Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 016 (Jesus' birth)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 1 - Piiji arani dhin ka golle Almasiihu on (Matta 1:1 - 4:25)
A - Fii jibineede annabi Iisaa e paykunyaagal makko ngal (Matta 1:1-2:23)

2. Fii jibineede Iisaa nden e fennyineede innde makko nden (Matta 1:18-25)


MATTA 1:21
21 O hebhoyay bhiddho, innoyaa mo Iisaa, ko fii ko kanko dandoyta jamaa makko on lette junuubaaji mabbhe dhin.

Malaa’ikaajo on fennyinani Yuusufu wonde yumma Mariyama hebhoyay bhiddho gorko, hara hinaa jiwo, awa kadi Yuusufu hendoto teddungal fii innugol on bhiddho innde nde Alla toddhinoo gila poomaa. Dhun ko yamiroore laabhude immorde e Alla. Yuusufu dhoftii sabu gomdhinal ngal. O gomdhini wondema nden innde immorde ka Alla hebhoyay nyannde goo firo mayre on fow.

Innde annabi Iisaa nden no firi ko «Joomiraadho on hisinta», «Joomiraadho on faabotoo». Hinaa fii fijidaaru o okkiraa nden innde. Dhun ko nelal sifiingal e nder haqiiqa fii ko o woni kon. Hinaa o landho jamaa tun, kono ko o Alla. Landho hisinoowo jamaa Banii-aadama’en on, bhen aybhe makko. Kono ko Joomi on tun hisinta bhe e nder junuubaaji mabbhe dhin (Zabuura 51:14). Joomiraadho on hinaa nyaawiroowo tikkere faalaadho mulude en. Himo faalaa hisinde majjubhe bhen sabu Bhiddho makko on, e maanaa Iisaa Joomi on. O arii o hodhii hakkunde men, enen bhee junuubankeebhe, e himo habbii yo en bhado mo. Innde «Iisaa» nden no fennyini giggol ngol Alla joganii ngol junuubankeebhe bhen. Ko kammu ngun faalaa kon fow no e nder nden innde dolnude. Kono non hinaa yimbhe bhen fow woni hendaade nafa faabo makko on e ballal makko ngal. Ko jamaa makko on tun woni e yi’ude nafa mun. Lenyol gootol tun yhettiraaka wa «jamaa Alla on». Neddho woo neddho no mari feere fii wontugol mo Alla e fee tuubuubuyee junuubaaji makko dhin e halfingol hoore makko annabi Iisaa, Hisinoowo on. On mo gomdhii annabi Iisaa, haray o fewnaama. O tawaama e jamaa Alla on fewndo ka o ruttii dhon junuubaaji makko dhin e ka o fewti dhon annabi Iisaa. Huunde alaa ka kammu e ka hoore leydi ko labaa bhuri innde annabi Iisaa nden. Dhun no bhangini wonde Alla tigi no dankaade on, himo wallitaade on.

Ko ballal hongal annabi Iisaa faalaa wallirde jamaa makko on? Ko jattineede e nder junuubu on! Kala on jabhudho qirritii junuubaji mun dhin, tuubi kala kuudhe bondhe dhe o huuwi, o hendoto nafa kaawake hawniidho mo annabi Iisaa on, e maanaa: Baalun Alla bhooraykun junuubi aduna on kun. Jom-bawgaljo joodhiidho on ka jullere laamu mun wondude e darja makko on e darja Ben makko on. E nder poomayankeyaagal makko ngal, himo jogii doole fii jattingol en e fii hebbinirgol en Ruuhu makko on, O watta en tagudi heyri yaadudi e laamateeri makko ndin. Ko annabi Iisaa tun woni Jattinoowo e Dandoowo. Bhaawo makko tama’u woo alanaa yimbhe bhen. Himo waawi yaafanaade en ellaaji men dhin, o hisina en kisiyee timmudho. Weebhitanen bherdhe men dhen moyyhere makko nden, yetten mo, manten mo fii sulfu makko on telenma men.

Huunde waawataa hadhude Iisaa gedhal Allaahu on sottugol bhen gomdhinbhe mo. Ruuhuuji bondhi dhin waawataa ittude gomdhinbhe bhen e juudhe makko. Annabi Iisaa mottindiray gomdhinbhe bhen wano ngaynaakoojo mottindirirta baali mun dhin non. Hidhen tentinde fii ko kiitol malaa’ikaajo on woni kon goonga: ko haqiiqa Allaahu on hisinii yimbhe heewubhe e nder junuubaaji mabbhe dhin sabu Bhiddho on gila duubhi 2000, awa dhun lannaali haa jooni. Hara on sottaama? Hara on jattinaama junuubaaji mon dhin? Hara bhernde mon nden ko bhernde yankiniinde e nder tuubuubuyee, dhun adda yo on jabhu kisiyee makko on, gomdhin mo ? Hara weltaare sottegol ngol hebbinii bhernde mon nden, wattitii ruuhu mon on e jikku mon on? Si ko non woniri, saatinee kawtal mon ngal no bhe tawiree e kisiyee mo annabi Iisaa on, ko fii himo hebulii dandude bhen gomdhinbhe mo.

TORAARE: Midho sujjande ma yaa an Iisaa, an Dandoowo on e Joomi on, sabu ko jibiniranadhaa ko fii dandugol lan. A bugitaaki lan, kono a yidhii lan, a montii kadi few junuubaaji an dhin. Wallito lan no mi gomdhinira bawgal maa ngal e ko wondudhaa e an kon fii no mi jattiniree e ko bhoylii kon e no mi laatora laabhudho sabu innde maa wondu nden e barki. Poodhidu yibbhe an bhen e aybhe an bhen ka kisiyee maa. Dhun bhe maayoytaa, kono bhe hebhoyay ngurndan poomayankejan dhan.

LANDAL:

  1. Ko hondhun woni firo ndee innde «Yeesu»?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 08:57 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)