Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 063 (The Jews interrogate the healed man)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
C - Fii yaadu Iisaa sakkitiindu ndun Yerusalaam (Yuuhanna 7:1 - 11:54) Fii ko sendindiri kon nibhe dhen e ndaygu ngun
2. Fii no heɓidaaɗo e mbunɗan on selliniraa non (Yuuhanna 9:1-41)

b) Fii no Yahuudiyankeeɓe ɓen landornoo non aaden sellinaaɗo on (Yuuhanna 9:13–34)


YUUHANNA 9:13-15
13 Onsay ɓe naɓi on wumunooɗo ka Fariisiyaaɓe ɓen. 14 Tawi ko e ɲalaande fowteteende e mun, ɗun ko asewe, woni ko Iisaa waɗi loope ɗen ka gite makko, o wuntini mo. 15 Ko ɗun waɗi si Fariisiyaaɓe ɓen kadi landii mo, ɓe wi’i ko honno o hettiri gite makko ɗen. O jaabii ɓe: Ko loope o waɗi ka gite an, mi sulmii tun mi yi’i.

Sariya Yahuudiyankeeɓe ɓen ko kaso sariyayaagal; hiɓe aanunoo fii ko ɲalaande fowteteende nden bonnaa kon, kono ɓe waawaano weltorde fii ko neɗɗo on sellinaa kon. Kawtalɓe makko ɓen e tefooɓe imminaaɓe ɓen naɓi on wumunooɗo ka Fariisiyaaɓe ɓen fii andugol si tawii ko o sellinaa kon ko ka Alla iwi maa si ko e juuɗe gollidoowo e Ibuliisa.

Onsay non ɓe woni e landagol yewta fii Iisaa. Suka on sifii fii ko honno o selliniraa. O ɲoggi haala makko kan, sabu weltaare makko nden bonnirii sabu ngayngu ngu ayɓe Iisaa ɓen wondi e mun ngun.

YUUHANNA 9:16-17
16 Ko e hoore ɗun Fariisiyaaɓe goo wi’i: Oo neɗɗo hinaa iwruɗo ka Alla, ko fii o alaa teddinde ɲalaande fowteteende nden. Tawi woɓɓe no wi’a: Ko honno neɗɗo waɗoowo junuubu waawirta waɗude sifa ɗii maandeeji hawniiɗi? Onsay yeddodiral waɗi hakkunde maɓɓe. 17 Ɓe wi’i fahin wumunooɗo on: An ko honɗun wi’uɗaa fii on wuntinɗo ma? O jaabii: Ko o annabaajo.

Ɓay ɓe nanii nden seeditoore, sariyanke’en fuɗɗii yeddodirde. Woɓɓe no wi’a wonde Iisaa jogaaki doole woo immorde ka Alla, sabu o bonnii yamiroore Alla nden. Ɓe happani Iisaa rewrude e haqqile iwuɗe ɗen ka sariya.

Woɓɓe goo yi’i ko ɓoggol ngol wooni kon hakkunde junuubu bunɗo on e ko o sellinaa kon e ko o yaafanaa kon. Hiɓe miijoo wonde cellal ngal no haani heɓude firo luggungo ɓuri nii, sabu hingol yaadi e ko Alla waawi yaafaade kon. Awa hari waawaa wonde ka Iisaa wona junuubankeejo, ɓayru o yaafike junuubu on, o ittii ko woni kon sabu metteede nden.

Mojobe ɗen ɗiɗi waawaali fottude. Ɓe fow ko ɓe bumɓe, wano yimɓe buy hannde wonuɓe yeddodirde fii Iisaa hara ko fii piiji samakalaaji ɗi nafaa huunde. Ɓe landii non neɗɗo sellinaaɗo on fii andugol si tawii Iisaa yewtuno goɗɗun goo, e fii andugol ko honɗun o miijinoo fii Iisaa. Hino hitti ka ɗen lande landee ɓen yimɓe anduɓe goɗɗun fii Iisaa, jibinaaɓe kesun ɓen. Ko fii hiɓe andi ko honno ɓe jattinirtee junuubu e tikkere Alla nden. Si wonaa en jibina ka bannhe ruuhu, en waawataa yi’ude Alla.

Aaden sellinaaɗo on landii, wi’i: «E ko hombo woni on Iisaa?» O eɓɓidiri Iisaa e yimɓe Alla ɓen ka nder taariika jamaa makko on. E on saa’i, maandeeji hawniiɗi heewuɗi no huuwetenoo, kono hari haa-hannde goɗɗo sellinaali aaden heɓidaaɗo e mbunɗan. Rewrude e kuuɗe Iisaa ɗen, kala aaden jogiiɗo haqqil ko ɓuri e fanɗude yi’ayno wonde oo ko Dandoowo mo alaa sifa nii. Ko non neɗɗo on noddiri Iisaa annabaajo, ɗun non ko aaden sutiiɗo ko arata kon, kono kadi ko ƴettowo kadi ahadi fii ko fewndii kon, heewuɗo bawgal Alla ngal. Ko etoowo ɓerɗe ɗen, holloowo kadi muyɗe Alla ɗen.

YUUHANNA 9:18-23
18 Tawi hooreeɓe Yahuudiyankeeɓe ɓen hoolanooki wonde ko wumunooɗo wunti, ado ɓe noddude mawɓe makko ɓen, ɓe lanɗoo, 19 ɓe wi’a: Oo mo wi’oton heɓida e mbunɗan, ko ɓiɗɗo mon? Ko honno o woni e yiirude jooni? 20 Mawɓe makko ɓen jaabii, wi’i: Menen, meɗen andi oo ko ɓiɗɗo amen, awa kadi o heɓida e mbunɗan. 21 Kono men andaa ko honno o yiiri jooni. Men andaa kadi ko hombo wuntini mo. Landee mo kanko, o heɓii duuɓi fii yewtangol hoore makko. 22 Tawi ko mawɓe makko ɓen wi’iri ɗun ko fii hari hiɓe huli hooreeɓe Yahuudiyankeeɓe ɓen, ko fii hari ɓen nanondirii wonde mo qirritike Iisaa ko Almasiihu, ontigi yaltinte ka juulirɗe. 23 Ko ɗun waɗi si mawɓe ɓen wi’i: O heɓii ɗuuɓi, landee mo.

Yahuudiyankeeɓe ɓen salii jaɓugol koo ko waalii e kene e nder eɓɓidirgol maandeeji hawniiɗi ɗin ka Ahadi Hindi e kuuɗe Alla ɗe Almasiihu on huuwi ɗen, ɗun non ko kaawakeeji moƴƴi non. Ɓe hoolanooki wonde ko o annabaajo maa nelaaɗo Alla, si wonaano ɗun eɓɓoore maɓɓe nden bontayno, nde heɓa ella.

Ɓe lutti e nder faljere, ɓe jaɓi wonde kaawake on ko ɗayne awa kadi neɗɗo on wumiɗaali haa hande. Hiɓe jebbilii jaɓugol ko metti jaɓude. Hiɓe jebbilii waɗugol ko gasataa no ɓe ittira bote e kaawake waɗuɗo e juuɗe Iisaa on. Sellingol neɗɗo heɓidaaɗo e mbunɗan hinaa ko laatotoo non, ko tampere iwunde e bone ronaaɗo non.

Mawɓe ɓen noddaa. Ɓe yewtiri reenaare kulol Fariisiyaaɓe ɓen, ɓe yeddi ɓe wi’i wonde ɓe nanaali fii ko ɓiɗɗo maɓɓe on sellinaa kon. Ɓe accidi mo e hoore makko, fii hita ɓe unto e nder ndun muraadu tiiɗundu. Ɓiɗɗo maɓɓe on ko hoore mun tun hoolorta. Si dental fewjooɓe ɓen bugitike goɗɗo ko huunde hulɓiniinde non; ɗun no firi wondema ootigi sendaama e jamaa on wano mo ɗamajan jogortee non. Ko sariya on jonni mo kon jaɓitante mo, o waawataa han kadi jombude. Ngayngu ngu Yahuudiyankeeɓe joganii ngun Iisaa hari ƴettii doole haa ka tawata hiɓe eɓɓi mulude ɓen wonanɓe mo.

TORAARE: Yaa an Iisaa Joomiraaɗo, meɗen weltani maa sabu ko an woni bawgal Alla wontugal ngal neɗɗo. Hita a jaɓu men hoolora ɓuttu amen ngun e galu amen ngun ɗoo yo men hoolorde ma. Wallu men fii wota men wuuran hoore amen, men suɓoo mayde nden edii yo men sele, men welsidoo e maa.

LANDAL:

  1. Ko fii honɗun Yahuudiyankeeɓe ɓen yeddani fii ko heɓidaaɗo e mbunɗan on sellinaaa kon?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:34 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)