Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 026 (Herod’s Attempt to Kill Jesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Somali -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 1 - Piiji arani dhin ka golle Almasiihu on (Matta 1:1 - 4:25)
A - Fii jibineede annabi Iisaa e paykunyaagal makko ngal (Matta 1:1-2:23)

4. Fii no Heroodu etorii warugol annabi Iisaa non (Matta 2:12-23)


MATTA 2:19-21
19 Ɓay wonii Heroodu maayii, malaa'ikaajo Joomiraaɗo on feeɲani Yuusufu e koyɗol Misira, 20 o wi'i mo: «Immo, ƴettaa paykun kun e yumma mun, yiltitoɗaa leydi Isra'iila, ko fii faalanooɓe warude paykun kun ɓen maayii. 21 Onsay Yuusufu ƴetti paykun kun e yumma mun, o yahi leydi Isra'iila.

Allaahu on faalanooka yo naamuuji Misira dhin neebhu accude batte e hoore annabi Iisaa. E koydhol tammo ngol, o ardii Yuusufu no on hootira ka makko. Bhe haanaa yiltitorde Bayti-Lahiimi maa ka laamateeri Yahuuda ndin, kono yo o hootir ka sengo nano leydi Israa’iila ndin fii no needi makko ndin wonira needi ekkitaandi e nder dhendhe Yahuudiyankeebhe bhen e Araamiyankeebhe bhen kanyun e jandeeji wondhi dhin ka defte Ahadi Hindi ndin.

E nder ko huuweten kon fow, hino moyyhi yo en dhabbhu no Alla wontirana en yeeso, o tindina en laawol ngol reweten e mun ngol. En haanaa rewude dhoo, rewa dhaa, hara wonaa e yamiroore makko.

Sookewo Allaahu on ngon yhettitii wonkii Heroodu kin. Lambhe bhen e annabaabhe bhen e ngaynaakoobhe bhen ko maayaybhe, kono Alla e Iisaa Bhiddho makko on e bhandu ruuhuyankeeru Almasiihu on ndun (e maanaa taalibaabhe makko bhen) ko wuuroobhe haa poomaa. Si hawrii ko on taalibaajo annabi Iisaa tigi, hara on maraa tama’u, fellitee wondema on mo gondhii Iisaa, Joomi Wurdho on, hebhay ngurndan poomayankejan dhan.

MATTA 2:22-23
22 Kono o nani wonde Arkalaawu laamike diiwal Yahuuda ngal lonto ben mun Heroodu, o huli wonoygol ton. Allaahu on ɓanginani mo e koyɗol, o yaari e ngal diiwal Jaliilu, 23 o wonoyi e saare no wi'ee Naasirata, fii no ko daaliranoo annabaaɓe ɓen kon laatora, wonde: O noddoyte Naasirayankoojo.

Takko ka o maayata dhon tigi, e hitaande 4 adii I.-A., Heroodu yhetti feere no o sendira laamateeri makko ndin hakkunde bhibbhe makko bhen tato: Arkalaawu roni Yerusalaam e nokkeeli wondhi dhin takko dhon, Antipaasa roni leydi Jaliilu e ka wi’éte dhon Peree, kanko Filiipu o roni ka wi’etee dhon Gaulonitis e Trachonitide e Panéas. Arkalaawu, wi’eteedho on tigi hunyhudho yamirno nyande goo suufaabhe bhen yo bhe sahinbin guluuje tati yimbhe arunoobhe fii hajjugol ka nder saare. Sabu ko o hunyhi kon e ko o woni kon kullii, landho mawdho roomu wi’eteedho on Yuliyuusu folli mo e hitaande 3 bhawto I.-A. o radhaa leydi Faransi. Landho mawdho roomu on watti diwal ngal e juudhe Pilaatu Pontii, ko on happannoo annabi Iisaa fii yo o ware ka hoore leggal altindiraangal. Battane dhun, si en yi’ii ka innde Heroodu nden windii dhon ka Ahadi Heyri, haray ko fii Arkalaawu wonaa e wowleede fii mun, on laaminoodho leydi Jaliilu ndin kanyun e sengo nyaamo leydi Jordaniii ndin.

Dhun no holli wonde Yuusufu no huli fii ko nani kon no wowlee fii hunyheendi Arkalaawu ndin ka saare Yerusalaam, himo miijaade wonde si tawii yamiroore nde Allaahu on yamiri mo nden no feewi. Kono on aaden gomdhindho ko torotoodho Alla, Joomi on fennyinanay mo fennyinannde heyre. O yamiri mo yo o yaaru ka diiwal Jaliilu. Yuusufu subhii tabitugol Naasirata bhayru ko e nden nokkuure dhon yumma Mariyama tabitunoo. Nden saare fandhude hinaa labaande, nde mawnaa, fii mayre yewtaaka nokku ka defte Ahadi Hindi ndin. Kono nden saare wontani annabi Iisaa hodho makko ngon ka aduna. Dhun no tentini fii ko hiitaa kon ka wi’aa dhon wonde «o alaa nhari, o alaa jalbeendi fii poodhugol giidhe dhen» wano leydi ndi o mawni e mun ndin woniri non (Isaaya 53:2).

Ndee halfere «Naasirayankoojo» ko halfere yaltinaande e «netser, Awdi, geeyhol». Dhun no firi wonde salndu (Iisaa) yaltitay ka bindeere Yassa’u, nde fuddha ka dhadhi makko (Isaaya 11:1-2). Ngol kiitol no fewti e ko laatornoo kon Ruuhu Seniidho humondirdho on e annabi Iisaa, kanko wondho on ndee halfere «netser».

Pilaatu nyoggii ko bhuri kon fow hittunde fii ko fewti kon saare Naasirata nden e fee ngol bindol windaangol ka dow leggal altindiraangal ngal dhoo: «Iisaa oo jeyaadho Naasirata, Landho Yahuudiyanke’en» (Yuuhanna 19:19).

TORAARE: Yaa an Baaba wondho ka kammu, mi yettii ma fii ko daalandhaa kon Yuusufu laabi nay e fee koydhi dhin. A andinii-mo muydhe maa dhen, a tambitorii mo bawgal no o dhoftora ko tindindhaa mo kon e dow gomdhinal. A hisinii Bhiddho maa on ka o wonnoo suka dhon, min kadi hidha hisinde lan. Tagu e an faale fii no mi dhoftora tindinoore maa nden e no mi jaabora hawa Ruuhu maa Seniidho on e dow weltaare.

LANDAL:

 1. Ko piiji tati hondhi Yuusufu fennyinanaa ka defte wondhe ka Linjiila? E ko honto dhun windii ka defte Linjiila?

LANDE 1

Jangoowo teddudho,
si hawrii on jangii deftere Almasiihu on nde Matta windi nden ka Linjiila e nder ndee deftere dhoo, sattantaa on no jaaboron dhee lande wondhe yeeso dhoo. Si hawrii on jaabike 90 e nder teemedere kala e majje, on waawaya hendaade ko jokkitii kon e ndee jande. Hita on yejjita windugol moyyha adereesi mon on e kaydiiri ka windhudho dhon jaabaaji mon dhin.

 1. Ko hombo woni Matta e ko honno o hollitori hoore makko?
 2. Ko hondhun e sartiiji deftere Linjiila nde Matta yottini nden anditirtee?
 3. Ko hondhun e faale deftere nde Matta yottini nden ka Linjiila faalaa?
 4. Ko hondhun wadhi si wonugol Almasiiyaajo hinaa humagol tun e deftere, kono ko rewugol tigi annabi Iisaa?
 5. Ko hondhun ndee halfere «Almasiihu» firi fii ko nde fewti kon annabi Iisaa?
 6. Ko fii hondhun annabi Iisaa noddiraa «gedhal Daawuuda» on?
 7. Ko honno annabi Iisaa wontiri kadi gedhal annabi Ibraahiima?
 8. Ko hondhun nandintidhi annabi Issaaqa e annabi Iisaa?
 9. Ko honno Yaaquuba hendori dimankaaku ngun fii yedhugol barki Alla kin yimbhe bhen fow?
 10. Ko honno fodaari ndi Yahuuda, bhiddho Yaaquuba on, fodaa ndin timmiri e annabi Iisaa?
 11. Ko fii hondhun Matta windudho Linjiila on lintiri suddiibhe nayo tawaabhe e taariika fii iwdi annabi Iisaa ndin? E ko honno bhe wi’etee?
 12. Ko honde tuma jamaa on ka Ahadi Hindi senditi? Ko fii laamateeri hondi annabi Iisaa tippanii?
 13. Ko honno Alla hiwiri Laamateeri wontirdi ndin ka sengo Nyaamo? E ko honno o jattiniri bhe e nder njaggu ngu bhe njaggaa ngun?
 14. Ko fii hondhun taariika fii iwdi annabi Iisaa ndin lannitori ka Yuusufu mo wonaa on baaba annabi Iisaa ka sengo yhiiyhan neddhanke?
 15. Ko hondhun fillande no taariika fii iwdi annabi Iisaa ndin filloraa non faaminta en?
 16. Ko honno faamirdhon fii no yumma Mariyama sowori non bhiddho on immorde e Ruuhu-Seniidho on?
 17. Ko fii hondhun malaa’ikaajo on yamirani Yuusufu yo o yhettu Mariyama, on wona bheyngu makko?
 18. Ko hondhun woni firo ndee innde «Yeesu»?
 19. Ko hondhun woni firo ndee innde «Imanu’iila»? Ko hondhun wadhi si Almasiihu on no handi e nden innde?
 20. Ko honno Yuusufu, oo yhettirdho annabi Iisaa wa bhiddho, tawiraa e bhe gomdhinal mun nanti bhen innde?
 21. Ko honde tuma dhee tulbhe moolanaadhe dhidhi wi’eteedhe Saturne e Jupiter wondhe ka kammu takko koode dhen foppodirnoo fayda e on saa’a?
 22. Ko hombo woni Heroodu? Ko hondhun woni dental fewjoobhe bhen?
 23. Ko hondhun e miijooji hittudhi woni e nder kiitol ngol annabi Mikaa hiitii ngol?
 24. Ko hondhun wadhi si jom gande’en no heewi weltaare?
 25. Ko hondhun woni firo sujjugol?
 26. Ko honno Alla hisiniri Iisaa ko o woni paykun kanko e mawbhe makko bhen e juudhe Heroodu?
 27. Ka lannoode, ko hondhun Alla faalaa e nder donkinandhe dhe o donkinta dhen?
 28. Ko piiji tati hondhi Yuusufu fennyinanaa ka defte wondhe ka Linjiila? E ko honto dhun windii ka defte Linjiila?

Men wakkiliinii on jokkitagol e juudhe amen ndee jande fii ngurndan Almasiihu on e fii Kibaaru Moyyho on. Ko keyee mo bonataa hettoton. E nder ko men habbii kon jaabaaji mon dhin, medhen jokki toranagol on Alla. E hino adereesi ka windanton men dhon:

Waters of Life (L'Eau de la Vie)
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Allemagne

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:10 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)