Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 122 (Jesus appears to the disciples)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 4 - Fii no ndaygu ngun fooliri non nibhe dhen (Yuuhanna 18:1 – 21:25)
B - Fii immutal Iisaa-Almasiihu on e feenyannde makko nden (Yuuhanna 20:1 - 21:25)

2. Fii no annabi Iisaa feenyirani taalibaabhe bhen ka suudu dow-dowru (Yuuhanna 20:19-23)


YUUHANNA 20:22-23
22 Bhawto dhin kongudhi, o wutti e hoore mabbhe, o wi’i bhe: Jabhee Ruuhu-Seniidho on. 23 Bhe yaafanidhon junuubaaji mun woo, dhi yaafante bhe. Bhe on yaafanaaki junuubaaji mun woo, haray dhi yaafaaka.

Taalibaabhe bhen no marunoo goonga fii ko bhe aani kon fewndo ko bhe nani annabi Iisaa no wi’a: «Min kadi mi nulirii on wano Baabaajo on nulirimmi non.» Hari haa-jooni hibhe ombitii ka nder suudu kulol Yahuudiyankeebhe bhen. Hari doole woo bhe alaa, neebhaali ko bhe foolaa. Wano non, annabi Iisaa wutti e taalibaabhe makko bhen ruuhu wondudho on e ngurndan dhan, wano Allaahu on foofirnoo non ruuhu wondudho e ngurndan dhan on e Aadama fii no aaden on hebhira ngurndan, o wuura. Ko rewrude e ngon foofaango annabi Iisaa holliri ko o tawaa kon ka tagoore. O fuddhii tagoore heyre ka taalibaabhe bhen, o fodi bhe Ruuhu makko on e bawgal makko ngal e hoolaare makko nden, o jonni bhe feere no bhe feenyinira mbaadi Baabaajo on ka nder ngurndan mabbhe.

Nde taalibaabhe bhen hendinoo Ruuhu-Seniidho on, Almasiihu on janni bhe ko honno yimbhe bhen hendinirtee yaafuyee on. Himo haanunoo bhanginande yaafuyee on dendaangal bhen jabhaybhe dhin sartiiji, bhe salanooo yaafuyee on saliibhe jabhude bhen.

Hibhe haanunoo fennyinde yaafuyee junuubaaji e innde Iisaa Joomi on. Ko tippude e nden qirritande mabbhe bhe jabhirtee ka nder Moftal Almasiihu on ngal.

Annabi Iisaa yedhii taalibaabhe makko bhen bawgal fii fennyingol yaafuyee on, edii yo bhe yaafo. Ko Alla tun woni yaafotoodho. (Isaaya 43:25).

Annabi Iisaa no wadhude en imminaabhe makko e nder oo aduna bondho. Himo faalaa huuwude golle makko dhen rewrude e men. Hita on yaada e wakkilaare mon nden fii yewtirgol bawgal mon hattungal ngal, kono humondiree e Joomi on, wano mo leydi mun immini yewtidirta non soono kala e laamu makko ngun fii hendagol yamirooje e tindinooje jokketeedhe dhen. Hinaa on allaabhe feereebhe jaasubhe huuwiroohbe no faaliraa woo, kono ko on jiyaabhe Joomiraadho on. Himo faalaa sottude yimbhe bhen rewrude e mon. Hande si on nanii hawa an kan, hita on sattin bhernde mon nden, kono udditee ruuhu mon e hakkile mon dhen fii no Ruuhu-Seniidho on wattira on seedeejo suusudho e yankiniidho e faamudho fii Almasiihu on.

TORAARE: Iisaa Joomi, mi handaa yo a naatu ka nder suudu an. Kono a maakii maakuuji, a yedhii lan kadi Ruuhu maa Seniidho on, himo ndaynginande lan, o yedhan mi ngurndan dhan. A imminii lan fii seeditanagol yimbhe bhen fii maa. Mi jarnii ma bhayru bawgal maa ngal wadhii lan timmudho e nder lo’ere an nden. Maru men ka yankinaare, hara men aldaa e naafigiyaagal, labbhinaa men kala miijo wondugo e nganyaneendi, wallitodhaa men no men wonira ka muydhe maa. Ko non bhuttu maa ngun wattitirta bherdhe amen dhen.

LANDAL:

  1. Ko hombo woni Ruuhu-Seniidho on? Ko hondhun o huuwata rewrude e seeditoore nde seeditantodhon nden Almasiihu on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:26 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)