Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 028 (Mystery of the Gospel)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 1 - Hıristiyan inancının temel ilkeleri (Koloseliler 1:1-29)

7. Pavlus’un acıları ve Müjdenin gizemi (Koloseliler 1:23c-29)


Koloseliler 1:25-27
25 Tanrı'nın sizin yararınıza bana verdiği görevle kilisenin hizmetkârı oldum. 26 Görevim, Tanrı'nın sözünü, yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş, ama şimdi O'nun kutsallarına açıklanmış olan sırrı eksiksiz duyurmaktır. 27 Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor.

İsa kilisesine açıklanan sır

Pavlus kendisini yalnızca Mesih’in değil, aynı zamanda da Küçük Asya ve (Koloseliler1:23) Onlara yüksek bir patrik veya putperest ulusların Elçisi gibi yazmıyor, kendisini aynı İsa gibi, hizmet etmeye gelmiş birisi olarak hitap ediyordu. (Matta20:28) Kiliselerde Mesih Ruh’u hüküm sürüyorsa, O’nun alçakgönüllü devrimi devam ediyor demektir. Mesih ardılları için, küçüklere, ihtiyaç sahiplerine ve yetersiz kalanlara eğilmek kaçınılmaz bir davranıştır. Gururuz kırılmalıdır ki, Kurtarıcıya duyduğumuz sevgi zafer kazansın.

Diri Mesih, Pavlus’u Şam’da saf bir iman taşıyan Hananya aracılığıyla göreve çağırmıştı. (Elçilerin İşleri 9.6.15.16) O İsa adını, görevi sırasında bir çok sıkıntı ve acıyla karşılaşacak olsa bile, putperest uluslara, krallara ve Yakup’un çocuklarına yaymak için çağrılmıştı. Pavlus Üç Cevherli Tanrı’dan aldığı bu ruhsal görevi kabul etti, aldığı buyruklara uymaya her zaman gayret gösterdi ve Tanrı sözünü gittiği her yerde yaydı. Pavlus’un İsa Mesih’in Sevindirici Haber’i yaydığı dönemde, henüz hiçbir müjde Yunancaya çevrilmemişti. Korintliler’a şöyle yazdı; “Eğer Sevindirici Haber’i yayıyorsam, bu benim için övünç nedeni değildir. Bunu yaymak zorundayım. Sevindirici Haber’i yaymazsam yazıklar olsun bana.” (Korintliler 9:16) Aynı cesaretle Koloseliler’e, “sizi hiç ziyaret etmedim, ama Tanrı sözünün tamamını aktardım” diye yazabiliyordu. Buna karşın Epafras onlara Efes’te Pavlus’un iletisini tüm ayrıntılarıyla aktarmış, bu sözlerde saklı Tanrı’nın gücünü vermiştir.

Sevindirici Haber’i gerçek anlamıyla tanıtmak

Pavlus Sevindirici Haber’de herkesin kavrayamayacağı bir sır saklı olduğuna tanıklık ediyordu. (Matta 11.25.26; I. Korintliler 1:26-29) Bu sır kuşaklar boyunca Tanrı’dan çekinenlere, gelmiş geçmiş tüm meleklere hatta söz dinler peygamberlere bile açıklanmamıştı. Onlar duyumlaş bir şeyin geleceğini tahmin ediyorlardı fakat kendilerine hiçbir açıklama yapılmamıştı. Oysa Pavlus bu sırrın İsa’nın kutsallar dediği ardıllarına bildirildiğini öğrenmişti. Kutsal günahsız olan, karşılık beklemeden tüm insanlığa hizmet eden demektir. Aynı İsa’nın herkesi sevdiği, onlar için kendisini feda ettiği gibi. Ancak bunu her insan beceremez, özel lütuf ve Tanrı’nın müdahalesini gerektir.

Gerçek kutsallar, aslında kutsal olmadıklarının bilincindedirler. Rab’be kayıtsız şartsız bağlıdırlar. Günahlarının Mesih’in kanıyla arındığına inanırlar, ışıklarını kendilerine yöneten, İsa yolunda güç veren Tanrı Kuzusu’ndan alırlar. Kutsalların çoğu etraflarındaki insanlar tarafından kabul görmez, çünkü onlar kendileri hakkında konuşmayı sevmez, sözleri ve davranışlarıyla Kurtarıcı Rab’bi tanıtmaya çalışırlar. Yenilenme işlemleri Pavlus’un Koloseliler’e yazdığı sırla yakından ilgilidir. Pavlus Tanrı’ya yakararak, bu sırrın muhteşem zenginliğinin putperestlerde bile gerçekleşebildiğini, yani İsa’nın yüreklerinde ve akıllarında konut kurduğunu söylüyordu.

Pavlus Koloseliler’e kiliselerinin aslında Mesih’in ruhsal bedeni, kendilerinin de başları İsa’nın yönetiminde çalışan organlar olduklarını söyledi. O’nun kanı bedeninde dolaşır ve onu temizler. Artık bağımsız değildirler, Mesih’in içinde ve O’nun sevgisiyle, bedeninin birer organ gibi yaşayacaklardı. Tanrı gücünün yönetimine girmişler ve Oğul’un bedeninde yer bulmuşlardı.

Elçi yazmasını sürdürdü, Koloseliler’e ve tüm dünya kiliselerine İsa’nın kendilerini çok sevdiğini, onların yüreklerinde konut kurmak istediğini bildirdi. Nefes kesici sırrı açıkladı; “ Beni seven sözümü tutacaktır. Babam da onu sevecek. Ve ona gelip yanında konut kuracağız.” (Yuhanna 14:23) İsa ilave eder; “ Ben asmayım, sizler çubuklarsınız. Bende kalan, benimde kendisinde kaldığım kişi bol ürün verir. Çünkü bensiz hiçbir şey yapamazsınız.” (Yuhanna 15:5-7) Pavlus diz çöküp Tanrı’ya, Babası’na yalvardı; “ Kendi yüceliğinin zenginliği oranında, Ruh aracılığıyla sizleri iç yaşamınızda egemen kılacak güçle donatsın. İman yoluyla Mesih yüreklerinizde konut kursun. Sevgide kök salasınız ve temel atasınız.” (Efesliler 3:16-17) Mesih’in Tanrı sevgisiyle yaşayanların içinde konut kurması, O’nun aynı zamanda kendisini arayanların içinde yerleşmesi demektir.

Mesih yalnız geçmişte kalmış tarihi bir kişi değil, aynı zamanda evrenin yaratıcısı, hastaların merhametli hekimi, Tanrı ile barıştıran, günahlarımızı bağışlayan, Kutsal Ruh’la vaftiz eden ve gelmiş geçmiş tüm kralların egemen Rab’bidir. Tanrı Kuzusu’nun içinde konut kurmak istediğini öğrenen kişi ürpermez de ne yapar? O’nun bize bakmasını gerektirmeyecek kadar onursuzuz. Oysa O üzerimize eğilir, kanı aracılığıyla bizi arıtır ve bize Kutsal Ruh’unu armağan ederek, içimizde konut kurar. Ziyaret için gelmemiştir, sonsuza dek içimizde kalır. Bu tam bir dalgalanma, nedensiz bir merhamet, yaşam sınırın aşılmasıdır, çünkü O yaşamın kendisidir, bize can verir, kendi katına çekerek gökteki Babası’nın çocukları arasına sokar. Bize gösterdiği sabır için O’na hangimiz dua ediyor? Her şeyin başı ve sonu olan, içimizde konut kurmasıyla bizi kendi doluluğuna alan ve bizi sonsuz bir sevgiyle seven O’na, hangimiz yalvarıyor? Biz Mesih ardıllarına O’nun içimizde olmasının öncelikli hakkı verilmedi, aslında geleceğimizin ön ödemesi olarak O bizim içimize girdi. Sevindirici Haber’in anahtar kavramı “O’nun içinde” Yeni Antlaşma’da yüz kereden fazla kullanılmıştır. “O bizim içimizde” kavramı ise Kutsal Metinlerde en az otuz kere geçer.(Romalılar 8:10; II. Korintliler 13.2.5; Galatyalılar 4:19; Koloseliler 1:27; I. Petrus 3:15 vb)

Pavlus, Koloseliler’e, Meryem’in Kutsal Ruh’tan olma Oğlu’nun Ruh’u aracılığıyla kendilerinin içinde O’na duydukları güven nedeniyle konut kurduğunu açıklamayı, kendisi için bir görev saymıştır. Elçinin buradan çıkarttığı sonuç, şimdi yeniden doğanların içinde oturan yüceliğin Rabbi’nin onları kendi muhteşemliğiyle donattığı, sonsuz yaşama hazırladığıdır. Hıristiyanların umudu geçici değildir ve materyalist bir cenneti içermez. Bizler muhteşem bir umut için çağrıldık. Pavlus’tan Romalılara; “ Çünkü Tanrı önceden bildirdiği kişileri, Oğlu’nun benzerliğinde olsunlar diye önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. * Tanrı önceden belirlediklerini çağırdı. Çağırdıkları kişileri doğrulukla donattı. Doğrulukla donattıklarını yüceliğe kavuşturdu.” (Romalılar 8:29-30)

Tanrının yüceliği Yahudi bilginler tarafından O’nun tüm özelliklerinin toplamı olarak algılanır. Çünkü İsa Tanrısallığın doluluğuna sahiptir, yani oturduğu yerden yüceliğinin ışığını haleflerine yollar, onların kendisine benzemelerini sağlar. Mesih’in takipçilerinin içinde konut kurması onlara göksel Babaları’na dönme önceliğini bağışlar. (Efesliler 1:13-14; Koloseliler 1:5) Azerbaycan başkenti Bakü’ye yapmış olduğumuz müjdeleme gezisinde Hıristiyanlığı kabul etmiş bir Rus operacı, Şaşa ile karşılaştık. Bizim Alman olduğunu fark edince güçlü sesiyle bir çocuk şarkısı söylemeye başladı.

“Yüreğime dol Rab İsa”

Olasılıkla bundan başka Almanca şarkı bilmiyordu. Bu nedenle baritonumuz aynı şarkıyı coşkulu sesiyle bir kez daha söyledi. Onu hiçbir zaman unutmadık. Şarkının sözleri her insanın söyleyebileceği bir çocuk duasından alınmadır.

“Ben küçüğüm
Yüreğim temizdir
Kimse içine giremez asla
Sevgili Kurtarıcımdan başka

Sevindirici Haber yorumcuları yüce İsa’nın aynı anda hem gökte, hem de yeryüzündeki insanların ruhunda bulunamayacağını söylerler. Bu konuya ilişkin İsa şöyle der; “ Tanrı Ruh’tur ve O’na tapınanların ruhta ve gerçekte tapınmaları gerekir.” (Yuhanna 4:24) İncil bunun Kutsal Ruh’tan doğan, duvarlar ve kapalı kapılar arasından geçen İsa için de geçerli olduğunu yazar. (Yuhanna 20:1923) Pavlus bu gerçeği kendi yorumuyla anlatır; “ Rab Ruh’tur… Hepimiz açılmış yüzle, Rab’bin yüceliğini aynada yansıtarak, bir yücelikten bir yüceliğe geçerek, O’na benzer olmak üzere dönüştürülüyoruz. Ruh olan Rab’bin etkisidir bu.” (II. Korintliler 3:17-18) Üç Cevherli Tanrı Ruh olduğundan aynı anda her yerde bulunabilir, özellikle de kendisini sevdikleri ve O’na saygı gösterdikleri yerlerde olur. O’nun Ruh’undan doğan bir kimse O’nu tanır ve her zaman yanında olduğunu bilir.

Dua: Sen Tanrı Kuzusu’na duacıyız, çünkü sen insanların yanına gelmek, onlar için ölmekten çekinmedin, bilakis içimizde konut kurdun. Bu kitabı okuyanlara çocuklar gibi dua etmesi için yardım et. “ Yüreğime dol Rab İsa.” Âmin.

Soru 28: Yüce Tanrı’nın Oğlu biz ölümlülerin içinde nasıl konut kurar? İçimizde sonsuza dek nasıl kalır?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 22, 2011, at 09:13 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)