya nagsulti kanato nga ang pagtinapolan poltahan sa bisyo ug ang paghago makaayo sa tawo.

Si Hesus nagdasig kanato nga panagsa mamalandong sa mga kabulakan ug lantawon giunsa nila pagtubo. Imo bang nabantayan kon unsay gidugayon kini mamuswak, pagtubo sa dahon hangtod sila mamulak? Iyahat imong mata ug tan-awa sila. Ila-ilaha ang pwersa sa kina-iyahan aron Makita mo ang kaalam sa Magbubuhat ug ang iyang kaayo isip Amahan. Si Hesus misugyot nga atong ikompara ang kaanyag sa mga bulak ngadto sa kaanyag sa mga gisul-ob nga sinina sa mga adunahan aron atong masabot nga bisan ang mga hari ug prinsisa wala gisul-oban sama niining mga nindot nga kabulakan bisan dali ra silang malawos. Ang tawo maoy pinaka nindot sa tanang binuhat sa Dios ug sa iyang nawong makita ang tipik sa himaya sa Dios. Unta usabon ta gayod ang atong pagpakabuhi, dili na kita magdalidali hinuon magahin ug panahon sa pagpamalandong! Kay kon buhaton ta kini, madasig kita sa himaya sa kaanyag sa gibuhat sa Dios ug atong Siyang mapasalamatan ug madayeg. Pagkawalay swerte, kay daghang mga mangil-ad nga salida sa telebisyon nga nagpakitag law-ay ug mga kagobot samtang buot sa Dios nga makita nato ang tingbuswak, ting-init, tinghulog sa dahon ug tingtugnaw aron atong makita ang talagsahong gibuhat sa Dios nga nagapadayon.

Sa dihang ang Dios mimando nga balaanon ang Adlawng Igpapahulay, Iyang gipangayo nga kining adlawa ilain aron ang tawo makat-on pagpakabuhi diha Kaniya. Ang pagbalaan sa adlaw sa Ginoo dili lamang pahulay o paminaw ug pagbasa sa Bibliya kon dili pagduol kaniya sa tibuok kasingkasing aron kita iyang usbon ug pun-on sa iyang pagkamaayo. Balaan Siya, ug buot usab nga kita magbalaan. Busa padayon kita ngadto sa iyang kahayag sa gugma ug ipakita ang iyang himaya kay walay pagkapukaw kon walay pagpamalandong ug pagpakahilom.


06.3 - Sayop nga pagsabot sa Adlawng Igpapahulay

Ang Adlawng Igpapahulay nagpreserba sa mga katawhan sa Daang Tugon gikan sa pagkapukan ug nagpasahi kanila gikan sa mga diosdios nga gisimba sa ubang kanasuran nga nagpalibot kanila. Kining pagsentro sa Adlaw sa Ginoo nag-andam kanila alang sa pag-abot ni Kristo ang Manluluwas sa kalibotan. Hinuon ang Adlawng Igpapahulay dili maka-usab, dili maka bag-o sa tawo nga nagtuman. Tanang tawo adunay kaloyahon, pagkadautan ug kakolangon ngadto sa Dios.Walay balaod nga maka bag-o sa tawo ug bisan ang Sabado dili makahimo sa tawo nga gawasnon gikan sa iyang mga sala. Apan kini magpugong sa tawo nga muapil niadtong mga dili mutuo nga adunay Dios. Sa bag-ong tugon wala nato gisaulog ang adlaw sa Ginoo arong makadawat sa grasya sa Dios apan aron pasalamatan Siya kay Iya kitang gibuhat. Siya nahimong tawo ug nakig-uban kanato diha kang Kristo ug nagmahal kanato labaw pa sa Amahan ngadto sa iyang mga anak. Hinungdan nga kita nahigugma ug nagtahod kaniya. Ang pagtuman sa Balaod dili makaluwas kanato gikan sa mga sala apan ang grasya sa Dios misteryo sa atong kaluwasan ug kabag-ohan.Bisan kinsa nga buot magbaton ug katarong pinaagi sa pagtuman sa balaod mahukman hinuon pinaagi sa balaod. Apan kon kab-oton mo ug dawaton ang kamot ni Hesus, Siya magiya ug magprotektar kanimo gikan sa tanang hukom batok kanimo.

Sa ika pito nga adlaw ang Dios mipahulay ug namalandong sa iyang gibuhat. Iyang nakita nga ang tanan maayo gayod. Apan ang gibalaan sa Dios nga pagpahuway naputol sa dihang ang tawo ningsupak ug nakasala. Nihunong ang Dios pagpahuway ug nagtrabaho adlaw ug gabi-i hangtod karon aron iyang luwason ang nahibulag Niyang mga binuhat. Siya misulti, “Gipabug-atan mo hinuon ako sa imong mga sala” (Isaias 43:24). Si Hesus mipalig-on niini, “Ang akong Amahan nagpamuhat hangtod karon busa ako nagapamuhat usab” (Juan 5:17). Labihan ka dako ang pagkahasol sa Dios mahitongod kanato ug sa kahugaw sa atong sala, busa angay nga magpasalamat kita sa Dios kay adunay kaluwasan sa mga makasasala pinaagi sa pagtubos nga kamatayon ni Kristo. Bisan kinsa nga mutuo sa Karnero sa Dios dili pagahukman pinaagi sa balaod hinuon mahingpit ang iyang pagkamatarong diha sa dugo ni Hesus. Si Hesus namatay ug gilubong sa dili pa ang Adlawng Igpapahulay. Siya nipahulay sa adlaw sa Ginoo sa lubong nga gipanag-iya sa dato. Nabanhaw Siya sa unang adlaw sa simana ug niini gituman sa Dios ang gipangayo sa Adlawng Igpapahulay. Pinaagi sa pagkabanhaw, Iyang gipili ang bag-ong adlaw nga simbolo sa bag-ong binuhat diha sa grasya sa Dios ug ilaom sa gahom sa Espiritu Santo, dili ilaom sa paghukom sa balaod.


06.4 - Ang Mga Kristohanon Aduna bay Katungod nga Saulogon ang Domingo inay ang Sabado?

Ang mga Judio ug mga Sabadista kanunay musaway sa mga kristohanon nga ningsupak sa ikaupat nga sugo ug manumangil nga ang kasuko sa Dios mudagmal niadtong nagsunod ni Kristo gumikan kay sila nasimba sa adlawng Domingo inay ang Sabado ingon nga adlaw sa pagpahulay. Hinuon si Hesus misulti nga Siya ang Ginoo sa Adlawng Igpapahulay.Ang Anak sa Tawo nagtuman sa tanang gipangyo sa Adlawng Igpapahulay alang kanato. Gituman niya kini ug gitapos. Si Hesus wala magpasaka bag-ong balaod aron magbalaan sa usa ka adlaw, bulan ug tuig. Iyang giluwas ug gimatarong ang Iyang mga sumosunod. Ang tawo dili lamang magsimba sa Dios kon Sabado o panahon sa pista apan angay matag adlaw.Kini ang hinungdan nga gibalaan ni Hesus ang tawo ug dili ang mga adlaw. “Bisan unsay imong gawi sa pulong o buhat, himoa kini pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat sa Dios Amahan diha Kaniya” (Colosas 3:17). Tanang natong gibuhat sumala sa giya sa Espiritu Santo kana pagsimba ngadto sa Dios. Ang bili sa usa ka adlaw pareho lamang sa laing adlaw. Si Hesus nagmatarong kanito pinaagi sa iyang hamiling dugo ug nagbag-o kanato uban sa Espiritu Santo. Siya nagmugna ug mga gibalaan nga katawhan dili balaan nga mga adlaw. Tuyo sa iyang pag anhi sa yuta mao nga matuman ang dili mabuhat sa Adlawng Igpapahulay: pagmugna ug mga bag-o mga katawhan, pag-usab sa mga makasasala ngadto sa pagka balaan nga sumosunod kaniya, ug himoon ang tawong kanhi hakog ngadto sa pagka maalagaron.

Giusab tanan ni Hesus ang atong espirituhanong pagpakabuhi. Kini ang hinungdan nga atong gipili ang Domingo ang adlaw nga si Hesus nabanhaw aron atong saulogon ang bag-ong pakigsaad sa Iyang bag-ong binuhat. Ngani buot usab ni Hesus nga magpahulay ang iyang mga sumosunod ug mamalandong sa kahigayonan nga nahimong kabahin sa Iyang bag-ong pagmugna. Wala siya nagsugo nga Domingo apan wala pod siya nagdili sa pagsunod sa Sabado. Wala Siya magtudlo nga adunay mga ginadili nga mga adlaw ug pista apan Siya mianhi aron luwason ang mga makasasala. Ang pagkabanhaw ni Hesus usaka ilahanan sa pagsugod sa bag-ong kasaysayan nga dili na kita magpuyo ilaom sa Balaod apan sa maluwasnong grasya gikan sa Ginoo. Pero wala kini nagpasabot nga kitang mga Kristiano walay balaod nga gisunod. Ang Espiritu ni Kristo nga napuyo sulod kanato mao ang Balaod mismo sa gugma nga, sa susamang panahon, naghatag sa gahom nga kini atong sundon. Kay ang Sabado simbolo sa huyang nga daang kasabotan apan ang Domingo ilhanan sa kadaugan ni Kristo sa bag-ong kasabotan.

Daghang mga magtutuo nga anaa sa Islamic nga mga kanasuran dili man magpahulay sa Domingo o Sabado. Busa magtigom sila sa Biyernes sa pagtuo nga ang Ginoo mismo nakig-uban kanila sama sa iyang saad, “Duha o tulo nga magkatigom sa akong Ngalan, Ako anaa sa ilang taliwala” (Mateo 18:20). Dili buot ni Hesus nga adunay adlaw nga himoong balaan, hinuon ang makanunayng pagbalaan sa magtutuo bisan asa man.


06.5 - Pagsaulog sa Domingo

Unsaon sa mga Kristiano nga mabalaan ang adlaw sa Ginoo? Gugma maoy nagtukmod kanila aron magtigom alang sa Domingo nga pagsimba ug gigahin alang sa pagbasa sa Bibliya, ug pagdayeg kaniya uban sa pagkigsandurot sa mga santos. Atong mga kaanakan, mga bisita, kauban sa trabaho, bisan ang mga hayop kinahanglan nga magpahulay ug moduyog kanato sa pagsadya sa pagkabanhaw diin ato kining saulogon matag Domingo. Ang basihan sa kristohanong pagkalipay maslalom pa kay sa mga Judio. Si Hesus misulti, “Kining mga botanga gisulti ko kaninyo aron ang Akong kalipay magpabilin kaninyo ug magkalipay kamo sa hingpit” (Juan 15:11; 17:13). Si Pablo misulat, “Pagkalipay kanunay diha sa Ginoo. Usbon ko pagkalipay!” (Filipos 4:4). “ Ang bunga sa Espiritu gugma, kalipay, kalinaw….” (Galacia 5:22). Kini nga mga bersikolo nagpadayag sa langitnong espiritu sa Domingo. Apan kini usab nagtug-an sa espiritu sa atong pagtrabaho nianang simanaha, nagpakita kanato unsa ang pagpakabuhi alang sa kristohanong banay.

Angay ba kitang magtrabaho sa Domingo? Sama sa ubang mga katawhan ang mga kristiano adunay lawas nga kapuyon usab. Hinungdan nga sila gikinahanglan magpuyo ug magpahulay. Sila sab mga ordinaryong binuhat ugaling lang kay sila mga anak sa Dios diha sa Espiritu. Sila nagkinabuhi sa yuta ug sa susamang panahon naglingkod sa langit uban ni Kristo sa espiritu. Wala nila gilimod ang adlaw nga igpapahulay atubangan sa Ginoo. Ang Domingo wala gitumong aron matulog kadtong nakulang sa pahulay apan aron maghimaya sa Dios nga Amahan ug magdayeg kaniya. Kini nga adlaw iya sa Dios, busa dili kita angay mabuhat ug dili gikinahanglan nga magtrabaho. Hinuon dili kita maglikay sa trabaho alang sa gugma ug bulohaton nga magluwas sa uban gikan sa kakuyaw. Ang atong pagkamatarong wala gibasi sa pagtuman nato sa balaod apan diha sa pagtubos nga kamatayon ni Kristo kinsa nagtisok unsa ka bililhon kining paghalad diha sa atong kasingkasing. Ang pagsimba ug uban pang espirituhanong panagtigom nga gihimo sa Domingo pribilihiyo giandam alang sa mga Kristohanon. Apan dili pa igo alang sa mga Kristiano nga mukaon sa espirituhanon pagkaon sa adlawng Domingo lamang, kinahanglan mukaon sila matag adlaw aron dili magluya ang pagtuo, gugma ug paglaom. Ang adlawng Domingo kahigayonan nga kita mag-awit, mag-ampo, mag-ambitay ug panghunahuna sa pagkahiusa diha sa tigom sa simbahan. Ang mga magtutuo espirituhanong lawas ni Kristo. Ang matag usa dili maoy katuyoan sa pagkabag-ong binuhat apan ang pakig-ambitay sa mga santos nga magkatigom sa adlawng Domingo.

Bulahan kadtong nagduaw sa mga masakiton, mga baldado ug mga kabos diha sa adlawng Domingo. Kini nga mga magtutuo wala magpunayg tan-aw sa petrol gauges sa ilang mga kotse aron matino kon kaigo paba ang garsolina sa laing 100 ka kilometro.

Ang kadasig sa Ginoo nagdala kanato nga mangawas sa simbahan aron pangitaon kadtong mga patay sa ilang sala. Gitawag kita aron mangulo kanila diha sa paghinulsol kang Kristo busa sila malingkawas gikan sa kaguol ug kagahig kasingkasing. Dili kita makapangulipas kalabot sa atong kaakohan sa pagsangyaw mahitungod ni kristo ngadto sa mga dili magtutuo. Kita usab gitawag aron manghatag sa mga kabos ug mga makalulooy sa adlaw sa Ginoo.

Ang Domingo naghatag ug igo nga panahon aron kita magpasalamat sa Ginoo, angkonon atong mga sayop ug mag-ampo alang sa mga nagkinahanglan. Kon ang Ginoo naghatag kanatog mga anak nan gamiton ta kini nga panahon alang sa pagkanta ug pagdayeg uban kanila. Atong pangayoon kang Hesus nga matuman ta ang tulo ka mga gipangayo sa Amahan namo diha sa adlawng Domingo.

Kon atong sundon ang Domingo kita mapanalanginan. Si Hesus nag-andam ug daghang mga panalangin niadtong nangayo nga mapuno sa espiritu ni Kristo kinsa nabanhaw gikan sa mga minatay sa adlawng Domingo.


06.6 - Pagpasipala sa Domingo

Pagkawalay swerte nga ang mga sala kasagaran pagahimoon sa pagtapos sa simana kay sa ubang mga adlaw. Ang mga salida sa telebisyon kadaghanan mga hadlok, law-ay, mga pangsalamangka apan mubo lang kong anaa man ganiy mahitongod sa Pulong sa Dios. Sa Adlang Domingo kadaghanan sa mga tawo magtrabaho sa ilang tanom ug uma samtang mahimo man unta kini sa laing adlaw. Sa panahon sa Daang Tugon, kon adunay masapnan nga nagtrabaho sa adlawng igpapahulay ila kining patyon.Kon ato lang makita ang tanang sala nga gibuhat sa Sabado ug Domingo sala nga makita ug gitago, nan mag sakit atong kasingkasing o maglabad atong ulo! Ang gugma lamang sa Dios maoy adunay pagpasyensya sa mga makasasala.

Imo bang nalimtan ang gisulti sa Ginoo mahitongod sa tawo nga nagpasipala sa Iyang adlaw? Kon atong basahon ang Exodo 31:14-17 atong masabtan unsa ka importante nga kita mamalandong sa Ginoo( basaha pod ang Numero 15:32-36 aron masabtan kon nganong angay tumanon ang adlaw sa Ginoo). Siguro magkinahanglan nga usabon ta atong mga pagkinabuhi ug gikinahanglan pananglit ang mga estudyante dili unta magbuhat sa ilang homework sa Domingo. Ang Ginoo mihulga nga sunogon ang syudad nga dili mutoman sa adlawng sa pagsimba ug pagpahulay (Jeremias 17:22). Gikinahanglan nga dili nato baliwalaon kini nga pahimangno. Kinsay nasayod nga kining gubat sa kalibotan ug mga katalagman maoy gihongdan niini nga pagpasagad? Ang Bibliya nag-ingon, “Ayaw ninyo limbongi ang inyong kaugalingon. Walay tawo nga makalimbong sa Dios. Kay kon unsa ang gipugas sa tawo mao usab ang iyang anihon.” (Galacians 6:7). Walay tawo nga magsupak sa sugo sa Dios nga maka eskapo sa silot.

Kon si Hesus wala mamatay sa krus alang sa atong mga sala ug nagpas-an sa tanan natong silot nan wala kitay paglaom. Apan ang iyang kamatayon dili gamiton nga katarongan aron pasipad-an ang adlaw sa Ginoo. Si Hesus ug ang iyang mga tinun-an kanunay nagbalaan sa adlwang igpapahulay. Siya nagkinabuhi alang sa paghimaya sa Amahan. Human sa pagkabanhaw sa unang adlaw sa simana, si Hesus mipakita sa iyang mga tinun-an aron saulogon ang bag-ong pista sa iyang pagpakigsaad kanila.


06.7 - Bag-ong pagsabot sa Balaod

Pinaagi sa sayop nga pagsabot sa Adlawng Igpapahulay, atong makita unsa kasayon nga mahisalaag sa balaod sa Dios. Si Hesus gihukmang patyon kay nagtambal sa masakiton sa adlawng igpapahulay ug pagsulti nga Siya Anak sa Dios. Siya giusig sa mga pangulo sa relihiyon sa iyang panahon kinsa sa ilang pagkapanatiko sa balaod ni Moises nawala ang ilang paghigugma sa Dios ug sa mga tawo. Sila mga matarong sa panggawas apan pagpakaaron-ingnon lamang kay bongol sila sa tawag sa paghinulsol. Sa ilang kabuta migahi ang ilang kasingkasing. Dili sila buot nga magbag-o. ilang gisalikway ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Wala sila magtagad sa masakiton sa Adlawng Igpapahulay. Tungod sa subra nga pagsunod sa balaod sa Sabado nahimo silang tigpakaron-ingnon. Dili katingad-an si Hesus dunay gisulti mahitongod nila, “Kining mga tawhana miduol kanako sa ilang baba, ila akong gisimba sa ilang ngabil apan layo kanako ang ilang kasingkasing. Walay bili ang ilang mga pagsimba,ug nagtudlo mga pagtulon-an nga iya lamang sa tawo” (Mateo 15:8,9).

Sa iyang pagpaningkamot aron ipasabot kanato ang hustong pagsunod sa adlaw sa Ginoo, si Hesus wala magpasulabi kon magtrabaho ba o dili apan iyang gisentro bahin sa batasan sa atong kasingkasing atobangan sa Dios. Gipadayon kini ni Pablo pagpasabot ang balaod ilalom sa espiritu ni Kristo. Apan siya gitunglo ug gibato kay nagsangyaw nga ang mga dili Judio nga magtutuo gawasnon na gikan sa daang kasuguan. Iya kitang gitudloan nga gawasnon na gikan sa Balaod gumikan kay namatay nakita niini pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Busa ang balaod wala nay gahom ibabaw kanato. Hinuon ang Espiritu Santo nagbutang ug bag-ong mando sa gugma gikan kang Kristo diri kanato. Kini bag-ong espiritohanong balaod sa atong kasingkasing nagmatarong kanato ug nag-aghat nga atong dayegon ang Trinidad nga Dios sa atong hunahuna, pulong ug buhat. Busa dili na kita magpas-an sa Balaod apan magtrabo sa paghinulsol ug pagtuo diha sa gahom sa Espiritu Santo sulod kanato. Batonan kanunay sa atong hunahuna nga si Kristo nagbalaan ug mga tawo dili mga adlaw! Karon atong natun-an ang kalahian sa Bag-o ug Daang Kasabotan sa atong pagsabot sa ikaupat nga sugo.


06.8 - Biyernes alang sa mga Muslim

Ang mga muslim nagpakita sa ilang kakulang sa kahibalo sa ikaupat nga sugo sa dihang ilang gitudlo ang Biyernes isip adlaw sa pagsimba ug wala sila makatuman niini nga sugo. Samot nga nagpalayo si Muhammad sa dihang ang mga Judio ug Kristiano misalikway sa iyang pagkapropeta ug nagbaliwala sa iyang pagdani nga sila mubalhin pagka muslim. Wala siya mudawat sa Sabado nga iya sa mga Judio ug Domingo sa mga Kristiano. Sa iyang pagpaningkamot nga magbuhat ug iyang sahing pagtulon-an, iyang gisalikway ang daan ug bag-ong tugon ug hinunoa gihimo niya ang Biyernes nga maoy adlaw sa pagsimba sa mga Muslim. Walay basihanan kini nga sa kasulatan ni adunay kini kalabotan sa katuyoan sa kaluwasan. Ngani kini nagsumikad sa pakigbatok sa Dios ug sa iyang mesias. Ang Biyernes wala gayoy kabasihan bisan sa Bibliya.

Ang mga muslim mobalik raman gihapon sa ilang trabaho human sa ilang pagsimba sa Biyernes. Ang ilang mga pamulong kanunay kabahin sa politika sulod sa mosque sa adlawng biyernes. Mao nga kanunay sila gisunod sa mga pagdemonstrar nga adunay kasuko ug mga kadaot. Ang pagbalaan sa usa ka adlaw o ang pagbalaan sa magtutuo kini wala pa masabti sa muslim nga magsisimba. Si Allah gikonsidera nga labihan ka dako nga ang iyang pagkabaalan dili matugkad sa mga muslim gawas sa iyang pangalan.Busa gani karon tataw nga wala makatupong ang Islam sa daang tugon kon kini nga sugo ang hisgotan. Wala pud silay pagsabot sa kaluwasan ug bag-ong pagpakatawo sa bag-ong tugon.

Apan kita magpasalamat sa Usa nga nabanhaw gikan sa mga minatay kay Siya nagmilagro sa Adlawng Igpapahulay ug sa ubang mga adlaw. Siya nabanhaw sa mga minatay sa adlawng Domingo ug naghatag sa bag-ong katuyoan nining nga adlaw. Oh, kon matag Domingo lamang unta bag-ong subang nga misidlak uban sa pagkapukaw sa mga pulong sa Ginoo, “Bag-ong kasugoan akong ihatag kaninyo, nga kamo maghigugmaay sa matag usa ingon nga ako naghigugma kaninyo busa kamo maghigugmaay sa usag-usa. Kay niini ang tanan masayod nga ako kamong mga tinun-an kon maghigugmaay kamo” (Juan 13:34-35).

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 11, 2014, at 12:19 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)